Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
41
hr
Održavan
j
e
OBAVIJEST: Ako se motor za vrijeme održavanja prevræe, spremnik za gorivo mora biti
prazan i strana sa svjeæicom mora biti okrenuta prema gore. Ako spremnik za gorivo
nije prazan i ako se motor preokrene u bilo kojem smjeru, moglo bi doæi do problema
prilikom pokretanja zbog toga što æe ulje ili benzin oneèistiti zraèni filtar i/ili svjeæicu.
UPOZORENJE: Prilikom radova na održavanju za koje je potrebno
nagibanje ureðaja, spremnik s gorivom mora biti prazan jer æe u protivnom istjecati
gorivo što može dovesti do požara ili eksplozije.
Preporuèujemo vam da se obratite ovlaštenom Briggs & Stratton servisu za održavanje i
servis motora i dijelova motora.
OBAVIJEST: Svi sastavni dijelovi moraju biti na svom mjestu kako bi ovaj motor radio
ispravno.
Kontrola ispuštanja
Održavanje, zamjenu ili popravak ureðaja i sustava za kontrolu emisije može
obaviti bilo koja radionica ili osoba, a koji se bave popravcima malih motora.
Meðutim, kako biste ostvarili besplatni servis ili zamjenu dijela za kontrolu emisije rad
mora obaviti tvornica ili ovlašteni distributer. Pogledajte jamstva o ispuštanjima.
Nenamjerno iskrenje može dovesti do požara ili strujnog udara.
Nenamjerno pokretanje može dovesti do zapetljanja, traumatske
amputacije ili ranjavanja.
Opasnost od požara
UPOZORENJE
Prije podešavanja ili popravljanja:
Odvojite kabel svjeæice i držite ga podalje od svjeæice.
Odvojite bateriju na negativnom polu (samo za motore s elektriènim paljenjem).
Koristite samo ispravne alate.
Nemojte dirati opruge regulatora, veze ili druge dijelove radi poveæavanja brzine
motora.
Zamjenski dijelovi moraju biti jednake izvedbe i moraju se ugraditi u istom
položaju kao i originalni dijelovi. Drugi dijelovi neæe raditi kako treba i mogu
oštetiti jedinicu te dovesti do ozljede.
Nemojte udarati po zamašnjaku èekiæem ili tvrdim predmetima jer æe to kasnije
dovesti do vibracija zamašnjaka.
Kad provjeravate ima li iskre:
Koristite odobreni ispitivaè svjeæica.
Nemojte provjeravati iskru dok je svjeæica skinuta.
Tablica održavanja
Nakon prvih 5 sati rada
Promijenite ulje
Svakih 8 sati ili jednom dnevno
Provjerite razinu ulja u motoru
Oèistite podruèje oko prigušivaèa i regulatora
Oèistite štitnik za prste (ako je ugraðen)
Svakih 50 sati ili jednom godišnje
Oèistite zraèni filtar *
Oèistite predfiltar (ako je ugraðen) *
Zamijenite ulje u motoru
uljni Zamijenite filtar (ako je ugraðen)
Pregledajte prigušivaè i hvataè iskre
Svakih 200 sati ili jednom godišnje
Zamijenite filtar zraka. *
Zamijenite predfiltar (ako j eugraðen) *
Jednom godišnje
Zamijenite svjeæicu
Oèistite sustav za hlaðenje motora *
Oèistite/ Zamijenite filtre goriva, (ako je ugraðen)
Provjerite zazor ventila **
* U prašnjavim uvjetima ili ako u zraku ima neèistoæa, èišæenje izvršite èešæe.
** Nije potrebno osim ako se pojave problemi u radu motora.
Rasplinjaè i podešavanje brzine vrtnje motora
Nikad izvodite podešavanja na rasplinjaèu regulatoru brzine. Rasplinjaè je tvornièki veæ
podešen za efikasni rad pod veæinom uvjeta. Nemojte dirati opruge regulatora, polužje ili
druge dijelove radi poveæavanja brzine vrtnje motora. Ako su podešavanja ipak potrebna,
obratite se ovlaštenom servisnom centru Briggs & Stratton.
