Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
101
sk
Skladovanie
VAROVANIE
Palivo a jeho pary sú ve¾mi hor¾avé a výbušné.
Požiar, alebo výbuch môže spôsobi vážne popáleniny, alebo smr.
Pri skladovaní paliva, alebo zariadenia s motorom, ktorý má v nádrži palivo
Uložte ïaleko od kotlov, pecí, ohrievaèov vody, alebo iných spotrebièov, ktoré
majú zapa¾ovací plamienok, alebo iný zápalný zdroj, pretože môžu spôsobi
zapálenie výparov paliva.
Palivový systém
Palivo môže pri skladovaní dlhšom než 30 dní zvetra. Zvetrané palivo vytvára kyslé a
živièné usadeniny v palivovom systéme, alebo v hlavných èastiach karburátora. Na
udržanie paliva v èerstvom stave používajte Briggs & Stratton prípravok na ošetrenie
a stabilizáciu paliva (Advanced Formula Fuel Treatment & Stabilizer), ktorý
dostanete kúpi vo všetkých predajniach, predávajúcich originálne náhradné diely Briggs
& Stratton.
Pre motory vybavené FRESH START
®
uzáverom palivov ej nádrže, použite Briggs &
Stratton FRESH START
®
dostupný v zásobníku, z ktorého postupne odkvapkáva
koncentrovaný stabilizátor.
Ak sa stabilizátor paliva pridá pod¾a pokynov, tak nie je potrebné vypúšabenzín z
motora. Motor pred uskladnením nechajte beža2 minúty, aby stabilizátor prešiel celým
palivovým systémom.
Ak benzín v motore nebol ošetrený stabilizátorom paliva, tak benzín musí by vypustený
do nádoby schválenej na tento úèel. Nechajte motor beža, až sa zastaví kvôli
nedostatku benzínu. Aby benzín zostal èerstvý, odporúèame nalia stabilizátor paliva do
nádoby pre skladovanie benzínu.
Motorový olej
Motorový olej vymieòajte pri ešte teplom motore. Pozrite si èasAko vymeniolej.
POZNÁMKA: Motor skladujte vo vodorovnej polohe (normálna pracovná poloha). Ak sa
motor musí uloživ naklonenej polohe, tak palivová nádrž musí byprázdna a strana,
na ktorej sa nachádza zapa¾ovacia svieèka, musí byhore. Ak palivová nádrž nie je
prázdna a ak sa motor nakloní ktorýmko¾vek iným smerom, t ak sa môžu objavi
problémy so štartovaním motora kvôli tomu, že olej, alebo benzín, nasiakne do vložky
vzduchového filtra a/alebo zanesie zapa¾ovaciu svieèku.
Riešenie problémov
Potrebujete pomoc? Choïte na BRIGGSandSTRATTON.COM, alebo zavolajte na
telefónne èíslo 1-800-233-3723 (v USA).
Technické parametre
Technické parametre motora
Model 110000
Zdvihový objem 175 cm
3
Vàtanie 65,61 mm
Zdvih 51,82 mm
Obsah oleja 0,54 -- 0,59 l
Technické parametre motora
Model 110000
Zdvihový objem 190 cm
3
Vàtanie 68,28 mm
Zdvih 51,82 mm
Obsah oleja 0,54 -- 0,59 l
Technické parametre motora
Model 140000
Zdvihový objem 223 cm
3
Vàtanie 74 mm
Zdvih 51,82 mm
Obsah oleja 0,54 -- 0,59 l
Predpisy pre nastavovanie *
Model 110000, 120000, 140000
Vzdialenoselektród zapa¾ovacej svieèky 0,51 mm
Uahovací moment zapa¾ovacej svieèky 20 Nm
Vzduchová medzera armatúry 0,25 - 0,36 mm
Vô¾a nasávacieho ventilu 0,10 - 0,20 mm
Vô¾a výfukového ventilu 0,10 - 0,20 mm
* Výkon motora sa zníži o 3.5% na každých 300 metrov nadmorskej výšky a o 1% na
každých 5.6C nad hodnotu 25C. Motor bude spo¾ahlivo pracovaprisklonedo15.
Pozrite si návod na obsluhu zariadenia, kde sú uvedené bezpeèné prípustné pracovné
limity na svahoch.
Bežné servisné diely n
Servisný diel Èíslo dielu
Vysokokapacitná vlo žka vzduchového filtra 795066, 5419
Vysokokapacitná predfilter vložky vzduchového
filtra
796254
Štandardná vložka vzduchového filtra 797301
Olej - SAE 30 100005
Prísada do paliva 5041, 5058
Zapa¾ovacia svieèka s odporom 692051
K¾úè pre z apa¾ovaciu svieèku 89838, 5023
Skúšaèka iskry 19368
Palivový filter 298090, 5018
n Odporúèame, aby ste kvôli každej údržbe a servisu motora a dielov motora navštívili
ktoréhoko¾vek autorizovaného servisného zástupcu Briggs & Stratton.
Not for
Reproduction