Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
62 BRIGGSandSTRATTON.COM
BRĪDINĀJUMS
Degviela un tā garaiņiirārkārtīgi viegli uzliesmojoši un
sprādzienbīstami.
Uguns vai sprādziens var izraisīt smagus apdegumus vai nāvi.
Uzpildot degvielu
Izslēdziet dzinēju un ļaujiet dzinējam vismaz 2 minūtes atdzist pirms
degvielas tvertnes vāciņanoņemšanas.
Uzpildiet degvielas tvertni ārpus telpām v ai vietā ar labu ventilāciju.
Nepārpildiet degvielas tvertni. Lai būtu iespējama degvielas izplešanās,
nepiepildiet virs degvielas tvertnes kakliņa apakšdaļas.
Uzglabājiet degvielu atstatus no dzirkstelēm, atklātām liesmām, degļiem,
karstuma un citiem aizdegšan ās avotiem.
Bieži pārbaudiet, vai degvielas caurulēm, tvertnei, vāciņiem un
sastiprinājumiem nav plaisas vai sūces. Nepieciešamības gadījumā
nomainiet.
Ja degviela izlaistās, pirms dzinēja iedarbināšanas pagaidiet, līdz tā izgaro.
Iedarbinot dzinēju
Pārliecinieties, ka aizdedzes svece, klusinātājs,
degvielas
vāciņš un gaisa
attīrītājs (ja ir aprīkojumā)irsavā vietā un droši nostiprināts.
Negrieziet dzinēju, ja aizdedzes svece ir izņemta.
Ja dzinējs pārplūst, uzstādiet gaisa vārstu (ja ir aprīkojumā)stāvoklī OPEN
(atvērts)/RUN (darbība), virziet droseli (ja ir aprīkojumā)uzstāvokli FAST (ātrs)
un grieziet, līdz dzinējs sāk darboties.
Darbinot iekārtu
Nesagāziet dzinēju vai iekārtu t ādā leņķī, kas izraisa degvielas izlīšanu.
Neveiciet karburatora gaisa vārsta aizvēršanu, lai apstādinātu dzinēju.
Nekad
neiedarbiniet
vai nedarbiniet dzinēju, kad noņemts gaisa attīrītāja mezgls
(ja ir aprīkojumā) vai gaisa filtrs (ja ir aprīkojumā).
Nomainot eļļu
Ja jūsizlejieteļļu caur augšējo eļļas uzpildnes cauruli, degvielas tvertnei jābūt
tukšai, jo degviela var izplūst ārā un var izraisīt uzliesmojumu vai sprādzienu.
Ja iekārtu ir nepieciešams noliekt apkalpošanas veikšanai
Veicot apkalpošanas darbus, kuru laikā iekārtai ir jāatrodas noliektā stāvoklī,
degvielas tvertnei jābūt tukšai, citādi var notikt degvielas noplūde, kas var
izraisīt uzliesmojumu vai sprādzienu.
Transportējot iekārtu
Transportējiet ar TUKŠU degvielas tvertni vai ar degvielas slēgvārstu stāvoklī
OFF.
Uzglabājot
degvielu vai iekā
rtu ar degvielu tvertnē
Uzglabājiet atstatus no kurtuvēm, plītīm, ūdenssildītājiem vai citāmierīcēm,
kurām ir degļi vai citi aizdegšanās avoti, jo tie var izraisīt degvielas izgarojumu
uzliesmošanu.
Dzinēja iedarbināšana izraisa dzirksteļošanu.
Dzirksteļošana var aizdedzināt tuvumā esošas ugunsnedrošas
gāzes.
Tas var izraisīt eksploziju un ugunsgrēku.
BRĪDINĀJUMS
Neiedarbiniet dzinēju, ja tuvumā ir dabasgāzes vai šķidrā propāna gāzes (LP)
noplūde.
Neizmantojiet saspiestus iedarbināšanas šķidrumus, jo garaiņivarbūt
uzliesmojoši.
Dzinēju darbināšana rada karstumu. Dzinēja daļas, it īpaši klusinātājs,
kļūst ļoti karstas.
Saskares gadījumā var rasties smagi apdegumi.
Ugunsnedroši priekšmeti, piemēram, lapas, zāle, krūmājs utt. var
aizdegties.
BRĪDINĀJUMS
Ļaujiet klusinātājam, dzinēja cilindram un ribām atdzist pirms pieskaršanās.
Notīriet klusinātāja un cilindra tuvumā uzkrājušos gružus.
