Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
100
BRIGGSandSTRATTON.COM
VAROVANIE: Ak olej vypúšate cez hornú rúrku pre nalievanie oleja, tak
palivová nádrž musí byprázdna, ináè môže palivo vytieca spôsobipožiar, alebo
výbuch. Na vyprázdnenie palivovej nádrže nechajte motor beža, kým sa nezastaví
kvôli nedostatku paliva.
Vymeòte olejový filter (ak je vo výbave)
Niektoré modely sú vybavené doplnkovým olejovým filtrom. Intervaly výmeny si pozrite v
tabu¾ke Údržba.
1. Vypustite olej z motora. Pozrite si èasAko vymeniolej.
2. Vyberte olejový filter (E) a zlikvidujte ho správnym spôsobom. Pozrite si Obrázok 2.
3. Pred vložením nového olejového filtra, jemne naolejujte tesnenie olejového filtra
èerstvým, èistým olejom.
4. Rukou naskrutkujte olejový filter tak, aby sa tesnenie dotklo adaptéra olejového filtra
a potom olejový filter utiahnite ešte o 1/2 až 3/4 otáèky.
5. Nalejte olej. Pozrite si èasNalejte olej.
6. Naštartujte motor a nechajte ho beža. Poèas ohrievania motora k ontrolujte, èi
neuniká olej.
7. Zastavte motor a skontrolujte hladinu oleja. Hladina oleja by mala byna hornej
hranici indikátora maximálnej hladiny (J) na olejovej mierke (Obrázok 2).
Nalejte olej
Motor dajte do vodorovnej polohy.
Odstráòte všetky neèistoty z okolia otvoru pre plnenie oleja.
Pozrite si èasTechnické parametre kde je uvedené množstvo oleja.
1. Vytiahnite mierku (G) a utrite ju èistou handrou (Obrázok 2).
2. Do otvoru pre plnenie oleja pomaly nalievajte olej (H). Nesmiete preplni. Po naliatí
oleja poèkajte jednu minútu a potom znovu skontrolujte hladinu oleja.
3. Zasuòte a utiahnite olejovú mierku.
4. Vytiahnite olejovú mierku a skontrolujte hladinu oleja. Hladina oleja by mala by na
hornej hranici indikátora maximálnej hladiny (J) na olejovej mierke.
5. Zasuòte a utiahnite olejovú mierku.
Ako vykona údržbu vložky vzduchového
filtra - Obrázok
12 13
VAROVANIE
Palivo a jeho pary sú ve¾mi hor¾avé a výbušné.
Požiar, alebo výbuch môže spôsobi vážne popálenia, alebo
usmrtenie.
Nikdy neštartuje, ani nenechajte bežamotor s odmontovaným vzduchovým
filtrom (ak je ním motor vybavený), alebo vybratou filtraènou vložkou, (ak ju
motor má).
POZNÁMKA: Na èistenie vložky filtra nepoužívajte tlakový vzduch, alebo rozpúšadlá.
Tlakový vzduch môže vložku filtra poškodia rozpúšadlá vložku filtra rozpustia.
zobrazené dva typy vzduchových filtrov, Štandardný a Vysokokapacitný. Zistite si,
aký typ máte použitý vo svojom motore a nasledujúcim spôsobom vykonajte jeho
údržbu.
Štandardná vložka vzduchového filtra - Obrázok
12
Systém vzduchového filtra využíva penovú vložku, ktorú je možné vypra a znovu použi.
1. Posuvnú poistku na boku (A) posuòte do odistenej polohy. Otvorte kryt (B). Pozrite si
Obrázok 12.
2. Vyberte penovú vložku vzduchového filtra (C).
3. Penovú vložku vyperte v roztoku saponátového èistiaceho prostriedku a v ody.
Penovú v ložku vyžmýkajte dosucha v èistej handre.
4. Penovú vložku nechajte nasiaknu èistým motorovým olejom. Prebytoèný motorový
olej odstráòte z penovej vložky vyžmýkaním v èistej handre.
5. Penovú vložku vložte do spodnej èasti zostavy vzduchového filtra.
6. Zatvorte kryt a posuvnú poistku posuòte do zaistenej polohy.
Vysokokapacitná vložka vzduchového filtra - Obrázok
13
Systém vzduchového filtra používa skladanú vložku filtra s možnosou použitia predfiltra.
