Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
31
et
Omadused
j
a
j
uhtseadised
Võrrelge joonist
1
oma mootoriga, et õppida tundma erinevate osade ja juhtseadiste
paigutust.
A. Mootori tuvastamine
Mudel Tüüp Kood
B. Süüteküünal
C. Kütusepaak ja kork
D. Õhufilter
E. Starteri nööri käepide (lisavarustuses)
F. Mõõtevarras
G. Õli väljalaskeava
H. Summuti
Summuti kaitse (lisavarustuses)
Sädemepüüdur (lisavarustuses)
I. Õhuklapp (lisavarustuses)
J. Seguklapi hoob (lisavarustuses)
K. Sulgeklapp (lisavarustuses)
L. Kütusefilter (lisavarustuses)
M. Sõrmekaitse
N. Õlifilter (lisavarustuses)
O. Elektriline starter (lisavarustuses)
P. Stopplüliti (lisavarustuses)
Kasutamine
Õlimaht (vt peatükki Tehnilised andmed)
Soovitused õli kohta
Parima tulemuse saamiseks soovitame kasutada Briggsi & Strattoni sertifikaadiga õli.
Lubatud on ka muud kvaliteetsed pesuõlid klassifikatsiooniga SF, SG, SH, SJ või
kõrgemad. Ärge kasutage erilisi lisandeid.
Välistemperatuurist sõltub mootoriõli õige viskoossus. Kasutage kaarti, et v alida
eeldatavale välistemperatuurile õige viskoossus.
SAE 30
10W-30
Sünteetiline 5W-30
5W-30
°F °C
* SAE 30 kasutamine alla 4°C juures tingib raskelt käivitumist.
** Kõrgemal temperatuuril kui 27°C võib 10W-30 kasutamine põhjustada suurenenud
õlitarbimist. Kontrollige sagedamini õlitaset.
Kuidas kontrollida/ lisada õli - Joonis
2
Enne õli lisamist või kontrollimist
Seadke mootor horisontaalseks
Puhastage õlitäiteava ümbrus prahist.
1. Eemaldage õlivarras (G) ja pühkige seda puhta lapiga (joonis 2).
2. Sisestage õlivarras ja keerake kinni.
3. Eemaldage õlivarras ja kontrollige õlitaset. Õli peaks ulatuma õlivardal oleva märke
FULL (J) ülemise otsani.
4. Kui õli on vähe, valage seda aeglaselt mootori täiteavasse (H). Ärge täitke üle.
Pärast õli lisamist oodake umbes üks minut ja kontrollige õlitaset uuesti.
5. Asetage õlivarras oma kohale ja keerake kinni.
Madala õlitaseme kaitsesüsteem (sõltuvalt varustusest)
Mõned mootorid on varustatud madala õlitaseme anduriga. Kui õlitase on madal, lülitab
andur sisse hoiatustule või seiskab mootori. Seisake mootor ja toimige selle
taaskäivitamiseks alljärgnevalt.
Veenduge, et mootor on tasakaalus.
Kontrollige õlitaset. Vt peatükki Kuidas kontrollida/lisada õli.
Kui õlitase on madal, lisage vajalik kogus õli. Käivitage mootor ja veenduge, et
hoiatustuli (sõltuvalt varustusest) ei sütti.
Kui õlitase ei ole madal, ärge käivitage mootorit. Pöörduge Briggs & Strattoni
volitatud esindusse, et õlirõhu probleem lahendada.
Kütusega seotud soovitused
Kütus peab vastama järgmistele nõuetele:
Puhas, värske, pliivaba bensiin.
Minimaalne oktaanarv 87/87 AKI (91 RON). Suurtel kõrgustel kasutamise korral vt
allpool.
On lubatud kasutada bensiini, mis sisaldab kuni 10% etanooli (piiritusbensiin) või
kuni 15% MTBE (metüül -tert-butüüleetrit).
