Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
70 BRIGGSandSTRATTON.COM
OSTRZE¯ENIE
Paliwo i jego opary stanowi¹ du¿e zagro¿enie ze wzglêdu na ich
³atwopalnoœæ i wybuchowoœæ.
Po¿ar lub wybuch mog¹ przyczyniæ siê do powa¿nych poparzeñ lub
doprowadziæ do œmierci.
Podczas uzupe³niania paliwa
Wy³¹czyæ silnik i pozwoliæ mu och³odziæ siê przez co najmnie j 2 m inuty, zanim
zostanie zdjêty korek wlewu paliwa.
Nape³niaæ zbiornik paliwa na powietrzu lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu.
Nie przepe³niaæ zbiornika paliwa. W celu umo¿liwienia rozszerzania benzyny
nie nape³niaæ powy¿ej do³u szyjki wlewu do zbiornika.
Paliwo nale¿y przechowywaæ z dala od iskier, otwartych p³omieni, lampek
kontrolnych, ciep³a i innych Ÿróde³ zap³onu.
Sprawdziæ przewody paliwa, zbiornik, korek wlewu i osprzêt pod k¹tem
pêkniêæ lub przecieków. Je¿eli zajdzie potrzeba, wymieniæ.
W przypadku rozlania paliwa nale¿y odczekaæ z uruchomieniem silnika a¿ do
jego wyparowania.
Podczas rozruchu silnika
Upewniæ siê, czy œwieca zap³onowa, t³umik, korek wlewu paliwa i filtr powietrza
(jeœli jest na wyposa¿eniu) znajduj¹ siê we w³aœciwym miejscu i czy s¹ dobrze
przymocowane.
Nie obracaæ wa³em korbowym silnika, kiedy œwieca zap³onowa jest wykrêcona.
W przypadku zalania silnika nale¿y ustawiæ przepustnicê ssania (je¿eli jest na
wyposa¿eniu) w pozycji OTWARTEJ/pracy, przepustnicê (je¿eli jest na
wyposa¿eniu) w pozycji SZYBKIEJ pracy i obracaæ wa³em korbowym, a¿ silnik
zacznie pracowaæ.
Podczas pracy urz¹dzenia
Silnika lub urz¹dzenia nie nale¿y przechylaæ pod k¹tem, gdy¿ mo¿e to
spowodowaæ rozlanie paliwa.
Nie w³¹czaæ ssania dla zatrzymania silnika.
Nigdy nie uruchamiaæ l ub nie pracowaæ silnikiem z wymontowanym filtrem
powietrza (jeœli jest na wyposa¿eniu) lub wyjêtym wk³adem filtra (jeœli jest na
wyposa¿eniu).
Podczas wymiany olejul
Je¿eli olej spuszczany jest przez wlew oleju, zbiornik paliwa musi byæ pusty lub
mo¿e dojœæ do wycieku paliwa, który mo¿e spowodowaæ po¿ar lub wybuch.
Przechylanie zespo³u do celów konserwacji
Je¿eli wykonuje siê konserwacjê, która wymaga przechylenia zespo³u, zbiornik
paliwa musi byæ opró¿niony, gdy¿ w przeciwnym wypadku mo¿e dojœæ do
wycieku paliwa, który mo¿e spowodowaæ po¿ar lub wybuch.
Podczas transportu urz¹dzenia
Transportowaæ z PUSTYM zbiornikiem paliwa lub z ZAMKNIÊTYM zaworem
odcinaj¹cym paliwo.
W przypadku magazynowania paliwa lub urz¹dzeñ z paliwem w zbiorniku
Przechowywaæ z dala od pieców, grzejników wody lub innych urz¹dzeñ z
lampkami kontrolnymi lub innych Ÿróde³ zap³onu, poniewa¿ mog¹ one
spowodowaæ zapalenie oparów paliwa.
Rozruchowi silnika towarzyszy iskrzenie.
Iskrzenie mo¿e spowodowaæ zapalenie znajduj¹cych siê w
pobli¿u ³atwopalnych gazów.
Mo¿e to byæ przyczyn¹ wybuchu i po¿aru.
OSTRZE¯ENIE
Je¿eli na terenie nast¹pi wyciek gazu ziemnego lub innego gazu p³ynnego, nie
nale¿y uruchamiaæ silnika.
Nie stosowaæ p³ynów typu ”samostart” w aerozolu, poniewa¿ ich opary s¹
³atwopalne.
Pracuj¹cy silnik wydziela ciep³o. Niektóre czêœci silnika, w
szczególnoœci t³umik, staj¹ siê bardzo gor¹ce.
Przy kontakcie z nimi mog¹ powstaæ powa¿ne oparzenia.
£atwopalne pozosta³oœci w postaci liœci, trawy, brudu, itd. mog¹ siê
³atwo zapaliæ.
OSTRZE¯ENIE
Przed dotkniêciem t³umika, cylindra silnika i ¿eberek odczekaæ a¿ do ich
sch³odzenia.
Usun¹æ zgromadzony ³atwopalny brud z okolic t³umika i cylindra.
Naruszeniem kodeksu Zasobów Publicznych stanu Kalifornia, rozdzia³ 4442,
jest u¿ywanie lub obs³uga silnika na terenie leœnym, pokrytym krzewami lub
traw¹, chyba ¿ e uk³ad wydechowy wyposa¿ony jest w gasik iskier, zgodnie z
definicj¹ podan¹ w rozdziale 4442 oraz utrzymywany w stanie sprawnym. Inne
stany lub jurysdykcje federalne mog¹ mieæ podobne przepisy. Skontaktuj siê z
producentem wyposa¿enia oryginalnego, sprzedawc¹ detalicznym lub
hurtowym, aby otrzymaæ gasik iskier zaprojektowany dla uk³adu wydechowego
zainstalowanego w tym silniku.
