Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
40 BRIGGSandSTRATTON.COM
UPOZORENJE
Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.
Požar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.
Pri pokretanju motora
Pazite na to da svjeæica, prigušivaè, èep goriva i proèistaè zraka (ako je
ugraðen) budu na svome mjestu i uèvršæeni.
Nemojte kurblati motor sa skinutom svjeæicom.
Ako doðe do zalijevanja motora gorivom, postavite èok (ako postoji) u položaj
OPEN/ RUN, pomaknite gas (ako postoji) u položaj FAST i pokreæite sve dok
motor ne upali.
OPASNOST OD OTROVNIH PLINOVA. Ispušni plinovi motora sadrže
otrovni ugljièni monoksid,otrovni plin koji vas može usmrtiti za
nekoliko minuta. On je BEZ boje, mirisa i okusa. Èak i ako ne udišete
ispušne plinove, ipak možete biti izloženi ugljiènom monoksidu. Ako
za vrijeme korištenja ovog proizvoda osjetite muèninu, vrtoglavica ili
slabost, ugasite ga i BEZ ODLAGANJA izaðite na svježi zrak. Potražite
pomoæ lijeènika. Možda ste udahnuli ugljièni monoksid.
UPOZORENJE
Ovaj proizvod koristite ISKLJUÈIVO na velikoj udaljenosti od prozora, vrata i
ventilacijskih otvora jer time æete smanjiti opasnost od nakupljanja ugljiènog
monoksida i moguænosti da doðe do njegovog uvlaèenja u prostor u kojemu
borave ljudi.
Montirajte alarmne ureðaje za ugljièni monoksid s baterijskim napajanjem ili
ukopèajte alarmne ureðaje za ugljièni monoksid s rezervnim baterijskim
napajanjem u sukladnosti s uputama proizvoðaèa. Detektori dima ne mogu
otkriti prisutnost ugljiènog monoksida.
NEMOJTE koristiti ove proizvode u kuæi, garaži, podrumu, niskom podrumu,
skloništu ili drugom djelomièno zatvorenom prostoru èak ni ako koristite
ventilatore, prozore ili vrata za provjetravanje prostora. Ugljièni monoksid može
se brzo nakupiti u takvim prostorima i tamo se zadržati satima, èak i nakon
gašenja proizvoda.
Ovaj proizvod UVIJEK postavite niz vjetar i ispuh usmjerite izvan mjesta u
kojemu borave ljudi.
OBAVIJEST: Ovaj motor je iz tvrtke Briggs & Stratton isporuèen bez ulja. Prije nego
pokrenete motor, pobrinite se da dolijete ulje u skladu s uputama. Ako motor pokrenete
bez ulja, doæi æe do njegova ošteæenja preko granice moguæeg popravka i to nije
obuhvaæeno jamstvom.
Utvrdite sustav za pokretanje
Prije pokretanja motora morate utvrditi koji sustav pokretanja ima vaš motor. Vaš motor
æe imati samo jednu od ovih vrsta sustava za pokretanje
Spreman za pokretanje
®
sustav: Karakterizira ga temperaturom upravljani
automatski èok. Ovdje ne postoji ruèni èok ili pumpica.
Sustav s èokom: Karakterizira ga èok koji se koristi za pokretanje pri niskim
temperaturama. Neki modeli posjeduju odvojenu ruèicu za èok, dok æe kod drugih
modela biti prisutna kombinirana ruèica za èok/ gas. Ova vrsta ne posjeduje
pumpicu.
Pri pokretanju motora slijedite upute za vašu vrstu sustava za pokretanje.
Napomena: Neki motori i oprema imaju daljinsko upravljanje. Lokaciju daljinskog
upravljanja potražite u priruèniku opreme.
ReadyStart
®
Sustav - Slika
4 5 6
1. Provjerite razinu ulja. Pogledajte odjeljak Kako provjeriti/Doliti ulje.
2. Ako postoje, provjerite da li su upravljaèke ruèice ureðaja deaktivirane.
3. Okrenite ventil za dovod goriva (A), ako postoji, u položaj
on (Slika 4).
4. Pomaknite regulator gasa (B), ako postoji, u položaj fast
. Pokrenite motor s
gasom u položaju fast
.
5. Pritisnite sklopku za z austavljanje (G), ako je ugraðena, u položaj on (Slika 4, 5).
6. Ako je motor opremljen ruèicom za zaustavljanje rada motora (B), držite je
pritisnutom uz dršku (Slika 6).
