Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
39
hr
Funkci
j
e i upravl
j
an
j
e
Usporedite sliku
1
s vašim motorom kako biste se upoznali s položajem razlièitih
funkcija i upravljanja.
A. Prepoznavanje motora
Kod vrste modela
B. Svjeæica
C. Spremnik s gorivom i èep
D. Zraèni filtar
E. Ruèka užeta pokretaèa (dodatak)
F. Mjerna šipka
G. Èep za ispuštanje ulja
H. Prigušivaè
Štitnik prigušivaèa (dodatak)
Hvataè iskre (dodatak)
I. ÈOK (opcionalno)
J. Regulator gasa (dodatak)
K. Ventil za dovod goriva (dodatak)
L. Filtar za gorivo (dodatak)
M. Štitnik za prste
N. Uljni filtar (dodatak)
O. Elektrièni pokretaè (dodatak)
P. Sklopka za zaustavljanje (dodatak)
Rad
Kapacitet ulja (pogledajte odjeljak Tehnièki podaci)
Preporuke u vezi s uljem
Preporuèujemo upotrebu certificiranih ulja s jamstvom Briggs & Stratton za najbolji rad.
Ostala visokokvalitetna deterdžentska ulja su prihvatljiva ako su razvrstana za rad SF,
SG, SH, SJ ili više. Nemojte koristiti posebne aditive.
Vanjska temperatura odreðuje pravilni stupanj viskoziteta za motor. Pomoæu tablice
izaberite najbolji viskozitet za oèekivani opseg vanjske temperature.
SAE 30
10W-30
SIntetièko 5W-30
5W-30
°F °C
* Ispod 40°F(4°C) upotreba ulja SAE 30 æe izazvati teškoæe s pokretanjem.
** Iznad 80°F(27°C) upotreba 10W-30 može dovesti do poveæane potrošnje ulja.
Razinu ulja provjeravajte èešæe.
Kako provjeriti/Dopuniti ulje - Slika
2
Prije provjere ili dolijevanja ulja
Motor postavite u vodoravni položaj.
Iz podruèja za ulijevanje ulja oèistite sve neèistoæe.
1. Izvadite mjernu šipku (G) i obrišite je èistom krpom (Slika 2).
2. Umetnite i zategnite mjernu šipku.
3. Izvadite mjernu šipku i provjerite razinu ulja. Ona mora biti do oznake full (J)na
mjernoj šipki.
4. Ako je niska, polako dolijte ulje u otvor na motoru za dolijevanje ulja (H). Nemojte
prepuniti. Nakon dolijevanja ulja, prièekajte jednu minutu i zatim opet provjerite
razinu ulja.
5. Vratite i zategnite mjernu šipku.
Sustav za zaštitu od niske razine ulja (ako je ugraðen)
Neki motori opremljeni su senzorom niske razine ulja. Ako je razina ulja niska, senzor æe
aktivirati svjetlo upozorenja ili zaustaviti rad motora. Zaustavite rad motora i provedite
sljedeæi postupak prije ponovnog pokretanja motora.
Pazite da motor bude u vodoravnom položaju.
Provjerite razinu ulja. Pogledajte odjeljak Kako provjeriti/Doliti ulje.
Ako je razina ulja niska, dolijte potrebnu kolièinu ulja. Pokrenite motor i provjerite da
se svjetlo upozorenja (ako je ugraðeno) ne aktivira.
Ako se razina ulja nije niska, nemojte pokretati motor. Kontaktirajte ovlaštenog
predstavnika Briggs & Stratton kako bi ispravio problem s tlakom ulja.
Preporuke u vezi goriva
Gorivo mora zadovoljiti ove zahtjeve:
Èist, svježi bezolovni benzin.
Najmanje 87 oktana/87 AKI (91 RON). Za primjenu na velikoj nadmorskoj visini,
pogledajte dolje.
Prihvatljiv je benzin s dodatkom od najviše 10% etanola (gasohol) ili do 15%
MTBE (metilni tercijarni butil eter).
OPREZ: Nemojte koristiti neodobrena goriva, poput E15 i E85. Nemojte miješati ulje i
benzin, niti nemojte vršiti izmjene na motoru za rad na alternativnim gorivima. Upotreba
neodobrenog goriva æe dovesti do ošteæenja dijelova motora, koji nisu obuhvaæeni
jamstvom.
Radi zaštite sustava goriva od stvaranja gume, u gorivo pri ulijevanju pomiješajte
stabilizator. Pogledajte Skladištenje. Svagorivanisujednaka.Akobudeteimali
poteškoæa pri pokretanju ili u radu, promijenite dobavljaèa goriva ili promijenite marku
goriva. Ovaj motor je certificiran za rad sa benzinom. Sustav kontrole ispuštanja za ovaj
motora je EM (Engine Modifications (Izmjene na motoru)).
Velika nadmorska visina
Na nadmorskim visinama iznad 5.000 stopa (1524 metra), potreban je benzin s najmanje
85 oktana/85 AKI (89 RON). Da se održi sukladnost sa zahtjevima o ispuštanjima, na
povišenoj nadmorskoj visini potrebna su podešavanja. Rad bez ovih podešavanja æe
dovesti do smanjenih radnih svojstava, poveæanja potrošnje goriva i poveæanje štetnih
ispuštanja. Potražite podatke o podešavanjima za velike nadmorske visine kod
ovlaštenih predstavnika Briggs & Stratton.
Rad motora s kompletom za velike nadmorske visine se ne preporuèuje na nadmorskim
visinama ispod 2.500 stopa (762 metra).
Kako doliti gorivo - Slika
3
UPOZORENJE
Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.
Požar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.
Prilikom dolijevanja goriva
Ugasite motor i pustite da se hladi bar 2 minute prije skidanja èepa goriva.
Punite spremnike goriva na otvorenom ili u dobro v entiliranom prostoru.
Nemojte prepunitispremnik gorivom.. Da omoguæite širenje goriva, nemojte ga
puniti dalje od dna grla spremnika goriva.
Benzin držite podalje od iskrenja, otvorenog plamena, inicijalizacijskih
plamièaka, vruæine i drugih izvora zapaljenja.
Provjeravajte èešæeda navodovima goriva, spremniku,poklopcu i spojevima
nema napuknuæa ili curenja. Zamijenite po potrebi.
Ako se gorivo prolije, prièekajte dok ne ishlapi prije pokretanja motora.
1. Iz podruèja za ulijevanje goriva odstranite svu neèistoæu. Skinite èep otvora za
ulijevanje goriva (A, Slika 3).
2. Napunite spremnik s (B) benzinom. Da omoguæite širenje benzina, nemojte ga puniti
dalje od dna grla spremnika goriva (C).
3. Vratite èep otvora za ulijevanje goriva.
Kako pokrenuti motor
Brzo vraæanje konopca za pokretanje (povratni udarac) povuæi æe šaku
i ruku prema motoru brže no što ga možete ispustiti.
Može doæi do loma kostiju, fraktura, modrica ili išèašenja.
UPOZORENJE
Pri pokretanju motora, uže pokretaèa okreæite polagano sve dok ne osjetite
otpor, zatim ga povucite naglo da izbjegnete povratni udarac.
Not for
Reproduction