Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
80 BRIGGSandSTRATTON.COM
AVERTISMENT
Combustibilul ºi vaporii sãi sunt foarte inflamabili ºi explozivi.
Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri severe sau cu moartea.
Atunci când porniþi motorul
Asiguraþi-vã cã bujia, eºapamentul, buºonul rezervorului ºi filtrul de aer (dacã
este prevãzut) sunt montate ºi bine fixate.
Nu trageþi de coardã când bujia este scoasã.
Dacã motorul se îneacã, deplasaþi ºocul (dacã este prevãzut) în poziþia
OPEN/RUN (DESCHIS/FUNCÞIONARE), deplasaþi maneta de acceleraþie
(dacã este prevãzutã) în poziþia FAST (RAPID) ºi demaraþi pânã când motorul
porneºte.
PERICOL DE GAZE TOXICE. Gazele de eºapament conþin monoxid de
carbon, un gaz otrãvitor care poate vã poate ucide în câteva minute.
NU îl puteþi vedea, mirosi sau gusta. Chiar dacã nu simþiþi miros de
gaze de eºapament, puteþi fi expus monoxidului de carbon. Dacã
începeþi sã aveþi greþuri, ameþeli sau sã vã simþiþi slãbit în timp ce
folosiþi acest produs, opriþi-l ºi mutaþi-vã IMEDIAT în aer liber.
Consultaþi un doctor. Este posibil sã fiþi intoxicat cu monoxid de
carbon.
AVERTISMENT
Folosiþi acest produs NUMAI î n aer liber, la distanþã de ferestre, uºi ºi orificii de
ventilare, pentru a reduce pericolul de acumulare a monoxidului de carbon ºi de
intrare a acestuia în spaþii locuite.
Montaþi detectoare de monoxid de carbon cu baterie sau cu alimentare de la
prizã ºi baterie de rezervã conform instrucþiunilor producãtorului. Detectoarele
de fum nu detecteazã monoxidul de carbon.
NU folosiþi acest produs în case, în garaje, în pivniþe, în subsoluri, în ºoproane
sau în alte spaþii parþial închise, chiar dacã folosiþi ventilatoare sau deschideþi
uºile ºi ferestrele pentru ventilare. Monoxidul de carbon se poate acumula rapid
în aceste spaþii ºi poate sã persiste ore în ºir, chiar ºi dupã oprirea produsului.
Amplasaþi ÎNTOTDEAUNA acest produs pe direcþia vântului ºi orientaþi toba de
eºapament în sens opus faþã de spaþiile locuite.
NOTIFICARE: Acest motor a fost expediat de Briggs & Stratton fãrã ulei. Înainte de a
porni motorul, asiguraþi-vã cã aþi adãugat ulei conform cu instrucþiunile din acest manual.
Pornirea motorului fãrã ulei provoacã deteriorarea iremediabilã a acestuia, care nu este
acoperitã de garanþie.
Determinarea sistemului de pornire
Înainte de a porni motorul, trebuie sã determinaþi tipul sistemului de pornire a acestuia,
care poate fi unul din urmãtoarele:
Sistem ReadyStart
®
: Acest sistem este dotat cu un ºoc cu comandã automatã. Nu
este prevãzut cu ºoc manual sau buton de amorsare.
Sistem cu ºoc: Acest sistem este dotat cu un ºoc destinat utilizãrii la pornirea la
temperaturi scãzute. Unele modele sunt prevãzute cu o manetã separatã de ºoc, în
timp ce altele au o manetã combinatã ºoc/acceleraþie. Acest tip de sistem nu este
prevãzut cu buton de amorsare.
Pentru a porni motorul, urmaþi instrucþiunile corespunzãtoare tipului de sistem de pornire
cu care este dotat motorul dvs.
Notã: Unele motoare ºi echipamente sunt dotate cu sisteme de control de la distanþã.
Consultaþi manualul echipamentului pentru instrucþiuni despre amplasarea ºi utilizarea
comenzilor de la distanþã.
Sistem ReadyStart
®
- Figura
4 5 6
1. Verificaþi nivelul uleiului. Vezi secþiunea Verificarea/Adãugarea uleiului.
2. Asiguraþi-vã cã comenzile echipamentului, dacã sunt prevãzute, nu sunt activate.
3. Comutaþi robinetul de închidere a combustibilului (A), dacã este prevãzut, în poziþia
„pornit”
(Figura 4).
4. Deplasaþi maneta de acceleraþie (B), dacã existã, în poziþia fast (rapid)
.
Utilizaþi motorul în poziþia fast (rapid)
.
5. Apãsaþi butonul de oprire (G), dacã acesta existã, în poziþia On (Pornit) (Figura 4, 5).
6. Dacã produsul este dotat cu o manetã de oprire a motorului (C), menþineþi-o apãsatã
pe mâner (Figura 6).
