Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
102 BRIGGSandSTRATTON.COM
REKLAMAÈNÝ PORIADOK PRE MOTORY BRIGGS & STRATTON
Január 2014
Briggs & Stratton ruèí za to, že poèas nižšie uvedenej doby záruky bezplatne opraví, alebo vymení každý diel s vadou materiálu, alebo dielenského spracovania, alebo s
obidvomi vadami. Prepravné náklady výrobku predloženého na opravu, alebo výmenu, pod¾a tejto záruky, musí nieskupujúci. Táto záruka platí na dobu a za podmienok
stanovených ïalej. O záruènú opravu požiadajte najbližšieho autorizovaného servis ného zástupcu na našej vyh¾adávacej mape na stránke BRIGGSandSTRATTON.COM.
Kupujúci musí kontaktovaautorizovaného servisného zástupcu a potom mu musí doruèimotor na prehliadku a vyskúšanie.
Neexistuje žiadna ïalšia výslovná záruka. Predpokladané záruky, vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny úèel, sú obmedzené na nižšie uvedenú dobu,
alebo na inú dobu povolenú zákonom. Zodpovednosza náhodné, alebo následné škody je vylúèená v maximálnom rozsahu, povolenom zákonom. Niektoré štáty,
alebo krajiny, nepovo¾ujú obmedzenie doby platnosti predpokladanej záruky a niektoré štáty, alebo krajiny nepovo¾ujú vylúèenie, alebo obmedzenie náhodných, alebo
následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie a vylúèenie sa vás nemusí týka. Táto záruka v ám dáva urèité základné práva a okrem nich môžete manavyše ïalšie
práva pod¾a toho, v ktorom štáte, alebo krajine žijete. **
OBMEDZENÁ ZÁRUKA
ŠTANDARDNÉ ZÁRUÈNÉ PODMIENKY *
Y
Znaèka/Typ výrobku Spotrebite¾ské použitie Obchodné použitie
Vanguardt
J
3 roky 3 roky
Komerèná séria Turft 2 roky 2 roky
Motory s liatinovou vložkou valca Dura-Boret 2 roky 1rok
Všetky ostatné motory Briggs & Stratton 2 roky 90 dní
* Toto naše štandardné záruèné podmienky, ale niekedy môže existova doplnkové poistné krytie, ktoré neexistovalo v èase publikácie. Zoznam aktuálnych záruèných
podmienok pre váš motor nájdete na stránke BRIGGSandSTRATTON.COM, alebo sa obráte na svojho autorizovaného zástupcu Briggs & Stratton.
** V Austrálii - Naše výrobky dodávame so zárukami, ktoré nie je možné vylúèina základe austrálskeho spotrebite¾ského práva. Máte nárok na výmenu tovaru, alebo
vrátenie peòazí pri výskyte z ávažnej poruchy a na refundáciu akejko¾vek inej prijate¾nej, predvídate¾nej straty, alebo škody. Taktiež máte nárok dasi tovar opravi,alebo
vymeni, ak tovar nebude maprijate¾nú kvalitu a ak porucha nebude závažná. Na uplatnenie záruky si vyh¾adajte najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu na
našej vyh¾adávacej mape na stránke BRIGGSandSTRATTON.COM, alebo zavolajte na èíslo 1300 274 447, alebo zašlite email, alebo riadny list na adresu
salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170.
Y
Záruka neplatí pre motory nainštalované na zariadeniach, používaných ako základné zdroje elektrického prúdu namiesto elektrárenskej distribuènej spoloènosti, alebo na
záložných elektrocentrálach, používaných na komerèné úèely. Záruka neplatí pre motory, používané pri športových závodoch, alebo na komerèných, alebo nájomných
závodných tratiach.
J
Vanguard umiestnený v záložných elektrocentrálach: 2 roèná záruka pre koncových používate¾ov, žiadna záruka pre komerèné použitie. Vanguard namontovaný na
úžitkových vozidlách: 2 roèná záruka pre koncových používate¾ov, 2 roèná záruka pre komerèné použitie. Vanguard 3-valcový, kvapalinou chladený: Pozrite si
reklamaèný poriadok pre majite¾a motora Briggs & Stratton 3/LC.
