Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
95
sk
Všeobecné informácie
Tento návod obsahuje bezpeènostné informácie, ktoré vás oboznámia s hazardmi a
rizikami spojenými s motormi a ich predchádzaním. Taktiež obsahuje pokyny na správne
používanie a ošetrovanie motora. Pretože Briggs & Stratton Corporation nemusí
nevyhnutne vedie, aké zariadenie bude poháòané týmto motorom, je dôležité, aby ste si
preèítali a pochopili tieto pokyny a pokyny pre poháòané zariadenie. Tieto pôvodné
pokyny si uložte pre neskoršie nahliadnutie.
Pri výmene dielov, alebo pri technickej pomoci si zaznamenajte model motora, typ a
kódové èísla spolu s dátumom zakúpenia. Tieto èísla sa nachádzajú na motore (pozrite
si stranu Vlastnosti a ovládacie prvky).
Dátum zakúpenia:
Model motora:
MM/DD/YYYY (mesiac/deò/rok)
Model: Kódové oznaèenie:Typ:
Menovité výkony: Celkový menovitý výkon jednotlivých modelov benzínových motorov
je uvádzaný v súlade s požiadavkami normy SAE (Spoloènosodborníkov
automobilového priemyslu) J1940 Postup stanovenia výkonu a krútiaceho momentu
malého motora a je urèovaný pod¾a SAE J1995. Hodnoty krútiaceho momentu
stanovené pri 2600 ot./min. pre motory s „ot./min.” uvedenými na štítku a pri 3060
ot./min. pre všetky ostatné motory; hodnoty výkonu sú stanovené pri 3600 ot./min.
Krivky celkového výkonu si môžete pozrie na stránke
www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Hodnoty užitoèného výkonu sú stanovované pri
namontovanom výfuku a vloženom vzduchovom filtri, zatia¾ èo hodnoty celkového
výkonu stanovované bez tohto vybavenia. Skutoèný celkový výkon motora bude vyšší
než užitoèný výkon a bude ovplyvnený, okrem iného, podmienkami prostredia v ktorom
pracuje a rozdielmi medzi jednotlivými motormi. Kvôli širokému sortimentu výrobkov, na
ktorých naše motory namontované sa môže sta, že benzínový motor nedodá celkový
menovitý výkon pri používaní v danej elektrocentrále. Tento rozdiel je spôsobený
rôznymi faktormi, okrem iného, dielmi motora (vzduchový filter, výfuk, plnenie valca,
chladenie, karburátor, palivové èerpadlo, atï.), obmedzeniami použitia, prevádzkovými
podmienkami okolitého prostredia (teplota, vlhkos, nadmorská výška) a rozdielmi medzi
jednotlivými motormi. Kvôli výrobným a kapacitným obmedzeniam, Briggs & Stratton
môže tento motor nahradimotorom s vyšším menovitým výkonom.
Bezpeènos
Výbuch
Jedovaté
výpary
Pohyblivé
èasti
Náraz
Horúci povrch
Spätný
náraz
Požiar
Uzatvorenie
prívodu paliva
Preèítajte si
návod
Sýtiè
Olej
Palivo
Zapnutie
Vypnutie
Zastavenie
Používajte
ochranu zraku
Nízke
otáèky
Vysoké
otáèky
Nebezpeèná
chemická látka
Omrznutie
SYMBOLY BEZPEÈNOSTI A OVLÁDANIA
Symbol upozoròujúci n a nebezpeèie sa používa na oznaèenie informácií o
bezpeènostných rizikách, ktoré môžu maza následok úraz. Slovné návestie
(NEBEZPEÈIE, VAROVANIE, alebo UPOZORNENIE) sa používa so symbolom
upozoròujúcim na nebezpeèie na oznaèenie pravdepodobnosti vzniku a m ožného ažkého
úrazu. Okrem t oho sa môže symbol nebezpeèenstva použi na oznaèenie typu
nebezpeèenstva.
NEBEZPEÈIE oznaèuje nebezpeèenstvo, ktoré ak sa mu nevyhnete, bude
maza následok smrte¾ný, alebo vážny úraz.
VAROVANIE oznaèuje nebezpeèenstvo, ktoré ak sa mu nevyhnete, môže
maza následok smrte¾ný, alebo vážny úraz.
UPOZORNENIE oznaèuje nebezpeèenstvo, ktoré ak sa mu nevyhnete, by
mohlo maza následok menší, alebo stredne ve¾ký úraz.
POZNÁMKA oznaèuje situáciu, ktorábymohlaviesk poškodeniu
výrobku.
VAROVANIE
Urèité zložky v tomto výrobku a v príslušenstve, ktoré s ním súvisí, obsahujú
chemikálie, ktoré sú v štáte Kalifornia známe tým, že spôsobujú rakovinu, vrodené
defekty, alebo iné reprodukèné poškodenie. Po manipulácii si umyte ruky.
VAROVANIE
Výfukové plyny z tohto výrobku obsahujú chemikálie, ktoré sú v Kalifornii známe
tým, že spôsobujú rakovinu, vrodené vady, alebo iné reprodukèné poškodenie.
VAROVANIE
Motory Briggs & Stratton nie sú skonštruované a nemajú bypoužívané na pohon:
motokár fun-kart a go-kart; detských, rekreaèných, alebo športových štvorkoliek
(ATV); motocyklov; vznášadiel; leteckých výrobkov; alebo vozidiel používaných v
ažiach, ktoré nie sú schválené spoloènosou Briggs & Stratton. Informácie o
výrobkoch urèených pre ažné závody nájdete na stránke www.briggsracing.com.
Pokia¾ ide o použitie na úžitkových a dvojmiestnych štvorkolkách, obráte sa na
Briggs & Stratton Engine Application Center, 1-866-927-3349 (stredisko pre
používanie motorov Briggs & Stratton). Nevhodné použitie motora môže spôsobi
vážny, alebo smrte¾ný úraz.
POZNÁMKA: Tento motor bol dodaný od Briggs & Stratton bez oleja. Pred tým ako
naštartujete motor nezabudnite naplniolej pod¾a pokynov v tomto návode. Ak
naštartujete motor bez oleja, tak sa neopravite¾ne poškodí a nebude krytý zárukou.
Not for
Reproduction