Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
84 BRIGGSandSTRATTON.COM
POLIÞÃ DE GARANÞIE A PROPRIETARULUI MOTORULUI BRIGGS & STRATTON
Ianuarie 2014
Briggs & Stratton Corporation garanteazã cã, în perioada de garanþie specificatã mai jos, va repara sau înlocui, în mod gratuit, orice piesã(e) care prezintã defecte de materiale,
de fabricaþie sau ambele. Cheltuielile de transport pentru piesele trimise pentru a fi reparate sau înlocuite sub aceastã garanþie trebuie suportate de cãtre cumpãrãtor. Aceastã
garanþie este valabilã pentru perioadele de timp ºi în condiþiile menþionate mai jos. Pentru reparaþii în perioada de garanþie, cãutaþi cel mai apropiat agent autorizat Briggs &
Stratton pe harta noastrã de la adresa BRIGGSandSTRATTON.COM. Cumpãrãtorul trebuie contacteze dealerul cu service autorizat, apoi punã la dispoziþia dealerului cu
service autorizat pentru verificare ºi testare.
Nu existã nici o altã garanþie specificã. Garanþiile implicite, cum ar fi garanþia de vandabilitate ºi garanþia funcþionãrii produsului în conformitate cu un anumit
domeniu de aplicabilitate sunt limitate la perioada de garanþie specificatã mai jos sau la o perioadã de timp impusã de lege. În limitele prevãzute de lege,
producãtorul este exonerat de orice rãspundere în ceea ce priveºte daunele care nu fac obiectul garanþiilor. Este posibil ca aceastã prevedere sã nu fie valabilã pentru
Dvs., deoarece legile privitoare la garanþia acordatã pentru aceste daune variazã în funcþie de þarã ºi de stat. Aceastã garanþie vã conferã anumite drepturi legale, în plus puteþi
beneficia ºi de alte drepturi legale, care diferã de la o þarã la alta ºi de la un stat la altul. **
GARANÞIE LIMITATÃ
TERMENI DE GARANÞIE STANDARD *
Y
Marcã/Tipul produsului Uz Personal Uz Comercial
Vanguardt
J
3 ani 3 ani
CommercialTurfSeriest 2 ani 2 ani
Motoare cu c ilindri din fontã Dura-Boret 2 ani 1an
Alte motoare Briggs & Stratton 2 ani 90 zile
* Aceºtia sunt termenii noºtri standard de garanþie, însã este posibil sã publicãm ocazional termeni de garanþie suplimentari, care nu existau la data publicãrii. Pentru a
obþine termenii de garanþie actualizaþi, accesaþi BRIGGSandSTRATTON.COM sau contactaþi un reprezentant de service autorizat Briggs & Stratton.
** În Australia Produsele noastre sunt furnizate cu garanþii care nu pot fi excluse conform Drepturilor consumatorului dinAustralia. Aveþi dreptul la înlocuire sau rambursare
în cazul unei defecþiuni majore ºi la compensaþii pentru orice alte pierderi sau daune previzibile. De asemenea, aveþi dreptul la repararea sau înlocuirea produselor dacã
acestea nu au o calitate acceptabilã ºi dacã defecþiunea nu este una majorã. Pentru service în garanþie, gãsiþi cel mai apropiat dealer cu service autorizat folosind harta
dealerilor de la BRIGGSandSTRATTON.COM, apelaþi 1300 274 447sau trimiteþi un e-mail sau o scrisoare la salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton
Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW , Australia, 2170.
Y
Nu se acordã garanþie pentru motoarele folosite ca sursã principalã de alimentare în locul reþelelor de utilitãþi sau pentru generatoarele de rezervãfolositeînscop
comercial. Motoarele folosite în competiþii sau pe utilaje comerciale ori de închiriat nu beneficiazã de garanþie.
