Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
38 BRIGGSandSTRATTON.COM
UPOZORENJE
Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.
Požar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.
Prilikom dolijevanja goriva
Ugasite motor i pustite da se hladi bar 2 minute prije skidanja èepa goriva.
Punite spremnike goriva na otvorenom ili u dobro v entiliranom prostoru.
Nemojte prepunitispremnik gorivom.. Da omoguæite širenje goriva, nemojte ga
puniti dalje od dna grla spremnika goriva.
Benzin držite podalje od iskrenja, otvorenog plamena, inicijalizacijskih
plamièaka, vruæine i drugih izvora zapaljenja.
Provjeravajte èešæeda navodovima goriva, spremniku,poklopcu i spojevima
nema napuknuæa ili curenja. Zamijenite po potrebi.
Ako se gorivo prolije, prièekajte dok ne ishlapi prije pokretanja motora.
Pri pokretanju motora
Pazite na to da svjeæica, prigušivaè, èep goriva i proèistaè zraka (ako je
ugraðen) budu na svome mjestu i uèvršæeni.
Nemojte kurblati motor sa skinutom svjeæicom.
Ako doðe do zalijevanja motora gorivom, postavite èok (ako postoji) u položaj
OPEN/ RUN, pomaknite gas (ako postoji) u položaj FAST i pokreæite sve dok
motor ne upali.
Pri radu s ureðajem
Nemojte naginjati motor ili ureðaj pod kutom pod kojim se gorivo može izliti.
Nemojte èokom gušiti motor da ga zaustavite.
Nikad nemojte pokretati motor ako su sklop proèistaèa (ako je ugraðen) ili zraèni
filtar (ako je ugraðen) skinuti.
Pri zamjeni ulja
Ako ulje ispuštate kroz gornju cijev za nalijevanje ulja, spremnik s gorivom mora
biti prazan ili bi gorivo moglo istjecati te dovesti do požara ili eksplozije.
Prilikom naginjanja ureðaja radi održavanja
Prilikom radova na održavanju za koje je potrebno nagibanje ureðaja, spremnik
s gorivom mora biti prazan jer æe u protivnom istjecati gorivo što može dovesti
do požara ili eksplozije.
Kod prijevoza opreme
Prijevoz vršite s PRAZNIM spremnikom ili s ventilom za dovod goriva u položaju
OFF.
Pri uskladištenju goriva ili ureðaja s gorivom u spremniku
Pohranite daleko od peæi, kuhala, grijaèa vode ili drugih ureðaja koji imaju
inicijalizacijske plamièke ili druge izvore paljenja jer oni mogu zapaliti pare
goriva.
Pokretanje motora uzrokuje iskrenje.
Iskrenje može upaliti obližnje zapaljive plinove.
Može doæi do eksplozije i požara.
UPOZORENJE
Ako u blizini istièe prirodni ili LP plin, nemojte pokretati motor.
Nemojte koristiti pokretaèke tekuæine u spreju jer su pare zapaljive.
OPASNOST OD OTROVNIH PLINOVA. Ispušni plinovi motora sadrže
otrovni ugljièni monoksid,otrovni plin koji vas može usmrtiti za
nekoliko minuta. On je BEZ boje, mirisa i okusa. Èak i ako ne udišete
ispušne plinove, ipak možete biti izloženi ugljiènom monoksidu. Ako
za vrijeme korištenja ovog proizvoda osjetite muèninu, vrtoglavica ili
slabost, ugasite ga i BEZ ODLAGANJA izaðite na svježi zrak. Potražite
pomoæ lijeènika. Možda ste udahnuli ugljièni monoksid.
UPOZORENJE
Ovaj proizvod koristite ISKLJUÈIVO na velikoj udaljenosti od prozora, vrata i
ventilacijskih otvora jer time æete smanjiti opasnost od nakupljanja ugljiènog
monoksida i moguænosti da doðe do njegovog uvlaèenja u prostor u kojemu
borave ljudi.
Montirajte alarmne ureðaje za ugljièni monoksid s baterijskim napajanjem ili
ukopèajte alarmne ureðaje za ugljièni monoksid s rezervnim baterijskim
napajanjem u sukladnosti s uputama proizvoðaèa. Detektori dima ne mogu
otkriti prisutnost ugljiènog monoksida.
