Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
sl
107
Nenamerno iskrenje lahko povzroèi ogenj ali elektrièni udar.
Nenamerni zagon lahko povzroèi zapletanje, travmatièno amputacijo
ali rano.
Nevarnost požara
OPOZORILO
Pred nastavljanjem ali popravili:
Snemite kabel vžigalne sveèke in ga hranite proè od sveèke.
Odklopite negativni pol akumulatorja (samo pri motorjih z elektriènim zagonom).
Uporabljajte le pravo orodje.
Obratov motorja ne poveèujte s spreminjanjem krmilne vzmeti, povezav ali
drugih delov.
Nadomestni deli morajo biti enaki in namešèeni na enakem položaju kot
originalni deli. Zaradi neoriginalnih delov lahko pride do slabšega delovanja,
okvare enote in poškodb.
Vztrajnika ne udarjajte s kladivom ali trdim predmetom, k er lahko kasneje med
delovanjem razpade.
Pri preizkušanju iskrenja:
Uporabljajte odobreno napravo za preizkušanje iskre.
Iskre ne preverjajte z odstranjeno sveèko.
Tabela vzdrževanja
Poprvih5-ihurah
Zamenjajte olje
Vsakih 8 ur ali dnevno
Preverite raven motornega olja
Oèistite obmoèje okrog izpuha in upravljalnih vzvodov
Oèistite šèitnik za prste (èe obstaja)
Vsakih 50 ur ali letno
Oèistite zraèni filter *
Oèistite predfilter (èe obstaja) *
Zamenjajte motorno olje
Zamenjajte oljni filter (èe obstaja)
Preglejte izpuh in lovilec isker
Vsakih 200 ur ali letno
Zamenjajte zraèni filter *
Zamenjajte predfilter (èe obstaja) *
Letno
Zamenjajte vžigalno sveèko
Oèistite sistem za zraèno hlajenje*
Oèistite/z amenjajte filter za gorivo (èe obstaja)
Preverite reže ventilov **
* V prašnih razmerah ali ob prisotnosti delcev v zraku oèistite veèkrat.
** Ni potrebno, razen èe opazite težave pri delovanju motorja.
Nastavljanje uplinjaèa in vrtljajev motorja
Uplinjaèa ali vrtljajev motorja ne nastavljajte sami. Uplinjaè je tovarniško nastavljen z a
uèinkovito delovanje v veèini razmer. Vrtljajev motorja ne spreminjajte s spreminjanjem
krmilne vzmeti, povezav ali drugih delov. Èe so potrebne kakršnekoli nastavitve, se za
servisno pomoè obrnite na pooblašèen servisni center podjetja Briggs & Stratton.
OPOMBA: Proizvajalec stroja doloèi najvišje vrtljaje motorja, ko je namešèen na stroj.
Ne prekoraèite teh vrtljajev. Èe niste preprièani, kakšna je najvišja hitrost stroja ali na
kakšne vrtljaje je motor tovarniško nastavljen za delovanje, se za pomoè obrnite na
pooblašèen servisni center podjetja Briggs & Stratton. Za varno in pravilno delovanje
stroja mora vrtljaje motorja nastaviti le usposobljen strokovnjak.
Zamenjava vžigalne sveèke - slika
7
Preverite razmak (A, slika 7) z merilnim listièem (B). Po potrebi razmak ponastavite.
Vžigalno sveèko namestite in privijte do priporoèenega zateznega momenta. Za
nastavitev razmaka ali zatezni moment si oglejte poglavje Specifikacije.
Opomba: Na nekaterih podroèjih zahteva krajevna zakonodaja uporabo uporovne
sveèke za slabljenje signalov vžiga. Èe je bil motor v zaèetku opremljen z uporovno
sveèko, uporabite isto vrsto sveèke za zamenjavo.
Preglejte izpuh in lovilec isker - slika
8
Delujoèi motorji se segrevajo. Deli motorja, posebej izpuh, se moèno
segrejejo.
Ob dotiku lahko pride do težkih opeklin.
Vnetljivi odpadki, kot so listje, trava, draèje itd., se lahko vnamejo.
