Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
79
ro
Caracteristici ºi comenzi
Comparaþi desenul
1
cu motorul Dvs. pentru a vã familiariza cu amplasarea
diverselor caracteristici ºi comenzi.
A. Identificarea motorului
Model Tip Cod
B. Bujie
C. Rezervor de combustibil ºi buºon
D. Filtru de aer
E. Coardã de pornire (opþional)
F. Jojã de ulei
G. Buºondescurgereauleiului
H. Eºapament
Protecþie eºapament (opþional)
Paravan de scântei (opþional)
I. ªoc (optional)
J. Comandã acceleraþie (opþional)
K. Supapã de oprire (opþional)
L. Filtru de combustibil (opþional)
M. Apãrãtoare pentru degete
N. Filtru de ulei (opþional)
O. Demaror electric (opþional)
P. Comutator de oprire (opþional)
Utilizare
Capacitate de ulei (vezi secþiunea Specificaþii)
Recomandãri privind uleiul
Pentru o funcþionare optimã, recomandãm utilizarea uleiurilor atestate de Briggs &
Stratton. Sunt acceptabile ºi alte tipuri de ulei detergent de calitate, dacã sunt clasificate
pentru service SF, SG, SH, SJ sau superior. Nu folosiþi aditivi speciali.
Vâscozitatea corectã a uleiului de motor este determinatã de temperatura exterioarã.
Folosiþi tabelul pentru a selecta valoarea optimã de vâscozitate în funcþie de intervalul de
temperaturã exterioarã preconizat.
SAE 30
10W-30
Sintetic 5W-30
5W-30
°F °C
* Dacã folosiþi ulei SAE 30 sub 40°F(4°C), aceasta va duce la pornirea cu dificultate a
motorului.
** Utilizarea uleiului 10W-30 la temperaturi peste 80°F(27°C) va duce la un consum de
ulei peste normal. Verificaþi mai des nivelul uleiului.
Verificarea/Adãugarea uleiului - Figura
2
Înainte de a adãuga sau de a verifica nivelul uleiului
Aºezaþi motorul pe orizontalã.
Curãþaþi eventualele deºeuri din zona orificiului de alimentare cu ulei.
1. Scoateþi joja (G) ºi ºtergeþi-o cu o cârpã curatã (Figura 2).
2. Introduceþi joja ºi strângeþi-o.
3. Scoateþi joja ºi verificaþi nivelul uleiului. Acesta trebuie sã fie în partea superioarã a
marcajului „plin” (J)depejojã.
4. Dacã nivelul uleiului este scãzut, adãugaþi lent ulei în orificiul de umplere cu ulei al
motorului (H). Nu umpleþi în exces. Dupã ce aþi adãugat ulei, aºteptaþi un minut ºi
verificaþi din nou nivelul uleiului.
5. Reaºezaþi joja la loc ºi strângeþi-o.
Sistem de protecþie împotriva nivelului scãzut al uleiului (dacã
existã)
Unele motoare sunt echipate cu un senzor pentru nivelul scãzut al uleiului. Dacã nivelul
uleiului este scãzut, senzorul va activa o lam de avertizare sau va opri motorul. Opriþi
motorul ºi parcurgeþi etapele urmãtoare înainte de a-l reporni.
Asiguraþi-vã cã motorul este orizontal.
Verificaþi nivelul uleiului. Vezi secþiunea Verificarea/Adãugarea uleiului.
Dacã nivelul uleiului este scãzut, alimentaþicuocantitatecorespunzãtoaredeulei.
Porniþi motorul ºi verificaþi dacã lampa de avertizare (dacã existã) nu este aprinsã.
Dacã nivelul uleiului nu este scãzut, nu porniþi motorul. Luaþi legãtura cu un
distribuitor autorizat Briggs & Stratton pentru a remedia problema cu uleiul.