Predfilter je možné vypraa znovu použi.
1. Uvo¾nite príchytku (A), ktorá pridržiava kryt (B). Zložte kryt. Pozrite si Obrázok 13.
2. Vyberte predfilter (C) a filtraènú vložku (D).
3. Na uvo¾nenie neèistôt jemne poklepte filtraènou vložkou o tvrdý povrch. Ak je
filtraèná vložka ve¾mi špinavá, nahraïte ju novou filtraènou vložkou.
4. Predèistiè vyperte v roztoku saponátového èistiaceho prostriedku a vody. Predèistiè
potom nechajte poriadne uschnúna vzduchu. Predèistiè nesmiete naolejova.
5. Suchý predfilter nasaïte na filtraènú vložku.
6. Filtraènú vložku a predfilter vložte do držiaka (E). Uistite sa, že filtraèná vložka pevne
sedí v držiaku.
7. Nasaïte kryt vzduchového filtra a zaistite ho príchytkou. Uistite sa, že príchytka je
pevne nasadená.
Ako vymeni palivový filter - Obrázok
14
VAROVANIE
Palivo a jeho pary sú ve¾mi hor¾avé a výbušné.
Požiar, alebo výbuch môže spôsobi vážne popáleniny, alebo smr.
Palivo chráòte pred iskrami, otvorenými plameòmi, zapa¾ovacími
plamienkami, teplom a inými zápalnými zdrojmi.
Èasto kontrolujte palivové rúrky, nádrž, uzáver nádrže a spojky, èi nie s ú
prasknuté, alebo netesniace. V prípade potreby ich vymeòte.
Pred èistením, alebo výmenou palivového filtra vypustite palivo z palivovej
nádrže, alebo zatvorte uzatvárací ventil paliva.
Náhradné diely musia byrovnaké a musia bynamontované na to isté miesto
ako pôvodné diely.
Ak sa palivo rozleje poèkajte až sa vyparí a až potom štartujte motor.
1. Pred výmenou palivového filtra (A, Obrázok 14), ak je vo výbave, vypustite palivo z
palivovej nádrže, alebo zatvorte uzatvárací ventil paliva, ak je vo výbave. V
opaènom prípade môže dôjsk rozliatiu paliva a vzniku požiaru, alebo výbuchu.
2. Pomocou klieští stlaète výstupky (B) na svorkách (C) a potom vysuòte svorky z
palivového filtra. Krútením a ahaním odpojte palivové rúrky (D) od palivového filtra.
3. Skontrolujte palivové rúrky, èi nie sú prasknuté, alebo èi netesniace. V prípade
potreby ich vymeòte.
4. Palivový filter nahraïte originálnym náhradným filtrom.
5. Palivové rúrky zaistite svork ami tak, ako je to na obrázku.
Ako èisti systém chladenia vzduchom - Obrázok
15
Pri behu motora vzniká teplo. Èasti motora, hlavne tlmiè výfuku, sa
ve¾mi zohrejú.
Dotyk s nimi môže spôsobivážne popáleniny.
Môže sa zapálihor¾avý odpad, ako sú listy, tráva, chrastie, atï.
VAROVANIE
Skôr ako sa ich dotknete, nechajte tlmiè výfuku, valec motora a rebrá
vychladnú.
Z priestoru tlmièa výfuku a valca odstráòte nahromadené neèistoty.
POZNÁMKA: Motor neèistite vodou. Voda sa môže dosta do palivového systému. Na
èistenie motora používajte kefu, alebo suchú handru.
Tento motor je chladený vzduchom. Špina, alebo úlomky môžu obmedzi prietok
vzduchu a spôsobiprehriatie motora, èo má za následok zníženie výkonu a skrátenie
životnosti motora.
Úlomky z chránièa prstov (A) odstráòte kefou, alebo suchou handrou. Tiahla, pružiny a
ovládacie prvky (B) udržiavajte v èistote. Priestor okolo a za tlmièom výfuku (C) èistite od
všetkých hor¾avých úlomkov (Obrázok 15).
Not for
Reproduction