Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
72 BRIGGSandSTRATTON.COM
OSTRZE¯ENIE
Paliwo i jego opary stanowi¹ du¿e zagro¿enie ze wzglêdu na ich
³atwopalnoœæ i wybuchowoœæ.
Po¿ar lub wybuch mog¹ przyczyniæ siê do powa¿nych poparzeñ lub
doprowadziæ do œmierci.
Podczas rozruchu silnika
Upewniæ siê, czy œwieca zap³onowa, t³umik, korek wlewu paliwa i filtr powietrza
(jeœli jest na wyposa¿eniu) znajduj¹ siê we w³aœciwym miejscu i czy s¹ dobrze
przymocowane.
Nie obracaæ wa³em korbowym silnika, kiedy œwieca zap³onowa jest wykrêcona.
W przypadku zalania silnika nale¿y ustawiæ przepustnicê ssania (je¿eli jest na
wyposa¿eniu) w pozycji OTWARTEJ/pracy, przepustnicê (je¿eli jest na
wyposa¿eniu) w pozycji SZYBKIEJ pracy i obracaæ wa³em korbowym, a¿ silnik
zacznie pracowaæ.
NIEBEZPIECZEÑSTWO TRUJ¥CY GAZ. Gazy spalinowe silnika
zawieraj¹ tlenek wêgla, truj¹cy gaz, który mo¿e zabiæ ciê w ci¹gu
minut. NIE MO¯ESZ zobaczyæ go, pow¹chaæ lub posmakowaæ. Nawet
jeœli nie czujesz gazu spalinowego, wci¹¿ mo¿esz byæ nara¿ony na
tlenek wêgla. Jeœli poczujesz siê niezdrowo, bêdziesz oszo³omiony lub
os³abiony u¿ywaj¹c tego produktu, wy³¹cz go i wyjdŸ NATYCHMIAST
na œwie¿e powietrze. Udaj siê do lekarza. Mo¿esz byæ zatruty tlenkiem
wêgla.
OSTRZE¯ENIE
Korzystaj z t ego produktu WY£¥CZNIE na zewn¹trz z dala od okien, drzwi i
otworów wentylacyjnych, aby zmniejszyæ ryzyko gromadzenia siê tlenku wêgla i
potencjalnego wci¹gniêciu go do pomieszczeñ zajmowanych przez ludzi.
Zainstaluj bateryjne alarmy tlenku wêgla lub alarmy tlenku wêgla wk³adane do
gniazdka z podtrzymaniem bateryjnym zgodnie z instrukcj¹ producenta. Alarmy
z detektorem dymu nie mog¹ wykryæ tlenku wêgla.
NIE k orzystaj z tego produktu wewn¹trz domów, gara¿y, piwnic, piwnic niskich,
komórek lub innych czêœciowo zamkniêtych przestrzeni nawet wtedy, gdy
u¿ywa siê wentylatorów lub otwiera drzwi i okna w celu wentylacji. Tlenek wêgla
mo¿e szybko zgromadziæ siê w tych miejscach i mo¿e zalegaæ godzinami,
nawet po wy³¹czeniu tego produktu.
ZAWSZE umieϾ ten produkt z wiatrem i skieruj wydech silnika z dala od
pomieszczeñ u¿ywanych przez ludzi.
UWAGA: Niniejszy silnik wysy³any jest z Briggs & Stratton bez oleju. Przed
uruchomieniem silnika nale¿y pamiêtaæ o dodaniu oleju, zgodnie z opisem zawartym w
niniejszej instrukcji W przypadku uruchomienia silnika bez oleju, silnik zostanie
uszkodzony w sposób uniemo¿liwiaj¹cy naprawê i nie bêdzie objêty gwarancj¹.
Okreœlenie rodzaju uk³adu rozruchowego
Przed uruchomieniem silnika nale¿y o kreœliæ rodzaj uk³adu rozruchowego zastosowanego
w danym silniku. Silnik m o¿e mieæ jeden z poni¿szych typów uk³adów rozruchowych.
Uk³ad ReadyStart
®
: Wyposa¿ony jest on w automatyczna przepustnicê sterowan¹
temperatur¹. Nie posiada on przepustnicy rêcznej ani pompki rozruchowej.
