Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
64 BRIGGSandSTRATTON.COM
INDĪGAS GĀZES RADĪTĀS BRIESMAS. Dzinēja izplūdes gāzes satur
oglekļa monoksīdu - tā ir indīga gāze, kura var izraisītnāvi dažu
minūšu laikā.ToNEVARredzēt, sajust tās smaku vai garšu. Pat ja jūs
nejūtat izplūdes gāzu smaku, jūs varat būtpakļauts oglekļa monoksīda
iedarbībai. Ja jūsjūtat nelabumu, reiboni vai vājumu izstrādājuma
izmantošanas laikā,izslēdziettounNEKAVĒJOTIES izejiet svaigā
gaisā.Vērsieties pie ārsta. Jums var būt saindēšanās ar oglekļa
monoksīdu.
BRĪDINĀJUMS
Lietojiet šo izstrādājumu TIKAI ārpus telpām, attālumā no logiem, durvīmvai
ventilācijas lūkām, lai samazinātu risku, ka oglekļa monoksīds var sakrāties un
nokļūtdzīvojamāstelpās.
Uzstādiet oglekļa monoksīda koncentrācijas signalizāciju, kas tiek darbināta ar
baterijām, vai signalizāciju, kas tiek pieslēgta elektrotīklam un kurai ir baterijas
kā rezerves barošanas avots; ievērojiet ražotāja instrukcijas. Dūmu
signalizācijas nevar noteikt oglekļa monoksīda esamību.
NELIETOJIET šo izstrādājumu mājās, garāžās, pagrabos, pagrīdēs, zem
pajumēmvaicitāsd
aļē
ji slēgtāstelpās, pat izmantojot ventilatorus vai atverot
durvis un logus ventilācijai. Oglek ļa monoksīds var ātri sakrāties šādāstelpās
un palikt tajās stundām ilgi, pat pēc izstrādājuma izslēgšanas.
VIENMĒR novietojiet šo izstrādājumu pa vējam, un tā, lai dzinēja izplūdes
gāzes būtu novirzīti prom no dzīvojamāmtelpām.
PIEZĪME: Dzinējs no Briggs & Stratton tiek nosūtīts bez eļļas. Pirms dzinēja
iedarbināšanas, pārliecinieties, ka jūsesietielējis eļļu atbilstoši šīs rokasgrāmatas
instrukcijām. Ja jūs
iedarbinā
siet dzinēju bez eļļas, tas tiks sabojāts bez iespējām
izremontēt un uz t o garantija neattieksies.
Noskaidrojiet, kāda ir iedarbināšanas sistēma
Pirms dzinēja iedarbināšanas, jums jānoskaidro kāda ir jūsu dzinēja iedarbināšanas
sistēma. Jūsu dzinējam var būtkāda no sekojošo tipu iedarbināšanas sistēmām.
Iekārta sagatavota iedarbināšanai (ReadyStart)
®
tipa sistēma: Šī tipa sistēmai ir
automātiski, atkarībā no temperatūras, regulējams gaisa vārsts. Sistēmai nav ar roku
iestatāms gaisa vārsts, kā arī nav degvielas sūknītis.
Gaisa vārsta sistēma: Sistēmai ir gaisa vārsts, kas jāizmanto lai iedarbināto pie
vēsām temperatūrām. Daži modeļivarbūt aprīkoti ar gaisa vārsta vadību, kamēr
citiem var būt apvienota gaisa vārsta/droseles vadība. Šī tipa sistēmai nav degvielas
sūknīša.
Lai iedarbināto jūsu dzinēju, ievērojiet tā tipa iedarbināšanas sistēm
as instrukcijas, kā
da
ir jūsu dzinējam.
Piezīme: Dažiem dzinējiem un iekārtām ir distances vadība. Par distances vadības
izvietojumu un darbināšanu skatītiekārtu rokasgrāmatu.
