Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
106 BRIGGSandSTRATTON.COM
NEVARNOST ZARADI STRUPENIH PLINOV. Izpušni plin iz motorja
vsebuje ogljikov monoksid, strupen plin, ki je lahko hitro usoden. NE
MORETE ga videti, vohati ali okusiti. Tudi èe ne vohate izpušnih plinov,
ste vseeno lahko izpostavljeni ogljikovemu monoksidu. Èe vam med
uporabo tega izdelka postane slabo, se vam zaène vrteti ali postanete
šibki, ga ugasnite in pojdite TAKOJ na svež zrak. Obišèite zdravnika.
Morda ste se zastrupili z ogljikovim monoksidom.
OPOZORILO
S tem izdelkom upravljajte LE zunaj, daleè stran od oken, vrat ali
prezraèevalnikov, da zmanjšate nevarnost kopièenja ogljikovega monoksida in
da ta ne prehaja na mesta, kjer se nahajajo ljudje.
Namestite baterijske alarmne naprave za zaznavanje ogljikovega monoksida ali
vkljuèite alarmne naprave za zaznavanje ogljikovega monoksida z nadomestnim
napajanjem z baterijo v skladu s proizvajalèevimi navodili. Alarmne naprave za
zaznavanje dima ne morejo zaznati ogljikovega monoksida.
Ta izdelek naj NE deluje v domovih, garažah, kleteh, kleteh z nizkimi stropi,
lopah ali drugih delno zaprtih prostorih, tudi èe uporabljate ventilatorje ali
odprete vrata in okna za zraèenje. Ogljikov monoksid se v teh prostorih hitro
nakopièi in se tam zadržuje veè ur, tudi èe ugasnete izdelek.
Ta izdelek naj bo VEDNO postavljen tako, da bo veter pihal stran od njega,
izpuh motorja pa naj bo obrnjen stran od mest, kjer se nahajajo ljudje.
OPOMBA: Briggs & Stratton dobavi motorje brez olja. Pred zagonom motorja dolijte olje
v skladu z navodili v tem priroèniku. Ee zaženete motor brez olja, se le-ta poškoduje in v
tem primeru garancija ne velja.
Doloèitev zaganjalnega sistema
Preden zaženete motor, morate doloèiti tip zaganjalnega sistema na vašem motorju.
Motor ima enega od naslednjih tipov.
Sistem ReadyStart
®
: Vkljuèuje temperaturno nadzorovano samodejno dušilno
loputo. Nima roène dušilne lopute ali èrpalke za hladni zagon.
Sistem dušilne lopute: Vkljuèuje dušilno loputo za zagon pri nizkih temperaturah.
Nekateri modeli imajo loèeno roèico za dušilno loputo, medtem ko imajo drugi
kombinirano roèico za dušilno loputo/reguliranje plina. Ta tip nima èrpalke za hladni
zagon.
Za zagon motorja upoštevajte navodila za vaš tip zaganjalnega sistema.
Opomba: Nekateri motorji in stroji imajo regulatorje za daljinsko upravljanje. Za mesto in
delovanje regulatorjev si oglejte priroènik stroja.
Sistem ReadyStart
®
- slika
4 5 6
1. Preverite raven olja. Oglejte si poglavje Preverjanje/dolivanje olja.
2. Poskrbite, da bodo pogonski regulatorji, èe obstajajo, sprošèeni.
3. Zaporni ventil za gorivo (A), èe obstaja, obrnite v odprti
položaj (slika 4).
4. Regulator plina (B), èe obstaja, premaknite v položaj za hitro delovanje
.Med
delovanjem motorja naj bo regulator plina v položaju za hitro delovanje
.
5. Stikalo za zaustavitev (G), èe obstaja, premaknite v položaj za vklop (slika 4, 5).
6. Èe je izdelek opremljen z vzvodom za zaustavitev motorja (C), le-tega držite ob
roèaju (slika 6).
7. Povratni zaganjalnik: Moèno držite roèico zaganjalne vrvi (D). Poèasi jo vlecite,
dokler ne zaèutite upora, nato jo povlecite hitro (slika 4).
Opomba: Èe se motor po veè poskusih zagona ne zažene, pojdite na spletno stran
BRIGGSandSTRATTON.COM ali poklièite 1-800-233-3723 (v ZDA).
OPOZORILO: Zaradi hitrega povratnega vleka zaganjalne vrvi (povratni
sunek) potegne roko proti motorju hitreje, kot lahko spustite roèko. Lahko pride do
zloma kosti, zmeèkanin ali izpaha. Ko zaganjate motor, poèasi vlecite zaganjalno vrv,
dokler ne zaèutite upora, nato pa jo povlecite hitro, da prepreèite povratni sunek.
8. Elektrièni zagon: Stikalo za elektrièni zagon obrnite v položaj za vklop/zagon .
Opomba: Èe se motor po veè poskusih zagona ne zažene, pojdite na spletno stran
BRIGGSandSTRATTON.COM ali poklièite 1-800-233-3723 (v ZDA).
