Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
61
lv
Vispārīga informācija
Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta informācija par drošību, lai pasargātu Jūsnobriesmām
un riska, k uri pastāv saskarē ar dzinējiem un kā no tiem izvairīties. Tā arī satur
instrukcijas dzinēja pareizai lietošanai un apkopei. Tāpēc, ka Briggs & Stratton
Corporation ne vienmērvarzinātkādu aprīkojumu dzinējs apgādāsardzinējspēku, ir
svarīgi izlasīt un izprast šīs instrukcijas, kā arī instrukcijas aprīkojumam, kuru dzinējs
apgādā ar dzinējspēku. Saglabājiet šīs instrukcijas - iespējams, ka vēlāktās
vajadzēspārlasīt.
Rezerves
daļ
u pieprasīšanai vai t ehniskai palīdzībai pierakstiet zemākdzinēja modeļa,
tipa un koda numurus kopā ar pirkšanas datumu. Šie numuri ir uz jūsu dzinēja (skatīt
Īpašības un vadības elementi lappusi).
Pirkšanas datums:
Dzinēja modelis:
MM/DD/GGGG
Modelis: Kods:Tips:
Jaudas mērījumi: Atsevišķiem benzīna dzinēju modeļiem bruto jauda tiek norādīta
atbilstoši SAE (Society of Automotive Engineers) noteikumiem J1940 (Mazu dzinēju
jaudas un griezes momenta noteikšanas procedūra) un tiek novērtēta atbilstoši SAE
noteikumiem J1995. Dzinējiem ar norādījumu „rpm” uz plāksnītes griezes momenta
rādījumi tiek mērīti pie 2600 apgr./min., bet visiem pārējiem dzinējiem - pie 3060
apgr./min.; jaudas rādījumi tiek mērīti pie 3600 apgr./min. Ar bruto jaudas līknēmvar
iepazīties mājaslapā www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Neto jaudas rādījumi tiek
noteikti dzinējiem ar uzstādītāmizplūdes gāzu un gaisa attīrīšanas sistēmām, kamēr
bruto
jaudas rādījumi tiek noteikti dzin ējiem bez šīmsistēmām. Faktiskā dzinēja bruto
jauda būs lielāka par neto jaudu, un to, starp citu, iespaido apkārtējās vides apstākļiun
atšķirības starp atsevišķiem dzinējiem. Ņemot vērā plašo iekārtu spektru, kurāmdzinēji
tiek uzstādīti, var izrādīties, ka jūsu iegādātais benzīna dzinējs konkrētajā iekārtā
neattīstīs norādīto jaudu. Šādu atšķirību pamatā ir vairāki faktori, piemēram
(bet
ne tikai)
dzinēja aprīkojums (gaisa filtrs, izpūtējs, ģenerators, dzesēšanas sistēma, karburators,
degvielas sūknis, u.t.t.), izmantošanas ierobežojumi, apkārtējās vides apstākļi
(temperatūra, gaisa mitrums, augstums virs jūras līmeņa), kā arī atšķirības starp
atsevišķiem dzinēju eksemplāriem. Ražošanas jaudas ierobežojumu rezultātā, Briggs &
St ratton var aizvietot augstākas jaudas dzinēju ar šo dzinēju.
Ope
r
ato
r
ad
r
ība
Sprādziens
Toksiski
izgarojumi
Kustīgas
daļas
Trieciens
Karsta virsma
Atsitiens
Uzliesmošana
Degvielas
noslēgšana
Lasiet rokasgrāmatu
Droseļvārsts
Eļļa
Degviela
Ieslēgts Izslēgt s
Apstāties
Uzvilkt acu
aizsargu
Lēni
Ātri
DARBA DROŠĪBAS UN VADĪBAS SIMBOLI
Bīstama
ķīmiska viela
Apsaldējums
Drošības trauksmes simbols tiek izmantots, lai norādītu uz drošības informāciju par
riska faktoriem, k as var izraisīt ievainojumu. Signālvārds (DRAUDI, B RĪDINĀJUMS,
PIESARDZĪBA ) tiek izmantots kopā ar trauksmes simbolu lai norādītu iesp ējamību un
potenciālā ievainojuma smagumu. Riska simbols var tikt p apildus izmantots riska veida
norādīšanai.
DRAUDI norāda uz risku, kas nenovēršanas gadījumā, izraisīsnāvi vai
nopietnu ievainojumu.
BRĪDINĀJUMS norāda uz risku, kas nenov ēršanas gad ījumā var izraisīt
nāvi vai nopietnu ievainojumu.
PIESARDZĪBA norāda uz risku, kas nenovēršanas gadījumā varētu izraisīt
nelielu vai vidēju ievainojumu.
PIEZĪME norāda uz situāciju, kas var izraisīt produkta bojājumu.
BRĪDINĀJUMS
Šajā produktā zināmas sastāvdaļas un to attiecīgie piederumi satur ķīmiskas vielas,
kas Kalifornijas štatā ir atzītas par izraisošāmvēzi, iedzimtus defektus vai citu
reproduktīvu kaitējumu. Pēc darba ar šiem izstrādājumiem mazgājiet rokas.
BRĪDINĀJUMS
Šī dzinēja izplūdes gāzes satur ķīmiskas vielas, kas Kalifornijas štatā ir atzītas par
izraisošāmvēzi, iedzimtus defektus vai citu reproduktīvu kaitējumu.
BRĪDINĀJUMS
Briggs & Stratton dzinēji nav paredzēti izmantošanai sekojošajāsiekārtās: izklaides
un sporta kartingos, bērnu, izklaides vai sporta bezceļu transportlīdzekļos (ATV),
motociklos, transportlīdzekļos uz gaisa spilvena, lidaparātos, vai transportlīdzekļos,
kas tiek izmantoti Briggs & Stratton neatzītās sacensībās. Informāciju par
produktiem, kas tikaizstrādāti sacensībām skatietmājaslapā www.briggsracing.com.
Lai saņemtu informāciju par dzinēju izmantošanu saimnieciskos un divvietīgos
bezceļu transportlīdzekļos, sazinieties ar Briggs & Stratton dzinēju pielietojuma daļu
pa tālruni: 1-866-927-3349. Nepareiza dzinēju pielietošana vai izraisīt nopietnus
ievainojumus vai nāvi.
PIEZĪME: Dzinējs no Briggs & Stratton tiek nosūtīts bez eļļas. Pirms dzinēja
iedarbināšanas, pārliecinieties,
ka
jūsesietielējis eļļu atbilstoši šīs rokasgrāmatas
instrukcijām. Ja jūs iedarbināsiet dzinēju bez eļļas, tas tiks sabojāts bez iespējām
izremontēt un uz t o garantija neattieksies.
Not for
Reproduction