Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
99
sk
Ú
držba
POZNÁMKA: Ak sa motor poèas údržby nakláòa, tak palivová nádrž musí by prázdna
a strana, na ktorej sa nachádza zapa¾ovacia svieèka, musí byhore. Ak palivová nádrž
nie je prázdna a ak sa motor nakloní ktorýmko¾vek iným smerom, tak sa môžu objavi
problémy so štartovaním motora kvôli tomu, že olej, alebo benzín, nasiakne do vložky
vzduchového filtra a/alebo zanesie zapa¾ovaciu svieèku.
VAROVANIE: Keï robíte údržbu, ktorá si vyžaduje naklonenie stroja,
musí bypalivová nádrž prázdna, ináè môže palivo vytieca spôsobipožiar, alebo
výbuch.
Odporúèame, aby ste kvôli každej údržbe a servisu motora a dielov motora navštívili
ktoréhoko¾vek autorizovaného servisného zástupcu Briggs & Stratton.
POZNÁMKA: Všetky diely použité pri stavbe tohto motora musia byna svojom mieste,
aby motor správne fungoval.
Kontrola emisií
Údržba, výmena, alebo oprava zariadení a systémov na obmedzovanie emisií vo
výfukových plynoch môže byvykonaná ktorouko¾vek opravovòou, alebo
pracovníkom, ktorí opravujú motory neurèené pre vozidlá používané na cestných
komunikáciách. Avšak ”bezplatná” kontrola emisií vo výfukových plynoch môže by
vykonaná iba u servisného zástupcu autorizovaného výrobným z ávodom. Pozrite si
Záruka na emisie.
Náhodné iskrenie môže spôsobipožiar, alebo elektrický šok.
Neúmyselné naštartovanie môže spôsobizachytenie, traumatickú
amputáciu, alebo tržné poranenie.
Nebezpeèie požiaru
VAROVANIE
Pred nastavovaním, alebo opravami:
Odpojte zapa¾ovací kábel od zapa¾ovacej svieèky a dajte ho preè od
zapa¾ovacej svieèky.
Odpojte prívod od zápornej svorky akumulátora (iba u motorov s elektrickým
štartovaním).
Používajte iba správne nástroje.
Nezvyšujte otáèky motora úpravou pružiny regulátora, spojok, alebo iných
dielov.
Náhradné diely musia marovnakú konštrukciu a musia bynamontované na
rovnaké miesta ako pôvodné diely. Iné diely nemusia fungovatak dobre, môžu
poškodizariadenie a môžu spôsobiúraz.
Neudierajte do zotrvaèníka kladivom, alebo tvrdým predmetom, pretože poèas
behu motora sa môže rozletiena kusy.
Pri skúšaní iskry:
Používajte schválenú skúšaèku zapa¾ovacej svieèky.
Iskru neskúšajte pri vyskrutkovanej zapa¾ovacej svieèke.
Tabu¾ka údržby
Prvých 5 hodín
Vymeòte olej
Každých 8 hodín, alebo denne
Skontrolujte hladinu motorového oleja
Vyèistite priestor okolo tlmièa výfuku a ovládaèov.
Vyèistite c hrániè prstov (ak je vo výbave)
Každých 50 hodín, alebo raz roène
Vyèistite vzduchový filter *
Vyèistite predfilter (ak je vo výbave) *
Vymeòte motorový olej
Vymeòte olejový filter (ak je vo výbave)
Skontrolujte tlmiè výfuku a lapaè iskier
Každých 200 hodín, alebo raz roène
Vymeòte v ložku vzduchového filtra *
Vymeòte predfilter (ak je vo výbave) *
Raz roène
Vymeòte zapa¾ovaciu svieèku
Vyèistite systém chladenia vzducu *
Vyèistite/Vymeòte palivový filter (ak je vo výbave)
Skontrolujte vô¾u ventilu **
* Vprašných podmienkach, alebo privzduchu zneèistenom úlomkami, èistite èastejšie.
** Nie je potrebné, ak neexistujú problémy s výkonnosou motora.
Nastavenie karburátora a otáèok motora
Nikdy nenastavujte k arburátor, alebo otáèky motora. Karburátor bol nastavený v závode
tak, aby efektívne fungoval vo väèšine pracovných podmienok. Nemeòte otáèky motora
nastavovaním pružiny regulátora motora, neupravujte tiahla, alebo iné diely motora. Ak
je potrebné akéko¾vek nastavenie, tak sa obráte na autorizované servisné stredisko
Briggs & Stratton.
POZNÁMKA: Výrobca stroja urèuje maximálne otáèky motora, namontovaného na stroji.