OPOMBA: Zaradi daljše življenjske dobe zaganjalnika motor zaganjajte v kratkih
intervalih (najveè pet sekund). Med intervali poèakajte po eno minuto.
Sistem dušilne lopute - slika
4 6
1. Preverite raven olja. Oglejte si poglavje Preverjanje/dolivanje olja.
2. Poskrbite, da bodo pogonski regulatorji, èe obstajajo, sprošèeni.
3. Zaporni ventil za gorivo (A), èe obstaja, obrnite v odprti
položaj (slika 4).
4. Regulator plina (B), èe obstaja, premaknite v položaj za hitro delovanje
.Med
delovanjem motorja naj bo regulator plina v položaju za hitro delovanje
.
5. Regulator dušilne lopute (E) premaknite v položaj CHOKE
.
Opomba: Dušilna loputa obièajno ni potrebna, èe ponovno zaganjate topel motor.
6. Stikalo za zaustavitev (G), èe obstaja, premaknite v položaj za vklop.
7. Èe je izdelek opremljen z vzvodom za zaustavitev motorja (C), le-tega držite ob
roèaju (slika 6).
8. Povratni zaganjalnik: Moèno držite roèico zaganjalne vrvi (D). Poèasi jo vlecite,
dokler ne zaèutite upora, nato jo povlecite hitro (slika 4).
Opomba: Èe se motor po veè poskusih zagona ne zažene, pojdite na spletno stran
BRIGGSandSTRATTON.COM ali poklièite 1-800-233-3723 (v ZDA).
OPOZORILO: Zaradi hitrega povratnega vleka zaganjalne vrvi (povratni
sunek) potegne roko proti motorju hitreje, kot lahko s pustite roèko. Lahko pride do
zloma kosti, zmeèkanin ali izpaha. Ko zaganjate motor, poèasi vlecite zaganjalno vrv,
dokler ne zaèutite upora, nato pa jo povlecite hitro, da prepreèite povratni sunek.
9. Elektrièni zagon: Stikalo za elektrièni zagon obrnite v položaj za vklop/zagon .
Opomba: Èe se motor po veè poskusih zagona ne zažene, pojdite na spletno stran
BRIGGSandSTRATTON.COM ali poklièite 1-800-233-3723 (v ZDA).
OPOMBA: Zaradi daljše življenjske dobe zaganjalnika motor zaganjajte v kratkih
intervalih (najveè pet sekund). Med intervali poèakajte po eno minuto.
10. Ko se motor segreje, regulator dušilne lopute (E) premaknite v položaj za
delovanje
(slika 4).
Zaustavitev motorja - slika
4 5 6
OPOZORILO
Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
Ogenj ali eksplozija lahko povzroèita težke opekline ali smrt.
Ne uporabljajte dušilne lopute uplinjaèa za zaustavitev motorja.
1. Sprostite vzvod za z austavitev motorja (F, slika 6)
ali
Motor z regulatorjem plina: Regulator plina (B, slika 4, 5) premaknite v položaj za
zaustavitev
ali
Motor s stikalom za zaustavitev: Stikalo za zaustavitev (G, slika 4, 5) premaknite v
položaj za izklop
ali
Motor z elektriènim zagonom: Stikalo za elektrièni zagon obrnite v položaj za
izklop/z austavitev
. Odstranite kljuè in ga hranite na varnem izven dosega otrok.
2. Motor z dodatno namešèenim zapornim ventilom za gorivo: Po zaustavitvi
motorja zaprite
zaporni ventil za gorivo (A, slika 4).
V
zdrževan
j
e
OPOMBA: Èe motor med vzdrževanjem nagibate, mora biti rezervoar za gorivo
prazen, s tran z vžigalno sveèko pa mora biti zgoraj. Èe rezervoar za gorivo ni prazen
in bo motor nagnjen, ga bo morda težko zagnati, ker olje ali bencin onesnažita zraèni
filter in/ali vžigalno sveèko.
OPOZORILO: Pri vzdrževalnih delih, ki zahtevajo nagib enote, mora biti
rezervoar za gorivo prazen, ker lahko v nasprotnem primeru gorivo izteèe in povzroèi
požar ali eksplozijo.
Priporoèamo, da se obrnete na katerega koli pooblašèenega trgovca Briggs & Stratton
za vsa vzdrževalna dela in servisiranje motorja in njegovih delov.
POZOR: Za pravilno delovanje morajo vsi sestavni deli motorja ostati na svojem mestu.
Nadzor emisij
Vzdrževalna dela, zamenjave ali popravila naprav in sistemov nadzora emisij lahko
izvrši vsaka poslovalnica za popravila izvencestnih motorjev ali posameznik. Èe
pa želite ”brezplaèen” servis delov za nadzor emisij, ga mora izvršiti s strani tovarne
pooblašèen trgovec. Oglejte si garancijo za emisije.
Not for
Reproduction