Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
71
pl
Funkc
j
e i elementy sterowania
Porównaj ilustracjê
1
z silnikiem w celu zapoznania siê z po³o¿eniem ró¿nych funkcji
oraz elementów sterowania.
A. Identyfikacja silnika
Model Typ Kod
B. Œwieca zap³onowa
C. Zbiornik paliwa i korek wlewu
D. Filtr powietrza
E. Uchwyt linki rozrusznika (opcjonalna)
F. Prêtowy wskaŸnik poziomu oleju
G. Korek spustu oleju
H. T³umik
Os³ona t³umika (opcjonalna)
Chwytacz iskier (opcjonalny)
I. Przepustnica ssania (opcjonalna)
J. Sterowanie przepustnic¹ (opcjonalne)
K. Zawór odcinaj¹cy (opcjonalny)
L. Filtr paliwa (opcjonalny)
M. Os³ona palców
N. Filtr oleju (opcjonalny)
O. Rozrusznik elektryczny (opcjonalny)
P. Prze³¹cznik stop (opcjonalny)
U¿ytkowanie
Pojemnoœæ miski olejowej (patrz rozdzia³ Dane techniczne)
Zalecenia dotycz¹ce oleju
W celu uzyskania najlepszych osi¹gów zalecamy korzystanie z certyfikowanego
gwarancyjnie oleju Briggs & Stratton. Dopuszczalne s¹ pozosta³e oleje wysokiej jakoœci
olej z dodatkiem detergentu, je¿eli nosz¹ oznaczenie ”For Service SF, SG, SH, SJ” lub
wy¿sze. Nie nale¿y stosowaæ specjalnych dodatków.
Odpowiedni¹ lepkoœæ oleju w silniku okreœla temperatura otoczenia. Skorzystaæ z
wykresu, aby dobraæ najlepsz¹ lepkoœæ oleju dla zakresu temperatur otoczenia.
SAE 30
10W-30
5W-30
°F °C
Olej syntetyczny 5W-30
* Jeœli olej SAE 30 zostanie u¿yty w temperaturze poni¿ej 4°C, wyst¹pi¹ trudnoœci z
uruchomieniem silnika.
** Zastosowanie oleju 10W-30 w temperaturach wy¿szych ni¿ 27°C mo¿e spowodowaæ
wy¿sze ni¿ normalne zu¿ycie oleju. Nale¿y czêœciej sprawdzaæ poziom oleju.
Sprawdzenie poziomu/dodawanie oleju - Rysunek
2
Przed dodaniem lub sprawdzeniem poziomu oleju
Ustawiæ silnik poziomo.
Oczyœciæ z wszelkich zanieczyszczeñ obszar wlewu oleju.
1. Wyj¹æ miarkê poziomu (G) i wytrzeæ czyst¹ szmatk¹ (Rysunek 2).
2. W³o¿yæ i mocno docisn¹æ miarkê poziomu oleju.
3. Wyj¹æ ponownie miarkê poziomu oleju i sprawdziæ poziom oleju. Powinien on
znajdowaæ siê na górnej czêœci znaku ca³kowitego nape³nienia (J)namiarce
poziomu.
4. Je¿eli jest niski, dodaæ oleju, dolewaj¹c go powoli do wlewu oleju (H). Nie
przepe³niaæ. Po nalaniu oleju odczekaæ jedna minutê i sprawdziæ poziom oleju.
5. Za³o¿yæ ponownie i docisn¹æ miarkê poziomu oleju.
System ochrony przed niskim poziomem oleju (jeœli jest na
wyposa¿eniu)
Niektóre silniki wyposa¿one s¹ w czujnik niskiego poziomu oleju. Jeœli poziom oleju jest
niski, czujnik aktywuje lampkê ostrzegaj¹c¹ lub zatrzymuje silnik. Zatrzymaj silnik i
postêpuj zgodnie z podanymi krokami przez ponownym uruchomieniem silnika.
Upewnij siê, czy silnik jest wypoziomowany.
SprawdŸ poziom oleju. Patrz rozdzia³ Sprawdzenie poziomu/dodawanie oleju.
Jeœli poziom oleju jest niski, dodaj odpowiedni¹ iloœæ oleju. Uruchom s ilnik i upewnij
siê, czy lampka ostrzegawcza (jeœli jest na wyposa¿eniu) nie œwieci s iê.
Je¿eli poziom oleju nie jest niski, nie uruchamiaj silnika. Skontaktuj siê z
autoryzowanym serwisem Briggs & Stratton w celu usuniêcia problemu z olejem.
Zalecenia dotycz¹ce paliwa
Paliwo musi spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
Czysta, œwie¿a benzyna bezo³owiowa.
