Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
75
pl
Przechowywanie
OSTRZE¯ENIE
Paliwo i jego opary stanowi¹ du¿e zagro¿enie ze wzglêdu na ich
³atwopalnoœæ i wybuchowoœæ.
Po¿ar lub wybuch mog¹ przyczyniæ siê do powa¿nych poparzeñ lub
doprowadziæ do œmierci.
W przypadku magazynowania paliwa lub urz¹dzeñ z paliwem w zbiorniku
Przechowywaæ z dala od pieców, grzejników wody lub innych urz¹dzeñ z
lampkami kontrolnymi lub innych Ÿróde³ zap³onu, poniewa¿ mog¹ one
spowodowaæ zapalenie oparów paliwa.
Uk³ad paliwowy
Paliwo mo¿e ulec zestarzeniu, je¿eli jest przechowywane przez okres ponad 30 dni.
Zestarza³e paliwo powoduje tworzenie siê kwasu i ¿ywic w uk³adzie paliwowym lub na
wa¿nych czêœciach gaŸnika. W celu utrzymania œwie¿oœci paliwa, Briggs & Stratton
zaleca stosowanie dodatku i stabilizatora paliwa o udoskonalonej formule,
dostêpnego wszêdzie tam, gdzie sprzedawane s¹ oryginalne czêœci serwisowe Briggs &
Stratton.
W przypadku silników wyposa¿onych w korki wlewu paliwa do wk³adów FRESH
START
®
, firma Briggs & Stratton zaleca stosowanie wk³adów z koncentratem
stabilizatora paliwa FRESH START
®
.
Nie ma potrzeby spuszczania paliwa z silnika, je¿eli stabilizator paliwa dodawany jest
zgodnie z instrukcj¹. Przed przechowaniem pracowaæ silnikiem przez 2 minuty, w celu
rozprowadzenia stabilizatora w uk³adzie paliwowym.
Przed przechowywaniem, je¿eli do paliwa nie zosta³ dodany stabilizator, nale¿y usun¹æ
paliwo silnika do odpowiedniego zbiornika. Nastêpnie nale¿y uruchomiæ silnik i
odczekaæ, a¿ zatrzyma siê samoczynnie z powodu braku paliwa. Zalecane jest
zastosowanie w kanistrze magazynowym stabilizatora paliwa, w celu utrzymania jego
œwie¿oœci.
Olej silnikowy
Kiedy silnik jest gor¹cy, wymieniæ olej. Patrz rozdzia³ Wymiana oleju.
UWAGA: Przechowywaæ silnik poziomo (normalna pozycja pracy). Je¿eli silnik jest w
czasie przechowywania wywracany, zbiornik paliwa musi byæ pusty, a strona œwiecy
zap³onowej musi byæ skierowana do góry. Je¿eli zbiornik paliwa nie jest pusty i silnik
jest wywracany w innym kierunku, mo¿e byæ problem z jego uruchomieniem ze wzglêdu
na zanieczyszczenie filtra powietrza i/lub œwiecy zap³onowej olejem lub benzyn¹.
Wykrywanie usterek
Potrzebujesz pomocy? WejdŸ na stronê BRIGGSandSTRATTON.COM, www.chabin.pl
lub zadzwoñ 1-800-233-3723 (tylko w USA).
Dane techniczne
Dane techniczne silników
Model 110000
PojemnoϾ skokowa 175 cm szeϾ.
Otwór 65,61 mm
Skok 51,82 mm
PojemnoϾ miski olejowej 0,54 -- 0,59 L
Dane techniczne silników
Model 120000
PojemnoϾ skokowa 190 cm szeϾ.
Otwór 68,28 mm
Skok 51,82 mm
PojemnoϾ miski olejowej 0,54 -- 0,59 L
Dane techniczne silników
Model 140000
PojemnoϾ skokowa 223 cm szeϾ.
Otwór 74 mm
Skok 51,82 mm
PojemnoϾ miski olejowej 0,54 -- 0,59 L
Dane regulacyjne*
Model 110000, 120000, 140000
Szczelina œ wiecy 0,51 mm
Moment dokrêcania œwiecy zap³onowej 20 Nm
Szczelina powietrzna cewki 0,25 - 0,36 mm
Luz zaworu ss¹cego 0,10 - 0,20 mm
Luz zaworu wydechowego 0,10 - 0,20 mm
* Moc silnika spadnie 3,5% na ka¿de 300 metrów powy¿ej poziomu morza i 1%na ka¿de
5,6C powy¿ej 25C. Silnik bêdzie pracowa³ zadowalaj¹co przy nachyleniu pod k¹tem
do 15. Dopuszczalne ograniczenia dla bezpiecznej pracy na pochy³oœciach zawarte s¹
w instrukcji obs³ugi wyposa¿enia.
Typowe czêœci zamienne n
Czêœci zamienne Numer czêœci
Filtr powietrza wysokowydajny 795066, 5419
Filtr wstêpny powietrza, wysokowydajny 796254
Standardowy filtr powietrza 797301
Olej — SAE 30 100005
Dodatek do paliwa 5041, 5058
Œwieca zap³onowa o podwy¿szonej opornoœci 692051
Klucz do œwiecy zap³onowej 89838, 5023
Tester iskry 19368
Filtr paliwa 298090, 5018
n Zalecamy skontaktowanie siê z autoryzowanym dealerem Briggs & Stratton w
kwestiach konserwacji i napraw silnika i czêœci silnika.
Not for
Reproduction