Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
32 BRIGGSandSTRATTON.COM
MÜRKGAASIDE OHT. Mootori heitgaasid sisaldavad
süsinikmonooksiidi, mis on mürgine ja võib tappa minutitega. Seda EI
SAA näha, haista ega maitsta. Isegi heitgaaside lõhna mitte tundes
võib süsinikmonooksiid teile mõju avaldada. Kui teid tabab toodet
kasutades halb enesetunne, iiveldus või nõrkus, lülitage see välja ja
minge KOHE värske õhu kätte. Pöörduge arsti poole. Teil võib olla
vingugaasimürgitus.
HOIATUS
Kasutage toodet AINULT välitingimustes, akendest, ustest ja õhutusavadest
eemal, et vältida vingugaasi k ogunemist j a sattumist siseruumidesse.
Paigaldage patareiga või pistikuga toimivad patareilisatoitel vingugaasialarmid
vastavalt tootja soovitustele. Suitsualarm ei s uuda vingugaasi tuvastada.
ÄRGE kasutage toodet majas, garaažis, keldris, tunnelis, kuuris ega mujal
osaliselt suletud ruumis isegi ventilaatorite toel või õhutamiseks uksi-aknaid
avades. Vingugaas koguneb ruumides kiiresti ja võib seal püsida tunde ka
pärast mootori seiskamist.
Asetage toode ALATI allatuult ja suunake heitgaasid inimestest eemale.
MÄRKUS See Briggs & Strattoni mootor on tarnitud ilma õlita. Enne mootori käivitamist
lisage kindlasti õli vastavalt käesoleva juhendi ettekirjutustele. Kui käivitate mootori ilma
õlita, tekitab see parandamatuid kahjustusi ja muudab garantii kehtetuks.
Käivitussüsteemi tuvastamine
Enne mootori käivitamist peate välja selgitama, missugune käivitussüsteem mootoril on.
Teie mootoril on üks järgmistest käivitussüsteemidest.
ReadyStart
®
Süsteem: Sellel süsteemil on automaatne termokontrolliga õhuklapp.
Manuaalne õhuklapp või kütuse eelpump puuduvad.
Õhuklapisüsteem: Süsteemis on õhuklapp jahedal temperatuuril käivitamiseks.
Mõnel mudelil on eraldi õhuklapi juhtseadis ja mõnel õhuklapi/seguklapi juhtseadis.
Kütuse eelpump puudub.
Mootori käivitamiseks järgige vastava käivitussüsteemi juhiseid.
Märkus: Mõnel mootoril ja seadmel on kaugjuhtimisnupud. Kaugjuhtimisnuppude
asukohta ja kasutamist vt seadme kasutusjuhendist.
ReadyStart
®
süsteem - Joonis
4 5 6
1. Kontrollige õlitaset. Vt peatükki Kuidas kontrollida/ lisada õli.
2. Veenduge, et juhtseadmed (nende olemasolul) oleksid välja lülitatud.
3. Keerake kütuse sulgeklapp (A) selle olemasolul
tööasendisse (joonis 4).
4. Asetage seguklapi hoob (B), kui see on olemas, kiire töö
asendisse. Kasutage
mootorit selles
asendis.
5. Vajutage stopplüliti (G) selle olemasolul sisselülitatud asendisse (joonis 4, 5).
6. Kui tootel on mootori stoppkang (C), hoidke mootori stoppkangi vastu käepidet
(joonis 6).
7. Tagasikerimiskäivitus: hoidke kõvasti starteri käepidemest (D). Tõmmake trossi
aeglaselt, kuni tunnete takistust, seejärel tõmmake järsult (joonis 4).
Märkus:Kui mootor pärast korduvaid katseid ei käivitu, vaadake veebilehte
BRIGGSandSTRATTON.COM või helistage 1-800-233-3723 (USA-s).
HOIATUS! Starteri trossi kiire tagasikerimine (tagasilöök) tõmbab kätt
mootori poole väga kiiresti. Tagajärg: murdunud või mõranenud luud, marrastused
või venitused. Mootorit käivitades tõmmake trossi aeglaselt, kuni tunnete takistust,
seejärel tõmmake kiiresti, et vältida tagasilööki.
8. Elektriline käivitus: Keerake elektriline käivituslüliti töö/käivituse asendisse.
Märkus:Kui mootor pärast korduvaid katseid ei käivitu, vaadake veebilehte
BRIGGSandSTRATTON.COM või helistage 1-800-233-3723 (USA-s).
MÄRKUS: Kasutage starteri eluea pikendamiseks lühikesi käivitustsükleid (kõige
enam viis sekundit). Enne uut käivitamist oodake minut aega.
