Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
98 BRIGGSandSTRATTON.COM
VAROVANIE
Palivo a jeho pary sú ve¾mi hor¾avé a výbušné.
Požiar, alebo výbuch môže spôsobi vážne popáleniny, alebo smr.
Pri štartovaní motora
Uistite s a, že zapa¾ovacia svieèka, tlmiè výfuku, uzáver palivovej nádrže a
vzduchový filter, (ak je ním motor vybavený), namontované na svojom mieste
a zaistené.
Motor neštartujte pri vyskrutkovanej zapa¾ovacej svieèke.
Ak sa motor prehltí benzínom, tak nastavte sýtiè (ak je ním motor vybavený) do
polohy OPEN (OTVORENÝ)/RUN (BEH), plyn (ak je na motore) dajte do
polohy FAST (VYSOKÉ OTÁÈKY) a štartuje motor, kým sa nenaštartuje.
RIZIKO OTRAVY JEDOVATÝM PLYNOM. Výfukový plyn z motora
obsahuje kyslièník uho¾natý, jedovatý plyn, ktorý by vás mohol zabi
poèas nieko¾kých minút. Je nevidite¾ný, nemá zápach, ani chu. Aj keï
necítite èuchom prítomnosvýfukového plynu, môžete vdychova
kyslièník uho¾natý. Ak sa vám chce zvraca, cítite závrat, alebo slabos
poèas používania tohto stroja, tak ho vypnite a IHNEÏ vyjdite na
èerstvý vzduch. Vyh¾adajte pomoc lekára. Môžete maotravu
kyslièníkom uho¾natým.
VAROVANIE
Tento stroj používajte IBA vonku, ïaleko od okien, dverí a vetracích otvorov,
aby sa znížilo riziko nahromadenia kyslièníka uho¾natého a jeho vniknutia do
obývaných priestorov.
Namontujte batériou napájané signalizátory prítomnosti kyslièníka uho¾natého,
alebo signalizátory napájané zo striedavej siete, vybavené záložnou batériou,
pod¾a pokynov výrobcov signalizátorov. Dymové signalizátory nesignalizujú
prítomnoskyslièníka uho¾natého.
Tento stroj NEPOUŽÍVAJTE v domoch, garážach, pivniciach, pôjdoch, kôlòach,
alebo iných èiastoène uzatvorených priestoroch, aj pri zapnutých ventilátoroch,
alebo otvorených dverách a oknách kvôli vetraniu. Kyslièník uho¾natý sa môže
¾ahko nahromadiv týchto priestoroch a môže tam vydržahodiny, aj po vypnutí
motora.
Tento stroj VŽDY umiestòujte po vetre a výfuk motora smerujte mimo
obývaných priestorov.
POZNÁMKA: Tento motor bol dodaný od Briggs & Stratton bez oleja. Pred tým ako
naštartujete motor nezabudnite naplniolej pod¾a pokynov v tomto návode. Ak
naštartujete motor bez oleja, tak sa neopravite¾ne poškodí a nebude krytý zárukou.
Zistite systém štartovania
Pred štartovaním motora si musíte zistityp systému štartovania motora. Na svojom
motore máte jeden z nasledujúcich typov štartovania.
ReadyStart
®
systém: Tento typ štartovania je vybavený automatickým sýtièom,
ovládaným teplotou. Nie je vybavený ruèným ovládaním sýtièa, alebo nastrekovacou
pumpou.
Systém sýtièa: Je to sýtiè, ktorý sa používa pri štartovaní pri nízkych teplotách.
Niektoré modely budú masamostatné ovládanie sýtièa, zatia¾ èo iné budú ma
spoloèné ovládanie sýtièa/plynu. Tento typ nie je vybavený nastrekovacou pumpou.
Pri štartovaní motora postupujte pod¾a pokynov, dodaných k vášmu typu systému
štartovania.
Poznámka: Niektoré motory a zariadenia, na ktorých sú motory namontované, majú
ovládacie prvky pre dia¾kové ovládanie. Pozrite si návod k zariadeniu, na ktorom je
namontovaný motor, v ktorom je uvedená poloha a používanie týchto prvkov pre
dia¾kové ovládanie.
ReadyStart
®
systém - Obrázok
4 5 6
1. Skontrolujte hladinu oleja. Pozrite s i èas Ako kontrolova/dopĺòa olej.
2. Uistite sa, že ovládacie prvky zariadenia, na ktorom je motor namontovaný, ak sú vo
výbave, sú vypnuté.
3. Otoète uzatvárací ventil paliva (A), ak je na motore, do polohy on
(otvorený)
(Obrázok 4).
4. Posuòte páku ovládania plynu (B), ak je vo výbave motora, do polohy fast
(vysoké otáèky). Motor používajte pri páke ovládania plynu nastavenej do polohy fast
(vysoké otáèky).
5. Prepnite vypínaè chodu (G), ak je na motore, do polohy on (zap.) (Obrázok 4, 5).
6. Ak je zariadenie, na ktorom je motor, vybavené pákou pre zastavenie motora (C), tak
držte túto páku pritlaèenú k ruk oväti zariadenia (Obrázok 6).