Kalifornijas sabiedrisko resursu kodeksa, 4442. paragrāfa likumpārkāpums ir šī
dzinēja izmantošana vai darbināšana jebkādā mežā vai uz zemes, kas klāta ar
krūmiem vai zāli, ja izpūtēja sistēmai nav uzstādīts un uzturēts darba kārtībā
dzirksteļuslāpētāju, kā tas norādīts 4442. paragrāfā. Citos štatos vai feder ālai
jurisdikcijai pakļautās teritorijāsvarbūtlīdzīgi
likumi. Lai iegā
dātos dzirksteļu
slāpētāju, kas konstruēts šim dzinējam uzstādītai izpūtēja sistēmai, sazinieties
ar oriģinālāsiekārtas izgatavotāju, mazumtirgotāju vai tirdzniecības pārstāvi
INDĪGAS GĀZES RADĪTĀS BRIESMAS. Dzinēja izplūdes gāzes satur
oglekļa monoksīdu - tā ir indīga gāze, kura var izraisītnāvi dažu
minūšu laikā.ToNEVARredzēt, sajust tās smaku vai garšu. Pat ja jūs
nejūtat izplūdes gāzu smaku, jūs varat būtpakļauts oglekļa monoksīda
iedarbībai. Ja jūsjūtat nelabumu, reiboni vai vājumu izstrādājuma
izmantošanas laikā,izslēdziettounNEKAVĒJOTIES izejiet svaigā
gaisā.Vērsieties pie ārsta. Jums var būt saindēšanās ar oglekļa
monoksīdu.
BRĪDINĀJUMS
Lietojiet šo izstrādājumu TIKAI ārpus telpām, attālumā no logiem, durvīmvai
ventilācijas lūkām, lai samazinātu risku, ka oglekļa monoksīds var sakrāties un
nokļūtdzīvojamāstelpās.
Uzstādiet oglekļa monoksīda koncentrācijas signalizāciju, kas tiek darbināta ar
baterijām, vai signalizāciju, kas tiek pieslēgta elektrotīklam un kurai ir baterijas
kā rezerves barošanas avots; ievērojiet ražotāja instrukcijas. Dūmu
signalizācijas nevar noteikt oglekļa monoksīda esamību.
NELIETOJIET šo izstrādājumu mājās, garāžās, pagrabos, pagrīdēs, zem
pajumēmvaicitāsd
aļē
ji slēgtāstelpās, pat izmantojot ventilatorus vai atverot
durvis un logus ventilācijai. Oglek ļa monoksīds var ātri sakrāties šādāstelpās
un palikt tajās stundām ilgi, pat pēc izstrādājuma izslēgšanas.
VIENMĒR novietojiet šo izstrādājumu pa vējam, un tā, lai dzinēja izplūdes
gāzes būtu novirzīti prom no dzīvojamāmtelpām.
Strauja startera auklas ieraušana atpakaļ (atsitiens) var paraut
plaukstuunrokuuzdzinēja pusi ātrāknekā jūs varēsiet p alaist to vaļā.
Tas var izraisīt kaulu lūzumus, plīsumus, sasitumus vai sastiepumus.
BRĪDINĀJUMS
Iedarbinot dzinēju, lēnām velciet startera auklu līdz sajūtat pretestību, tad
paraujiet strauji, lai izvairītos no atsitiena.
Pirms dzinēja iedarbināšanas noņemiet visas ārējāsiekārtas/dzinēja noslodzi.
Tieši pievienotāmiekārtas sastāvdaļām, piemēram, bet ne tikai, asmeņiem,
lāpstiņriteņiem, trīšiem, zobratiem u.tml. ir jābūt droši piestiprinātiem.
Rotējošas daļas var pieskarties vai sapīties ar rokām, kājām, matiem,
apģērbu vai piederumiem.
Rezultāts var būt traumatiska amputācija vai smagas plēstas brūces.
BRĪDINĀJUMS
Darbiniet iekārtu ar uzstādītiem aizsarglīdzekļiem.
Turiet rokas un kājas atstatus no rotējošāmdaļām.
Sasieniet garus matus un noņemiet rotaslietas.
Nevalkājiet vaļīgu apģērbu, apģērba gabalus ar brīvām auklām vai citiem
elementiem, kas varētu tikt aizķerti.
Nejauša dzirksteļošana var izraisīt uguni vai elektriskāsstrāvas
triecienu.
Nejauša iedarbināšana var izraisīt sapīšanos, traumatisku amputāciju
vai plēstu brūci.
Uzliesmošanas risks
BRĪDINĀJUMS
Pirms regulēšanas vai remonta
Atvienojiet aizdedzes sveces vadu, un neturiet to aizdedzes sveces tuvumā.
Atvienojiet akumulatoru baterijas negatīvo spaili (tikai dzinējiem ar elektrisko
iedarbināšanu).
Lietojiet tikai pareizos instrumentus.
Nepārtaisiet regulatora atsperi, sasaites vai citas daļas, lai palielinātu dzinēja
ātrumu.
Nomaināmāmdaļāmjābūttādas pašas konstrukcijas un tāmjābūt iemontētām
tajā pašā vietā kā oriģinālajāmdaļām. Cita veida daļas var nedarboties tikpat
labi, var sabojātiekārtuunvarizraisīt ievainojumu.
Nesitiet spararatu ar āmuru vai cietu priekšmetu, jo tādā gadījumā spararats var
vēlāk saplīst darbības laikā
.
Pārbaudot dzirksteli
Izmantojiet sankcionētu aizdedzes sveces testeri.
Nepārbaudiet dzirksteli, ja aizdedzes svece ir izņemta.
Not for
Reproduction