Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
36 BRIGGSandSTRATTON.COM
BRIGGS & STRATTONi MOOTORI GARANTIITINGIMUSED
Jaanuar 2014
Briggs & Stratton garanteerib, et parandab või asendab allpool nimetatud garantiiaja kestel tasuta mis tahes osad, millel on materjali- või tootmisviga või mõlemad.
Parandamiseks või asendamiseks saadetud toote t ranspordikulud tasub ostja. See garantii kehtib allpool nimetatud ajaperioodil ja tingimustel. Garantiiteeninduse saamiseks
pöörduge oma lähima volitatud esinduse poole, kelle leiate kaardilt aadressil BRIGGSandSTRATTON.COM. Ostja peab võtma ühendust volitatud esindusega ning andma toote
volitatud esinduse käsutusse ülevaatuseks ja testimiseks.
Igasugused muud selgelt väljendatud garantiid puuduvad. Sõnaliselt väljendamata garantiid, kaasa arvatud turustatavust ja konkreetseks otstarbeks sobivust
puudutavad, on piiratud allpool nimetatud garantiiperioodiga või seadusega lubatud ulatuses ning kõik sõnaliselt väljendamata garantiid on välistatud. Vastutus
juhuslike või tulenevate kahjude eest on välistatud niivõrd, kui seda lubab seadus. Mõned riigid ja maad ei luba sõnaliselt väljendamata garantii kestust piirata ning
mõned riigid ja maad ei luba välistada vastutust juhuslike või tulenevate kahjude eest. Sellisel juhul ei pruugi ülaltoodud piirangud ja välistused teie puhul kehtida. See garantii
annab Teile teatud seaduslikud õigused, kuid Teil võivad olla ka teised õigused, mis riigiti erinevad.**
PIIRATUD GARANTII
ÜLDISED GARANTIITINGIMUSED *
Y
Kaubamärk/Toote tüüp Erakasutus Kommerts-kasutus
Vanguardt
J
3aastat 3 aastat
Commercial Turf mudeliseeriat 2 aastat 2 aastat
Mootoritel Dura -Boret malmist muhviga 2aastat 1 aasta
Kõik teised Briggs & Stratton’i mootorid 2aastat 90 päeva
* Need on meie üldised garantiitingimused, kuid vahel võivad lisanduda täiendavad garantiid, mis ei olnud juhendi ilmumise ajal määratletud. Mootori garantiitingimuste
nimekirja leiate veebilehelt BRIGGSandSTRATTON.COM või pöördudes Briggs & Strattoni volitatud esindusse.
** Austraalia - meie toodetele antakse garantii, mida ei ole Austraalia tarbijaõiguse järgi võimalik tühistada. Suurema rikke puhul on teil õigus saada asendustoode või
raha tagasi ning muu mõistlikkuse piires ettenähtava kahju puhul kompensatsiooni. Samuti on teil õigus lasta toode parandada või see välja vahetada juhul, kui see ei
ole piisavalt kvaliteetne ja rike ei ole suur. G arantiiteeninduse jaoks pöörduge lähima volitatud esinduse poole, kelle leiate kaardilt aadressil
BRIGGSandSTRATTON.COM, või helistades numbrile 1300 274 447, või saates e-kirja või tavakirja aadressil salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs &
Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW , Australia, 2170.
Y
Garantii ei kehti mootoritele, mida kasutatakse seadmetel, mis tarbivad kastutuskohas primaarenergiat, ega tagavarageneraatoritele, mida tarvitatakse
kommertseesmärkidel. Garantii alla ei kuulu mootorid, mida kasutatakse võidusõitudel või kaubandus- või rentimisotstarbel.
J
Varugeneraatoritele paigaldatud Vanguard: 2 aastat tarbijagarantiid, ärikasutuse garantii puudub. Tarbesõidukitele paigaldatud Vanguard: 2 aastat tarbijagarantiid, 2
aastat ärikasutuse garantiid. Kolmesilindriline vedelikjahutusega Vanguard: vt Briggs & Stratton 3/LC mootori omaniku garantiikirja.