Minimalna liczba oktanowa 87/87 AKI (91 RON). W przypadku pracy na wysokim
pu³apie, patrz poni¿ej.
Dopuszczalne jest stosowanie benzyny o zawartoœci do 10% etanolu (gazohol)
lub do 15% MTBE (eter metylowo-tert-butylowy).
UWAGA: Nie wolno stosowaæ niedopuszczonych benzyn takich jak E15 i E85. Nie
wolno mieszaæ oleju napêdowego z benzyn¹ lub modyfikowaæ silnika w celu
dostosowania do pracy na paliwach alternatywnych. U¿ycie niezatwierdzonych paliw
mo¿e doprowadziæ do nieobjêtych gwarancj¹ uszkodzeñ podzespo³ów silnika.
W celu ochrony uk³adu paliwowego przed tworzeniem siê ¿ywic, nale¿y wymieszaæ
paliwo ze stabilizatorem paliwa. Patrz Przechowywanie. Ka¿depaliwojestinne.W
przypadku wyst¹pienia problemów z uruchamianiem lub wydajnoœci¹, zmieniæ dostawcê
lub gatunek stosowanego paliwa. Silnik przystosowany jest do zasilania benzyn¹.
System ograniczenia zanieczyszczeñ w spalinach dla siln ika, to EM (modyfikacje
silnika).
Zastosowanie na du¿ej wysokoœci
Na wysokoœciach powy¿ej 1524 metrów dopuszczalna jest benzyna o minimalnej liczbie
oktanowej 85/85 AKI (89 RON). Aby emisja zanieczyszczeñ pozosta³a zgodna z
wymaganiami, wymagana jest regulacja do du¿ej wysokoœci. Praca bez takiej regulacji
spowoduje obni¿enie parametrów, zwiêkszone zu¿ycie paliwa oraz zwiêkszon¹ emisjê
spalin. Informacje dotycz¹ce regulacji do du¿ej wysokoœci mo¿na znaleŸæ u ka¿dego
autoryzowanego sprzedawcy Briggs & Stratton.
Nie jest zalecana praca silnikiem na wysokoœciach poni¿ej 762metrów z zamontowanym
zestawem do pracy na wysokoœci.
Dodawanie paliwa - Rysunek
3
OSTRZE¯ENIE
Paliwo i jego opary stanowi¹ du¿e zagro¿enie ze wzglêdu na ich
³atwopalnoœæ i wybuchowoœæ.
Po¿ar lub wybuch mog¹ przyczyniæ siê do powa¿nych poparzeñ lub
doprowadziæ do œmierci.
Podczas uzupe³niania paliwa
Wy³¹czyæ silnik i pozwoliæ mu och³odziæ siê przez co najmnie j 2 m inuty, zanim
zostanie zdjêty korek wlewu paliwa.
Nape³niaæ zbiornik paliwa na powietrzu lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu.
Nie przepe³niaæ zbiornika paliwa. W celu umo¿liwienia rozszerzania benzyny
nie nape³niaæ powy¿ej do³u szyjki wlewu do zbiornika.
Paliwo nale¿y przechowywaæ z dala od iskier, otwartych p³omieni, lampek
kontrolnych, ciep³a i innych Ÿróde³ zap³onu.
Sprawdziæ przewody paliwa, zbiornik, korek wlewu i osprzêt pod k¹tem
pêkniêæ lub przecieków. Je¿eli zajdzie potrzeba, wymieniæ.
W przypadku rozlania paliwa nale¿y odczekaæ z uruchomieniem silnika a¿ do
jego wyparowania.
1. Oczyœciæ obszar wokó³ korka wlewu paliwa z zabrudzeñ i zanieczyszczeñ. Odkrêciæ
korek wlewu paliwa (A, Rysunek 3).
2. Nape³niæ zbiornik paliwa (B) benzyn¹. W celu umo¿liwienia rozszerzania benzyny nie
nape³niaæ powy¿ej do³u szyjki wlewu do zbiornika (C).
3. Ponownie za³o¿yæ korek wlewu paliwa.
Uruchamianie silnika
Gwa³towne wci¹ganie linki rozrusznika (odbicie) bardzo mocno
szarpnie rêkê w kierunku silnika.
W nastêpstwie mo¿e dojœæ do z³amania, pêkniêcia koœci, powstania
siniaków lub nadci¹gniêcia miêœnia albo œciêgna.
OSTRZE¯ENIE
W celu uruchomienia silnika ci¹gn¹æ powoli uchwyt rozrusznika rêcznego do
wyczucia oporu, a nastêpnie poci¹gn¹æ gwa³townie, aby unikn¹æ odbicia.
Not for
Reproduction