Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
74
BRIGGSandSTRATTON.COM
4. Je¿eli olej spuszczany jest przez górny wlew oleju (C), koniec silnika ze œwiec¹
zap³onow¹ powinien byæ utrzymywany w po³o¿eniu skierowanym (D) do góry
(Rysunek 11). Spuœciæ olej do zatwierdzonego pojemnika.
OSTRZE¯ENIE: Je¿eli olej spuszczany jest przez wlew oleju, zbiornik
paliwa musi byæ pusty lub mo¿e dojœæ do wycieku paliwa, który mo¿e spowodowaæ
po¿ar lub wybuch. Aby opró¿niæ zbiornik paliwa nale¿y uruchomiæ silnik i odczekaæ,
a¿ zatrzyma siê samoczynnie z powodu braku paliwa.
Wymiana filtra oleju (je¿eli jest na wyposa¿eniu)
Niektóre modele wyposa¿one s¹ w opcjonalny filtr oleju. Okresy wymiany, patrz
Schemat konserwacji.
1. Spuœciæ olej z silnika. Patrz rozdzia³ Wymiana oleju.
2. Zdemontowaæ filtr oleju (E) i odpowiednio zutylizowaæ. Patrz Rysunek 2.
3. Przed zamontowaniem nowego filtra oleju, lekko posmarowaæ uszczelkê filera oleju
œwie¿ym, czystym olejem.
4. Wkrêcaæ filtr oleju rêcznie, dopóki uszczelka nie zetknie siê z podstaw¹ filtra,
nastêpnie dokrêciæ f iltr oleju o 1/2 do 3/4 obrotu.
5. Dodaæ oleju. Patrz rozdzia³ Dodawanie oleju.
6. Uruchomiæ silnik i pozostawiæ w³¹czony. Po rozgrzaniu silnika sprawdziæ, czy nie ma
przecieków oleju.
7. Wy³¹czyæ silnik i sprawdziæ poziomu oleju. Powinien on znajdowaæ siê na górze
znaku nape³nienia ca³kowitego (J), na miarce poziomu (Rysunek 2).
Dodawanie oleju
Ustawiæ silnik poziomo.
Oczyœciæ z wszelkich zanieczyszczeñ obszar wlewu oleju.
Pojemnoœæ oleju, patrz rozdzia³ Dane techniczne.
1. Wyj¹æ miarkê poziomu (G) i wytrzeæ czyst¹ szmatk¹ (Rysunek 2).
2. Dolewaæ oleju powoli do wlewu oleju silnika (H). Nie przepe³niaæ. Po nalaniu oleju
odczekaæ jedna minutê i sprawdziæ poziom oleju.
3. Za³o¿yæ ponownie i docisn¹æ miarkê poziomu oleju.
4. Wyj¹æ ponownie miarkê poziomu oleju i sprawdziæ poziom oleju. Powinien on
znajdowaæ siê na górnej czêœci znaku ca³kowitego nape³nienia (J)namiarce
poziomu.
5. Za³o¿yæ ponownie i docisn¹æ miarkê poziomu oleju.
Serwisowanie filtru powietrza - Rysunek
12 13
OSTRZE¯ENIE
Paliwo i jego opary stanowi¹ du¿e zagro¿enie ze wzglêdu na ich
³atwopalnoœæ i wybuchowoœæ.
Po¿ar lub wybuch mog¹ przyczyniæ siê do powa¿nych poparzeñ lub
doprowadziæ do œmierci.
Nigdy nie uruchamiaæ l ub nie pracowaæ silnikiem z wymontowanym filtrem
powietrza (jeœli jest na wyposa¿eniu) lub wyjêtym wk³adem filtra (jeœli jest na
wyposa¿eniu).
UWAGA: Nie u¿ywaæ do czyszczenia filtra sprê¿onego powietrza i rozpuszczalników.
Sprê¿one powietrze mo¿e uszkodziæ filtr; a rozpuszczalniki spowoduj¹ rozpuszczenie
wk³adu.
Pokazane zosta³y dwa systemy filtrów powietrza, Standardowy i Wysokowydajny.
Okreœl typ wystêpuj¹cy w Twoim silniku i odpowiednio serwisuj.
Standardowy filtr powietrza - Rysunek
12
System filtra powietrza korzysta z elementu g¹bkowego, który mo¿e byæ myty i
wykorzystywany ponownie.
1. Przestawiæ suwak blokady (A) do po³o¿enia odblokowania. Otworzyæ pokrywê (B).
Patrz Rysunek 12.
2. Wyj¹æ element g¹bkowy (C).
3. Umyæ element g¹bkowy filtra p³ynnym detergentem i wod¹. Wycisn¹æ do sucha
element g¹bkowy w czystej szmatce.
4. Nas¹czyæ element g¹bkowy filtra czystym olejem silnikowym. Aby usun¹æ nadmiar
oleju wycisn¹æ element g¹bkowy do czystej szmatki.
