Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
78 BRIGGSandSTRATTON.COM
AVERTISMENT
Combustibilul ºi vaporii sãi sunt foarte inflamabili ºi explozivi.
Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri severe sau cu moartea.
Când alimentaþi cu combustibil
Opriþi motorul ºi lãsaþi-l se rãceascã cel puþin 2 minute înainte de a scoate
buºonul de combustibil.
Umpleþi rezervorul de combustibil în aer liber sau în zone bine ventilate.
Nu supraalimentaþi rezervorul de combustibil. Pentru a permite dilatarea
combustibilului, umpleþi numai pânã la marginea inferioarã a gâtului rezervorului
de combustibil.
Pãstraþi combustibilul la distanþã de scântei, flãcãri deschise, flãcãri de
veghe, cãldurã ºi de alte surse de aprindere.
Verificaþi frecventconductele decombustibil, rezervorul, buºonulºi fitingurile
pentru a observa eventualele crãpãturi sau scurgeri. Înlocuiþi-le dacã este
necesar
Dacã se varsã combustibil, aºteptaþi pânã când acesta se evaporã înainte de a
porni motorul.
Atunci când porniþi motorul
Asiguraþi-vã cã bujia, eºapamentul, buºonul rezervorului ºi filtrul de aer (dacã
este prevãzut) sunt montate ºi bine fixate.
Nu trageþi de coardã când bujia este scoasã.
Dacã motorul se îneacã, deplasaþi ºocul (dacã este prevãzut) în poziþia
OPEN/RUN (DESCHIS/FUNCÞIONARE), deplasaþi maneta de acceleraþie
(dacã este prevãzutã) în poziþia FAST (RAPID) ºi demaraþi pânã când motorul
porneºte.
Atunci când utilizaþi echipamentul
Nu înclinaþi motorul sau echipamentul la un unghi care poate cauza vãrsarea
combustibilului.
Nu înecaþi carburatorul pentru a opri motorul.
Nu porniþi ºi nu lãsaþi motorul sã funcþioneze fãrã ansamblu de filtrare (dacã
este prevãzut) sau filtru (dacã este prevãzut).
La schimbarea uleiului
Dacã scurgeþi uleiul prin tubul superior de alimentare cu ulei, rezervorul de
combustibil trebuie fie gol, în caz contrar combustibilul se poate scurge,
provocând un incendiu sau o explozie.
Dacã înclinaþi utilajul pentru întreþinere
Dacã efectuaþi operaþiuni de întreþinere care necesitã înclinarea utilajului,
rezervorul de combustibil trebuie sã fie gol. În caz contrar, combustibilul se
poate scurge, provocând un incendiu sau o explozie.
Atunci când transportaþi echipamentul
Transportaþi echipamentul cu rezervorul GOL sau cu robinetul de oprire a
combustibilului în poziþia OFF (OPRIT).
Atunci când depozitaþi combustibil sau echipamentul cu combustibil în
rezervor
Depozitaþi-le la distanþã de cuptoare, sobe, boilere sau alte echipamente care
au flacãrã de veghe sau altã sursã de aprindere, deoarece acestea ar putea
aprinde vaporii de combustibil.
Pornirea motorului creeazã scântei.
Scânteile pot aprinde gazele inflamabile din apropiere.
Se pot produce explozii ºi incendii.
AVERTISMENT
Dacã existã o scurgere de gaz natural sau de petrol lichefiat în zonã, nu porniþi
motorul.
Nu utilizaþi fluide de aprindere sub presiune deoarece vaporii sunt inflamabili.
Retragerea rapidã a corzii de pornire (reculul) va tragemânaºibraþul
cãtre motor mai repede decât puteþi sã îi daþi drumul.
Aceasta poate cauza ruperea oaselor, fracturi, zgârieturi sau luxaþii.
AVERTISMENT
La pornirea motorului, trageþi lent coarda pânã simþiþi rezistenþã, ºi apoi trageþi
rapid pentru a evita reculul.
Îndepãrtaþi toate echipamentele externe/sarcinile motorului înainte de a-l porni.
Componentele echipamentului cuplate direct, cum ar f i lamele, paletele, roþile de
transmisie, roþile de lanþ etc., trebuie sã fie montate corect.
PERICOL DE GAZE TOXICE. Gazele de eºapament conþin monoxid de
carbon, un gaz otrãvitor care poate vã poate ucide în câteva minute.