7. Ruèno pokretanje: Èvrsto držite dršku užeta pokretaèa (D). Konopac povlaèite
polagano dok ne osjetite otpor, a zatim ga povucite brzo (Slika 4).
Napomena: Ako se motor ne pokrene nakon više pokušaja, posjetite
BRIGGSandSTRATTON.COM ili pozovite 1-800-233-3723 (u SAD).
UPOZORENJE: Brzo vraæanje konopca za pokretanje (povratni
udarac) povuæi æe šaku i ruku prema motoru brže no što ga možete ispustiti. Može
doæi do loma kostiju, fraktura, modrica ili išèašenja. Kad pokreæete motor, konopac
povlaèite polagano dok ne osjetite otpor, a zatim ga povucite brzo da izbjegnete
povratni udarac.
8. Elektrièno pokretanje: Okrenite sklopku za elektrièno pokretanje u položaj
on/start.
Napomena: Ako se motor ne pokrene nakon više pokušaja, posjetite
BRIGGSandSTRATTON.COM ili pozovite 1-800-233-3723 (u SAD).
OBAVIJEST: Koristite kratke cikluse pokretanja (najviše pet sekundi) kako biste
produžili životni vijek pokretaèa. Prièekajte jednu minutu izmeðu dva pokretanja.
Sustav èoka - Slika
4 6
1. Provjerite razinu ulja. Pogledajte odjeljak Kako provjeriti/Doliti ulje.
2. Ako postoje, provjerite da li su upravljaèke ruèice ureðaja deaktivirane.
3. Okrenite ventil za dovod goriva (A), ako postoji, u položaj
on (Slika 4).
4. Pomaknite regulator gasa (B), ako postoji, u položaj fast
. Pokrenite motor s
gasom u položaju fast
.
5. Okrenite regulator èoka (E) u položaj èoka
.
Napomena: Èok je obièno nepotreban pri ponovnom paljenju toplog motora.
6. Pritisnite sklopku za z austavljanje (G), ako je ugraðena, u položaj on.
7. Ako je motor opremljen ruèicom za zaustavljanje rada motora (B), držite je
pritisnutom uz dršku (Slika 6).
8. Ruèno pokretanje: Èvrsto držite dršku užeta pokretaèa (D). Konopac povlaèite
polagano dok ne osjetite otpor, a zatim ga povucite brzo (Slika 4).
Napomena: Ako se motor ne pokrene nakon više pokušaja, posjetite
BRIGGSandSTRATTON.COM ili pozovite 1-800-233-3723 (u SAD).
UPOZORENJE: Brzo vraæanje konopca za pokretanje (povratni
udarac) povuæi æe šaku i ruku prema motoru brže no što ga možete ispustiti. Može
doæi do loma kostiju, fraktura, modrica ili išèašenja. Kad pokreæete motor, konopac
povlaèite polagano dok ne osjetite otpor, a zatim ga povucite brzo da izbjegnete
povratni udarac.
9. Elektrièno pokretanje: Okrenite sklopku za elektrièno pokretanje u položaj
on/start.
Napomena: Ako se motor ne pokrene nakon više pokušaja, posjetite
BRIGGSandSTRATTON.COM ili pozovite 1-800-233-3723 (u SAD).
OBAVIJEST: Koristite kratke cikluse pokretanja (najviše pet sekundi) kako biste
produžili životni vijek pokretaèa. Prièekajte jednu minutu izmeðu dva pokretanja.
10. Kad se motor zagrije, pomaknite regulator èoka (E) u položaj run
(Slika 4).
Kako zaustaviti motor Slika
4 5 6
UPOZORENJE
Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.
Požar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.
Nemojte èokom gušiti motor da ga zaustavite.
1. Otpustite ruèicu za zaustavljanje motora (F, Slika 6)
ili
Motori s regulatorom gasa: Pomaknite regulator gasa (B, Slika 4, 5) u položaj stop
ili
Motor sa sklopkom za zaustavljanje: Pritisnite sklopku za zaustavljanje (G, Slika
4, 5) u položaj off (isklj)
ili
Motor s elektriènim pokretanjem: Okrenite sklopku za elektrièno pokretanje
motora u položaj off/stop
. Izvadite kljuè i spremite ga na sigurno mjesto izvan
dohvata djece.
2. Motor s dodatnim ventilom za dovod goriva: Kad se motor zaustavi, okrenite
ventil za dovod goriva (A, Slika 4) u zatvoreni položaj
.
Not for
Reproduction