Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
63
lv
Ī
pašības un vadības elementi
Salīdziniet ilustrāciju
1
ar jūsu dzinēju lai iepazītos ar dažādāmtāīpašībāmun
vadības elementu novietojumu.
A. Dzinēja identifikācija
Modelis Tips Kods
B. Aizdedzes svece
C. Degvielas tvertne un vāciņš
D. Gaisa filtrs
E. Startera auklas rokturis (kā opcija)
F. Mērstienis
G. Eļļas iztecināšanas korķis
H. Klusinātājs
Klusinātāja aizsargs (kā opcija)
Dzirksteļuslāpētājs (kā opcija)
I. Gaisa vārsts (kā opcija)
J. Droseles vadība (kā opcija)
K. Degvielas slēgvārsts (kā opcija)
L. Degvielas filtrs (kā opcija)
M. Pirkstu
a
izsargs
N. Eļļas filtrs (kā opcija)
O. Elektriskais starteris (kā opcija)
P. Apturēšanas slēdzis (kā opcija)
Ekspluatāci
j
a
Eļļas ietilpība (skatīt Specifikāciju nodaļu)
Eļļas Rekomendācijas
Mēs iesakām labai darbībai izmantot Briggs & Stratton ar garantiju (Warranty Certified)
sertificētāseļļas. Citas augstas kvalitātes tīrošas eļļas arī ir piemērotas, ja tāsklasificētas
darbam kā SF, SG, SH, SJ vai augstāk. Neizmantojiet speciālās piedevas.
Piemērotā dzinēja eļļas viskozitāte tiek izvēlēta izejot no āra temperatūras. Pēc
diagrammas izvēlieties vislabāko viskozitātes pakāpes eļļu, kas atbilst sagaidāmajai āra
temperatūrai.
SAE 30
10W-30
Sintētiska 5W-30
5W-30
°F °C
* Ja SAE 30 eļļa tiek izmantota zem 40°F (4°C), tā varētu izraisīt apgrūtinātu
iedarbināšanu.
** 10W-30 eļļas izmantošana virs 80°F (27°C) var izraisīt palielinātu eļļas patēriņu.
Pārbaudiet eļļas līmeni biežāk.
Kā pārbaudīt/pieliet eļļu-Attēlu
2
Pirms eļļas pieliešanas vai eļļas līmeņapārbaudes
Novietojiet dzinēju horizontāli.
Notīriet eļļas uzpildes vietu no jebkādiem gružiem.
1. Izņemiet mērstieni (G) un noslaukiet ar tīru drānu (Attēlu 2).
2. Ievietojiet un pievelciet mērstieni.
3. Izņemiet mērstieni un pārbaudiet eļļas līmeni. Tam ir jābūt pie piepildījuma indikatora
(full indicator) augšas uz mērstieņa(J).
4. Ja eļļas līmenis zems, lēni lejiet eļļudzinēja eļļas uzpildnē (H). Neiepildiet par
daudz. Pēceļļas ieliešanas, pagaidiet vienu minūti un tad pārbaudiet eļļas līmeni
vēlreiz.
5. Ielieciet atpakaļ un
pievelciet mē
rstieni.
Sistēma aizsardzībai no zema eļļas līmeņa(jauzstādīta)
Daži dzinēji ir aprīkoti ar zema eļļas līmeņa devēju. Ja eļļas līmenis ir pazemināts, pēc
devēja signāla iedegsies brīdinājuma gaismas signāls vai dzinējs tiks izslēgts. Izslēdziet
dzinēju un izpildiet sekojošās darbības pirms atkārtotāsdzinēja iedarbināšanas.
Pārliecinieties, ka dzinējs ir izlīdzināts.
Pārbaudiet eļļas līmeni. Skatīt nodaļu Kā pārbaudīt/pieliet eļļu.
Ja eļļas līmenis ir pazemināts, pielejiet nepieciešamo eļļas daudzumu. Iedarbiniet
dzinēju un pārliecinieties, ka nedeg brīdinājuma
gaismas signā
ls (ja uzstādīts).
Ja eļļas līmenis nav pazemināts, neiedarbiniet dzinēju. Sazinieties ar autorizētu
Briggs & Stratton pārstāvi, lai novērstu problēmas ar eļļu.
Degvielas rekomendācijas
Degvielai jāatbilst sekojošāmprasībām:
Tīrs, svaigs, bezsvina benzīns.
Minimālais oktāna skaitlis 87/87 AKI (91 RON).Par lietošanu lielā augstumā, skatiet
zemāk norādīto.
Pieļaujams benzīns ar līdz 10% spirta (gasohol) vai līdz 15% MTBE (methyl
tertiary butyl ether) piemaisījuma.
