Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
30 BRIGGSandSTRATTON.COM
HOIATUS
Bensiin ja selle aurud on väga tule- ja plahvatusohtlikud.
Süttimine või plahvatus võib põhjustada raskeid põletushaavu või
surma.
Kütuse lisamisel
Lülitage mootor välja ja laske sel enne kütusepaagi korgi eemaldamist
vähemalt 2 minuti jooksul jahtuda.
Täitke kütusepaaki õues või hästiventileeritud ruumides.
Ärge täitke kütu sepaaki üle. Paisumisruumi jätmiseks ärge täitke üle
kütusepaagi kaela.
Hoidke kütust sädemete, lahtiste leekide, gaasiseadmete süüteleekide,
kuumuse ning muude süüteallikate eest.
Kontrollige regulaarselt, et kütusetorudes, paagis, korgis ja liitmikes ei oleks
pragusid ega lekkeid. Vajadusel asendage defektne osa uuega.
Kütuse mahavoolamise korral oodake enne mootori käivitamist kütuse
aurustumiseni.
Mootori käivitamisel
Veenduge, et süüteküünal, summuti, kütusepaagi kork ja õhufilter (selle
olemasolul) on oma kohal ja kinnitatud.
Ärge käitage eemaldatud süüteküünlaga mootorit.
Kui mootor on bensiini täis, seadke õhuklapp (kui see on olemas) asendisse
AVATUD/TÖÖ, seguklapp kiire töö asendisse ja käivitage, kuni mootor tööle
hakkab.
Seadme kasutamisel
Ärge kallutage mootorit või seadet asendisse, milles kütus võib välja voolata.
Ärge sulgege mootori seiskamiseks karburaatorit.
Ärge käivitage mootorit, kui õhupuhasti või õhufilter (nende olemasolul) on
eemaldatud.
Õli vahetamine
Kui lasete õli välja ülemise õlitäitetoru kaudu, peab kütusepaak olema tühi,
vastasel korral võib kütus välja voolata ja põhjustada tulekahju või plahvatuse.
Seadme hooldusotstarbeks kallutamine
Kui seadme hooldamine nõuab selle kallutamist, peab kütusepaak olema tühi,
vastasel korral võib kütus välja voolata ja põhjustada tulekahju või plahvatuse.
Seadme transportimisel
Transportige seadet TÜHJA kütusepaagiga või suletud asendis (OFF)
kütusekraaniga.
Kütuse või paagis oleva kütusega seadmete hoiustamisel
Ärge hoidke seadet kamina, ahju, veeboileri või muude süüteleegiga seadmete
või süttimisallikate läheduses, sest need võivad süüdata kütuseaurud.
Mootori käivitamisel tekivad sädemed.
Sädemed võivad põhjustada läheduses olevate tuleohtlike
gaaside süttimise.
Selle tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.
HOIATUS
Kui ümbruskonnas on aset leidnud maa- või vedelgaasileke, ärge mootorit
käivitage.
Ärge kasutage surve all olevaid käivitusvedelikke, sest nende aurud on
tuleohtlikud.
MÜRKGAASIDE OHT. Mootori heitgaasid sisaldavad
süsinikmonooksiidi, mis on mürgine ja võib tappa minutitega. Seda EI
SAA näha, haista ega maitsta. Isegi heitgaaside lõhna mitte tundes
võib süsinikmonooksiid teile mõju avaldada. Kui teid tabab toodet
kasutades halb enesetunne, iiveldus või nõrkus, lülitage see välja ja
minge KOHE värske õhu kätte. Pöörduge arsti poole. Teil võib olla
vingugaasimürgitus.
HOIATUS
Kasutage toodet AINULT välitingimustes, akendest, ustest ja õhutusavadest
eemal, et vältida vingugaasi k ogunemist j a sattumist siseruumidesse.
Paigaldage patareiga või pistikuga toimivad patareilisatoitel vingugaasialarmid
vastavalt tootja soovitustele. Suitsualarm ei s uuda vingugaasi tuvastada.
