Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
55
lt
Savybėsi
r
valdymo elementai
Apžiūrėkite paveikslėlį
1
kuriame pavaizduoatas variklis ir savo variklį kad susipažinti
su jo savybėmis ir valdymo elementais.
A. Variklio identifikacija
Modelis Tipas Kodas
B. Uždegimo žvakė
C. Kuro bakas ir dangtis
D. Oro filtras
E. Rankinio starterio rankena (papildoma įranga)
F. Alyvos lygio matuoklis
G. Karterio kamštis
H. Duslintuvas
Duslintuvo apsauga (papildoma įranga)
Kibirkšties gaudiklis (papildoma įranga)
I. Drosėlis (papildoma įranga)
J. Greičio reguliatorius (papildoma įranga)
K. Kuro sklend ė (papildoma įranga)
L. Kuro filtras (papildoma įranga)
M. Smagračio apsauga
N. Alyvos filtras (papildoma įranga)
O. Elektros starteris (papildoma įranga)
P. St op jungiklis (papildoma įranga)
V
eikimas
Alyvos talpa (ieškokite Techninė informacija skyriuje)
Alyvos Rekomendacijos
Geresniam variklio veikimui mes rekomenduojame naudoti tik Briggs & Stratton
sertifikuotas alyvas. Galima naudoti aukštos kokybėsalyvą, klasifikuotą kaip ”SF, SG,
SH, SJ” klases, arba aukštesnes klases. Nenaudokite jokių specialių priedų alyvoms.
Alyvos klampumas priklauso nuo aplinkos temperatūros. Lentelėje parinkite alyvos
klampumą, atitinkantį jūsų gyvenamosios vietos oro sąlygas.
SAE 30
10W-30
Sintetinė alyva 5W-3 0
5W-30
°F °C
* Jeigu SAE 30 alyva yra naudojama žemiau negu 40°F (4°C) temperatūroje, variklį
bus sunkiau užvesti.
** 10W-30 alyvos naudojimas esant temperatūrai aukščiau 80°F (27°C) privers variklį
sunaudoti daugiau alyvos. Dažniau tikrinkite alyvos lygį.
Kaip patikrinti alyvos lygį/Įpilti alyvos - Pav.
2
Prieš alyvos įpylimą ir jos lygio tikrinimą
Pastatykite variklį horizontaliai.
Išvalykite alyvos įpylimo vietą nuo purvo.
1. Išsukite alyvos lygio matuoklį (G) ir išvalykite jį švariu audeklu (Pav. 2).
2. Įdėkite ir užsukite alyvos lygio matuoklį.
3. Išsukite matuoklį ir patikrinkite alyvos lygį. Alyvos lygis turi būti ties full žyme (J)
matuoklyje.
4. Jeigu alyvos lygis yra mažas, lėtai įpilkite alyvąįvariklį (H). Neperpilkite. Palaukite 1
minutę ir patikrinkite alyvos lygį.
5. Įdėkite ir užsukite alyvos lygio matuoklį
Apsaugos sistema nuo nepakankamo alyvos kiekio (jeigu yra
sumontuota)
Tam tikruose varikliuose yra įrengtas nepakankamo alyvos kiekio daviklis. Jeigu variklyje
yra nepakankamai alyvos, daviklis aktyvuos įspėjimo lemputę arba sustabdys variklį.
Sustabdykite variklį ir atlikite s ekan čius žingsnius prieš paleisdami v ariklį.
Įsitikinkite kad variklis yra horizontalioje padėtyje.
Patikrinkite alyvos lygį. Perskaitykite skyrių Kaip tikrinti alyvos lygį/įpilti alyvą.
Jeigu alyvos lygis yra žemas, įpilkite alyvos. Užveskite variklį ir įsitikinkite kad
įspėjimo lemputė (jeigu tokia yra) nedega.
