Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
73
pl
Konserwac
j
a
UWAGA: Je¿eli silnik jest w czasie konserwacji wywracany, zbiornik paliwa musi byæ
pusty, a strona œwiecy zap³onowej musi byæ skierowana do góry. Je¿eli zbiornik
paliwa nie jest pusty i silnik jest wywracany w innym kierunku, mo¿e byæ problem z jego
uruchomieniem ze wzglêdu na zanieczyszczenie filtra powietrza i /lub œwiecy zap³onowej
olejem lub benzyn¹.
OSTRZE¯ENIE: Je¿eli wykonuje siê konserwacjê, która wymaga
przechylenia zespo³u, zbiornik paliwa musi byæ opró¿niony, gdy¿ w przeciwnym
wypadku mo¿e dojœæ do wycieku paliwa, który mo¿e spowodowaæ po¿ar lub wybuch.
Zalecamy skontaktowanie siê z autoryzowanym dealerem Briggs & Stratton w kwestiach
konserwacji i napraw silnika i czêœci silnika.
UWAGA: W celu zapewnienia prawid³owego dzia³ania silnika wszystkie elementy
wykorzystane do jego wytworzenia musz¹ pozostawaæ na swoim miejscu.
Kontrola emisji spalin
Konserwacja, wymiana lub naprawa urz¹dzeñ i systemów przeznaczonych do
kontroli emisji spalin mo¿e byæ wykonywana przez dowolny warsztat naprawy
silników lub osobê indywidualn¹. Jednak, aby uzyskaæ ”bezp³atny” serwis urz¹dzeñ
kontroli emisji spalin, czynnoœæ tam musi byæ wykonywana przez autoryzowanego
sprzedawcê fabrycznego. Patrz Gwarancja emisji.
Nieumyœlne iskrzenie mo¿e doprowadziæ do po¿aru lub pora¿enia
elektrycznego.
Nieumyœlny rozruch mo¿e doprowadziæ do zapl¹tania, odciêcia
koñczyny lub okaleczenia.
Zagro¿enie po¿arowe
OSTRZE¯ENIE
Przed dokonywaniem regulacji lub napraw
Od³¹czyæ przewód œwiecy zap³onowej i odsun¹æ go od œwiecy.
Roz³¹czyæ akumulator przy zacisku ujemnym (tylko w przypadku silników z
rozrusznikiem elektrycznym).
Stosowaæ nale¿y jedynie w³aœciwe narzêdzia.
Nie wolno manipulowaæ sprê¿ynami, ciêgnami lub innymi czêœciami regulatora
obrotów w celu zwiêkszenia prêdkoœci obrotowej silnika.
Czêœci zamienne musz¹ byæ takiej samej konstrukcji i musz¹ zostaæ
zamontowane w takim samym po³o¿eniu, jak czêœci oryginalne. Inne czêœci
mog¹ nie dzia³aæ tak dobrze, mog¹ spowodowaæ uszkodzenie silnika i mog¹
prowadziæ do urazu.
Nie wolno uderzaæ w ko³o zamachowe m³otkiem lub innymi twardymi
przedmiotami, poniewa¿ ko³o mo¿e póŸniej rozpaœæ siê w czasie pracy silnika.
Podczas sprawdzania iskry
Nale¿y u¿yæ w³aœciwego testera œwiec.
Nie nale¿y sprawdzaæ iskry na wykrêconej œwiecy zap³onowej.
Schemat konserwacji
Po pierwszych 5 godzinach pracy
Wymiana oleju
Po ka¿dych 8 godzinach pracy lub codziennie
Sprawdziæ poziom oleju w silniku.
Oczyœciæ obszar dooko³a t³umika elementów sterowania.
Oczyœciæ os³onê palców (je¿eli jest na wyposa¿eniu)
Co ka¿de 50 godzin lub co roku
Oczyœciæ filtr powietrza *
Oczyœciæ wk³ad filtra wstêpnego powietrza (je¿eli jest na wyposa¿eniu) *
Wymieniæ olej silnikowy
Wymieniæ filtr oleju (je¿eli jest na wyposa¿eniu)
Sprawdziæ t³umik i chwytacz iskier
Co ka¿de 200 godzin lub co roku
Wymieniæ filtr powietrza *.
Wymieniæ filtr wstêpny powietrza (je¿eli jest na wyposa¿eniu) *
Raz do roku
Wymieniæ œwiecê zap³onow¹
Oczyszczenie uk³adu ch³odzenia powietrzem *
Oczyœciæ/Wymieniæ filtr paliwa (jeœli jest na wyposa¿eniu)
Sprawdzenie luzów zaworowych **
* W warunkach zapylenia lub zanieczyszczeñ wystêpuj¹cych w powietrzu, nale¿y
czyœciæ czêœciej.
** Nie jest wymagane dopóki nie stwierdzono problemów z osi¹gami silnika.
Regulacja gaŸnika i prêdkoœci silnika
Nigdy nie reguluj gaŸnika ani prêdkoœci silnika. GaŸnik zosta³ ustawiony fabrycznie dla
wydajnej pracy w wiêkszoœci warunków. Nie manipuluj przy sprê¿ynie regulatora,
³¹cznikach lub innych czêœciach, aby zmieniæ prêdkoœæ silnika. Jeœli wymagane
regulacje, skontaktuj s iê z autoryzowanym centrum serwisowym Briggs & Stratton w
sprawie serwisu.
