Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
23
cs
Funkce a ovládací prvky
Abyste s e seznámili s umístìním rùzných funkcí a ovládacích prvkù, porovnávejte
ilustrace
1
s motorem.
A. Identifikace motoru
Model Typ Kód
B. Zapalovací svíèka
C. Palivová nádrž a víèko
D. Vzduchový filtr
E. Rukojelanka s pouštìèe (volitelný)
F. Ponorná mìrka oleje
G. Vypouštìcí zátka oleje
H. Tlumiè výfuku
Kryt tlumièe (volitelný)
Jiskrojem (volitelný)
I. Sytiè (volitelné vybavení)
J. Ovladaè škrtící klapky (volitelný)
K. Uzavírací ventil paliva (volitelné vybavení)
L. Palivový filtr (volitelné vybavení)
M. Palec svíèky
N. Olejový filtr (volitelné vybavení)
O. Elektrický spouštìè (volitelné vybavení)
P. Spínaè (volitelný)
Fungování
Objem oleje (viz èást Specifikace)
Doporuèené oleje
Nejlepší výkonnosti dosáhnete, budete-li používat doporuèené oleje používat znaèky
Briggs & Stratton s potvrzenou zárukou. Ostatní vysoce jakostní detergentní oleje jsou
pøijatelné, jestliže jsou klasifikovány minimálnì pro SF, SG, SH, SJ. Nepoužívejte
zvláštní aditiva.
Venkovní teploty urèují správnou viskozitu oleje pro motor. Pro oèekávaný rozsah
venkovní teploty vyberte nejlepší viskozitu pomocí tabulky.
SAE 30
10W-30
Syntetický olej 5W-30
5W-30
°F °C
* Používání oleje SAE 30 pøi teplotách nižších než 4°C(40°F) zpùsobuje obtížné
startování.
** Použití oleje 10W-30 pøi teplotách nad 27°C(80°F) mùže zpùsobit zvýšenou
spotøebu oleje. V tomto pøípadì kontrolujte èastìji stav oleje.
Postup kontroly/pøidání oleje - Obrázek
2
Pøed doplnìním nebo kontrolou oleje
Motor dejte do vodorovné polohy.
Vyèistìte prostor pro doplòování oleje od neèistot.
1. Vyjmìte mìrku (G) a otøete ji èistým hadøíkem (obrázek 2).
2. Vložte mìrku zpìt a utáhnìte ji.
3. Vyjmìte mìrku a zkontrolujte hladinu oleje. Mìla by být v horní èásti indikátoru full
(J)namìrce.
4. Pokud je hladina oleje nízká, nalévejte olej pomalu do plnicího otvoru (H). Dejte
pozor, abyste jej nepøelili. Po doplnìní oleje poèkejte jednu minutu a pak stav oleje
znovu zkontrolujte.
5. Zasuòte mìrku zpìt a utáhnìte ji.
Systém ochrany pøed nízkou hladinou oleje (je-li jím zaøízení
vybaveno)
Nìkteré motory jsou vybaveny snímaèem nízké hladiny oleje. Pokud je hladina oleje
nízká, snímaè buï aktivuje kontrolku nebo zastaví motor. Vypnìte motor a pøed jeho
opìtovným zapnutím proveïte následující kroky.
Zkontrolujte, zda je motor vyvážen a zda stojí rovnì.
Zkontrolujte hladinu oleje. Viz pokyny v èásti Postup kontroly/pøidání oleje.
Pokud je hladina oleje nízká, doplòte potøebné množství oleje. Spuste motor a
zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka (pokud je jí zaøízení vybaveno).
Pokud není hladina oleje nízká, nespouštìjte motor. Požádejte autorizovaného
dealera spoleènosti Briggs & Stratton, aby problém s olejem odstranil.
Doporuèení týkající se benzínu
Palivo musí splòovat následující požadavky:
Používejte èistý, èerstvý bezolovnatý benzín.
Minimálnì 87 oktanù/87 AKI (91 RON). V pøípadì, že používáte stroj ve vyšších
nadmoøských výškách, viz níže.
Pøijatelný je benzín obsahující do 10 % ethanolu (smìsi benzínu s alkoholem)
nebo do 15 % MTBE (methyl-tercio-butyl-ether).