Õhuklapi süsteem - Joonis
4 6
1. Kontrollige õlitaset. Vt peatükki Kuidas kontrollida/ lisada õli.
2. Veenduge, et juhtseadmed (nende olemasolul) oleksid välja lülitatud.
3. Keerake kütuse sulgeklapp (A) selle olemasolul
tööasendisse (joonis 4).
4. Asetage seguklapi hoob (B), kui see on olemas, kiire töö
asendisse. Kasutage
mootorit selles
asendis.
5. Lükake õhuklapi hoob (E) õhutuse
asendisse.
Märkus: Sooja mootori käivitamisel pole õhuklapi kasutamine tavaliselt vajalik.
6. Vajutage stopplüliti (G) selle olemasolul sisselülitatud asendisse.
7. Kui tootel on mootori stoppkang (C), hoidke mootori stoppkangi vastu käepidet
(joonis 6).
8. Tagasikerimiskäivitus: hoidke kõvasti starteri käepidemest (D). Tõmmake trossi
aeglaselt, kuni tunnete takistust, seejärel tõmmake järsult (joonis 4).
Märkus:Kui mootor pärast korduvaid katseid ei käivitu, vaadake veebilehte
BRIGGSandSTRATTON.COM või helistage 1-800-233-3723 (USA-s).
HOIATUS! Starteri trossi kiire tagasikerimine (tagasilöök) tõmbab kätt
mootori poole väga kiiresti. Tagajärg: murdunud või mõranenud luud, marrastused
või venitused. Mootorit käivitades tõmmake trossi aeglaselt, kuni tunnete takistust,
seejärel tõmmake kiiresti, et vältida tagasilööki.
9. Elektriline käivitus: Keerake elektriline käivituslüliti töö/käivituse asendisse.
Märkus:Kui mootor pärast korduvaid katseid ei käivitu, vaadake veebilehte
BRIGGSandSTRATTON.COM või helistage 1-800-233-3723 (USA-s).
MÄRKUS: Kasutage starteri eluea pikendamiseks lühikesi käivitustsükleid (kõige
enam viis sekundit). Enne uut käivitamist oodake minut aega.
10. Kuni mootor soojeneb, lükake õhuklapi hoob (E) tööasendisse
(joonis 4).
Kuidas mootorit seisata - Joonis
4 5 6
HOIATUS
Bensiin ja selle aurud on väga tule- ja plahvatusohtlikud.
Süttimine või plahvatus võib põhjustada raskeid põletushaavu või
surma.
Ärge sulgege mootori seiskamiseks karburaatorit.
1. Vabastage mootori seiskamishoob (F, joonis 6)
või
Seguklapiga mootor: viige seguklapp (B, joonis 4, 5) stopp
asendisse
või
Seiskamislülitiga mootor: Vajutage seiskamislüliti (G, joonis 4, 5) väljalülitatud
asendisse
või
Elektrilise käivitusega mootor: asetage elektrilise käivituse lüliti OFF/stopp
asendisse. Eemaldage võti ja hoidke seda turvalises kohas väljaspool laste
käeulatust.
2. Kütuse sulgeklapiga mootor (lisavarustuses): Kui mootor on seiskunud, keerake
kütuse sulgeklapp (A, joonis 4) suletud
asendisse.
Hooldamine
MÄRKUS: Kui mootorit hooldamise ajal kallutatakse, peab kütusepaak olema tühi ja
süüteküünla poolne külg üleval. Kui kütusepaak ei ole tühi ja kui mootorit kallutatakse
mõnes teises suunas, võib käivitumine õhufiltri ja/või süüteküünla õlist või kütusest
saastumise tõttu olla raskendatud.
HOIATUS: Kui seadme hooldamine nõuab selle kallutamist, peab
kütusepaak olema tühi, vastasel korral võib kütus välja voolata ja põhjustada
tulekahju või plahvatuse.
Soovitame mootori ja mootori osade mis tahes hoolduseks pöörduda Briggs & Strattoni
volitatud edasimüüja poole.
MÄRKUS: Kõik mootori ehitamisel kasutatud osad peavad jääma korrektse töö
tagamiseks oma kohale.
Heitmekontroll
Heitmekontrolli seadmeid ja süsteeme võib hooldada, ümber vahetada või
remontida iga (muude kui sõiduautode) mootoreid parandav asutus või isik. Tasuta
heitmekontrolliks tuleb pöörduda volitatud edasimüüja poole. Vt Heitmegarantii.
Not for
Reproduction