J
Motoare Vanguard montate pe generatoare de rezervã: 2 ani pentru persoane fizice, nu se oferã garanþie pentru mediul comercial. Motoare Vanguard montate pe
vehicule utilitare: 2 ani garanþie pentru persoane fizice, 2 ani pentru utilizare comercialã. Motor Vanguard în 3 cilindri rãcit cu lichid: vezi politica de garanþie pentru motor
Briggs & Stratton 3/LC.
Perioada de garanþie începe la data achiziþiei de cãtre primul client sau firmã. „Uz personal” reprezintã utilizarea de cãtre o persoanã fizicã într-un mediu c asnic. „Uz comercial”
reprezintã toate celelalte tipuri de utilizare, inclusiv cele în scop comercial, pentru obþinerea de venituri sau pentru închiriere. Dupã ce un motor a fost supus uzului comercial, va intra
sub incidenþa termenilor pentru motoare de uz comercial ai acestei garanþii.
Pãstraþi chitanþa de cumpãrare. Dacã nu puteþi sã dovediþi data cumpãrãrii iniþiale când solicitaþi service în garanþie, perioada de garanþie va fi stabilitã folosind data
fabricaþiei produsului. Înregistrarea produsului nu este obligatorie pentru a beneficia de service în garanþie pentru produsele Briggs & Stratton.
Despre garanþie
Aceastã garanþie limitatã acoperã numai defectele de material ºi/sau de manoperã, nu
acoperã înlocuirea s au rambursarea costului echipamentului pe care este montat
motorul. Întreþinerea periodicã, reglajele sau uzura normalã nu sunt acoperite de aceastã
garanþie. De asemenea, garanþia nu este valabilã dacã motorul a fost modificat sau dacã
numãrul de serie al motorului a fost degradat sau demontat. Aceastã garanþie nu include
echipamentele sau motoarele folosite, recondiþionate, second-hand sau demonstrative.
Aceastã garanþie nu acoperã deteriorarea motorului sau problemele de funcþionare
cauzate de:
1 folosirea altor piese decât piesele originale Briggs & Stratton;
2 funcþionarea motorului cu ulei insuficient, c ontaminat sau de tip incorect;
3 folosirea de combustibil contaminat sau vechi, benzinã cu peste 10% etanol sau
folosirea de combustibili alternativi precum GPL pe motoare care nu au fost
proiectate/produse de Briggs & Stratton pentru a funcþiona cu astfel de combustibili;
4 murdãria intratã în motor din cauza întreþinerii sau reasamblãrii incorecte a filtrului
de aer;
5 lovirea unui obiect cu lama cuþitului unei maºini cu cuþite rotative de tuns gazonul,
slãbirea sau montarea incorectã a adaptoarelor cuþitelor, rotoarelor sau altor
dispozitive montate pe arborele cotit, sau strângerea excesivã a curelei
trapezoidale;
6 piese sau ansamble asociate care nu sunt furnizate de Briggs & Stratton, precum
ambreiaje, transmisii, comenzi ale echipamentului;
7 supraîncãlzirea din cauza ierbii tãiate, noroiului, reziduurilor sau cuiburilor de
rozãtoare care astupã sau înfundã lamelele de rãcire sau zona volantei, sau
folosirea motorului fãrã ventilare suficientã;
8 vibrarea excesivã datoritã supraturãrii, fixãrii incorecte a motorului, cuþitelor sau
rotoarelor desfãcute sau dezechilibrate, sau cuplãrii incorecte a c omponentelor
echipamentului pe arborele cotit;
9 folosirea greºitã, lipsa întreþinerii periodice, transport, manipulare sau depozitare,
instalare incorectã a motorului.
Operaþiunile de service din perioada de g aranþie pot fi efectuate numai de
service-urile distribuitorilor autorizaþi Briggs & Stratton Corporation. Localizaþi cel
mai apropriat service al unui distribuitor autorizat utilizând harta distribuitorilor de
la BRIGGSandSTRATTON.COM sau sunaþi la numãrul 1-800-233-3723 (în SUA).
Not for
Reproduction