5. W³o¿yæ wk³ad piankowy do podstawy filtra powietrza.
6. Zamkn¹æ pokrywê i przestawiæ suwak blokady do po³o¿enia zablokowania.
Filtr powietrza wysokowydajny - Rysunek
13
Uk³ad filtra powietrza wykorzystuje filtr p³aski z opcjonalnym filtrem wstêpnym. Filtr
wstêpny Mozê byæ myty i wykorzystywany ponownie.
1. Poluzowaæ element z³¹czny (A) mocuj¹cy pokrywê ( B). Zdj¹æ pokrywê. Patrz
Rysunek 13.
2. Wyj¹æ filtr wstêpny (C)orazfiltr(D).
3. Aby poluzowaæ zanieczyszczenia, delikatnie stukn¹æ filtrem o twarde pod³o¿e. Je¿eli
filtr jest bardzo zabrudzony, wymieniæ go na nowy.
4. Filtr wstêpny wymyæ w p³ynnym œrodku do mycia i wodzie. Nastêpnie pozostawiæ go
do dok³adnego wysuszenia. Nie nas¹czaæ olejem filtra wstêpnego.
5. Zamontowaæ suchy filtr wstêpny na filtr.
6. Zamontowaæ filtr i filtr wstêpny w podstawie (E). Upewniæ siê, ¿e filtr dobrze pasje do
podstawy
7. Zamontowaæ pokrywê filtra powietrza zabezpieczyæ elementem z³¹cznym.
Sprawdziæ, czy element z³¹czny jest dobrze dokrêcony.
Wymiana filtra paliwa - Rysunek
14
OSTRZE¯ENIE
Paliwo i jego opary stanowi¹ du¿e zagro¿enie ze wzglêdu na ich
³atwopalnoœæ i wybuchowoœæ.
Po¿ar lub wybuch mog¹ przyczyniæ siê do powa¿nych poparzeñ lub
doprowadziæ do œmierci.
Paliwo nale¿y przechowywaæ z dala od iskier, otwartych p³omieni, lampek
kontrolnych, ciep³a i innych Ÿróde³ zap³onu.
Sprawdziæ przewody paliwa, zbiornik, korek wlewu i osprzêt pod k¹tem
pêkniêæ lub przecieków. Je¿eli zajdzie potrzeba, wymieniæ.
Przed czyszczeniem lub wymian¹ filtra paliwa opró¿niæ zbiornik paliwa lub
zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy paliwa
Czêœci zamienne musz¹ byæ takie same i musz¹ zostaæ zamontowane w takim
samym po³o¿eniu jak czêœci oryginalne.
W przypadku rozlania paliwa nale¿y odczekaæ z uruchomieniem silnika a¿ do
jego wyparowania.
1. Przed wymian¹ filtra paliwa (A, Rysunek 14), je¿eli jest na wyposa¿eniu, opró¿niæ
zbiornik paliwa lub zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy paliwa, je¿eli na wyposa¿eniu. W
przeciwnym razie mo¿e dojœæ do wycieku paliwa i wyst¹pienia po¿aru lub wybuchu.
2. Za pomoc¹ szczypiec œcisn¹æ wystêpy (B) na zaciskach (C), a nastêpnie zsun¹æ
zaciski z filtra paliwa. Skrêciæ i œci¹gn¹æ przewody paliwa (D) z filtra paliwa.
3. Sprawdziæ przewody paliwa pod k¹tem pêkniêæ lub przecieków. Je¿eli zajdzie
potrzeba, wymieniæ.
4. Wymieniæ filtr paliwa na oryginalny filtr zamienny.
5. Zabezpieczyæ przewody paliwowe zaciskami, jak pokazano.
Czyszczenie powietrznego uk³adu ch³odzenia - Rysunek
15
Pracuj¹cy silnik wydziela ciep³o. Niektóre czêœci silnika, w
szczególnoœci t³umik, staj¹ siê bardzo gor¹ce.
Przy kontakcie z nimi mog¹ powstaæ powa¿ne oparzenia.
£atwopalne pozosta³oœci w postaci liœci, trawy, brudu, itd. mog¹ siê
³atwo zapaliæ.
OSTRZE¯ENIE
Przed dotkniêciem t³umika, cylindra silnika i ¿eberek odczekaæ a¿ do ich
sch³odzenia.
Usun¹æ zgromadzony ³atwopalny brud z okolic t³umika i cylindra.
UWAGA: Do czyszczenia silnika nie wolno stosowaæ wody. Woda mo¿e zanieczyœciæ
uk³ad paliwowy. Do czyszczenia silnika s tosowaæ szczotkê lub such¹ szmatkê.
Silnik jest ch³odzony powietrzem. Brud lub zanieczyszczenia mog¹ ograniczyæ przep³yw
powietrza i spowodowaæ przegrzanie silnika, powoduj¹c pogorszenie osi¹gów oraz
zmniejszaj¹c jego trwa³oœæ.
Do usuniêcia zanieczyszczeñ z os³ony palców u¿yæ szczotki lub suchej szmatki (A).
Ciêgna, sprê¿yny i elementy steruj¹ce (B) utrzymywaæ w czystoœci. Obszar dooko³a i za
t³umkiem (C) oczyœciæ ze wszystkich palnych zanieczyszczeñ (Rysunek 15).
Not for
Reproduction