7. Štartovanie navíjacím štartérom: Pevne uchopte rukoväštartovacej šnúry (D).
Pomaly ahajte rukoväštartovacej šnúry kým neucítite odpor a potom prudko
potiahnite (Obrázok 4).
Poznámka: Ak motor po opakovaných pokusoch nenaštartuje, choïte na
BRIGGSandSTRATTON.COM, alebo zavolajte natelefónne èíslo 1 -800-233-3723(v
USA).
VAROVANIE: Rýchle stiahnutie štartovacej šnúry spä(spätný náraz)
vám potiahne ruku a rameno smerom k motoru rýchlejšie, než ju stihnete uvo¾ni.
Môže to maza následok zlomeninu ruky, modrinu, alebo vyvrtnutie. Pri štartovaní
motora pomaly ahajte štartovaciu šnúru kým neucítite odpor a potom prudko trhnite,
aby ste prekonali spätný náraz.
8. Elektrické štartovanie: Otoète spínaè elektrického štartovania do polohy on/start
.
Poznámka: Ak motor po opakovaných pokusoch nenaštartuje, choïte na
BRIGGSandSTRATTON.COM, alebo zavolajte natelefónne èíslo 1 -800-233-3723(v
USA).
POZNÁMKA: Kvôli predĺženiu životnosti štartéra používajte krátke štartovacie cykly
(maximálne pä sekúnd). Medzi štartovacími cyklami poèkajte jednu minútu.
Systém sýtièa - Obrázok
4 6
1. Skontrolujte hladinu oleja. Pozrite s i èas Ako kontrolova/dopĺòa olej.
2. Uistite sa, že ovládacie prvky zariadenia, na ktorom je motor namontovaný, ak sú vo
výbave, sú vypnuté.
3. Otoète uzatvárací ventil paliva (A), ak je na motore, do polohy on
(otvorený)
(Obrázok 4).
4. Posuòte páku ovládania plynu (B), ak je vo výbave motora, do polohy fast
(vysoké otáèky). Motor používajte pri páke ovládania plynu nastavenej do polohy fast
(vysoké otáèky).
5. Páku sýtièa otoète (E) do polohy choke
.
Poznámka: Pri š tartovaní teplého motora sýtiè zvyèajne nie je potrebný.
6. Prepnite vypínaè chodu (G), ak je na motore, do polohy on (zap.).
7. Ak je zariadenie, na ktorom je motor, vybavené pákou pre zastavenie motora (C), tak
držte túto páku pritlaèenú k ruk oväti zariadenia (Obrázok 6).
8. Štartovanie navíjacím štartérom: Pevne uchopte rukoväštartovacej šnúry (D).
Pomaly ahajte rukoväštartovacej šnúry kým neucítite odpor a potom prudko
potiahnite (Obrázok 4).
Poznámka: Ak motor po opakovaných pokusoch nenaštartuje, choïte na
BRIGGSandSTRATTON.COM, alebo zavolajte natelefónne èíslo 1 -800-233-3723(v
USA).
VAROVANIE: Rýchle stiahnutie štartovacej šnúry spä(spätný náraz)
vám potiahne ruku a rameno smerom k motoru rýchlejšie, než ju stihnete uvo¾ni.
Môže to maza následok zlomeninu ruky, modrinu, alebo vyvrtnutie. Pri štartovaní
motora pomaly ahajte štartovaciu šnúru kým neucítite odpor a potom prudko trhnite,
aby ste prekonali spätný náraz.
9. Elektrické štartovanie: Otoète spínaè elektrického štartovania do polohy on/start
.
Poznámka: Ak motor po opakovaných pokusoch nenaštartuje, choïte na
BRIGGSandSTRATTON.COM, alebo zavolajte natelefónne èíslo 1 -800-233-3723(v
USA).
POZNÁMKA: Kvôli predĺženiu životnosti štartéra používajte krátke štartovacie cykly
(maximálne pä sekúnd). Medzi štartovacími cyklami poèkajte jednu minútu.
10. Poèas ohrievania motora postupne posúvajte páèku ovládania sýtièa (E) do polohy
run
(Obrázok 4).
Ako zastavi motor - Obrázok
4 5 6
VAROVANIE
Palivo a jeho pary sú ve¾mi hor¾avé a výbušné.
Požiar, alebo výbuch môže spôsobi vážne popáleniny, alebo smr.
Nezastavujte motor pomocou škrtenia karburátora.
1. Pustite (uvo¾nite) páku pre zastavenie motora (F, Obrázok 6)
alebo
Motor s páèkou ovládania plynu: Páèku ovládania plynu (B, Obrázok 4, 5)
presuòte do polohy stop
alebo
Motor so zastavovacím prepínaèom: Prepnite zastavovací prepínaè (G, Obrázok
4, 5) do polohy off (vyp).
alebo
Motor s elektrickým štartovaním: Otoète spínaè elektrického štartovania do polohy
off/stop
.Vytiahnitek¾úèzospínaèaauložtehonabezpeènémiesto,mimo
dosah detí.
2. Motor s doplnkovým uzatváraním prívodu paliva: Po zastavení motora otoète
uzatvárací ventil paliva (A, Obrázok 4) do zatvorenej
polohy.
Not for
Reproduction