Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
28 BRIGGSandSTRATTON.COM
PODMÍNKY ZÁRUKY NA MOTORY BRIGGS & STRATTON
Leden 2014
Spoleènost Briggs & Stratton zaruèuje, že bìhem níže uvedené záruèní doby bezplatnì opraví nebo vymìní jakýkoli díl nebo díly s vadou materiálu nebo dílenského
zpracování, pøípadnì obojího. Náklady na dopravu produktu k opravì nebo výmìnì podle této záruky nese kupující. Tato záruka platí na dobu a za podmínekzde
stanovených. Záruèní servis si objednejte u nejbližšího autorizovaného servisu, který naleznete na mapì vyhledavaèe autorizovaných servisù na adrese
BRIGGSandSTRATTON.COM. Kupující musí kontaktovat autorizovaný servis, a poté pøedat produkt autorizovanému servisu ke kontrole a k testování.
Neexistuje žádná další výslovná záruka. Pøedpokládané záruky, vèetnì napø. záruky prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní úèel, jsou omezeny na níže
uvedenou záruèní dobu, nebo na jinou dobu povolenou zákonem. Odpovìdnost za náhodné nebo následné škody je vylouèena v maximálním rozsahu
povoleném zákonem. Nìkteré státy nebo zemì nedovolují omezení délky pøedpokládané záruky a nìkteré státy nebo zemì nedovolují vylouèení nebo omezení
náhodných nebo následných škod, takže se vás výše uvedená vylouèení a omezení nemusí týkat. Tato záruka vám dává specifická práva, a mùžete mít i jiná práva, která
se liší v jednotlivých státech a zemích.**
OMEZENÁ ZÁRUKA
STANDARDNÍ ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY *
Y
Znaèka/Typ produktu Spotøebitelské použití Komerèní použití
Vanguardt
J
3 roky 3 roky
CommercialTurfSeriest 2 roky 2 roky
Motory vybavené litinovou vložkou válce Dura-Boret 2 roky 1rok
Všechny ostatní motory Briggs & Stratton 2 roky 90 dní
* Toto jsou naše standardní podmínky záruky, ta však mùže být v nìkterých pøípadech rozšíøena, aniž by nám to bylo v dobì vydání tohoto dokumentu známo. Informace o
aktuálních záruèních podmínkách pro váš motor najdete na webu BRIGGSandSTRATTON.COM nebo kontaktujte autorizovaný servis Briggs & Stratton.
** Pro Austrálii — naše zboží je dodáváno se zárukami, které nelze podle australského zákona o ochranì spotøebitele vylouèit. Máte nárok na výmìnu nebo vrácení penìz v
pøípadì vìtší poruchy a na náhradu všech ostatních z trát nebo škod, které se daly rozumnì pøedvídat. Máte rovnìž nárok na opravu nebo výmìnu zboží, pokud toto
zboží nemá pøijatelnou kvalitu a pokud porucha neodpovídá definici v ìtší poruchy. Záruèní opravy si objednejte u nejbližšího autorizovaného servisu, který naleznete na
mapì vyhledavaèe autorizovaných servisù na adrese BRIGGSandSTRATTON.COM, na telefonním èísle 1300 274 447, pøípadnì prostøednictvím e-mailové nebo
poštovní adresy salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170.
Y
Není poskytována žádná záruka na motory nebo zaøízení používané jako primární pohon namísto užitkového zaøízení ani pro záložní generátory používané ke
komerèním úèelùm. Motory používané pro závodìní nebo na komerèních èi pronajímaných tratích nejsou pokryty zárukou.
J
Motory Vanguard nainstalované na záložních generátorech: 2 roky záruka pro spotøebitelské používání, žádná záruka pro komerèní používání. Motory Vanguard
nainstalované v užitkových automobilech: 2 roky záruka pro spotøebitelské používání, 2 roky záruka pro komerèní používání. 3válcový motor Vanguard chlazený
kapalinou: viz Podmínky záruky pro vlastníky 3válcových kapalinou chlazených motorù Briggs & Stratton.
