Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
24 BRIGGSandSTRATTON.COM
RIZIKO VZNIKU JEDOVATÝCH PLYNÙ. Výfukové plyny z motorù
obsahují oxid uhelnatý, jedovatý plyn, který vás mùže bìhem nìkolika
minut zabít. NEMÙŽETE jej vidìt ani cítit, je bez chuti. I když výfukové
plyny necítíte, mùžete být vystaveni pùsobení oxidu uhelnatého. Pokud
vám zaène být bìhem používání tohoto produktu špatnì, zaène se vám
toèit hlava nebo pocítíte slabost, vypnìte jej a OKAMŽITÌ jdìte na
èerstvý vzduch. Navštivte lékaøe. Možná se jedná o otravu kyslièníkem
uhelnatým.
VAROVÁNÍ
Tento produkt používejte výhradnì v dostateèné vzdálenosti od oken, dveøí a
vìtracích otvorù, aby se snížilo riziko hromadìní oxidu uhelnatého a jeho
potenciální pronikání do obytných prostor.
Nainstalujte baterií napájené detektory oxidu uhelnatého nebo elektrické
detektory oxidu uhelnatého se záložním napájením z baterie podle pokynù
výrobce. Detektory kouøe nedokáží oxid uhelnatý odhalit.
Nepoužívejte tento výrobek v domech, garážích, sklepech, chodbách, kùlnách
nebo ostatních èásteènì uzavøených prostorech, a to ani tehdy, používáte-li
ventilátory nebo máte otevøené dveøe a okna za úèelem vìtrání. Oxid uhelnatý
se na tìchto místech mùže snadno hromadit a mùže zde zùstávat celé hodiny,
a t o i tehdy, když byl produkt již vypnut.
Vždy umis ujte tento produkt po vìtru a natoète jej tak, aby jeho výfuk smìøoval
mimo obytné prostory.
POZNÁMKA: Tento motor je dodáván firmou Briggs & Stratton bez oleje. Pøed
spuštìním motoru zkontrolujte hladinu oleje. Pokud spustíte motor bez oleje, mùže dojít
k jeho neopravitelnému poškození, na které se nebude vztahovat záruka.
Urèete typ spouštìcího systému
Pøed spuštìním motoru musíte zjistit, jaký typ spouštìcího systému motor používá. Váš
motor se mùže spouštìt pomocí jednoho z následujících typù systémù.
Systém ReadyStart
®:
Vyznaèuje s e automatickým sytièem s termoregulátorem.
Nemá ruèní sytiè ani plnící tlaèítko karburátoru.
Systém se sytièem: Tento systémdisponuje sytièem, který se používá ke startování
motoru v chladném období. Nìkteré modely mají samostatné ovládání sytièe a jiné
mají kombinaci ovládání sytièe/škrticí klapky. Tento typ neobsahuje balónek
nastøikovaèe.
Chcete-li spustit motor, postupujte podle pokynù pro váš typ spouštìcího systému.
Poznámka: Nìkteré motory a zaøízení jsou vybavena dálkovým ovládáním. Popis
umístìní a funkce tohoto dálkového ovládání najdete v pøíruèce k zaøízení.
Systém ReadyStart
®
- Obrázek
4 5 6
1. Zkontrolujte stav oleje. Viz èást Kontrola/doplòování oleje.
2. Zkontrolujte, zda jsou ovládací prvky zaøízení (je-li jimi zaøízení vybaveno)
deaktivovány.
3. Otoète palivový uzavírací ventil (A), pokud je jím zaøízení vybaveno, do polohy on
(obrázek 4).
4. Posuòte ovládání škrticí klapky (B), je-li jí motor vybaven, do polohy fast
.
Zaøízení používejte v poloze fast
.
5. Posuòte vypínaè motoru (G), je-li jím motor vybaven, do polohy on (obrázek 4, 5).
6. Je-li produkt vybaven pákou pro z astavení motoru (C), podržte páku pro zastavení
motoru proti rukojeti (viz obrázek 6).
7. Spouštìní pomocí lanka: Pevnì uchopte rukojelanka spouštìèe (D). Táhnìte za
lanko spouštìèe pomalu, dokud neucítíte odpor. Pak zatáhnìte prudce (obrázek 4).
Poznámka: Pokud motor ani po tøech opakovaných pokusech nenastartuje, navštivte
stránku BRIGGSandSTRATTON.COM nebo zavolejte na telefonní èíslo
1-800-233-3723 (v USA).
VAROVÁNÍ: Rychlé zatažení (zpìtné ”kopnutí”) lanka spouštìèe
pøitáhne ruku a paži k motoru rychleji, než je staèíte pustit. Je tu nebezpeèí
zlomeniny, odøení nebo natažení šlach. Pøi startování motoru táhnìte za lanko
spouštìèe pomalu, dokud neucítíte odpor a pak rychle zatáhnìte, abyste zabránili
zpìtnému kopnutí.
8. Elektrické spouštìní: Pøepnìte vypínaè elektrického spouštìní do polohy on/start
.
Poznámka: Pokud motor ani po tøech opakovaných pokusech nenastartuje, navštivte
stránku BRIGGSandSTRATTON.COM nebo zavolejte na telefonní èíslo
1-800-233-3723 (v USA).