OBAVIJEST: Proizvoðaè opreme propisuje maksimalnu brzinu vrtnje motora koji je
montiran na opremi. Nemojte prekoraèivati ovu brzinu. Ako niste sigurni kolika je
maksimalna brzina vrtnje opreme ili na koju je brzinu vrtnje motor podešen u tvornici,
obratite se ovlaštenom servisnom centru Briggs & Stratton radi pomoæi. Kako bi se
osigurao siguran i propisani rad opreme, brzinu vrtnje smije podešavati samo kvalificirani
servisni tehnièar.
Kako zamijeniti svjeæicu - Slika
7
Provjerite razmak elektroda (A, slika 7) žièanim mjeraèem (B). Ako je potrebno podesite
razmak. Postavite svjeæicu i pritegnite je odgovarajuæim momentom. Vrijednosti razmaka
elektroda i momenta pritezanja svjeæice potražite u odjeljku Tehnièki podaci.
Napomena: U odreðenim podruèjima, lokalni propis zahtjeva uporabu svjeæice s
otpornikom da bi se sprijeèile radio smetnje koje nastaju pri paljenju. Ako je na ovom
motoru ugraðena svjeæica s otpornikom, pri njezinoj zamjeni koristite istovrsnu svjeæicu.
Pregledajte prigušivaè i hvataè iskre - Slika
8
Rad motora proizvodi toplinu. Dijelovi motora, naroèito prigušivaè,
izuzetno se zagrijavaju.
Teške opekline mogu nastati pri dodiru.
Zapaljivi otpad poput lišæa, trave, grmlja itd. može se upaliti.
UPOZORENJE
Pustite da se prigušivaè, cilindri motora i krila ohlade prije dodirivanja.
Odstranite nakupine neèistoæe iz okoline prigušivaèa i cilindra.
Kršenje je Kodeksa o javnim resursima Kalifornije, odjeljak 4442, ako na svim
pošumljenim, grmovitim i travnatim površinama koristite motor koji nije
opremljenhvataèemiskrekojijedefiniranuodjeljku4442,kojiseodržavau
dobrom stanju za rad. Druge države ili zakonodavni sustavi država mogu imati
sliène zakone. Kontaktirajte proizvoðeèe originalne opreme, prodavaèa ili
veletrgovca kako biste nabavili hvataè iskre koji je predviðen za montažu na
ispušni sustav ovog motora.
Pregledajte da na prigušivaèu (A, Slika 8) nema pukotina. korozije ili drugih ošteæenja.
Skinite hvataè iskre (B), ako postoji i pregledajte da na njemu nema ošteæenja ili
zaèepljenosti èaðom. Ako su potrebni zamjenski dijelovi, koristite samo originalne
zamjenske dijelove.
UPOZORENJE: Zamjenski dijelovi moraju biti jednaki i ugraðeni u
istom položaju kao izvorni dijelovi.
Odstranite nakupine otpada iz podruèja prigušivaèa i cilindra. Pregledajte prigušivaè (A,
Slika 8) da na njemu nema pukotina, korozije ili drugih ošteæenja. Skinite hvataè iskre
(B), ako je ugraðen i pregledajte da nema ošteæenja ili zaèepljenosti ugljiènim
naslagama. Ako otkrijete ošteæenje, montirajte zamjenski dio prije pokretanja.
UPOZORENJE: Zamjenski dijelovi moraju biti jednake izvedbe i moraju
se ugraditi u istom položaju kao i originalni dijelovi. Drugi dijelovi neæe raditi kako
treba i mogu oštetiti jedinicu te dovesti do ozljede.
Kako promijeniti ulje - Slika
2 9 10 11
UPOZORENJE
Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.
Požar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.
Ako ulje ispuštate kroz gornju cijev za nalijevanje ulja, spremnik s gorivom mora
biti prazan ili bi gorivo moglo istjecati te dovesti do požara ili eksplozije.
Iskorišteno ulje opasni je otpadni proizvod i mora se odložiti na prikladni naèin. Ne
bacajte ga u kuæni otpad. Provjerite s mjesnim vlastima, servisnim centrom ili
zastupnikom gdje se nalazi postrojenje za sigurno odlaganje/reciklažu.
Not for
Reproduction