Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
56 BRIGGSandSTRATTON.COM
DĖMESIO
Kuras ir jo garai yra labai degūs ir gali sprogti.
Ugnis arba sprogimas gali jus nudeginti arba užmušti.
Prieš įjungiant variklį
Patikrinkite ar uždegimo žvakė, duslintuvas, kuro bako dangtis ir oro filtras (jeigu
toks yra) yra savo vietose.
Neveskite variklio esant išsuktai uždegimo žvakei.
Jeigu variklio karbiuratoriuje yra kuro perteklius, nustatykite droselį (jeigu toks
yra) į OPEN/RUN padėtį, nustatykite reguliatorių (jeigu toks yra) į fast padėtį ir
veskite variklį iki užsives.
NUODINGŲ DUJŲ PAVOJUS. Variklio išmetamųjų dujų sudėtyje yra
anglies monoksidas, nuodingos dujos kurios gali nužudyti. Jos yra
nematomos, bekvapės ir beskonios. Net jeigu jus nejaučiate
išmetamųjų dujų garus, Jūs vis tiek esate veikiami anglies monoksido
dujomis. Jeigu Jums darosi silpna arba svaigsta galva, naudojant šį
produktą, išjunkite jį ir nedelsdami išeikite į gryną orą. Apsilankykite
pas daktarą.Jūsgalitebūti apsinuodę anglies monoksidu.
DĖMESIO
Naudokite šį produktą TIK lauke kuo toliau nuo langų, durų arba ventiliacinių
angų, tam kad sumažinti anglies monoksido susikaupimo ir patekimo rizikąį
uždarus plotus.
Sumontuokite maitinimo elementų valdomus arba prijungtus prie elektros tinklo
(su maitinimo elementų palaikymu) anglies monoksido detektorius pagal
gamintojo instrukcij ą.Dūmo detektoriai negali aptikti anglies monoksido dujų.
Nenaudokite šio produkto namuose, garažuose, rusiuose, angaruose arba
kituose dalinai uždaruos e plotuose, net jeigu juose yra naudojami ventiliatoriai
arba atidaromos durys arba langai. Anglies monoksidas greitai kaupiasi tokiose
vietose ir gali užsilaikyti kelias valandas, net jeigu šis produktas yra išjungtas.
VISADA orientuokite produktą pavėjui ir kreipkite variklio išmėtamųjų dujų
vamzdį nuo uždarų plotų.
PASTABA: Jus gaunate variklį iš Briggs & Stratton be alyvos. Patikrinkite alyvos lygį
prieš variklio užvedimą. Jeigu bandysite užvesti variklį be alyvos, jis bus sugadintas ir
Jus neteksite garantijos.
Uždegimo sistemos nustatymas
Prieš variklio užvedimą, jus turite nustatyti kokia uždegimo sistema yra naudojama jūsų
variklyje. Jūsų variklyje gali būti sekančios uždegimo sistemos.
ReadyStart
®
sistema: Šioje s istemoje yra naudojamas automatinis temperatūra
valdomas droselis. Čia nėra ranka valdomu droselio arba kuro siurblio.
Droselio sistema: Šioje sistemoje yra naudojamas droselis, variklio užvedimui
žemos temperatūros sąlygomis. Vieni modeliai turi atskira droselio reguliatorių,kiti
modeliai turi kombinuota droselio/greičio reguliatorių. Šioje sistemoje nėra kuro
siurblio.
Norėdami užvesti variklį, sekite variklio užvedimo instrukcijas kurie atitinka jūsų
uždegimo sistemą.
Pastaba: Kai kuriuose varikliuose ir įrangoje yra montuojami nuotoliniai valdymo pultai.
Jų padėtį ir veikimo būdą galite rasti įrangos naudojimo instrukcijoje.
ReadyStart
®
Sistema - Pav.
4 5 6
1. Patikrinkite alyvos lygį. Perskaitykite skyrių Kaip tikrinti alyvos lygį/įpilti alyvą.
2. Įsitikinkite kad įrangos pavaros mechanizmai, jeigu tokie y ra sumontuoti, yra atjungti.
3. Pasukite kuro padavimo vožtuvą (A), jeigu toks yra, į on
padėtį (Pav. 4).
4. Nustatykite greičio reguliatorių (B), jeigu toks yra, į fast
padėtį. Dirbkite su
varikliu tik reguliatoriui esant fast
padėtyje.
5. Įjunkite stop-jungiklį (G), jeigu yra įrengtas, į poziciją įjungti” (Pav. 4, 5).
6. Jeigu įrangoje yra variklio išjungimo svirtis (C), laikykite ją prieš rankeną (Pav. 6).
7. Rankinis užvedimas: Paimkite rankinio starterio rankeną (D). Traukite rankinio
starterio virvę kol pajusite pasipriešinimą, o tada staigių judėsiu užveskite variklį (Pav.
