Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
37
hr
OPÆI PODACI
Ovaj priruènik s adrži sigurnosne obavijesti koje vas moraju uèiniti svjesnima opasnosti
vezanih uz motore i uz naèine izbjegavanja tih opasnosti. Ovdje se takoðer nalaze upute
o tome kako na pravilan naèin koristiti i održavati motor. Buduæi da Briggs & Stratton ne
mora znati koji stroj æe se pogoniti ovim motorom, važno je da proèitate i shvatite ove
upute i upute koje se odnose na stroj koji æe biti pogonjen ovim motorom. Spremite ove
originalne upute radi buduæih potreba.
Radi zamjenskih dijelova ili tehnièke pomoæi, zapišite dolje model motora, vrstu i kodne
brojeve zajedno s datumom kupnje. Ovi brojevi se nalaze na vašem motoru (pogledajte
stranicu Funkcije i upravljanje).
Datum kupnje:
Model motora:
MM/DD/YYYY
Kod:Vrsta:Model
Podaci o snazi: Bruto snaga pojedinih modela benzinskih motora navedena je na ploèici
u skladu s SAE kodeksom (Society of Automotive Engineers) J1940 Postupak
odreðivanja snage i momenta na malim motorima i dobivene su i ispravljene u skladu sa
SAE J1995. Vrijednosti momenta izmjerene su uz 2600 o/min za motore èija se brzina
vrtnje nalazi naljepnici i 3060 o/min za druge; snaga se mjeri pri brzini od 3600 o/min.
Krivulje bruto snage mogu se pogledati na www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Neto
vrijednosti snage dobivene su s montiranima ispušnim sustavom i zraènim filtrom, a
vrijednosti o bruto snazi dobivene su bez tih nastavaka. Vrijednosti o stvarnoj snazi bit æe
više od neto snage motora. Stvarna bruto snaga motora može biti manja i na nju utjeèu,
izmeðu ostalog radni uvjeti okoline i razlièitosti od motora do motora. S obzirom na široki
spektar ureðaja na kojima su ugraðeni naši motori i raznolikosti pravila za zaštitu okoliša
koja se primjenjuju pri radu s ureðajem, benzinski motor neæe razviti nazivnu bruto snagu
kad se bude koristio na odreðenom radnom stroju (stvarna ”terenska” ili neto snaga
stroja). Ova razlika nastaje zbog raznolikosti utjecajnih faktora k oji ukljuèuju dijelove
motora i komponente, ali ne samo njih, (zraèni filtar, ispuh, punjenje, hlaðenje, rasplinjaè,
pumpa za gorivo, itd.), ogranièenja primjene, radni uvjeti okoline (temperatura, vlažnost,
nadmorska visina), i razlike od motora do motora. Zbog ogranièenja u proizvodnji i
kapacitetima, Briggs & Stratton može izvršiti zamjenu nekog motora više nazivne snage
motorom iz ove serije
Sigurnost operatora
Eksplozija
Otrovne parePokretni dijelovi
Udar
Vruæa površina
Povratni
udarac
Požar
Prekidanje
dovoda goriva
Proèitajte upute
Èok
Ulje
Gorivo
Ukljuèeno
Iskljuèeno
Stop
Koristite zaštitne
naoèale
Sporo
Brzo
SIMBOLI ZA SIGURNOST I UPRAVLJANJE
Opasne kemikalije
Ozebline
Znak za upozorenje u vezi sa sigurnošæu koristi se oznaèavanje obavijesti o
sigurnosti u v ezi s opasnostima koje mogu dovesti do ozljeðivanja o soba. Rijeè tumaèenja
(OPASNOST, UPOZORENJE ili OPREZ) koristi se zajedno sa simbolom upozorenja da bi
ukazala na m oguænost i potencijalnu o zbiljnost ozljede. Uz to, simbol opasnosti može se
koristiti da bi ukazao na vrstu opasnosti.
OPASNOST ukazuje na rizik koji æe, ako se ne izbjegne, dovesti do smrti ili
ozbiljne ozljede.
UPOZORENJE ukazuje na rizik koji, ako se ne izbjegne, može prouzroèiti
smrt ili ozbiljnu ozljedu.
OPREZ ukazuje na rizik koji, ako se ne izbjegne, može dovesti do lakše ili
teže ozljede.
OBAVIJEST Oznaèava s ituaciju koja bi mogla rezultirati ošteæenjem
proizvoda.
UPOZORENJE
Odreðeni sastavni dijelovi u ovom proizvodu i njegova prateæa oprema sadrže
kemikalije za koje je poznato u državi Kaliforniji da kako izazivaju rak, deformacije pri
roðenju i druga reproduktivna ošteæenja. Operite ruke nakon rukovanja.
UPOZORENJE
Ispušni plinovi ovog proizvoda sadrže kemikalije poznate državi Kaliforniji kao
izazivaèi raka, defekata kod roðenja ili drugih reproduktivnih ošteæenja.
UPOZORENJE
Motori Briggs & Stratton nisu predviðeni za pogon: zabavnih vozila; go-kart vozila;
djeèjih rekreacijskih ili sportskih terenskih vozila (ATV-a); motocikla; lebdilica;
letjelica ili vozila koja se koriste na natjecanjima koja nije odobrio Briggs & Stratton.
Pojedinosti o natjecateljskim proizvodima potražite na www.briggsracing.com. U
vezi korištenja pomoænih i lakih terenskih vozila kontaktirajte središte za primjenu
motora Briggs & Stratton, 1-866-927-3349. Neprikladna primjena motora može
dovesti do ozbiljne ozljede ili pogibije.
OBAVIJEST: Ovaj motor je iz tvrtke Briggs & Stratton isporuèen bez ulja. Prije nego
pokrenete motor, pobrinite se da dolijete ulje u skladu s uputama. Ako motor pokrenete
bez ulja, doæi æe do njegova ošteæenja preko granice moguæeg popravka i to nije
obuhvaæeno jamstvom.
Not for
Reproduction