POZNÁMKA: Chcete-li prodloužit životnost spouštìèe, používejte krátké spouštìcí
cykly (maximálnì pìt sekund). Mezi spouštìcími cykly poèkejte jednu minutu.
Systém se sytièem - Obrázek
4 6
1. Zkontrolujte stav oleje. Viz èást Kontrola/doplòování oleje.
2. Zkontrolujte, zda jsou ovládací prvky zaøízení (je-li jimi zaøízení vybaveno)
deaktivovány.
3. Otoète palivový uzavírací ventil (A), pokud je jím zaøízení vybaveno, do polohy on
(obrázek 4).
4. Posuòte ovládání škrticí klapky (B), je-li jí motor vybaven, do polohy fast
.
Zaøízení používejte v poloze fast
.
5. Posuòte ovládání sytièe ( E) do polohy
sycení.
Poznámka: Použití sytièe není obvykle potøeba pøi opakovaném startu teplého
motoru.
6. Posuòte vypínaè motoru (G), je-li jím motor vybaven, do polohy on.
7. Je-li produkt vybaven pákou pro zastavení motoru (C), podržte páku pro zastavení
motoru proti rukojeti (viz obrázek 6).
8. Spouštìní pomocí lanka: Pevnì uchopte rukojelanka spouštìèe (D). Táhnìte za
lanko spouštìèe pomalu, dokud neucítíte odpor. Pak zatáhnìte prudce (obrázek 4).
Poznámka: Pokud motor ani po tøech opakovaných pokusech nenastartuje, navštivte
stránku BRIGGSandSTRATTON.COM nebo zavolejte na telefonní èíslo
1-800-233-3723 (v USA).
VAROVÁNÍ: Rychlé zatažení (zpìtné ”kopnutí”) lanka spouštìèe
pøitáhne ruku a paži k motoru rychleji, než je staèíte pustit. Je tu nebezpeèí
zlomeniny, odøení nebo natažení šlach. Pøi startování motoru táhnìte za lanko
spouštìèe pomalu, dokud neucítíte odpor a pak rychle zatáhnìte, abyste zabránili
zpìtnému kopnutí.
9. Elektrické spouštìní: Pøepnìte vypínaè elektrického spouštìní do polohy on/start
.
Poznámka: Pokud motor ani po tøech opakovaných pokusech nenastartuje, navštivte
stránku BRIGGSandSTRATTON.COM nebo zavolejte na telefonní èíslo
1-800-233-3723 (v USA).
POZNÁMKA: Chcete-li prodloužit životnost spouštìèe, používejte krátké spouštìcí
cykly (maximálnì pìt sekund). Mezi spouštìcími cykly poèkejte jednu minutu.
10. Když se motor zahøeje, pøesuòte ovladaè sytièe (E) do polohy run
(obrázek 4).
Jak zastavit motor - Obrázek
4 5 6
VAROVÁNÍ
Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbušné.
Požár nebo výbuch mùže zpùsobit vážné popáleniny nebo i smrt
Motor se nesmí zastavovat zahlcením karburátoru.
1. Uvolnìte hrazdièku pro ovládání brzdy motoru (F, obrázek 6)
nebo
Motory s páèkou škrticí klapky: Posuòte ovládání škrticí klapky (B, obrázek 4,5)
do polohy stop
nebo
Motory s vypínaèem: Zatlaète vypínaè (G, obrázek 4,5) do polohy off
nebo
Motory s elektrickým spouštìním: Pøepnìte vypínaè elektrického spouštìní do
polohy off/stop
. Vyjmìte klíèek a uložte jej na bezpeèném místì mimo dosah
dìtí.
2. Motorysvolitelnýmpalivovým ventilem: Po zastavení motoru pøepnìte palivový
ventil (A, obrázek 4) do polohy closed
.
Ú
držba
POZNÁMKA: Pokud chcete motor bìhem údržby obrátit, musí být palivová nádrž
prázdná a zapalovací svíèka musí smìøovat nahoru. Není-li palivová nádrž prázdná
nebo je-li motor obrácen jiným smìrem, mùže dojít v dùsledku zneèištìní vzduchového
filtru a/nebo zapalovací svíèky olejem nebo benzínem k problémùm pøi startování.
VAROVÁNÍ: Když provádíte údržbu, která vyžaduje pøeklopení zaøízení,
musí být palivová nádrž prázdná, jinak mùže palivo uniknout a zpùsobit požár nebo
explozi.
Doporuèujeme svìøit v eškerý servis a údržbu motorù a jejich dílù nìkterému
autorizovanému prodejci znaèky Briggs & Stratton.
POZNÁMKA: Aby motor správnì fungoval, musí všechny jeho souèásti zùstat na svém
místì.
Omezení emisí
Údržbu, výmìnu nebo opravu zaøízení a systémù øízení emisí mùže provádìt
jakékoli zaøízení nebo osoba zabývající se opravami nesilnièních motorù. Chcete-li
však mít servis øízení emisí „zdarma”, musí práci provádìt prodejce autorizovaný
továrnou. Viz záruka dodržování emisních limitù.
Not for
Reproduction