Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
96 BRIGGSandSTRATTON.COM
VAROVANIE
Palivo a jeho pary sú ve¾mi hor¾avé a výbušné.
Požiar, alebo výbuch môže spôsobi vážne popáleniny, alebo smr.
Pri prilievaní paliva
Vypnite motor a nechajte hovychladnú aspoò 2 minúty, než vyskrutkujete
uzáver palivovej nádrže.
Palivovú nádrž dopĺòajte v otvorenom priestore, alebo v dobre vetranom
priestore.
Neprepĺòajte palivovú nádrž. Aby zostal vo¾ný priestor pre tepelnú expanziu
paliva, nedopĺòajte palivo nad spodok plniaceho hrdla palivovej nádrže.
Palivo chráòte pred iskrami, otvorenými plameòmi, zapa¾ovacími
plamienkami, teplom a inými zápalnými zdrojmi.
Èasto kontrolujte palivové rúrky, nádrž, uzáver nádrže a spojky, èi nie s ú
prasknuté, alebo èi neteèú. V prípade potreby ich vymeòte.
Ak sa palivo rozleje, poèkajte kým sa vyparí a až potom štartujte motor.
Pri štartovaní motora
Uistite s a, že zapa¾ovacia svieèka, tlmiè výfuku, uzáver palivovej nádrže a
vzduchový filter, (ak je ním motor vybavený), namontované na svojom mieste
a zaistené.
Motor neštartujte pri vyskrutkovanej zapa¾ovacej svieèke.
Ak sa motor prehltí benzínom, tak nastavte sýtiè (ak je ním motor vybavený) do
polohy OPEN (OTVORENÝ)/RUN (BEH), plyn (ak je na motore) dajte do
polohy FAST (VYSOKÉ OTÁÈKY) a štartuje motor, kým sa nenaštartuje.
Pri používaní zariadenia
Nenakláòajte motor, alebo zariadenie pod uhlom, pri ktorom môže dôjsk
rozliatiu paliva.
Nezastavujte motor škrtením karburátora.
Nikdy neštartuje, ani nenechajte bežamotor s odmontovaným vzduchovým
filtrom (ak je ním motor vybavený), alebo vybratou filtraènou vložkou, (ak ju
motor má).
Keï sa mení olej
Ak vypúšate olej cez hornú rúrku pre naliev anie oleja, tak palivová nádrž musí
byprázdna, ináè môže uniknúpalivo a môže nasta požiar, alebo výbuch.
Pri nakláòaní stroja pri údržbe
Keï robíte údržbu, ktorá si vyžaduje naklonenie stroja, musí bypalivová nádrž
prázdna, ináè môže palivo vytieca spôsobipožiar, alebo výbuch.
Pri prenášaní zariadenia
Prenášajte s PRÁZDNOU palivovou nádržou, alebo s UZATVORENÝM
palivovým ventilom.
Pri skladovaní paliva, alebo zariadenia s motorom, ktorý má v nádrži palivo
Uložte ïaleko od kotlov, pecí, ohrievaèov vody, alebo iných spotrebièov, ktoré
majú zapa¾ovací plamienok, alebo iný zápalný zdroj, pretože môžu spôsobi
zapálenie výparov paliva.
Pri štartovaní motora vznikajú iskry.
Iskry môžu zapáliblízke hor¾avé plyny.
Môže nasta výbuch, alebo požiar.
VAROVANIE
Ak v priestore došlo k úniku zemného plynu, alebo propán - butánu, tak motor
neštartujte.
Nepoužívajte tlakové štartovacie kvapaliny, pretože výpary sú hor¾avé.
Pri behu motora vzniká teplo. Èasti motora, hlavne tlmiè výfuku, sa
ve¾mi zohrejú.
Dotyk s nimi môže spôsobiažké popáleniny.
Môže sa zapálihor¾avý odpad, ako sú listy, tráva, chrastie, atï.
VAROVANIE
Skôr ako sa ich dotknete, nechajte tlmiè výfuku, valec motora a rebrá
vychladnú.
Z priestoru tlmièa výfuku a valca odstráòte nahromadené neèistoty.
Je porušením Kalifornského zákonníka o verejných zdrojoch, Èas4442,
používa motor na akejko¾vek zalesnenej, zatrávnenej ploche, alebo ploche
pokrytej kríkmi, ak nie je výfukový systém vybavený zachytávaèom iskier, ako je
to zadefinované v Èasti 4442 a ak nie je udržiavaný v efektívnom pracovnom
stave. Iné štáty, alebo federálna jurisdikcia môže ma podobné zákony. Keï
chcete získazachytávaè iskier, ktorý bol navrhnutý pre výfukový systém pre
tento motor, skontaktujte sa s výrobcom originálneho zariadenia, s
obchodníkom, alebo s predajcom.