Záruèná doba zaèína dòom zakúpenia prvým maloobchodným, alebo komerèným zákazníkom. ”Používanie zákazníkom” znamená používanie výrobku pre potreby domácnosti
osobou, ktorá t ento výrobok zakúpila v maloobchode. ”Komerèné používanie” znamená všetky ostatné druhy používania, ku ktorým patrí používanie na komerèné úèely, na tvorbu
zisku, alebo na prenájom. Po prvom komerènom použití motora, bude tento motor vždy v budúcnosti považovaný, pre úèely tejto záruky, za motor urèený pre komerèné používanie.
Odložte si bloèek z nákupu. Ak pri reklamácii nepredložíte bloèek s dátumom nákupu, tak na urèenie záruènej doby bude použitý dátum výroby výrobku. Uznanie záruky
na výrobky Briggs & Stratton nie je podmienené zaregistrovaním výrobku.
O vašej záruke
Táto obmedzená záruka platí iba na chyby materiálu motora, respektíve chybné
spracovanie materiálu motora a nie na zariadenie, na ktorom je motor namontovaný.
Táto záruka nepokrýva bežnú údržbu, nastavovanie, alebo normálne opotrebenie a
poškodenie. Podobne, záruka neplatí, ak bol motor upravený, alebo ak je neèitate¾né,
alebo úplne odstránené výrobné èíslo motora. Táto záruka neplatí na použité,
repasované, bazárové, alebo predvádzacie zariadenia, alebo motory. Táto záruka
neplatí na poškodenie motora, alebo zníženie jeho výkonu spôsobené:
1 Použitím dielov, ktoré nie sú originálnymi dielmi Briggs & Stratton;
2 Prevádzkovaním motora, v ktorom je nevhodný, zneèistený olej, alebo olej
nesprávnej triedy;
3 Používaním zneèisteného, alebo zvetraného paliva, benzínu s viac než 10%
primiešaného etanolu, alebo používaním alternatívnych palív, ako napríklad
petroleja, alebo zemného plynu, v motoroch, ktoré neboli pôvodne
navrhnuté/vyrobené spoloènosou Briggs & Stratton pre používanie týchto
alternatívnych palív;
4 Špinou, ktorá vnikla do motora kvôli nesprávnej údržbe, alebo nesprávnemu
zmontovaniu vzduchového filtra;
5 Nárazom rotaèného noža kosaèky na trávu do pevného predmetu, uvo¾neným,
alebo nesprávne namontovaný m adaptérom noža, uvo¾neným ozubeným k olesom,
alebo inými dielmi mechanicky spojenými s k¾ukovým hriade¾om, alebo príliš silno
napnutým klinovým remeòom;
6 Mechanicky pripojenými dielmi, alebo zostavami, ako sú spojky, prevody, ovládaèe
zariadenia, na ktorom je namontovaný motor, atï., ktoré nie sú dodané
spoloènosou Briggs & Stratton;
7 Prehriatím, spôsobeným pokosenou trávou, špinou, alebo hniezdami hlodavcov,
ktoré upchajú, alebo zanesú chladiace rebrá, alebo priestor zotrvaèníka, alebo
nedostatoèným vzduchovým chladením pracujúceho motora;
8 Nadmernými vibráciami, spôsobenými príliš vysokými otáèkami, uvo¾neným
uchytením motora, uvo¾nenými, alebo nevyváženými nožmi, alebo ozubenými
kolesami, alebo nesprávnym pripojením dielov zariadenia, na ktorom je
namontovaný motor, ku k¾ukovému hriade¾u;
9 Nesprávnym používaním, nedostatoènou bežnou údržbou, nesprávnou prepravou,
manipuláciou, alebo skladovaním zariadenia, na ktorom je namontovaný motor,
alebo nesprávnou montážou motora na zariadenie.
Záruèný servis poskytujú iba servisní zástupcovia, autorizovaní spoloènosou
Briggs & S tratton. Najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu si vyh¾adajte
na našej mape zástupcov na stránke BRIGGSandSTRATTON.COM, alebo zavolajte
na telefónne èíslo 1-800-233-3723 (v USA).
Not for
Reproduction