NIEBEZPIECZEÑSTWO TRUJ¥CY GAZ. Gazy spalinowe silnika
zawieraj¹ tlenek wêgla, truj¹cy gaz, który mo¿e zabiæ ciê w ci¹gu
minut. NIE MO¯ESZ zobaczyæ go, pow¹chaæ lub posmakowaæ. Nawet
jeœli nie czujesz gazu spalinowego, wci¹¿ mo¿esz byæ nara¿ony na
tlenek wêgla. Jeœli poczujesz siê niezdrowo, bêdziesz oszo³omiony lub
os³abiony u¿ywaj¹c tego produktu, wy³¹cz go i wyjdŸ NATYCHMIAST
na œwie¿e powietrze. Udaj siê do lekarza. Mo¿esz byæ zatruty tlenkiem
wêgla.
OSTRZE¯ENIE
Korzystaj z t ego produktu WY£¥CZNIE na zewn¹trz z dala od okien, drzwi i
otworów wentylacyjnych, aby zmniejszyæ ryzyko gromadzenia siê tlenku wêgla i
potencjalnego wci¹gniêciu go do pomieszczeñ zajmowanych przez ludzi.
Zainstaluj bateryjne alarmy tlenku wêgla lub alarmy tlenku wêgla wk³adane do
gniazdka z podtrzymaniem bateryjnym zgodnie z instrukcj¹ producenta. Alarmy
z detektorem dymu nie mog¹ wykryæ tlenku wêgla.
NIE korzystaj z tego produktu wewn¹trz domów, gara¿y, piwnic, piwnic niskich,
komórek lub innych czêœciowo zamkniêtych przestrzeni nawet wtedy, gdy
u¿ywa siê wentylatorów lub otwiera drzwi i okna w celu wentylacji. Tlenek wêgla
mo¿e szybko zgromadziæ siê w tych miejscach i mo¿e zalegaæ godzinami,
nawet po wy³¹czeniu tego produktu.
ZAWSZE umieϾ ten produkt z wiatrem i skieruj wydech silnika z dala od
pomieszczeñ u¿ywanych przez ludzi.
Gwa³towne wci¹ganie linki rozrusznika (odbicie) bardzo mocno
szarpnie rêkê w kierunku silnika.
W nastêpstwie mo¿e dojœæ do z³amania, pêkniêcia koœci, powstania
siniaków lub nadci¹gniêcia miêœnia albo œciêgna.
OSTRZE¯ENIE
W celu uruchomienia silnika ci¹gn¹æ powoli uchwyt rozrusznika rêcznego do
wyczucia oporu, a nastêpnie poci¹gn¹æ gwa³townie, aby unikn¹æ odbicia.
Przed rozruchem silnika roz³¹czyæ urz¹dzenia zewnêtrzne/ obci¹¿enie silnika.
Czêœci sk³adowe urz¹dzenia takie jak ostrza, wirniki, ko³a pasowe, ko³a
³añcuchowe, itd. nale¿y zamocowaæ w sposób bezpieczny.
Rêce, stopy, w³osy lub dodatki do ubrañ mog¹ zostaæ wci¹gniête lub
zapl¹taæ siê w wiruj¹ce czêœci.
Wskutek tego mo¿e dojœæ do odciêcia koñczyny lub okaleczenia.
OSTRZE¯ENIE
Urz¹dzenie nale¿y obs³ugiwaæ z os³onami znajduj¹cymi siê we w³aœciwych
miejscach.
Rêce i nogi nale¿y trzymaæ z dala od czêœci obracaj¹cych siê.
D³ugie w³osy nale¿y zwi¹zaæ, a bi¿uteriê zdj¹æ.
Nie nale¿y nosiæ luŸnej odzie¿y, zwisaj¹cych sznurków œci¹gaj¹cych ubranie lub
przedmiotów, które mog¹ dostaæ siê do czêœci wiruj¹cych.
Nieumyœlne iskrzenie mo¿e doprowadziæ do po¿aru lub pora¿enia
elektrycznego.
Nieumyœlny rozruch mo¿e doprowadziæ do zapl¹tania, odciêcia
koñczyny lub okaleczenia.
Zagro¿enie po¿arowe
OSTRZE¯ENIE
Przed dokonywaniem regulacji lub napraw
Od³¹czyæ przewód œwiecy zap³onowej i odsun¹æ go od œwiecy.
Roz³¹czyæ akumulator przy zacisku ujemnym (tylko w przypadku silników z
rozrusznikiem elektrycznym).
Stosowaæ nale¿y jedynie w³aœciwe narzêdzia.
Nie wolno manipulowaæ sprê¿ynami, ciêgnami lub innymi czêœciami regulatora
obrotów w celu zwiêkszenia prêdkoœci obrotowej silnika.
Czêœci zamienne musz¹ byæ takiej samej konstrukcji i musz¹ zostaæ
zamontowane w takim samym po³o¿eniu, jak czêœci oryginalne. I nne czêœci
mog¹ nie dzia³aæ tak dobrze, mog¹ spowodowaæ uszkodzenie silnika i mog¹
prowadziæ do urazu.
Nie wolno uderzaæ w ko³o zamachowe m³otkiem lub innymi twardymi
przedmiotami, poniewa¿ ko³o mo¿e póŸniej rozpaœæ siê w czasie pracy silnika.
Podczas sprawdzania iskry
Nale¿y u¿yæ w³aœciwego testera œwiec.
Nie nale¿y sprawdzaæ iskry na wykrêconej œwiecy zap³onowej.
Not for
Reproduction