Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
108
BRIGGSandSTRATTON.COM
Dolivanje olja
Motor postavite na ravno podlago.
Z obmoèja odprtine za dolivanje olja oèistite umazanijo.
Za kolièino olja si oglejte poglavje Specifikacije.
1. Izvlecite merilno palico (G)injoobrišitesèistokrpo(slika2).
2. Poèasi nalivajte olje v odprtino za dolivanje olja (H). Ne napolnite preveè. Po
dolitem olju poèakajte eno minuto in nato preverite raven olja.
3. Vstavite in privijte merilno palico za olje.
4. Izvlecite merilno palico za olje in preverite raven olja. Olje mora segati do oznake
FULL (J) na merilni palici.
5. Vstavite in privijte merilno palico za olje.
Servisiranje zraènega filtra - slika
12 13
OPOZORILO
Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
Ogenj ali eksplozija lahko povzroèita težke opekline ali smrt.
Motorja ne zaganjajte oziroma ga ne pustite teèi, ko je odstranjen sestav
zraènega filtra (èe obstaja) ali zraèni filter (èe obstaja).
POZOR: Za èišèenje filtra ne uporabljajte stisnjenega zraka ali topil. Zrak pod tlakom
lahko poškoduje filter, topila pa ga raztopijo.
Prikazani sta dve vrsti sistema zraènega filtra, Standardna in Visoko zmogljiva.
Ugotovite, katera vrsta je namešèena v v ašem motorju, in servisirajte na naslednji naèin.
Standardni zraèni filter - slika
12
Pri sistemu zraènega filtra je uporabljen penasti vložek, ki ga je mogoèe oprati in
ponovno uporabiti.
1. Drsni zaklep (A) premaknite v odklenjen položaj. Odprite pokrov (B). Oglejte si sliko
12.
2. Odstranite penasti vložek (C).
3. Operite ga s tekoèim detergentom in vodo. Stisnite do suhega v èisti krpi.
4. Na penasti vložek nakapajte èisto motorno olje. Za odstranitev odveènega
motornega olja, penasti vložek stisnite v èisto krpo.
5. Penasti vložek namestite v spodnji del ohišja zraènega filtra.
6. Zaprite pokrov in drsni zaklep premaknite v zaklenjen položaj.
Visokozmogljiv zraèni filter - slika
13
Pri sistemu zraènega filtra je uporabljen naguban filter z dodatnim predfiltrom. Predfilter
se lahko opere in ponovno uporabi.
1. Odvijte spojni vijak (A), s katerim je pritrjen pokrov ( B). Odstranite pokrov. Oglejte si
sliko 13.
2. Odstranite predfilter (C) in filter (D).
3. Umazanijo oèistite tako, da s filtrom rahlo potolèete ob trdo površino. Èe je filter
prekomerno umazan, ga zamenjajte z novim.
4. Predfilter operite s tekoèim detergentom in vodo. Nato pustite, da se povsem posuši
na zraku. Ne oljite predfiltra.
5. Suh predfilter namestite na filter.
6. Filter in predfilter namestite na podlago (E). Poskrbite, da se filter prilega podlagi.
7. Namestite pokrov zraènega filtra in ga prièvrstite s spojnim vijakom. Spojni vijak
mora biti dobro privit.
Zamenjava filtra za gorivo - slika
14
OPOZORILO
Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
Ogenj ali eksplozija lahko povzroèita težke opekline ali smrt.
Gorivo hranite proè od virov iskrenja, odprtega ognja, kontrolnih luèk, toplote
in drugih virov vžiga.
Redno preverjajte morebitno pušèanje vodov za gorivo, rezervoarja,
pokrovèka in prikljuèkov. Po potrebi jih zamenjajte.
Pred èišèenjem ali zamenjavo filtra za gorivo izpraznite rezervoar za gorivo ali
zaprite zaporni ventil za gorivo.
Nadomestni deli morajo biti enaki in namešèeni na enakem položaju kot
originalni deli
Èe se gorivo razlije, poèakajte, da izhlapi, preden zaženete motor.
1. Pred zamenjavo filtra za gorivo (A, slika 14), èe obstaja, izpraznite rezervoar za
gorivo ali zaprite zaporni ventil za gorivo. V nasprotnem primeru gorivo lahko izteèe
in povzroèi požar ali eksplozijo.