ReadyStart tipa
®
sistēma - Attēlu
4 5 6
1. Pārbaudiet eļļas līmeni. Skatīt Kā pārbaudīt/pieliet eļļu nodaļu.
2. Pārliecinieties, ka iekārtas piedziņas vadības elementi, ja ir aprīkojumā, ir atvienoti.
3. Pagrieziet degvielas slēgvārstu (A), ja ir aprīkojumā,uzstāvoklī on (atvērts)
(Attēlu 4).
4. Virziet droseles vadību (B), ja ir aprīkojumā,uzfast(ātrs)
stāvokli. Darbiniet
dzinēju stāvoklī fast (ātrs)
.
5. Nospiediet apturēšanas slēdzi (G), ja ir aprīkojumā,uzstāvokli on (ieslēgts) (Attēlu
4, 5).
6. Ja izstrādājums ir aprīkots ar dzinēja apturēšanas sviru (C), turiet dzinēja
apturēšanas sviru pret rokturi (Attēlu 6).
7. Iedarbināšana ar rāvienu: Stingri turiet startera auklas rokturi (D). Lēni velciet
startera auklas rokturi, līdz sajūtat pretestību, tad paraujiet strauji (Attēlu 4).
Piezīme: Ja dzinējs neiedarbojas pēcatkārtotiem mēģinājumiem, griezieties pie
BRIGGSandSTRATTON.COM vai piezvaniet 1-800-233-3723 (ASV).
BRĪDINĀJUMS: Strauja startera auklas ieraušana atpakaļ (atsitiens) var
paraut plaukstu un roku uz dzinēja pusi ātrāk nekā jūsvarēsiet palaist to v aļā.Tas
var izraisīt kaulu lūzumus, plīsumus, sasitumus vai sastiepumus. Iedarbinot dzinēju,
lēnām velciet startera auklu līdz sajūtat pretestību, tad raujiet strauji, lai izvairītos no
atsitiena.
8. Elektriskā iedarbināšana: Pagrieziet elektriskās iedarbināšanas slēdzi uz on
(ieslēgts)/start (iedarbināšana)
stāvokli.
Piezīme: Ja dzinējs neiedarbojas pēcatkārtotiem mēģinājumiem, griezieties pie
BRIGGSandSTRATTON.COM vai piezvaniet 1-800-233-3723 (ASV).
PIEZĪME: Lai pagarinātu startera darbmūžu, veiciet īsus palaišanas ciklus
(maksimāli piecas sekundes). Starp palaišanas cikliem nogaidiet vienu minūti.
Gaisa vārsta sistēma - Attēlu
4 6
1. Pārbaudiet eļļas līmeni. Skatīt Kā pārbaudīt/pieliet eļļu nodaļu.
2. Pārliecinieties, ka iekārtas piedziņas vadības elementi, ja ir aprīkojumā, ir atvienoti.
3. Pagrieziet degvielas slēgvārstu (A), ja ir aprīkojumā,uzstāvoklī on (atvērts)
(Attēlu 4).
4. Virziet droseles vadību (B), ja ir aprīkojumā,uzfast(ātrs)
stāvokli. Darbiniet
dzinēju stāvoklī fast (ātrs)
.
5. Virziet gaisa vārsta vadību (E) uz c hoke (gaisa vārsts)
stāvokli.
Piezīme: Vēlreiz iedarbinot siltu dzinēju, gaisa vārsta izmantošana parasti nav
nepieciešama.
6. Nospiediet apturēšanas slēdzi (G), ja ir aprīkojumā,uzstāvokli on (ieslēgts) (Attēlu.
7. Ja izstrādājums ir aprīkots ar dzinēja apturēšanas sviru (C), turiet dzinēja
apturēšanas sviru pret rokturi (Attēlu 6).
8. Iedarbināšana ar rāvienu: Stingri turiet startera auklas rokturi (D). Lēni velciet
startera auklas rokturi, līdz sajūtat pretestību, tad paraujiet strauji (Attēlu 4).
Piezīme: Ja dzinējs neiedarbojas pēcatkārtotiem mēģinājumiem, griezieties pie
BRIGGSandSTRATTON.COM vai piezvaniet 1-800-233-3723 (ASV).