ÄRGE kasutage toodet majas, garaažis, keldris, tunnelis, kuuris ega mujal
osaliselt suletud ruumis isegi ventilaatorite toel või õhutamiseks uksi-aknaid
avades. Vingugaas koguneb ruumides kiiresti ja võib seal püsida tunde ka
pärast mootori seiskamist.
Asetage toode ALATI allatuult ja suunake heitgaasid inimestest eemale.
Käivitustrossi sissetõmbumisel liiguvad käsi ja käsivars mootori
poole nii kiiresti, et te ei jõua sell est lahti lasta.
Tagajärjeks võivad olla luumurrud, luumõrad, marrastused või
nikastused.
HOIATUS
Mootorit käivitades tõmmake trossi aeglaselt, kuni tunnete takistust; seejärel
tõmmake kiiresti, et vältida tagasilööki.
Enne mootori käivitamist eemaldage seadme/mootori välised koormused.
Seadme külge kinnituvad osad, sealhulgas, kuid mitte ainult, terad, tiivikud,
rihmarattad, ketirattad jms peavad olema kindlalt kinnitatud.
Pöörlevad osad võivad puutuda või vahele tõmmata käsi, jalgu,
juukseid, rõivaid või muid esemeid.
Tagajärjeks võib olla kehaosade küljestrebimine või vigastus.
HOIATUS
Kasutage ainult seadmeid, mille kaitsed on oma kohal.
Hoidke käed ja jalad pöörlevatest osadest eemal.
Siduge pikad juuksed kinni ning eemaldage ehted.
Ärge kandke avaraid rõivaid, rippuvaid kinnituspaelu ega muid esemeid, mis
võivad seadmesse takerduda.
Töötavast mootorist eraldub soojust. Mootori osad, eelkõige summuti,
võivad olla väga kuumad.
Nende puudutamine võib kaasa tuua raskeid põletushaavu.
Põlevad jäägid, näiteks puulehed, rohulibled, kõrred jms võivad
süttida.
HOIATUS
Laske summutil, mootorisilindril ja ribidel enne puudutamist jahtuda.
Eemaldage summuti ja silindri piirkonnast sinna kogunenud praht.
Mootori kasutamine metsa, kulu või muruga kaetud hooldamata alal on mootori
kasutamine vastuolus Kalifornia riigivarade seadustiku artikliga 4442, kui
väljalaskesüsteem pole varustatud töökorras sädemepüüdjaga, nagu sätestab
artikkel 4442. Muudes osariikides või riikides võivad kehtida sarnased
seadused. Mootorile paigaldatud väljalaskesüsteemile mõeldud sädemepüüdja
saamiseks pöörduge seadme tootja, edasimüüja või müügiesinduse poole.
Juhuslik säde võib põhjustada põlengu või elektrišoki.
Juhuslik käivitumine võib kaasa tuua jäsemete vahelejäämise,
küljestrebimise või vigastuse.
Tuleoht
HOIATUS
Enne seadistamist või parandamist:
Ühendage lahti süüteküünla juhe ja hoidke seda süüteküünlast eemal.
Ühendage lahti aku miinusklemm (ainult elektrikäivitiga mootorite puhul).
Kasutage ainult õigeid tööriistu.
Ärge püüdke gaasihoova vedru, ühenduslüli või mõne muu detaili kallal
nokitsemisega suurendada mootori pöördeid.
Varuosad peavad olema sama kujuga ja paigaldatud samas asendis kui
originaaldetailid. Muud varuosad ei pruugi niisama hästi toimida ning võivad
kahjustada seadet ja põhjustada vigastusi.
Ärge lööge hooratast haamri või muu kõva esemega, sest see võib põhjustada
hooratta hilisema purunemise töö käigus.
Sädeme kontrollimisel:
Kasutage heakskiidetud süüteküünlatestrit.
Ärge kontrollige sädet, k ui süüteküünal on eemaldatud.
Not for
Reproduction