ETTEVAATUST: Ärge kasutage heakskiiduta bensiine, nagu nt E15 ja E85. Ärge segage
bensiini õliga ega muutke mootorit alternatiivsete kütustega töötamiseks. Kasutusloata
kütuste tarvitamine tekitab mootoriosade kahjustusi, mida garantii ei kata.
Kütusesüsteemi kaitsmiseks vaigu sadestumise eest segagekütusesse stabilisaatorit. Vt
Säilitamine. Kõik kütused pole sarnased. Kui esineb probleeme käivitumisel või mootori
töös, vahetage tarnijat või kütusemarki. See mootor on ette nähtud töötama bensiiniga.
Heitmete kontrolli süsteem on EM (Engine Modifications).
Suured kõrgused
Kõrgusel üle 1524 meetri tuleb kasutada bensiini, mille oktaanarv on vähemalt 85/85
AKI (89 RON). Heitmenõuete täitmiseks tuleb mootor seadistada tööks suurel kõrgusel.
Mootori kasutamine ilma sellise seadistamiseta põhjustab väiksemat jõudlust ning
suuremat kütusetarvet ja emissiooni. Teavet suure kõrguse jaoks seadistamise kohta
saate Briggs & Strattoni volitatud edasimüüjalt.
Mootori kasutamine kõrgustel alla 762 meetri suurte kõrguste varustusega ei ole
soovitatav.
Kuidas lisada õli - Joonis
3
HOIATUS
Bensiin ja selle aurud on väga tule- ja plahvatusohtlikud.
Süttimine või plahvatus võib põhjustada raskeid põletushaavu või
surma.
Kütuse lisamisel
Lülitage mootor välja ja laske sel enne kütusepaagi korgi eemaldamist
vähemalt 2 minuti jooksul jahtuda.
Täitke kütusepaaki õues või hästiventileeritud ruumides.
Ärge täitke kütu sepaaki üle. Paisumisruumi jätmiseks ärge täitke üle
kütusepaagi kaela.
Hoidke kütust sädemete, lahtiste leekide, gaasiseadmete süüteleekide,
kuumuse ning muude süüteallikate eest.
Kontrollige regulaarselt, et kütusetorudes, paagis, korgis ja liitmikes ei oleks
pragusid ega lekkeid. Vajadusel asendage defektne osa uuega.
Kütuse mahavoolamise korral oodake enne mootori käivitamist kütuse
aurustumiseni.
1. Puhastage kütusepaagi korgi ümbrus mustusest ja prügist. Eemaldage kork (A,
joonis 3).
2. Täitke kütusepaak (B) kütusega. Jätke kütusele paisumisruumi, ärge täitke
kütusepaagi kaela (C).
3. Asetage kütusepaagi kork tagasi.
Kuidas mootorit käivitada
Käivitustrossi sissetõmbumisel liiguvad käsi ja käsivars mootori
poole nii kiiresti, et te ei jõua sell est lahti lasta.
Tagajärjeks võivad olla luumurrud, luumõrad, marrastused või
nikastused.
HOIATUS
Mootorit käivitades tõmmake trossi aeglaselt, kuni tunnete takistust; seejärel
tõmmake kiiresti, et vältida tagasilööki.
HOIATUS
Bensiin ja selle aurud on väga tule- ja plahvatusohtlikud.
Süttimine või plahvatus võib põhjustada raskeid põletushaavu või
surma.
Mootori käivitamisel
Veenduge, et süüteküünal, summuti, kütusepaagi kork ja õhufilter (selle
olemasolul) on oma kohal ja kinnitatud.
Ärge käitage eemaldatud süüteküünlaga mootorit.
Kui mootor on bensiini täis, seadke õhuklapp (kui see on olemas) asendisse
AVATUD/TÖÖ, seguklapp kiire töö asendisse ja käivitage, kuni mootor tööle
hakkab.
Not for
Reproduction