Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
sl
105
Deli in regulator
j
i
Sliko
1
primerjajte z motorjem, da se seznanite z mesti razliènih delov in upravljalnih
vzvodov.
A. Identifikacija motorja
Model Tip Koda
B. Vžigalna sveèka
C. Rezervoar za gorivo in pokrov
D. Zraèni filter
E. Roèica zaganjalne vrvi (dodatno)
F. Merilna palica za olje
G. Èepzaizpustolja
H. Izpuh
Šèitnik izpuha (dodatno)
Lovilec isker (dodatno)
I. Dušilna loputa (dodatno)
J. Regulator plina (po izbiri)
K. Zaporni ventil (dodatno)
L. Filter za gorivo (dodatno)
M. Šèitnik za prste
N. Oljni filter (dodatno)
O. Elektrièni zaganjalnik (dodatno)
P. Stikalo za zaustavitev (dodatno)
Delovan
j
e
Kolièina olja (oglejte si poglavje Specifikacije)
Priporoèila za olje
Za najboljše delovanje priporoèamo uporabo olja, ki ga doloèa garancija podjetja Briggs
& Stratton. Sprejemljiva so tudi druga visokokakovostna detergentna olja, èe so
oznaèena za uporabo SF, SG, SH, SJ ali višje. Ne uporabljajte posebnih dodatkov.
Glede na zunanje temperature se doloèi ustrezna viskoznost olja za motor. S pomoèjo
diagrama izberite najboljšo viskoznost za prièakovan temperaturni razpon na prostem.
SAE 30
10W-30
Sintetièno olje 5W-30
5W-30
°F °C
* Pod 40°F(4°C) bo zaradi uporabe olja z oznak o SAE 30 motor težje zagnati.
** Nad 80°F(27°C) se bo zaradi uporabe olja z oznako 10W-30 poveèala poraba olja.
Pogosteje preverjajte raven olja.
Preverjanje/dolivanje olja - slika
2
Pred dolivanjem ali preverjanjem olja
Motor postavite na ravno podlago.
Z obmoèja odprtine za dolivanje olja oèistite umazanijo.
1. Izvlecite merilno palico (G)injoobrišitesèistokrpo(slika2).
2. Vstavite in privijte merilno palico za olje.
3. Izvlecite merilno palico za olje in preverite raven olja. Olje mora segati do oznake
FULL (J) na merilni palici.
4. Èe je olja premalo, ga poèasi nalivajte v odprtino za dolivanje olja (H). Ne napolnite
preveè.Po dolitem olju poèakajte eno minuto in nato ponovno preverite raven olja.
5. Vstavite in privijte merilno palico za olje.
Sistem za nadzor prenizke ravni olja (èe obstaja)
Nekateri motorji so opremljeni s tipalom za prenizko raven olja. Èe je raven olja prenizka,
bo tipalo vklopilo opozorilno luèko ali pa zaustavilo motor. Zaustavite motor in sledite tem
korakom, preden motor ponovno zaženete.
Motor mora biti postavljen naravnost.
Preverite raven olja. Oglejte si poglavje Preverjanje/dolivanje olja.
Èe je raven olja nizka, dolijte ustrezno kolièino olja. Zaženite motor in se preprièajte,
da opozorilna luèka (èe obstaja) ne gori.
Èe raven olja ni prenizka, motorjanezaganjajte.Zaodpravotežavezravnjooljase
obrnite na pooblašèenega trgovca Briggs & Stratton.
Priporoèila za gorivo
Gorivo mora izpolnjevati naslednje zahteve:
Èist, svež, neosvinèen bencin.
Najmanj 87 oktanov/87 AKI (91 RON). Uporaba na visoki nadmorski višini, oglejte si
spodaj.
Sprejemljiv je bencin z vsebnostjo etanola do 10 % (gasohol) ali vsebnostjo
MTBE (metil terciarni butil eter) do 15 %.