NU îl puteþi vedea, mirosi sau gusta. Chiar dacã nu simþiþi miros de
gaze de eºapament, puteþi fi expus monoxidului de carbon. Dacã
începeþi sã aveþi greþuri, ameþeli sau sã vã simþiþi slãbit în timp ce
folosiþi acest produs, opriþi-l ºi mutaþi-vã IMEDIAT în aer liber.
Consultaþi un doctor. Este posibil sã fiþi intoxicat cu monoxid de
carbon.
AVERTISMENT
Folosiþi acest produs NUMAI în aer liber, la distanþã de ferestre, uºi ºi orificii de
ventilare, pentru a reduce pericolul de acumulare a monoxidului de carbon ºi de
intrare a acestuia în spaþii locuite.
Montaþi detectoare de monoxid de carbon cu baterie sau cu alimentare de la
prizã ºi baterie de rezervã conform instrucþiunilor producãtorului. Detectoarele
de fum nu detecteazã monoxidul de carbon.
NU folosiþi acest produs în case, în garaje, în pivniþe, în subsoluri, în ºoproane
sau în alte spaþii parþial închise, chiar dacã folosiþi ventilatoare sau deschideþi
uºile ºi ferestrele pentru ventilare. Monoxidul de carbon se poate acumula rapid
în aceste spaþii ºi poate sã persiste ore în ºir, chiar ºi dupã oprirea produsului.
Amplasaþi ÎNTOTDEAUNA acest produs pe direcþia vântului ºi orientaþi toba de
eºapament în sens opus faþã de spaþiile locuite.
Piesele în miºcare pot intra în contact sau agãþa mâinile, picioarele,
pãrul, hainele sau accesoriile.
Astfel se pot produce amputãri traumatice sau tãieturi.
AVERTISMENT
Utilizaþi echipamentul cu apãrãtoarele montate.
Feriþi mâinile ºi picioarele de piesele rotative.
Legaþi pãrul lung ºi nu purtaþi bijuterii.
Nu purtaþi haine largi, ºnururi care atârnã sau articole care ar putea fi agãþate.
Funcþionarea motorului produce cãldurã. Piese ale motorului, în
special toba de eºapament, devin foarte fierbinþi.
Se pot produce arsuri termice grave la contactul cu acestea.
Deºeurile combustibile, cum ar fi frunzele, iarba, ramurile etc. pot lua
foc.
AVERTISMENT
Lãsaþi eºapamentul, cilindrul ºi aripile acestuia sã se rãceascã înainte de a le
atinge.
Îndepãrtaþi materialele inflamabile acumulate în zona tobei de eºapament ºi a
cilindrului.
Conform California Public Resource Code, secþiunea 4442, este interzisã
utilizarea motorului în zone cu pãduri, tufiºuri sau iarbã fãrã a fi dotate cu un
paravan de scântei conform secþiunii 4442, aflat în bunã stare de funcþionare.
Este posibil ca alte state sã aibã legi similare. Luaþi legãtura cu producãtorul,
vânzãtorul sau dealerul echipamentului pentru a obþine un paravant de scântei
adaptat sistemului de evacuare montat pe acest motor.
Producerea accidentalã de scântei se poate solda cu incendii sau cu
electrocutare.
Pornirea accidentalã se poate solda cu agãþare, amputare traumaticã
sau tãieturi.
Pericol de incendiu
AVERTISMENT
Înainte de a efectua reglaje sau reparaþii:
Deconectaþi fiºa bujiei ºi þineþi-o la distanþã de bujie.
Deconectaþi borna negativã a bateriei (numai la motoarele cu sistem de pornire
electricã).
Utilizaþi doar scule corecte.
Nu efectuaþi intervenþii asupra clapetelor regulatoare, asupra transmisiilor sau
asupra altor piese componente pentru a obþine o turaþie mai mare a motorului.
Piesele de schimb trebuie sã fie identice ºi montate în aceeaºi poziþie cu piesele
originale. Este posibil ca alte piese sã nu funcþioneze la fel de bine, sã
deterioreze aparatul sau sã provoace vãtãmãri corporale.
Nu loviþi volanta cu ciocanul sau cu obiecte grele. În caz contrar, volanta se
poate dezmembra în timpul funcþionãrii.
Atunci când testaþi scânteia la bujii:
Folosiþi un tester de bujie omologat.
Nu verificaþi scânteia la bujie cu bujia scoasã.
Not for
Reproduction