BRĪDINĀJUMS: Strauja startera auklas ieraušana atpakaļ (atsitiens) var
paraut plaukstu un roku uz dzinēja pusi ātrāk nekā jūsvarēsiet palaist to v a ļā.Tas
var izraisīt kaulu lūzumus, plīsumus, sasitumus vai sastiepumus. Iedarbinot dzinēju,
lēnām velciet startera auklu līdz sajūtat pretestību, tad raujiet strauji, lai izvairītos no
atsitiena.
9. Elektriskā iedarbināšana: Pagrieziet elektriskās iedarbināšanas slēdzi uz on
(ieslēgts)/start (iedarbināšana)
stāvokli.
Piezīme: Ja dzinējs neiedarbojas pēcatkārtotiem mēģinājumiem, griezieties pie
BRIGGSandSTRATTON.COM vai piezvaniet 1-800-233-3723 (ASV).
PIEZĪME: Lai pagarinātu startera darbmūžu, veiciet īsus palaišanas ciklus
(maksimāli piecas sekundes). Starp palaišanas cikliem nogaidiet vienu minūti.
10. Kad dzinējs iesilis, virziet gaisa vārsta vadību (E) uz run (darbība)
stāvokli
(Attēlu 4).
Kā apturēt dzinēju -Attēlu
4 5 6
BRĪDINĀJUMS
Degviela un tā garaiņiirārkārtīgi viegli uzliesmojoši un
sprādzienbīstami.
Uguns vai sprādziens var izraisīt smagus apdegumus vai nāvi.
Neveiciet karburatora gaisa vārsta aizvēršanu, lai apstādinātu dzinēju.
1. Atlaidiet dzinēja apturēšanas sviru (F, Attēlu 6)
vai
Dzinējam ar droseles vadību: Virziet droseles vadību (B, Attēlu 4, 5) uz stop
(apturēt)
stāvokli
vai
Dzinējam ar apturēšanas slēdzi: Nospiediet apturēšanas slēdzi (G, Attēlu 4, 5) uz
off (izslēgts) stāvokli
vai
Dzinējam ar elektrisko iedarbināšanu: Pagriezietelektriskās iedarbināšanasslēdzi
uz off (izslēgts)/stop (apturēt)
stāvokli. Izņemiet atslēgu un turiet to drošā,
bērniem nepieejamā,vietā.
2. Dzinējam ar degvielas slēgvārstu, kā opciju: Kad dzinējs apstājies, pagrieziet
degvielas slēgvārstu (A, Attēlu 4) uz noslēgtu
stāvokli.
A
pkope
PIEZĪME: Ja veicot apkopi dzinējs tiek sagāzts, degvielas tvertnei jābūt tukšai un tai
dzinēja pusei, k ur atrodas aizdedzes svece, jābūt uz augšu. Ja degvielas tvertne nav
tukša un ja dzinējs ir sagāzts jebkurā citā virzienā,dzinēja iedarbināšana var būt
apgrūtināta, jo eļļa vai benzīns iekļuvis gaisa filtrā un/vai aizdedzes svecē.
BRĪDINĀJUMS: Veicot apkalpošanas darbus, kuru laikā iekārtai ir
jāatrodas noliektā stāvoklī, degvielas tvertnei jābūt tukšai, citādi var notikt degvielas
noplūde, kas var izraisīt uzliesmojumu vai sprādzienu.
Mēs iesakāmjumsvērsties pie jebkura Briggs & Stratton autorizēta pārstāvja dzinēja un
dzinēja daļu visas apkopes un servisa veikšanai.
PIEZĪME: Lai darbība būtu pareiza, visāmdzinēja izgatavošanā izmantotajām
sastāvdaļāmjāatrodas savāsvietās.
Emisijas kontrole
Emisiju kontroles iekārtuunsistēmu apkopi, nomaiņu vai remontu var veikt
jebkurāārpusceļadzinēju remonta iestādē vai individuāli. Tomēr, lai būtu iespējams
emisiju kontroles iekārtu ”bezmaksas” serviss atbilstoši, šis darbs jāveic pie rūpnīcas
autorizēta pārstāvja. Skatīt Emisiju garantija.
Not for
Reproduction