POZOR: Ne uporabljajte neodobrenega bencina, kot sta E15 in E85. Ne mešajte olja v
bencin in ne spreminjajte motorja za delovanje na alternativna goriva. Zaradi uporabe
neodobrenih goriv se poškodujejo deli motorja, èesar garancija ne krije.
Da bi sistem za gorivo zašèitili pred nabiranjem usedlin, v gorivo vmešajte stabilizator za
gorivo. Oglejte si Shranjevanje. Niso vsa goriva enaka. Èe se pojavijo težave pri zagonu
ali delovanju, zamenjajte dobavitelja goriva ali znamko. Ta motor je odobren za
delovanje na bencin. Sistem za nadzor emisij za ta motor je EM (Spremembe motorja).
Visoka nadmorska višina
Pri nadmorskih višinah prek 1524 metrov je sprejemljiv najmanj 85-oktanski/85 AKI (89
RON) bencin. Za ohranitev emisijske ustreznosti je potrebna nastavitev za visoke
nadmorske višine. Delovanje brez te nastavitve pripelje do slabše zmogljivosti, povišane
porabe goriva in poveèanih emisij. Za informacijeonastavitvizavisokenadmorske
višine se obrnite na pooblašèenega predstavnika podjetja Briggs & Stratton.
Delovanje motorja pri nadmorskih višinah pod 762 metri s kompletom za uporabo na
visoki nadmorski višini ni priporoèljivo.
Dolivanje goriva - slika
3
OPOZORILO
Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
Ogenj ali eksplozija lahko povzroèita težke opekline ali smrt.
Med dolivanjem goriva
Izkljuèite motor in pustite, da se le-ta ohlaja vsaj 2 minuti, preden odstranite
pokrovèek rezervoarja za gorivo.
Rezervoar za gorivo polnite zunaj ali v dobro zraèenem prostoru.
Rezervoarja za gorivo ne napolnite preveè. Da omogoèite širjenje goriva, le-to
ne sme segati prek spodnjega dela vratu rezervoarja za gorivo.
Gorivo hranite proè od virov iskrenja, odprtega ognja, kontrolnih luèk, toplote
in drugih virov vžiga.
Redno preverjajte morebitno pušèanje vodov za gorivo, rezervoarja,
pokrovèka in prikljuèkov. Po potrebi jih zamenjajte.
Èe se gorivo razlije, poèakajte, da izhlapi, preden zaženete motor.
1. Z obmoèja pokrovèka rezervoarja za gorivo oèistite umazanijo in delce. Odstranite
pokrovèek rezervoarja za gorivo (A, slika 3).
2. Rezervoar za gorivo (B) napolnite z gorivom. Da omogoèite širjenje goriva, le-ta ne
sme segati prek spodnjega dela vratu rezervoarja za gorivo (C).
3. Ponovno namestite pokrovèek rezervoarja za gorivo.
Zagon motorja
Zaradi hitrega povratnega vleka zaganjalne vrvi (povratni sunek)
potegne roko proti motorju hitreje, kot lahko spustite roèko.
Lahko pride do zloma kosti, zmeèkanin ali izpaha.
OPOZORILO
Ko zaganjate motor, poèasi vlecite zaganjalno vrv, dokler ne zaèutite upora, nato
pa jo povlecite hitro, da prepreèite povratni sunek.
OPOZORILO
Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
Ogenj ali eksplozija lahko povzroèita težke opekline ali smrt.
Pri zagonu motorja
Poskrbite, da bodo vžigalna sveèka, izpuh, pokrovèek rezervoarja za gorivo in
zraèni filter (èe obstaja) na svojem mestu in pritrjeni.
Ne zaganjajte motorja, èe sveèka ni vstavljena.
Èe gorivo zalije motor, nastavite dušilno loputo (èe obstaja) v položaj
OPEN/RUN, regulator plina (èe obstaja) premaknite v položaj FAST in
zaganjajte, dokler motor ne vžge.
Not for
Reproduction