Jeigu alyvos lygis nėra žemas, neveskite variklio. Susisiekite su Įgaliotu Briggs &
Stratton serviso atstovu. Jis išspręs alyvos problemą.
Kuro rekomendacijos
Benzinas turi atitikti šiuos reikalavimus:
Švarus, šviežias neetiluotas benzinas.
Minimalus oktaninis skaičius - 87/87 AKI (91 RON). Darbui aukštumose, žiūrėkite
žemiau.
Galima naudoti benziną kurio sudėtyje yra iki 10% etanolio arba iki 15% MTBE
(trimetil butil eteris).
ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite nesertifikuotą benziną,tokį kaip E15 ir E85. Nemaišykite
benzino su alyva ir nebandykite perdaryti variklio, kad jis būtų varomas kitu kuru. Dėl
netinkamo kuro naudojimo variklio dalys bus sugadintos ir Jūs neteksite garantijos.
Tam kad apsaugoti kuro sistemą nuo nusidėvėjimo, sumaišykite benziną su kuro
stabilizatoriumi. Perskaitykite skyrių Sandėliavimas. Benzinas nėra vienodas. Jeigu
variklis blogai veiks, pakeiskite kuro tiekėją arba benzino markę. Šis variklis yra
sertifikuotas naudotis benzinu kaip degalais. Išmetamųjų dujų kontrolėssistemą EM
(Variklio modifikacija).
Darbas kalnuose
Kalnuose virš 5000 pėdų (1524 metrų), reikia naudoti benziną kurio oktaninis skaičius
yra 85 (mažiausiai)/85 AKI (89 RON). Tam kad variklio išmetimas kalnuose atitiktų
aplinkosaugos reikalavimus yra reikalingas reguliavimas. Be reguliavimo variklis blogiau
veiks, padidės kuro suvartojimas ir išmetimo dujų koncentracija. Norėdami atlikti
reguliavimą,kreipkitės įįgaliotą Briggs & Stratton serviso atstovą.
Darbui aukštumose žemiau 2,500 pėdų (762 metrai) didelės altitudėsreguliavimasnėra
būtinas.
Kaip įpilti benziną - Pav.
3
DĖMESIO
Kuras ir jo garai yra labai degūs ir gali sprogti.
Ugnis arba sprogimas gali jus nudeginti arba užmušti.
Pildami benziną
Išjunkite variklį ir, prieš nuimdami kuro bako kamštį, leiskitevarikliui bent 2 min.
atvėsti.
Pilkite kurąįbaką tik lauke arba labai gerai v ėdinamoje patalpoje.
Neperpilkite kuro bako. Kadangi kuras gali plėstis, nepilkite virš apatinės
kaklelio ribos.
Laikykite kurą kuo toliau nuo kibirkš čių, atviros ugnies, karš čio ir kitų ugnies
šaltinių.
Pastoviai tikrinkite kuro žarneles, baką, dangtį ir bako tvirtinimus tam, kad
nebūtų jokių plyšių ar kuro nutekėjimo. Jei reikia, pakeiskite susidėvėjusias
ar pažeistas dalis.
Jeigu kuras išsilies, prieš vesdami variklį, palaukite, kol jis išgaruos.
1. Nuvalykite aplink kuro bako dangtį. Nuimkite dangtį (A,Pav.3).
2. Įpilkite dyzelinąįkuro baką (B). Kadangi kuras gali plėstis, nepilkite virš apatinės
kaklelio ribos ( C).
3. Užsukite kuro bako dangtį.
Kaip užvesti variklį
Greitas starterio susisukimas gali patraukti ranką greičiau, negu jūs
spėsite paleisti rankenėlę.
Jums gali lūžti kaulai, atsirasti nubrozdinimai, sumušimai ir pasitempti
sausgyslės.
DĖMESIO
Norėdami užvesti variklį,lėtai traukite už virvės kol pajusite pasipriešinimą,o
tada staigiu ir greitu judėsiu užveskite variklį.
Not for
Reproduction