Záruèní doba zaèíná bìžet okamžikem prvního zakoupení produktu v maloobchodì nebo zakoupení produktu komerèním uživatelem, a její délka je uvedena výše, v tabulce.
„Spotøební použití” je definováno jako použití maloobchodním zákazníkem v jeho domácnosti. „Komerèní použití” je definováno jako všechna ostatní možná použití, vèetnì použití ke
komerèním úèelùm, k dosažení zisku nebo k pronajímání. Pokud byl motor použit ke komerèním úèelùm, je už nadále pro úèely této záruky považován za komerènì používaný
motor.
Doklad o koupi si uschovejte. Pokud v èase požadavku na záruèní servis nedoložíte pùvodní datum nákupu, bude pro urèení záruèní doby použito datum výroby.
Registrace výrobku není pro obdržení záruèního servisu na výrobky Briggs & Stratton vyžadována.
O naší záruce
Tato omezená záruka pokrývá pouze materiál související s motorem a/nebo práci a
nikoliv výmìnu nebo proplacení zaøízení, na k terém mùže být motor namontován. Bìžná
údržba, tuning, seøízení nebo normální opotøebení nejsou touto zárukou pokryty. Stejnì
tak se z áruka nevztahuje na motor, který byl pozmìnìn nebo upraven ani na motor,
jehož sériové è íslo bylo zneèitelnìno nebo odstranìno. Tato záruka se nevztahuje na
použité, renovované, zakoupené z druhé ruky ani na pøedvádìcí zaøízení nebo motory.
Tato záruka nepokrývá poškození motoru ani problémy s výkonem zpùsobené:
1 Použitím jiných než originálních dílù Briggs & Stratton.
2 Provozováním motoru s kontaminovaným mazacím olejem, s nesprávným typem
oleje nebo s jeho nedostateènou hladinou.
3 Použitím kontaminovaného nebo starého paliva, benzínu s míchaného s etanolem o
obsahu více než 10% ani na použití alternativních paliv, jako jsou zkapalnìný nebo
zemní plyn u motorù, které nebyly spoleèností Briggs & Stratton
zkonstruovány/vyrobeny pro použití na tato paliva.
4 Neèistotou, která se dostala do motoru v dùsledku nesprávné údržby nebo zpìtné
montáže è istièe vzduchu.
5 Úderem nože rotaèní sekaèkyna trávu do nìjakého pøedmìtu, uvolnìnými nebo
nesprávnì namontovanými nožovými adaptéry, obìžnými koly nebo jinými prvky
spojenými s klikovým høídelem nebo nadmìrným napnutím klínového øemene.
6 Souvisejícími souèástmi nebo sestavami, napø. spojkami, pøevody, ovládacími
zaøízeními apod., které nebyly dodány spoleèností Briggs & Stratton.
7 Pøehøátím vyvolaným kusy trávy, neèistotami, úlomky nebo hnízdy hlodavcù
ucpávajícími chladicí žebra nebo prostor setrvaèníku nebo provozováním motoru
bez dostateèné v entilace.
8 Nadmìrnými vibracemi vyvolanými pøílišnými otáèkami, uvolnìným závìsem
motoru, uvolnìnými nebo nevyváženými noži èi obìžnými koly nebo nesprávnou
montáží souèástí zaøízení na klikový høídel.
9 Nesprávným používáním, nedostateènou bìžnou údržbou, pøepravou, manipulací
nebo skladováním zaøízení nebo nesprávnou montáží motoru.
Záruèní servis je dostupný pouze prostøednictvím autorizovaných dealerù
spoleènosti Briggs & Stratton. Nejbližší autorizované dealery spoleènosti Briggs &
Stratton najdete na naší mapì dealerù na webové stránce
BRIGGSandSTRATTON.COM nebo na telefonu 1-800-233-3723 (v USA).
Not for
Reproduction