Uk³ad z przepustnic¹ ssania: Posiada on przepustnicê ssania do wykorzystania w
celu uruchomienia silnika w niskich temperaturach. Niektóre modele bêd¹ posiadaæ
oddzielne sterowanie przepustnicy ssania a inne po³¹czone sterowanie przepustnicy
ssania/przepustnicy. W tym przypadku nie ma pompki rozruchowej.
W c elu uruchomienia silnika postêpowaæ zgodnie z instrukcjami odpowiednimi dla
danego uk³adu rozruchowego.
Uwaga: Niektóre silniki i wyposa¿enie maj¹ zdalne sterowanie. Po³o¿enie i sposób
obs³ugi elementów zdalnego sterowania, patrz instrukcja wyposa¿enia.
Uk³ad ReadyStart
®
- Rysune
4 5 6
1. Sprawdziæ poziomu oleju w silniku. Patrz rozdzia³ Sprawdzenie
poziomu/dodawanie oleju.
2. Upewniæ siê, czy elementy sterowania napêdem, je¿eli s¹, s¹ od³¹czone.
3. Obróciæ zawór odcinaj¹cy paliwa (A), je¿eli jest na wyposa¿eniu, do po³o¿enia
otwarcia
(Rysunek 4).
4. Przesun¹æ dŸwigniê sterowania przepustnic¹ (B), je¿eli jest na wyposa¿eniu, do
po³o¿enia szybkiej pracy
. Pracowaæ silnikiem z dŸwigni¹ sterowania
przepustnic¹ w po³o¿eniu szybkiej pracy
.
5. Przestawiæ wy³¹cznik (G), je¿eli jest na wyposa¿eniu, do po³o¿enia w³¹czenia
(Rysunek 4, 5).
6. Je¿eli produkt wyposa¿ony jest w dŸwigniê wy³¹czenia silnika (C), docisn¹æ dŸwigniê
wy³¹czenia silnika do uchwytu (Rysunek 6).
7. Rozruch rêczny: Mocno chwyciæ uchwyt rozrusznika linkowego (D). Ci¹gn¹æ powoli
uchwyt rozrusznika rêcznego do wyczucia oporu, a nastêpnie poci¹gn¹æ gwa³townie
(Rysunek 4).
Uwaga: Je¿eli silnik nie uruchomi siê po kilku próbach, wejœæ na s tronê
BRIGGSandSTRATTON.COM lub zadzwoniæ pod numer 1-800-233-3723 (tylko w
USA).
OSTRZE¯ENIE: Gwa³towne zwiniêcie linki rozrusznika (odbicie)
spowoduje szybsze ni¿ powinieneœ pozwoliæ, przyci¹gniêcie rêki i ramienia do silnika.
Mo¿e to spowodowaæ z³amania koœci, pêkniêcia, zranienia lub zwichniêcia. W celu
uruchomienia silnika ci¹gn¹æ powoli uchwyt rozrusznika rêcznego do wyczucia
oporu, a nastêpnie poci¹gn¹æ gwa³townie, aby unikn¹æ odbicia.
8. Rozruch elektryczny: obróciæ kluczyk zap³onu w po³o¿enie
w³¹czenia/uruchomienia
.
Uwaga: Je¿eli silnik nie uruchomi siê po kilku próbach, wejœæ na s tronê
BRIGGSandSTRATTON.COM lub zadzwoniæ pod numer 1-800-233-3723 (tylko w
USA).
UWAGA:: W celu przed³u¿enia ¿ywotnoœci rozrusznika, stosowaæ krótkie cykle
rozruchu (maksymalnie piêæ sekund). Pomiêdzy kolejnymi próbami rozruchu
odczekaæ jedn¹ minutê.
Uk³ad przepustnicy ssania - Rysunek
4 6
1. Sprawdziæ poziomu oleju w silniku. Patrz rozdzia³ Sprawdzenie
poziomu/dodawanie oleju.
2. Upewniæ siê, czy elementy sterowania napêdem, je¿eli s¹, s¹ od³¹czone.
3. Obróciæ zawór odcinaj¹cy paliwa (A), je¿eli jest na wyposa¿eniu, do po³o¿enia
otwarcia
(Rysunek 4).