UPOZORNÌNÍ: Nepoužívejte neschválené benzíny, jako napøíklad E15 a E85.
Nepøidávejte do benzínu olej ani neupravujte motor pro provoz s alternativními palivy.
Použití neschváleného paliva zpùsobí poškození souèástí motoru, na které se
nevztahuje záruka.
Do paliva pøidávejte stabilizátor paliva, abyste zabránili tvorbì pryskyøièných usazenin v
palivové soustavì. Viz Skladování. Všechna paliva nejsou stejná. Pokud se objeví
problémy s e spouštìním nebo výkonností motoru, zmìòte dodavatele paliva nebo
znaèku. Tento motor je úøednì schválen jako benzínový motor. Systém øízení emisí
tohoto motoru je EM (Engine Modifications).
Vyšší nadmoøské výšky
Ve výškách nad 1 524 m (5 000 stop) je pøípustný minimálnì 85oktanový/85 AKI (89
RON) benzín. Aby byly dodrženy emisní limity, musí být motor pro vyšší nadmoøské
výšky seøízen. Provoz bez tohoto seøízení zpùsobí snížení výkonnosti, zvýšenou
spotøebu paliva a zvýšené emise. Informace o seøízení pro vyšší nadmoøské výšky
získáte u autorizovaných prodejcù znaèky Briggs & Stratton.
Provoz motoru v nadmoøských výškách pod 762 m (2 500 stop) v úpravì pro vyšší
nadmoøské výšky, se nedoporuèuje.
Postup doplnìní paliva - Obrázek
3
VAROVÁNÍ
Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbušné.
Požár nebo výbuch mùže zpùsobit vážné popáleniny nebo i smrt
Když doplòujete palivo
Vypnìte motor a pøed sejmutím uzávìru palivové nádrže jej nechte nejménì 2
minuty chladnout.
Nádrž plòte venku nebo v dobøe vìtraném prostoru.
Palivovou nádrž nepøeplòujte. Kvùli tepelné roztažnosti paliva naplòte nádrž
jen po spodní okraj hrdla.
Chraòte palivo pøed jiskrami, otevøeným ohnìm, vìèným plamínkem, teplem
a jinými zdroji zapálení.
Kontrolujte palivové potrubí, nádrž a uzávìr a všechny spoje na tìsnost a
praskliny. V pøípadì potøeby proveïte výmìnu.
Jestliže rozlijete palivo, poèkejte, až se odpaøí a teprve potom spuste motor.
1. Odstraòte z oblasti kolem uzávìru palivové nádrže. Sejmìte uzávìr palivové nádrže
(A, viz obrázek 3).
2. Naplòte palivovou nádrž (B) benzínem. Kvùli tepelné roztažnosti benzínu dbejte na
to, aby pøi plnìní hladina nepøesáhla spodní èást hrdla palivové nádrže (C).
3. Nasaïte uzávìr palivové nádrže.
Jak nastartovat motor
Rychlé zatažení (zpìtné ”kopnutí”) lanka spouštìèe pøitáhne ruku a
paži k motoru rychleji, než ho staèíte pustit.
Je tu nebezpeèí zlomeniny, odøení nebo natažení šlach.
VAROVÁNÍ
Pøi startování motoru táhnìte za lanko spouštìèe pomalu, dokud neucítíte odpor
a pak rychle zatáhnìte, abyste zabránili zpìtnému kopnutí.
VAROVÁNÍ
Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbušné.
Požár nebo výbuch mùže zpùsobit vážné popáleniny nebo i smrt
Pøi spouštìní motoru
Zkontrolujte, zda jsou na svém místì svíèky, tlumiè výfuku, víèko palivové
nádrže a vzduchový filtr (je-li jím motor vybaven), a zda jsou dobøe zajištìny.
Neotáèejte motorem pøi odstranìné svíèce.
Pøi pøeplavení motoru nastavte sytiè (je-li k dispozici) do polohy OPEN/RUN
(chod) a škrtící klapku do polohy FAST (rychle) a protáèejte motor, dokud
nenaskoèí.
Not for
Reproduction