Garantiiperiood algab jaetarbija või kommertslõpptarbija sooritatud esmase ostu kuupäevast ja kestab ülaltoodud tabelis märgitud perioodi jooksul. ”Erakasutus” tähendab jaetarbija
isiklikku elukondlikku kasutust. ”Kommertskasutus” tähendab kõiki muid kasutusi, kaasa arvatud kasutamine kommerts-, sissetulekut toovaks või rendiotstarbeks. Kui mootorit on
kasutatud kommertsotstarbel, käsitletakse seda käesoleva garantii osas kommertskasutuses oleva mootorina.
Säilitage ostutšekk. Kui teil puudub tõend ostukuupäeva kohta, siis kasutatakse garantiiteenuste osutamisel garantiiperioodi määramiseks toote valmistamiskuupäeva.
Briggs & Stratton toodete garantiiteenuste taotlemiseks ei ole nõutav toote registreerimine.
Teie garantiist
See piiratud garantii katab mootoriga s eotud materjali- ja/või töökulud, kuid mitte
mootoriga ühendatud seadmete väljavahetamise või hüvitamise k ulud. Selle garantii alla
ei kuulu tavapärased hooldus-, häälestus-, kohandustööd või harilik kulumine. Samuti ei
kehti garantii juhul, kui mootorit on muudetud või modifitseeritud või kui mootori
seerianumbrit on moonutatud või see on eemaldatud. See garantii ei kata kasutatud,
taastatud, esitlustel kasutatavaid seadmeid või mootoreid. Selle garantii alla ei kuulu
mootorikahjustused või jõudlusprobleemid, mis on põhjustatud:
1 varuosade kasutamisest, mis ei ole originaalsed Briggs & Strattoni varuosad;
2 mootori kasutamisest õliga, mida on lisatud ebapiisavas koguses või mis on
mustunud või vale kvaliteediklassiga;
3 mustunud või vana kütuse kasutamisest, bensiini kasutamisest, mis sisaldab üle
10% etanooli, või muude kütuste kasutamisest (nt vedelgaas või maagaas)
mootoritel, mis pole Briggs & Strattoni poolt konstrueeritud/toodetud tööks selliste
kütustega;
4 mustusest, mis on mootorisse sattunud õhupuhasti ebaõige hoolduse või mootori
uuesti kokkupaneku tõttu;
5 muruniiduki lõiketeraga objekti tabamisest, terakohandajate, tiivikute või teiste
väntvõllile ühendatud seadiste ebaõigest paigaldusest, kiilrihma liigsest pingsusest;
6 muude kui Briggs & Strattoni pakutavate abiosade või sõlmede, nt sidurite,
jõuülekannete, seadmekontrollerite jne kasutamisest.
7 ülekuumenemisest niidetud muru, mustuse, kiviprügi või näriliste pesade sattumise
tõttu jahutusribidesse või hooratta alasse või mootori kasutamisest piisava
ventilatsioonita;
8 ülemäärasest vibratsioonist, mis on tingitud liigsest kiirusest, mootori lahtisest
paigaldusest, lahtistest või tasakaalustamata lõiketeradest või tiivikutest, või
seadmeosade ebaõigest ühendamisest väntvõllile;
9 valekasutusest, regulaarse hoolduse puudumisest, tarnimisest, käsitsemisest,
seadmete ladustamisest või mootori ebaõigest paigaldamisest.
Garantiiteenindust saab ainult Briggs & S tratton Corporation‘i volitatud
edasimüüjailt. Oma lähima volit atud edasimüüja leiate meie otsingusüsteemist
veebiaadressil BRIGGSandSTRATTON.COM või helistades numbril 1-800-233-3723
(USA-s).
Not for
Reproduction