Recomandãri pentru combustibil
Combustibilul trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele cerinþe:
Benzinã purã, proaspãtã, fãrã plumb.
Cifrã octanicã minim 87/87 AKI (91 RON). Pentru utilizarea la altitudini mari, vezi
mai jos.
Se acceptã benzinã cu pânã la 10% etanol (gazohol) sau pânã la 15% MTBE
(metil terþiar butil eter).
ATENÞIE: Nu utilizaþi tipuri de benzinã nerecomandate, cum ar fi E15 ºi E85. Nu
introduceþi ulei în benzinã ºi nu modificaþi motorul pentru a funcþiona cu combustibili
alternativi. Utilizarea unor combustibili neaprobaþi va avaria componentele motorului,
care nu vor beneficia de garanþie.
Pentru a evita formarea depunerilor în sistemul de combustibil, adãugaþi un stabilizator
de combustibil. Vezi secþiunea Depozitare. Nu toate tipurile de combustibil sunt identice.
În cazul apariþiei unor probleme de pornire sau funcþionare, schimbaþi furnizorii de
combustibil sau mãrcile. Acest motor este certificat pentru funcþionarea cu benzinã.
Sistemul de control al emisiilor pentru motor este EM (Engine Modifications) (Modificãrile
motorului).
Altitudine ridicatã
La altitudini de peste 5.000 de picioare (1524 metri), folosiþi benzinã cu cifra octanicã
minim 85/85 AKI (89 RON). Pentru a respecta normele de emisii, este necesarã
reglarea motorului pentru funcþionarea la altitudini mari. În caz contrar, motorul va avea
performanþe reduse, precum ºi consum ºi emisii sporite. Contactaþi un distribuitor
autorizat Briggs & Stratton pentru informaþii despre reglarea pentru altitudine mare.
Este nerecomandatã utilizarea setului pentru altitudine ridicatã pentru funcþionarea
motorului la altitudini sub 2.500 de picioare (762 de metri).
Adãugarea combustibilului - Figura
3
AVERTISMENT
Combustibilul ºi vaporii sãi sunt foarte inflamabili ºi explozivi.
Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri severe sau cu moartea.
Când alimentaþi cu combustibil
Opriþi motorul ºi lãsaþi-l se rãceascã cel puþin 2 minute înainte de a scoate
buºonul de combustibil.
Umpleþi rezervorul de combustibil în aer liber sau în zone bine ventilate.
Nu supraalimentaþi rezervorul de combustibil. Pentru a permite dilatarea
combustibilului, umpleþi numai pânã la marginea inferioarã a gâtului rezervorului
de combustibil.
Pãstraþi combustibilul la distanþã de scântei, flãcãri deschise, flãcãri de
veghe, cãldurã ºi de alte surse de aprindere.
Verificaþi frecventconductele decombustibil, rezervorul, buºonulºi fitingurile
pentru a observa eventualele crãpãturi sau scurgeri. Înlocuiþi-le dacã este
necesar
Dacã se varsã combustibil, aºteptaþi pânãcândacestaseevaporãînaintedea
porni motorul.
1. Curãþaþi zona buºonului de combustibil de murdãrie ºi reziduuri. Demontaþi buºonul
de combustibil (A, Figura 3).
2. Umpleþi rezervorul cu combustibil (B). Pentru a permite dilatarea combustibilului,
umpleþi numai pânã la marginea inferioarã a gâtului rezervorului (C).
3. Montaþi la loc buºonul de combustibil.
Pornirea motorului
Retragerea rapidã a corzii de pornire (reculul) va tragemânaºibraþul
cãtre motor mai repede decât puteþi sã îi daþi drumul.
Aceasta poate cauza ruperea oaselor, fracturi, zgârieturi sau luxaþii.
AVERTISMENT
La pornirea motorului, trageþi lent coarda pânã simþiþi rezistenþã, ºi apoi trageþi
rapid pentru a evita reculul.
Not for
Reproduction