RIZIKO OTRAVY JEDOVATÝM PLYNOM. Výfukový plyn z motora
obsahuje kyslièník uho¾natý, jedovatý plyn, ktorý by vás mohol zabi
poèas nieko¾kých minút. Je nevidite¾ný, nemá zápach, ani chu. Aj keï
necítite èuchom prítomnosvýfukového plynu, môžete vdychova
kyslièník uho¾natý. Ak sa vám chce zvraca, cítite závrat, alebo slabos
poèas používania tohto stroja, tak ho vypnite a IHNEÏ vyjdite na
èerstvý vzduch. Vyh¾adajte pomoc lekára. Môžete maotravu
kyslièníkom uho¾natým.
VAROVANIE
Tento stroj používajte IBA vonku, ïaleko od okien, dverí a vetracích otvorov,
aby sa znížilo riziko nahromadenia kyslièníka uho¾natého a jeho vniknutia do
obývaných priestorov.
Namontujte batériou napájané signalizátory prítomnosti kyslièníka uho¾natého,
alebo signalizátory napájané zo striedavej siete, vybavené záložnou batériou,
pod¾a pokynov výrobcov signalizátorov. Dymové signalizátory nesignalizujú
prítomnoskyslièníka uho¾natého.
Tento stroj NEPOUŽÍVAJTE v domoch, garážach, pivniciach, pôjdoch, kôlòach,
alebo iných èiastoène uzatvorených priestoroch, aj pri z apnutých ventilátoroch,
alebo otvorených dverách a oknách kvôli vetraniu. Kyslièník uho¾natý sa môže
¾ahko nahromadiv týchto priestoroch a môže tam vydržahodiny, aj po vypnutí
motora.
Tento stroj VŽDY umiestòujte po vetre a výfuk motora smerujte mimo
obývaných priestorov.
Rýchle vtiahnutie štartovacej šnúry (spätný náraz) potiahne ruku a
rameno k motoru rýchlejšie ako ju dokážete pusti.
Môže to ma za následok zlomenie kostí, vznik modrín, alebo vykĺbenie.
VAROVANIE
Pri štartovaní motora pomaly ahajte štartovaciu šnúru kým neucítite odpor a
potom prudko trhnite, aby ste prekonali spätný náraz.
Pred štartovaním motora odpojte všetky externé zariadenia/záaže motora.
Priamo pripojené diely zariadení, ako napríklad, ale nie obmedzené na èepele,
obežné kolesá, k ladky, ozubené hnacie kolesá, atï., musia bybezpeène
pripojené.
Rotujúce èasti sa môžu dotknú, alebo zachytiruky, nohy, vlasy,
odev, alebo doplnky.
Môže dôjsk traumatickej amputácii, alebo vážnemu tržnému
poraneniu.
VAROVANIE
Zariadenie prevádzkujte s nasadenými krytmi.
Ruky a nohy nepribližujte k rotujúcim èastiam.
Dlhé vlasy si zviažte a zložte bižutériu.
Nenoste vo¾né odevy, visiace sahovacie šnúrky, alebo predmety, ktoré môžu
byzachytené.
Náhodné iskrenie môže spôsobipožiar, alebo elektrický šok.
Neúmyselné naštartovanie môže spôsobizachytenie, traumatickú
amputáciu, alebo tržné poranenie.
Nebezpeèie požiaru
VAROVANIE
Pred nastavovaním, alebo opravami:
Odpojte zapa¾ovací kábel od zapa¾ovacej svieèky a dajte ho preè od
zapa¾ovacej svieèky.
Odpojte prívod od zápornej svorky akumulátora (iba u motorov s elektrickým
štartovaním).
Používajte iba správne nástroje.
Nezvyšujte otáèky motora úpravou pružiny regulátora, spojok, alebo iných
dielov.
Náhradné diely musia marovnakú konštrukciu a musia bynamontované na
rovnaké miesta ako pôvodné diely. Iné diely nemusia fungovatak dobre, môžu
poškodizariadenie a môžu spôsobiúraz.
Neudierajte do zotrvaèníka kladivom, alebo tvrdým predmetom, pretože poèas
behu motora sa môže rozletiena kusy.
Pri skúšaní iskry:
Používajte schválenú skúšaèku zapa¾ovacej svieèky.
Iskru neskúšajte pri vyskrutkovanej zapa¾ovacej svieèke.
Not for
Reproduction