Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
21
cs
Všeobecné informace
Tato pøíruèka obsahuje bezpeènostní informace nezbytné pro to, abyste vìdìli, jaká
nebezpeèí a rizika souvisí s motory a jak se jim vyhnout. Obsahuje i pokyny, jak øádnì
motor používat a jak se nìj starat. Vzhledem k tomu, že korporace Briggs & Stratton
nemusí nutnì vìdìt, jaké zaøízení bude tento motor pohánìt, je dùležité, abyste si
pøeèetli a pochopili tyto pokyny a pokyny pro zaøízení, které tento motor pohání.
Uschovejte originál tìchto pokynù pro budoucí použití.
Potøebujete-li náhradní díly nebo technickoupomoc, z apište dolù model motoru, typové a
kódové èíslo a datum nákupu. Tato naleznete na svém motoru (viz kapitola Funkce a
ovládací prvky).
Datum nákupu:
Model motoru:
DD/MM/RRRR
Model: Kód:Typ:
Jmenovité hodnoty výkonu: Hrubý jmenovitý výkon jednotlivých modelù benzínových
motorù je uvádìn v souladu s normou J1940 pro postup pøi stanovování výkonu a
krouticího momentu u malých motorù (Small Engine Power & Torque Rating Procedure)
vydané asociací SAE (Society of Automotive Engineers) a jmenovitý výkon byl získán a
pøepoèten v souladu s normou SAE J1995. Hodnoty krouticího momentu byly získány pøi
2600 RPM u motorù oznaèených štítkem „rpm” a pøi 3060 RPM u všech ostatních
motorù. Hodnoty výkonu v koních byly získány pøi 3600 RPM. Køivky hrubého výkonu
motoru si mùžete zobrazit na webu www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Èisté hodnoty
výkonu byly získány s namontovaným výfukem a vzduchovým filtrem, zatímco hrubé
hodnoty výkonu byly získány bez tohoto pøíslušenství. Skuteèný hrubý výkon motoru
bude vyšší než èistý výkon, což je ovlivnìno mimo jiné provozními podmínkami prostøedí
a rozdíly mezi jednotlivými vyrobenými kusy motorù. Z dùvodu široké škály produktù, do
nichž se motory umísují, nemusí benzínový motor pøi použití v konkrétním druhu
zaøízení dosahovat jmenovitého hrubého výkonu. Tento rozdíl je zpùsoben mnoha
faktory, mezi nìž patøí velký výbìr komponent motoru (jako je napøíklad vzduchový filtr,
výfuk, plnìní, chlazení, karburátor, palivové èerpadlo atd.), omezení využití, provozní
podmínky prostøedí (teplota, vlhkost, nadmoøská výška) a rozdíly mezi jednotlivými
vyrobenými kusy motoru. V dùsledku výrobních a kapacitních omezení mùže spoleènost
Briggs & Stratton nahradit motor této série motorem s vyšším jmenovitým výkonem.
Bezpeènost obsluhy
Výbuch
Toxické výparyPohyblivé èásti
Úraz elektrickým
proudem
Horký povrch
Zpìtný ráz
Požár
Uzávìr paliva
Ètìte návod
Sytiè
Olej
Palivo
Zapnuto/Vypnuto
Stop
Používejte
ochranu zraku
Pomalu
Rychle
BEZPEÈNOSTNÍ A KONTROLNÍ SYMBOLY
Nebezpeèná chemikálie
Omrzliny
Symbol bezpeènostního upozornìní oznaèuje bezpeènostní informace týkající se
rizik, která m ohou zpùsobit úraz. Signální slovo (NEBEZPEÈÍ, UPOZORNÌNÍ nebo
VÝSTRAHA) se používá spolu s varovným symbolem pro vyznaèení pravdìpodobnosti a
potenciální vážnosti úrazu. Mimo to mùže být pro oznaèení druhu nebezpeèí použit symbol
nebezpeèí.
NEBEZPEÈÍ oznaèuje ohrožení, které, není-li eliminováno, zpùsobí smrt
nebo vážný úraz.
VAROVÁNÍ oznaèuje ohrožení, které, není-li eliminováno, mùže zpùsobit
smrt nebo vážný úraz.
POZOR oznaèuje ohrožení, které, není-li eliminováno, mùže zpùsobit lehký,
nebo støednì tìžký úraz.
POZNÁMKA oznaèuje situaci, v níž by mohlo dojít k poškození produktu.
VAROVÁNÍ
Nìkteré s ouèásti tohoto produktu a související pøíslušenství obsahují chemické
látky, o nichž je ve státì Kalifornie známo, že zpùsobují rakovinu, poškození plodu
èi jiné poruchy reprodukce. Po manipulaci si umyjte ruce.
VAROVÁNÍ
Výfukové plyny t ohoto výrobku obsahují chemikálie, o nichž je ve státì Kalifornie
známo, že zpùsobují rakovinu, poškození plodu èi jiné poruchy reprodukce.
VAROVÁNÍ
Motory znaèky Briggs & Stratton nejsou zkonstruovány pro pohánìní vozítek,
motokár, dìtských, rekreaèních nebo sportovních terénních vozidel (ATV),
motocyklù, vznášedel, leteckých produktù nebo vozidel používaných v soutìžích,
které s poleènost Briggs & Stratton neschválila, a nesmìjí být tedy takto použity.
Informace o soutìžních a závodních výrobcích naleznete na adrese
www.briggsracing.com. Informace o používání ve ètyøkolkách a ATV vozidlech
side-by-side získáte v Engine Application Center, støedisku pro aplikaci motorù
spoleènosti Briggs & Stratton, tel. 1-866-927-3349. Nesprávné použití motoru mùže
vést k vážnému zranìní nebo smrti.
POZNÁMKA: Tento motor je dodáván firmou Briggs & Stratton bez oleje. Pøed
spuštìním motoru zkontrolujte hladinu oleje. Pokud spustíte motor bez oleje, mùže dojít
k jeho neopravitelnému poškození, na které se nebude vztahovat záruka.
Not for
Reproduction