4. Przesun¹æ dŸwigniê sterowania przepustnic¹ (B), je¿eli jest na wyposa¿eniu, do
po³o¿enia szybkiej pracy
. Pracowaæ silnikiem z dŸwigni¹ sterowania
przepustnic¹ w po³o¿eniu szybkiej pracy
.
5. Przesun¹æ sterowanie przepustnic¹ ssania (E) do po³o¿enia
ssanie.
Uwaga: Podczas ponownego uruchamiania ciep³ego silnika, stosowanie
przepustnicy ssania z wykle nie bêdzie konieczne.
6. Przestawiæ wy³¹cznik (G), je¿eli jest na wyposa¿eniu, do po³o¿enia w³¹czenia.
7. Je¿eli produkt wyposa¿ony jest w dŸwigniê wy³¹czenia silnika (C), docisn¹æ dŸwigniê
wy³¹czenia silnika do uchwytu (Rysunek 6).
8. Rozruch rêczny: Mocno chwyciæ uchwyt rozrusznika linkowego (D). Ci¹gn¹æ powoli
uchwyt rozrusznika rêcznego do wyczucia oporu, a nastêpnie poci¹gn¹æ gwa³townie
(Rysunek 4).
Uwaga: Je¿eli silnik nie uruchomi siê po kilku próbach, wejœæ na s tronê
BRIGGSandSTRATTON.COM lub zadzwoniæ pod numer 1-800-233-3723 (tylko w
USA).
OSTRZE¯ENIE: Gwa³towne zwiniêcie linki rozrusznika (odbicie)
spowoduje szybsze ni¿ powinieneœ pozwoliæ, przyci¹gniêcie rêki i ramienia do silnika.
Mo¿e to spowodowaæ z³amania koœci, pêkniêcia, zranienia lub zwichniêcia. W celu
uruchomienia silnika ci¹gn¹æ powoli uchwyt rozrusznika rêcznego do wyczucia
oporu, a nastêpnie poci¹gn¹æ gwa³townie, aby unikn¹æ odbicia.
9. Rozruch elektryczny: obróciæ kluczyk zap³onu w po³o¿enie
w³¹czenia/uruchomienia
.
Uwaga: Je¿eli silnik nie uruchomi siê po kilku próbach, wejœæ na s tronê
BRIGGSandSTRATTON.COM lub zadzwoniæ pod numer 1-800-233-3723 (tylko w
USA).
UWAGA:: W celu przed³u¿enia ¿ywotnoœci rozrusznika, stosowaæ krótkie cykle
rozruchu (maksymalnie piêæ sekund). Pomiêdzy kolejnymi próbami rozruchu
odczekaæ jedn¹ minutê.
10. Po nagrzaniu siê silnika, przesun¹æ sterowanie przepustnic¹ ssania (E) do po³o¿enia
praca
(Rysunek 4).
Wy³¹czanie silnika - Rysunek
4 5 6
OSTRZE¯ENIE
Paliwo i jego opary stanowi¹ du¿e zagro¿enie ze wzglêdu na ich
³atwopalnoœæ i wybuchowoœæ.
Po¿ar lub wybuch mog¹ przyczyniæ siê do powa¿nych poparzeñ lub
doprowadziæ do œmierci.
Nie w³¹czaæ ssania dla zatrzymania silnika.
1. Puœciæ dŸwigniê wy³¹czenia silnika (F, Rysunek 6)
lub
Silnik ze sterowaniem przepustnic¹: Przesun¹æ dŸwigniê sterowania przepustnic¹
(B, Rysunek 4, 5) do po³o¿enia stop
.
lub
Silnik z wy³¹cznikiem: Pchn¹æ prze³¹cznik stop (G, Rysunek 4, 5) do po³o¿enia
wy³¹czenia.
lub
Silnik z rozrusznikiem elektrycznym: Obróciæ prze³¹cznik rozrusznika do
po³o¿enia wy³¹czony/stop
. Wyj¹æ kluczyk i trzymaæ w bezpiecznym miejscu,
poza zasiêgiem dzieci.
2. Silnik z opcjonalnym zaworem odcinaj¹cym paliwa: Po wy³¹czeniu silnika
obróciæ zawór odcinaj¹cy paliwa (A, Rysunek 4) do po³o¿enia zamkniêtego
.
Not for
Reproduction