OPOZORILO
Pustite, da se izpuh, valj motorja in hladilna rebra ohladijo, preden se jih
dotaknete.
Odstranite material, ki se je nabral na obmoèju izpuha in valja.
Po doloèilih poglavja 4442 Zakona o javnih sredstvih države Kalifornije gre za
kršitev, èe uporabljate ali upravljate stroj na gozdnatih, grmièastih ali travnatih
predelih, èe na izpušnem sistemu ni namešèen brezhiben lovilec isker, kot je
opredeljeno v Poglavju 4442. Druge države ali zvezne oblasti imajo lahko
podobne zakone. Obrnite se na proizvajalca, trgovca ali preprodajalca originalne
opreme, da vam priskrbi originalni lovilec isker za izpušni sistem, ki je namešèen
na motorju.
Odstranite material, ki se je nabral na obmoèju izpuha in valja. Preglejte izpuh (A, slika
8) zaradi morebitnih razpok, zarjavelosti ali drugih poškodb. Odstranite lovilec isker (B),
èe obstaja, in preverite morebitne poškodbe ali nakopièenost saj. Èe odkrijete poškodbe,
pred zaèetkom uporabe namestite nadomestne dele.
OPOZORILO: Nadomestni deli morajo biti enaki in namešèeni na
enakem položaju kot originalni deli. Zaradi neoriginalnih delov lahko pride do
slabšega delovanja, okvare enote in poškodb.
Zamenjava olja - slika
2 9 10 11
OPOZORILO
Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
Ogenj ali eksplozija lahko povzroèita težke opekline ali smrt.
Èe olje izlivate prek vrhnje cevi za dolivanje olja, mora biti rezervoar za gorivo
prazen, ker lahko gorivo izteka in povzroèi požar ali eksplozijo.
Uporabljeno olje je nevaren odpadni proizvod in ga je treba odlagati na pravilen naèin.
Ne odlagajte ga z gospodinjskimi odpadki. Za varno odlaganje/recikliranje se obrnite na
krajevne oblasti, s ervisni center ali pooblašèenega trgovca.
Odstranjevanje olja
Olje izpustite skozi odtoèno odprtino na dnu ali cev za dolivanje olja na vrhu.
1. Ob ugasnjenem, a še vedno toplem motorju s nemite kabel vžigalne sveèke (A)inga
hranite proè od sveèke (slika 9).
2. Odstranite èep za izpust olja (B, slika 10). Olje izpustite v odobreno posodo.
Opomba: Na motor lahko namestite katerega koli od spodaj prikazanih èepov za
izpust olja.
3. Po izpustu olja namestite in privijte èep za izpust olja.
4. Èe olje izlivate skozi cev za dolivanje olja na vrhu (C), naj bo stran motorja s sveèko
(F) z goraj (slika 11). Olje izpustite v odobreno posodo.
OPOZORILO: Èe olje izlivate prek cevi za dolivanje olja na vrhu, mora
biti rezervoar za gorivo prazen, ker lahko gorivo izteka in povzroèi požar ali
eksplozijo. Èe želite izprazniti rezervoar za gorivo, pustite motor teèi, dokler se ne
zaustavi zaradi pomanjkanja goriva.
Zamenjava oljnega filtra (èe obstaja)
Nekateri modeli so opremljeni z dodatnim oljnim filtrom. Intervale za zamenjavo najdete v
tabeli vzdrževanja.
1. Olje izpustite iz motorja. Oglejte si poglavje Zamenjava olja.
2. Odstranite oljni filter (E) in ga pravilno zavrzite. Oglejte si sliko 2.
3. Preden namestite nov oljni filter, rahlo namažite tesnilo filtra s svežim èistim oljem.
4. Oljni filter privijajte roèno, da pride tesnilo v stik z adapterjem filtra, nato filter privijte
za 1/2 do 3/4 obrata.
5. Dolijte olje. Oglejte si poglavje Dolivanje olja.
6. Zaženite motor in pustite, da teèe. Ko se motor ogreva, preverite morebitno iztekanje
olja.
7. Zaustavite motor in preverite raven olja. Olje mora segati do oznake FULL (J)na
merilni palici (slika 2).
Not for
Reproduction