2. S klešèami stisnite jezièke (B) na objemkah (C), nato pa objemki potisnite stran od
filtra za gorivo. Voda za gorivo (D) obrnite in povlecite s filtra za gorivo.
3. Voda za gorivo preverite zaradi morebitnih razpok ali luknjic. Po potrebi ju
zamenjajte.
4. Filter za gorivo zamenjajte z originalnim nadomestnim filtrom.
5. Voda za gorivo prièvrstite z objemkama, kot je prikazano.
Èišèenje sistema za zraèno hlajenje - slika
15
Delujoèi motorji se segrevajo. Deli motorja, posebej izpuh, se moèno
segrejejo.
Ob dotiku lahko pride do težkih opeklin.
Vnetljivi odpadki, kot so listje, trava, draèje itd., se lahko vnamejo.
OPOZORILO
Pustite, da se izpuh, valj motorja in hladilna rebra ohladijo, preden se jih
dotaknete.
Odstranite material, ki se je nabral na obmoèju izpuha in valja.
POZOR: Za èišèenje motorja ne uporabljajte vode. Voda lahko onesnaži sistem za
gorivo. Motor èistite s šèetko ali suho krpo.
Ta motor je zraèno hlajen. Umazanija ali delci lahko ovirajo pretok zraka in povzroèijo
prekomerno segrevanje motorja, posledica èesar je slabo delovanje in skrajšana
življenjska doba motorja.
S šèetko ali suho krpo odstranite delce s šèitnika za prste (A). Regulator, vzmeti in
krmilni elementi (B) naj bodo èisti. Na obmoèju okrog izpuha (C) in za njim naj ne bo
vnetljivih odpadkov (slika 15).
Shranjevanje
OPOZORILO
Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
Ogenj ali eksplozija lahko povzroèita težke opekline ali smrt.
Pri shranjevanju goriva ali stroja z gorivom v r ezervoarju
Hranite proè od odprtega ognja, peèi, grelcev za vodo ali drugih naprav, ki imajo
kontrolno luèko ali drugi vir vžiga, ker lahko vžgejo hlape goriva.
Sistem za gorivo
Gorivo se postara, ko je shranjeno veè kot 30 dni. Staro gorivo povzroèi nabiranje kislin
in usedlin v sistemu za gorivo ali na pomembnih delih uplinjaèa. Za ohranitev svežega
goriva uporabite sredstvo za obdelavo goriva s stabilizatorjem goriva z
izpopolnjeno formulo podjetja Briggs & Stratton, ki je na voljo tam, kjer prodajajo
originalne nadomestne dele Briggs & Stratton.
Pri motorjih, opremljenih s pokrovèkom rezervoarja za gorivo FRESH START
®
,
uporabite stabilizator Briggs & Stratton FRESH START
®
, ki je na voljo v kapalnem
vložku s k oncentratom.
Bencina ni treba izpustiti iz motorja, èe je stabilizator za gorivo dodan v skladu z navodili.
Pred shranjevanjem naj motor deluje 2 minuti, da stabilizator steèe skozi sistem za
gorivo.
Èe bencinu v motorju ni bil dodan stabilizator za gorivo, ga morate izpustiti v odobreno
posodo. Motor pustite teèi, dokler se ne zaustavi zaradi pomanjkanja goriva. Uporaba
stabilizatorja za gorivo v posodi za shranjevanje je priporoèljiva za ohranitev svežosti.
Motorno olje
Ko je motor še topel, zamenjajte motorno olje. Oglejte si poglavje Zamenjava olja.
OPOMBA: Motor naj bo med hrambo v ravni legi (obièajen položaj za delovanje). Èe
motor za hrambo nagnete, mora biti rezervoar za gorivo prazen, stran z vžigalno
sveèko pa mora biti zgoraj. Èe rezervoar za gorivo ni prazen in bo motor nagnjen, ga
bo morda težko zagnati, ker olje ali bencin onesnažita zraèni filter in/ali vžigalno sveèko.
Odpravljanje težav
Ali potrebujete pomoè? Pojdite na spletno stran BRIGGSandSTRATTON.COM ali
poklièite 1-800-233-3723 (v ZDA).
Not for
Reproduction