Neprekraèujte tieto otáèky. Ak neviete aké sú maximálne otáèky stroja, alebo na aké
otáèky bol motor nastavený vo výrobnom závode, tak si to zistite v autorizovanom
servisnom stredisku Briggs & Stratton. Otáèky motora musí nastavova iba kvalifikovaný
servisný technik, aby bola zaistená bezpeèná a správna èinnosstroja.
Ako vymeni zapa¾ovaciu svieèku - Obrázok
7
Skontrolujte vzdialenos elektród (A, Obrázok 7) drôtovou mierkou (B). Ak je to
potrebné, tak vzdialenoselektród upravte. Zapa¾ovaciu svieèku zaskrutkujte a utiahnite
doporuèeným uahovacím momentom. Nastavenie vzdialenosti elektród, alebo ve¾kos
uahovacieho momentu si pozrite v èasti Technické parametre.
Poznámka: Niekde miestne zákony vyžadujú používanie zapa¾ovacej svieèky s odporom
na potlaèenie signálov generovaných zapa¾ovaním. Ak tento motor bol pôvodne
vybavený zapa¾ovacou svieèkou s odporom, tak na jej náhradu použite rovnaký typ
zapa¾ovacej svieèky.
Skontrolujte tlmiè výfuku a lapaè iskier - Obrázok
8
Pri behu motora vzniká teplo. Èasti motora, hlavne tlmiè výfuku, sa
ve¾mi zohrejú.
Dotyk s nimi môže spôsobivážne popáleniny.
Môže sa zapálihor¾avý odpad, ako sú listy, tráva, chrastie, atï.
VAROVANIE
Skôr ako sa ich dotknete, nechajte tlmiè výfuku, valec motora a rebrá
vychladnú.
Z priestoru tlmièa výfuku a valca odstráòte nahromadené neèistoty.
Dôjde k porušeniu zákona California Public Resource Code, Èas4442, ak
budete používa, alebo prevádzkovamotor v zalesnenom, krovinatom, alebo
trávnatom teréne, ak výfukový systém nebude vybavený lapaèom iskier, pod¾a
definície v Èasti 4442, udržiavaným v dobrom pracovnom stave, Iné štáty, alebo
federálne jurisdikcie môžu mapodobný zákon. Lapaè iskier, skonštruovaný pre
výfukový systém nainštalovaný na tomto motore, získate u výrobcu, alebo
predajcu originálneho vybavenia motora.
Z priestoru tlmièa výfuku a valca odstráòte nahromadené neèistoty. Skontrolujte tlmiè
výfuku, (A, Obrázok 8) èi nie je popraskaný, skorodovaný, alebo ináè poškodený.
Odmontujte lapaè iskier (B), ak je použitý na motore a skontrolujte, èi nie je poškodený,
alebo zanesený olejovými usadeninami. Ak nájdete poškodenie, tak pred používaním
motora namontujte náhradné diely.
VAROVANIE: Náhradné diely musia marovnakú konštrukciu a musia
bynamontované na rovnaké miesta ako pôvodné diely. Iné diely nemusia fungova
tak dobre, môžu poškodizariadenie a môžu spôsobiúraz.
Ako vymeni olej - Obrázok
2 9 10 11
VAROVANIE
Palivo a jeho pary sú ve¾mi hor¾avé a výbušné.
Požiar, alebo výbuch môže spôsobi vážne popáleniny, alebo smr.
Ak vypúšate olej cez hornú rúrku pre nalievanie oleja, tak palivová nádrž musí
byprázdna, ináè môže uniknúpalivo a môže nasta požiar, alebo výbuch.
Použitý olej je nebezpeèný odpad a musí bysprávne zlikvidovaný. Nevyhadzujte ho s
domovým odpadom. Overte si na miestnych úradoch, v servisnom stredisku, alebo u
zástupcu, existenciu bezpeèných likvidaèných/recyklaèných závodov.
Vypustite olej
Olej vypustite zo spodného otvoru pre vypúšanie oleja, alebo cez horné hrdlo pre
dolievanie oleja.
1. Na vypnutom, ale ešte teplom motore odpojte zapa¾ovací kábel od z apa¾ovacej
svieèky (A) a nepribližujte ho k zapa¾ovacej svieèke (Obrázok 9).
2. Vyskrutkujte vypúšaciu zátku oleja (B, Obrázok 10). Olej vypustite do vhodnej
nádoby.
Poznámka: Na motore môže bypoužitá ktoráko¾vek zo znázornených vypúšacích
zátok oleja.
3. Po vypustení oleja naskrutkujte vypúšaciu zátku oleja a utiahnite ju.
4. Ak vypúšate olej cez horné hrdlo pre nalievanie oleja (C), tak strana motora, na
ktorej je zapa¾ovacia svieèka, musí by stále (D) hore (Obrázok 11). Olej vypustite do
vhodnej nádoby.
Not for
Reproduction