4).
Pastaba: Jeigu variklis neuzsiveda po kelių bandymų, apsilankykite tinklapyje
BRIGGSandSTRATTON.COM arba paskambinkite 1-800-233-3723 (JAV).
DĖMESIO: Greitas starterio susisukimas (atatranka) gali patraukti ranką
greičiau, negu jūsspėsite paleisti rankenėlę. Jus galite gauti traumą. Užvesdami
variklį,lėtai traukite už starterio virv ės, kol pajusite pasipriešinimą, o tada staigiu
judesiu traukite už virvės.
8. Elektrinis užvedimas: Nustatykite elektros starterio jungiklįįon/start padėtį.
Pastaba: Jeigu variklis neuzsiveda po kelių bandymų, apsilankykite tinklapyje
BRIGGSandSTRATTON.COM arba paskambinkite 1-800-233-3723 (JAV).
PASTABA: Tam kad prailginti starterio tarnavimo laiką, naudokite trumpus paleidimo
ciklus (maksimaliai 5 sekundes). Palaukite apie 1 minute tarp paleidimo ciklų.
Droselio sistema - Pav.
4 6
1. Patikrinkite alyvos lygį. Perskaitykite skyrių Kaip tikrinti alyvos lygį/įpilti alyvą.
2. Įsitikinkite kad įrangos pavaros mechanizmai, jeigu tokie y ra sumontuoti, yra atjungti.
3. Pasukite kuro padavimo vožtuvą (A), jeigu toks yra, į on
padėtį (Pav. 4).
4. Nustatykite greičio reguliatorių (B), jeigu toks yra, į fast
padėtį. Dirbkite su
varikliu tik reguliatoriui esant fast
padėtyje.
5. Nustatykite droselio reguliatorių (E) į choke
padėtį.
Pastaba: Nenaudokite droselio šilto variklio užvedimui.
6. Įjunkite stop-jungiklį (G), jeigu yra įrengtas, į poziciją įjungti”.
7. Jeigu įrangoje yra variklio išjungimo svirtis (C), laikykite ją prieš rankeną (Pav. 6).
8. Rankinis užvedimas: Paimkite rankinio starterio rankeną (D). Traukite rankinio
starterio virvę kol pajusite pasipriešinimą, o tada staigių judėsiu užveskite variklį (Pav.
4).
Pastaba: Jeigu variklis neuzsiveda po kelių bandymų, apsilankykite tinklapyje
BRIGGSandSTRATTON.COM arba paskambinkite 1-800-233-3723 (JAV).
DĖMESIO: Greitas starterio susisukimas (atatranka) gali patraukti ranką
greičiau, negu jūsspėsite paleisti rankenėlę. Jus galite gauti traumą. Užvesdami
variklį,lėtai traukite už starterio virv ės, kol pajusite pasipriešinimą, o tada staigiu
judesiu traukite už virvės.
9. Elektrinis užvedimas: Nustatykite elektros starterio jungiklįįon/start padėtį.
Pastaba: Jeigu variklis neuzsiveda po kelių bandymų, apsilankykite tinklapyje
BRIGGSandSTRATTON.COM arba paskambinkite 1-800-233-3723 (JAV).
PASTABA: Tam kad prailginti starterio tarnavimo laiką, naudokite trumpus paleidimo
ciklus (maksimaliai 5 sekundes). Palaukite apie 1 minute tarp paleidimo ciklų.
10. Kai variklis įšils, nustatykite droselio reguliatorių (E) į run
padėtį (Pav. 4).
Kaip sustabdyti variklį - Pav.
4 5 6
DĖMESIO
Kuras ir jo garai yra labai degūs ir gali sprogti.
Ugnis arba sprogimas gali jus nudeginti arba užmušti.
Nebandykite droseliu sustabdyti variklio.
1. Atleiskite variklio išjungimo svirtį (F, Pav. 6)
arba
Variklis su greičio reguliatoriumi: Perjunkite greičio reguliatorių (B, Pav. 4, 5) į
stop
padėtį
arba
Variklis su STOP jungikliu: Paspauskite stop jungiklį (G, Pav. 4, 5) į padėtį „išjungti”
arba
Variklis su elektriniu starteriu: Perjunkite elektros s tarterio jungiklįįišjungti/stop
padėtį.Išimkiteraktą ir laikykite jį kuo toliau nuo vaik ų.
2. Variklis su papildoma kuro padavimo sklende: Kai variklis sustos, uždarykite kuro
padavimo vožtuvą (A, Pav. 4)
.
Not for
Reproduction