CAUTION: Neizmantojiet nesankcionētu benzīnu, piemēram, E15 vai E85. Neiemaisiet
eļļu benzīnā,kā arī nemodificējiet dzinēju darbam ar alternatīvu degvielu. Neatļautu
degvielas veidu izmantošana var izraisītdzinēja daļu defektus, kurus nesegs garantija.
Lai nepieļautu gumijas veidošanos degvielas s istēmā, degvielai piemaisiet degvielas
stabilizatoru. Skatīt Uzglabāšana. Visa degviela nav vienāda. Ja parādās iedarbināšana
vai darbības
problē
mas, nomainiet degvielas piegādātājus vai nomainiet šķirnes. Šis
dzinējs ir sertificēts izmantošanai ar benzīnu. Izplūdes emisiju kontroles sistēma šim
dzinējamirEM(dzinēja modifikācijas).
Liels augstums
Pie augstuma virs 5 000 pēdām (1524 metri), ir pieļaujams benzīns ar minimālo oktāna
skaitli 85/85 AKI (89 RON). Lai saglabātu emisijas atbilstību, ir nepieciešama
noregulēšana lielam augstumam. Darbs bez šādas noregulēšanas var izraisīt darbības
pasliktināšanos, palielinātu degvielas patēriņu un palielinātas emisijas. Lai saņemtu
informāciju par noregulēšanu lielam augstumam, griezieties pie autorizēta Briggs &
Stratton pārstāvja.
Dzinēja darbība augstumā zem 2 500 pēdām (762 metri) ar liela augstuma komplektu
nav ieteicama.
Kā pieliet degvielu - Attēlu
3
BRĪDINĀJUMS
Degviela un tā garaiņiirārkārtīgi viegli uzliesmojoši un
sprādzienbīstami.
Uguns vai sprādziens var izraisīt smagus apdegumus vai nāvi.
Uzpildot degvielu
Izslēdziet dzinēju un ļaujiet dzinējam vismaz 2 minūtes atdzist pirms
degvielas tvertnes vāciņanoņemšanas.
Uzpildiet degvielas tvertni ārpus telpām v ai vietā ar labu ventilāciju.
Nepārpildiet degvielas tvertni. Lai būtu iespējama degvielas izplešanās,
nepiepildiet virs degvielas tvertnes kakliņa apakšdaļas.
Uzglabājiet degvielu atstatus no dzirkstelēm, atklātām liesmām, degļiem,
karstuma un citiem aizdegšan ās avotiem.
Bieži pārbaudiet, vai degvielas caurulēm, tvertnei, vāciņiem un
sastiprinājumiem nav plaisas vai sūces. Nepieciešamības gadījumā
nomainiet.
Ja degviela izlaistās, pirms dzinēja iedarbināšanas pagaidiet, līdz tā izgaro.
1. Notīriet degvielas tvertnes vāciņa vietu no netīrumiem
un
gružiem. Noņemiet
degvielas tvertnes vāciņu(A,Attēlu 3).
2. Uzpildiet degvielas tvertni (B) ar degvielu. Lai būtu iespējama degvielas izplešanās,
nepiepildiet virs degvielas tvertnes kakliņa apakšdaļas (C).
3. Uzlieciet atpakaļ degvielas tvertnes vāciņu.
Kā iedarbināt dzinēju
Strauja startera auklas ieraušana atpakaļ (atsitiens) var paraut
plaukstuunrokuuzdzinēja pusi ātrāknekā jūs varēsiet p alaist to vaļā.
Tas var izraisīt kaulu lūzumus, plīsumus, sasitumus vai sastiepumus.
BRĪDINĀJUMS
Iedarbinot dzinēju, lēnām velciet startera auklu līdz sajūtat pretestību, tad
paraujiet strauji, lai izvairītos no atsitiena.
BRĪDINĀJUMS
Degviela un tā garaiņiirārkārtīgi viegli uzliesmojoši un
sprādzienbīstami.
Uguns vai sprādziens var izraisīt smagus apdegumus vai nāvi.
Iedarbinot dzinēju
Pārliecinieties, ka aizdedzes svece, klusinātājs, degvielas vāciņš un gaisa
attīrītājs (ja ir aprīkojumā)irsavā vietā un droši nostiprināts.
Negrieziet dzinēju, ja aizdedzes svece ir izņemta.
Ja dzinējs pārplūst, uzstādiet gaisa vārstu (ja ir aprīkojumā)stāvoklī OPEN
(atvērts)/RUN (darbība), virziet droseli (ja ir aprīkojumā)uzstāvokli FAST (ātrs)
un grieziet, līdz dzinējs sāk darboties.
Not for
Reproduction