7. Pornire folosind coarda: Apucaþi ferm mânerul corzii de pornire a motorului (D).
Trageþi coarda lent pânã când întâmpinaþi rezistenþã, apoi trageþi rapid (Figura 4).
Notã: Dacã motorul nu porneºte dupã trei încercãri, accesaþi
BRIGGSandSTRATTON.COM sau apelaþi 1-800-233-3723 (în SUA).
AVERTISMENT: Retragerea rapidã a corzii motorului (reculul) vã va
trage mâna ºi braþul cãtre motor mai repede decât puteþi sã îi daþi drumul. Aceasta
poate provoca ruperea oaselor, fracturi, zgârieturi sau luxaþii. La pornirea motorului,
trageþi lent coarda pânã ce simþiþi cã opune rezistenþã, apoi trageþi rapid pentru a
evita reculul.
8. Pornire electricã: Rotiþi contactul demarorului electric în poziþia on/start
(pornit/start)
.
Notã: Dacã motorul nu porneºte dupã trei încercãri, accesaþi
BRIGGSandSTRATTON.COM sau apelaþi 1-800-233-3723 (în SUA).
NOTIFICARE: Pentru a prelungi durata de funcþionare a demarorului, utilizaþi cicluri
scurte de pornire (maxim cinci minute). Aºteptaþi un minut între cicluri.
Sistem de ºoc - Figura
4 6
1. Verificaþi nivelul uleiului. Vezi secþiunea Verificarea/Adãugarea uleiului.
2. Asiguraþi-vã cã comenzile echipamentului, dacã sunt prevãzute, nu sunt activate.
3. Comutaþi robinetul de închidere a combustibilului (A), dacã este prevãzut, în poziþia
„pornit”
(Figura 4).
4. Deplasaþi maneta de acceleraþie (B), dacã existã, în poziþia fast (rapid)
.
Utilizaþi motorul în poziþia fast (rapid)
.
5. Deplasaþi comanda ºocului (E) î n poziþia choke (ºoc)
.
Notã: De obicei, nu este necesar sã folosiþi ºocul la pornirea unui motor cald.
6. Apãsaþi butonul de oprire (G), dacã acesta existã, în poziþia On (Pornit).
7. Dacã produsul este dotat cu o manetã de oprire a motorului (C), menþineþi-o apãsatã
pe mâner (Figura 6).
8. Pornire folosind coarda: Apucaþi ferm mânerul corzii de pornire a motorului (D).
Trageþi coarda lent pânã când întâmpinaþi rezistenþã, apoi trageþi rapid (Figura 4).
Notã: Dacã motorul nu porneºte dupã trei încercãri, accesaþi
BRIGGSandSTRATTON.COM sau apelaþi 1-800-233-3723 (în SUA).
AVERTISMENT: Retragerea rapidã a corzii motorului (reculul) vã va
trage mâna ºi braþul cãtre motor mai repede decât puteþi sã îi daþi drumul. Aceasta
poate provoca ruperea oaselor, fracturi, zgârieturi sau luxaþii. La pornirea motorului,
trageþi lent coarda pânã ce simþiþi cã opune rezistenþã, apoi trageþi rapid pentru a
evita reculul.
9. Pornire electricã: Rotiþi contactul demarorului electric în poziþia on/start
(pornit/start)
.
Notã: Dacã motorul nu porneºte dupã trei încercãri, accesaþi
BRIGGSandSTRATTON.COM sau apelaþi 1-800-233-3723 (în SUA).
NOTIFICARE: Pentru a prelungi durata de funcþionare a demarorului, utilizaþi cicluri
scurte de pornire (maxim cinci minute). Aºteptaþi un minut între cicluri.
10. Pe mãsurã ce motorul se încãlzeºte, mutaþi comanda ºocului (E) în poziþia run
(funcþionare)
(Figura 4).
Oprirea motorului - Figura
4 5 6
AVERTISMENT
Combustibilul ºi vaporii sãi sunt foarte inflamabili ºi explozivi.
Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri severe sau cu moartea.
Nu înecaþi carburatorul pentru a opri motorul.
1. Eliberaþi maneta de oprire a motorului (F, Figura 6)
sau
Motoare cu manetã de acceleraþie: Deplasaþi maneta de acceleraþie (B, Figura 4,
5) în poziþia stop
sau
Motoare cu comutator de oprire: Apãsaþi comutatorul de oprire (C, Figura 4, 5) în
poziþia off (oprire)
sau
Motoare cu pornire electricã: Rotiþi comutatorul de pornire electricã în poziþia off
(oprire)/stop
. Scoateþi c heia ºi pãstraþi-o într-un loc sigur, la care nu au acces
copiii.
2. Motoare cu sistem opþional de oprire a combustibilului: Dupã oprirea motorului,
deplasaþi supapa de oprire a combustibilului (A, Figura 4) în poziþia oprit
.
Not for
Reproduction