Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
69
pl
Informacje ogólne
Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa maj¹ce na celu
uœwiadomienie u¿ytkownikowi zagro¿eñ i niebezpieczeñstw zwi¹zanych z silnikami oraz
sposobu ich unikniêcia. Zawiera równie¿ instrukcje w³aœciwego u¿ytkowania i troski o
silnik. Poniewa¿ firma Briggs & Stratton Corporation nie koniecznie wie, jakie urz¹dzenie
bêdzie napêdzane niniejszym silnikiem, wa¿ne jest przeczytanie i zrozumienie niniejszej
instrukcji oraz instrukcji wyposa¿enia napêdzanego niniejszym silnikiem. Zachowaæ
oryginaln¹ instrukcjê do wykorzystania w przysz³oœci.
W razie zapotrzebowania na czêœci zamienne lub pomoc techniczn¹ zapisz poni¿ej
model, t yp oraz kod silnika wraz z dat¹ zakupu. Numery te umieszczone s¹ na silniku
(patrz W³aœciwoœci i elementy sterownicze strona).
Data zakupu:
Model silnika:
DD/MM/RRRR
Model: Kod:Typ:
Moc znamionowa: Etykiety dotycz¹ce mocy znamionowej ”brutto” dla poszczególnych
modeli silników benzynowych spe³niaj¹ lub przekraczaj¹ wymagania normy SAE
(Society of Automotive Engineers - Stowarzyszenie In¿ynierów Motoryzacji) kod J1940
(procedura wyznaczania mocy i momentu znamionowego dla ma³ych silników), a
parametry znamionowe zosta³y wyznaczone zgodnie z norm¹ SAE J1995. Wartoœci
momentów s¹ wyznaczone przy 2600 obr/min dla silników oznaczonych „rpm” na
etykiecie oraz przy 3060 obr/min dla wszystkich innych silników; wartoœci mocy
wyznaczone s¹ przy 3600 obr/min. Wykresy mocy „brutto” pokazane s¹ na stronie
internetowej www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Wartoœci mocy znamionowej ”netto”
wyznaczane s¹ z zainstalowanym uk³adem wydechowym i filtrem powietrza, natomiast
wartoœci mocy „brutto” wyznaczane s¹ bez tego wyposa¿enia, Rzeczywista moc silnika
”brutto” bêdzie wy¿sza ni¿ moc ”netto” i maj¹ na ni¹, miêdzy innymi, wp³yw warunki
otoczenia oraz zmiennoœæ charakterystyki miêdzy poszczególnymi egzemplarzami
silników. Uwzglêdniaj¹c szerok¹ paletê produktów, w których stosowane s¹ silniki, silnik
benzynowy mo¿e nie osi¹gaæ znamionowej mocy ”brutto” w przypadku zastosowania w
danym urz¹dzeniu. Ró¿nica wynika z ró¿nych czynników, w tym, miêdzy innymi,
wyposa¿enia (filtry powietrza, wydech, zasilanie, ch³odzenie, gaŸnik, pompa paliwa itp.),
ograniczeñ zastosowania, warunków otoczenia (temperatura, wilgotnoœæ, wysokoœæ
pracy) oraz zmiennoœci charakterystyki miedzy poszczególnymi egzemplarzami silników.
Ze wzglêdu na ograniczenia produkcyjne i zwi¹zane z wydajnoœci¹, Briggs & Stratton
mo¿e zast¹piæ silnik tej serii silnikiem wy¿szej mocy.
Bezpieczeñstwo operatora
Eksplozja
Opary toksyczneCzêœci ruchome
Pora¿enie pr¹dem
Gor¹ca powierzchnia
Odbicie
Po¿ar
Odcinanie
paliwa
Przeczytaj
instrukcjê
Przepustnica
ssania
Olej
Paliwo
W³¹czanie
Wy³¹czanie
Zatrzymaæ
Stosowaæ
ochronê oczu
Wolne
Szybkie
SYMBOLE BEZPIECZEÑSTWA I STEROWANIA
Niebezpieczne
chemikalia
Odmro¿enie
Symbol ostrze¿enia stosowany jest do w skazania informacji dotycz¹cych zagro¿eñ
bezpieczeñstwa, które m og¹ prowadziæ do uszkodzenia cia³a. S³owo ostrzegawcze
(NIEBEZPIECZEÑSTWO, OSTRZE¯ENIE lub PRZESTROGA) stosowane jest razem z
symbolem ostrzegawczym w celu wskazania praw dopodobnej i potencjalnej m o¿liwoœci
uszkodzenia cia³a. D odatkowo symbol zagro¿enia mo¿e byæ stosowany do wskazania
rodzaju zagro¿enia.
S³owo NIEBEZPIECZEÑSTWO wskazuje na niebezpieczeñstwo, które w
razie jego nieunikniêcia, mo¿e doprowadziæ do œmierci lub powa¿nego urazu
cia³a.
S³owo OSTRZE¯ENIE wskazuje na niebezpieczeñstwo, które w razie jego
nieunikniêcia, mo¿e doprowadziæ do œmierci lub powa¿nego urazu cia³a.
PRZESTROGA wskazuje na niebezpieczeñstwo, które w razie jego
nieunikniêcia, mo¿e doprowadziæ do drobnego lub œredniego urazu cia³a.
UWAGA wskazuje sytuacjê, która mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia
produktu.
OSTRZE¯ENIE
Niektóre sk³adniki tego produktu i zwi¹zane z nim akcesoria zawieraj¹ substancje
chemiczne, które na podstawie informacji dostêpnych w stanie Kalifornia mog¹
powodowaæ raka, wady wrodzone i inne zaburzenia w czynnoœciach
reprodukcyjnych.
OSTRZE¯ENIE
Na podstawie informacji dostêpnych w stanie Kalifornia spaliny powsta³e wskutek
rozk³adu tego produktu mog¹ zawieraæ substancje chemiczne powoduj¹ce raka,
wady wrodzone lub inne zaburzenia w czynnoœciach reprodukcyjnych.
OSTRZE¯ENIE
Silniki firmy Briggs & Stratton nie s¹ przeznaczone i nie nale¿y ich u¿ywaæ do
napêdzania funkartów, gokartów, pojazdów dla dzieci, rekreacyjnych lub
sportowych wszêdo³azów (ATV), motocykli, poduszkowców; produktów lotniczych;
lub pojazdów u¿ywanych w wyœcigach nie zatwierdzonych przez firmê Briggs &
Stratton. Informacje na temat produktów przeznaczonych do wyœcigów podano na
stronie www.briggsracing.com. Odnoœnie u¿ycia w pojazdach u¿ytkowych i
terenowych prosimy skontaktowaæ siê z Briggs & Stratton Engine Application
Center, 1-866-927-3349. Niew³aœciwe zast osowanie silnika mo¿e spowodowaæ
powa¿ne obra¿enia lub œmieræ.
UWAGA: Niniejszy silnik wysy³any jest z Briggs & Stratton bez oleju. Przed
uruchomieniem silnika nale¿y pamiêtaæ o dodaniu oleju, zgodnie z opisem zawartym w
niniejszej instrukcji W przypadku uruchomienia silnika bez oleju, silnik zostanie
uszkodzony w sposób uniemo¿liwiaj¹cy naprawê i nie bêdzie objêty gwarancj¹.
Not for
Reproduction