NOTICE: Producent wyposa¿enia okreœla prêdkoœæ maksymaln¹ dla silnika
zainstalowanego w wyposa¿eniu. Nie przekraczaæ tej prêdkoœci. Jeœli nie jesteœ pewien,
jaka jest maksymalna prêdkoœæ wyposa¿enia lub jaka jest nastawa fabryczna prêdkoœci
silnika, skontaktuj s iê z autoryzowanym centrum serwisowym Briggs & Stratton, aby
uzyskaæ pomoc. Dla bezpiecznego i prawid³owego dzia³ania wyposa¿enia, prêdkoœæ
obrotowa silnika powinna byæ regulowana wy³¹cznie przez wykwalifikowanego technika
serwisu.
Wymiana œwiecy zap³onowej - Rysunek
7
Wymieniaæ œwiecê zap³onow¹ co roku. Sprawdziæ odstêp (A, Rysunek 7) za pomoc¹
szczelinomierza (B). Je¿eli konieczne, ponownie ustawiæ odstêp elektrod. Zamontowaæ i
przykrêciæ œwiecê zap³onow¹ zalecanym momentem. Wielkoœæ szczeliny oraz moment,
patrz rozdzia³ Dane techniczne .
Uwaga: Na niektórych terenach w celu st³umienia sygna³ów zap³onu nale¿y u¿yæ œwiecy
z rezystorem. Je¿eli na wyposa¿eniu by³a œ wieca zap³onowa z rezystorem, nale¿y
upewniæ siê, czy wymieniana œwieca jest tego samego typu.
Sprawdziæ t³umik i chwytacz iskier - Rysunek
8
Pracuj¹cy silnik wydziela ciep³o. Niektóre czêœci silnika, w
szczególnoœci t³umik, staj¹ siê bardzo gor¹ce.
Przy kontakcie z nimi mog¹ powstaæ powa¿ne oparzenia.
£atwopalne pozosta³oœci w postaci liœci, trawy, brudu, itd. mog¹ siê
³atwo zapaliæ.
OSTRZE¯ENIE
Przed dotkniêciem t³umika, cylindra silnika i ¿eberek odczekaæ a¿ do ich
sch³odzenia.
Usun¹æ zgromadzony ³atwopalny brud z okolic t³umika i cylindra.
Naruszeniem Kalifornijskiej ustawy o zasobach publicznych, Rozdzia³ 4442, jest
stosowanie lub obs³ugiwanie silnika na jakimkolwiek terenie leœnym,
zaroœniêtym k rzakami lub traw¹, o ile uk³ad wydechowy nie jest wyposa¿ony w
chwytacz iskier, zgodnie z definicj¹ rozdzia³u 4442, utrzymywany w stanie
zdatnym do pracy. Inne stany lub przepisy federalne mog¹ stawiaæ takie same
wymagania. Skontaktowaæ siê z wytwórc¹ wyposa¿enia, sprzedawca lub
dealerem, celem uzyskania chwytacza iskier dla zamontowanego na tym silniku
uk³adu wydechowego.
Usun¹æ zanieczyszczenia zgromadzone w obszarze t³umika i cylindra. Skontrolowaæ
t³umik (A, Rysunek 8) pod k¹tem pêkniêæ, korozji lub innych uszkodzeñ. Zdemontowaæ
chwytacz iskier (B), je¿eli jest na wyposa¿eniu, i sprawdziæ pod katem uszkodzeñ lub
osadzeñ sadzy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeñ, przed uruchomieniem
zamontowaæ czêœci zamienne.
OSTRZE¯ENIE: Czêœci zamienne musz¹ byæ takiej samej konstrukcji i
musz¹ zostaæ zamontowane w takim samym po³o¿eniu, jak czêœci oryginalne. Inne
czêœci mog¹ nie dzia³aæ tak dobrze, mog¹ spowodowaæ uszkodzenie silnika i mog¹
prowadziæ do urazu.
Wymiana oleju - Rysunek
2 9 10 11
OSTRZE¯ENIE
Paliwo i jego opary stanowi¹ du¿e zagro¿enie ze wzglêdu na ich
³atwopalnoœæ i wybuchowoœæ.
Po¿ar lub wybuch mog¹ przyczyniæ siê do powa¿nych poparzeñ lub
doprowadziæ do œmierci.
Je¿eli olej spuszczany jest przez wlew oleju, zbiornik paliwa musi byæ pusty lub
mo¿e dojœæ do wycieku paliwa, który mo¿e spowodowaæ po¿ar lub wybuch.
Zu¿yty olej jest odpadem niebezpiecznym. Utylizowaæ zu¿yty olej zgodnie z przepisami.
Nie wylewaæ go do odpadków domowych. Informacje odnoœnie miejsc utylizacji oleju
mo¿na uzyskaæ od w³adz lokalnych, centrów serwisowych lub u dealera.
Usun¹æ olej
Olej mo¿na spuœciæ przez dolny otwór spustowy oleju lub przez góry wlew oleju.
1. Na ciep³ym silniku od³¹czyæ przewód œwiecy zap³onowej (A) i trzymaæ go z dala od
œwiecy (Rysunek 9).
2. Silnik wyposa¿ony jest w dolny spust (B, Rysunek 10). Spuœciæ olej do
zatwierdzonego pojemnika.
Uwaga: Na silniku mo¿e byæ zamontowany dowolny z pokazanych poni¿ej k orków
spustowych.
3. Po spuszczeniu oleju ponownie zamocowaæ i przykrêciæ korki spustowe.
Not for
Reproduction