NEMOJTE koristiti ove proizvode u kuæi, garaži, podrumu, niskom podrumu,
skloništu ili drugom djelomièno zatvorenom prostoru èak ni ako koristite
ventilatore, prozore ili vrata za provjetravanje prostora. Ugljièni monoksid može
se brzo nakupiti u takvim prostorima i tamo se zadržati satima, èak i nakon
gašenja proizvoda.
Ovaj proizvod UVIJEK postavite niz vjetar i ispuh usmjerite izvan mjesta u
kojemu borave ljudi.
Brzo vraæanje konopca za pokretanje (povratni udarac) povuæi æe šaku
i ruku prema motoru brže no što ga možete ispustiti.
Može doæi do loma kostiju, fraktura, modrica ili išèašenja.
UPOZORENJE
Pri pokretanju motora, uže pokretaèa okreæite polagano sve dok ne osjetite
otpor, zatim ga povucite naglo da izbjegnete povratni udarac.
Odvojite sve vanjske dijelove opreme/optereæenja motora prije pokretanja.
Izravno spojeni dijelovi ureðaja poput, ali ne iskljuèivo, noževa, krilaca,
remenica, lanèanika itd. moraju biti dobro prièvršæeni
Dijelovi koji se vrte mogu dotaknuti ili zahvatiti ruke, noge, kosu,
odjeæu ili pomagala.
Može doæi do traumatske amputacije ili teškog ranjavanja.
UPOZORENJE
Radite s opremom èiji štitnici su na svom mjestu.
Ruke i noge držite dalje od dijelova koji se okreæu.
Vežite dugaèku kosu i skinite nakit.
Nemojte nositi široku odjeæu, slobodne vezice ili nešto što se može zaplesti.
Rad motora proizvodi toplinu. Dijelovi motora, naroèito prigušivaè,
izuzetno se zagrijavaju.
Teške opekline mogu nastati pri dodiru.
Zapaljivi otpad poput lišæa, trave, grmlja itd. može se upaliti.
UPOZORENJE
Pustite da se prigušivaè, cilindri motora i krila ohlade prije dodirivanja.
Odstranite nakupine neèistoæe iz okoline prigušivaèa i cilindra.
Upotreba motora na pošumljenom terenu, terenu punom žbunja ili nikog raslinja
i trave ako ispušni sustav nije opremljen hvataèem iskri, kako je to definirano u
odjeljku 4442, koji se održava u ispravnom stanju, predstavlja kršenje kodeksa o
javnim resursima Kalifornije, odjeljak 4442. Druge države ili federalne jedinice
mogu imati sliène zakone. Kontaktirajte proizvoðaèa originalne opreme,
prodavaèa ili predstavnika radi nabavke hvataèa iskre koji je predviðen za
ispušni sustav koji je postavljen na motoru.
Nenamjerno iskrenje može dovesti do požara ili strujnog udara.
Nenamjerno pokretanje može dovesti do zapetljanja, traumatske
amputacije ili ranjavanja.
Opasnost od požara
UPOZORENJE
Prije podešavanja ili popravljanja:
Odvojite kabel svjeæice i držite ga podalje od svjeæice.
Odvojite bateriju na negativnom polu (samo za motore s elektriènim paljenjem).
Koristite samo ispravne alate.
Nemojte dirati opruge regulatora, veze ili druge dijelove radi poveæavanja brzine
motora.
Zamjenski dijelovi moraju biti jednake izvedbe i moraju se ugraditi u istom
položaju kao i originalni dijelovi. Drugi dijelovi neæe raditi kako treba i mogu
oštetiti jedinicu te dovesti do ozljede.
Nemojte udarati po zamašnjaku èekiæem ili tvrdim predmetima jer æe to kasnije
dovesti do vibracija zamašnjaka.
Kad provjeravate ima li iskre:
Koristite odobreni ispitivaè svjeæica.
Nemojte provjeravati iskru dok je svjeæica skinuta.
Not for
Reproduction