Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
110 BRIGGSandSTRATTON.COM
GARANCIJSKI LIST ZA BRIGGS & STRATTONOV MOTOR
januar 2014
Briggs & Stratton jamèi, da bo v spodaj navedenem garancijskem obdobju brezplaèno popravila ali nadomestila vsak del z napakami v materialu ali izdelavi ali obojim. Stroške
za transport izdelkov, ki so bili posredovani v popravilo ali zamenjavo pod to garancijo, mora nositi kupec. Ta garancija velja za èasovno obdobje in pod pogoji, ki so navedeni v
nadaljevanju. Za popravilo v garancijskem roku poišèite najbližjo pooblašèeno servisno delavnico na zemljevidu naših licenènih partnerjev na spletnem mestu
BRIGGSandSTRATTON.COM. Kupec se mora obrniti na pooblašèeno servisno delavnico in jim nato omogoèiti pregled in preverjanje izdelka.
Ne obstaja nobena druga izrecna garancija. Nakazane garancije, vkljuèno z garancijo tržnosti in uporabnosti za doloèen namen, so omejene na èas enegaletaod
nakupa, oziroma do roka, ki je zakonsko doloèen. Vse druge nakazane garancije so izkljuèene. Odgovornost za nakljuèno ali posledièno škodo je izkljuèena do
meje, ki jo dovoljuje zakon. Nekatere države ne dovoljujejo omejitve trajanja nakazane garancije, druge pa ne dovoljujejo omejitve ali izkljuèitve nakljuènih in poslediènih
poškodb, zato ni nujno, da se zgoraj omenjene omejitve in izkljuèitve nanašajo na vas. Ta garancija vam zagotavlja posebne pravne pravice, lahko pa imate še druge pravice, ki
se razlikujejo od države do države. **
OMEJENA GARANCIJA
STANDARDNI GARANCIJSKI POGOJI *
Y
Znamka/ Tip izdelka Uporaba s strani kupca Komercialna uporaba
Vanguardt
J
3leta 3leta
CommercialTurfSeriest 2 leti 2 leti
Motorji imajo litoželezno pušo Dura-Boret 2leti 1leto
Vsi ostali Briggs & Strattonovi motorji 2leti 90 dni
* To so naši standardni garancijski pogoji, a obèasno lahko objavimo dodatno garancijsko kritje, ki ni bilo doloèeno v èasu objave. Za seznam trenutnih garancijskih pogojev
za vaš motor pojdite na BRIGGSandSTRATTON.COM ali se obrnite na Briggs & Strattonovo pooblašèeno servisno delavnico.
** V Avstraliji Naši izdelki imajo garancijo, ki je ni mogoèe izkljuèiti pod avstralskim pravom varstva potrošnikov. Upravièeni ste do zamenjave ali povraèila za veèjo okvaro
in nadomestilo za katerokoli drugo razumno predvidljivo izgubo ali poškodbo. Upravièeni ste tudi do popravila ali zamenjave blaga, èe to ni sprejemljive kakovosti in
okvara ne velja za veèjo okvaro. Za popravilo v garancijskem roku poišèite najbližjo pooblašèeno servisno delavnico na zemljevidu naših licenènih partnerjev na
BRIGGSandSTRATTON.COM oziroma poklièite 1300 274 447 ali pošljite e-pošto ali dopis na salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty
Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW , Australia, 2170.
Y
Garancija se ne daje za motorje na opremi, ki se uporabljajo za primarno napajanje namesto napajanja iz omrežja ali za rezervne generatorje, ki se uporabljajo v
komercialne namene. V garancijo niso všteti motorji na tekmovalnih dirkah oz. na komercialnih ali najetih stezah.
J
Motor Vanguard, namešèen na generatorju v pripravljenosti: dvoletna garancija na uporabo s strani uporabnika, brez garancije na uporabo v komercialne namene. Motor
Vanguard, namešèen v terenska vozila: dvoletna garancija na uporabo s strani uporabnika, dvoletna garancija na uporabo v komercialne namene. Trivaljni vodno hlajen
motor Vanguard: oglejte si garancijski list za Briggs & Strattonov 3/LC motor.
Garancijska doba se zaène, ko stroj kupi prvi kupec v prodaji na drobno ali konèni komercialni uporabnik, in traja ves èas, naveden v zgornji tabeli. »Domaèa uporaba« pomeni
osebno uporabo v gospodinjstvu s strani kupca, ki je napravo kupil v prodaji na drobno. »Komercialna uporaba« pomeni vse druge primere uporabe, vkljuèno z uporabo za
komercialne namene, pridobivanje prihodka ali najem. Èe je motor enkrat uporabljen v komercialne namene, po tej garanciji spada v kategorijo motorjev za komercialno uporabo.
Shranite raèun kot dokazilo o nakupu. Èe ob uveljavljanju popravila iz naslova garancije ne podate dokazila o datumu nakupa, se bo za doloèitev garancijskega obdobja
uporabil datum proizvodnje. Za uveljavljanje popravila izdelkov Briggs & Stratton iz naslova garancije ni potrebna registracija izdelka.
Podatki o garanciji
Ta omejena garancija krije samo material, ki se nanaša na motor in/ali nepravilno
delovanje, ne pa zamenjave opreme ali povraèila stroškov za opremo, v katero je motor
morda namešèen. V garanciji niso zajeti redno vzdrževanje, nastavitve, prilagoditve ali
obièajna obraba in okvare. Garancija prav tako ne velja za motorje, ki so bili spremenjeni
ali predelani, ali je bila njihova serijska številka poškodovana oz. odstranjena. Garancija
ne zajema uporabljene, ponovno usposobljene, rabljene ali predstavitvene opreme ali
motorjev. Garancija ne krije poškodb motorjev ali težav pri delovanju, ki so posledica:
1 uporabe delov, ki niso Briggs & Strattonovi originalni deli;
2 obratovanja motorja z nezadostno kolièino mazivnega olja, z onesnaženim
mazivnim oljem ali nepravilnim razredom kakovosti mazivnega olja;
3 uporabe onesnaženega ali starega goriva, mešanice bencina z veè kot 10 %
etanola ali uporabe drugih goriv, npr. utekoèinjenega petroleja ali zemeljskega plina
v motorjih, k i jih podjetje Briggs & Stratton ni zasnovalo/proizvedlo za obratovanje s
tovrstnimi gorivi;
4 nesnage, ki je vdrla v motor zaradi neprimernega vzdrževanja ali montaže è istilca
zraka;
5 udarca ob predmet z rezilom rotacijske vrtne k osilnice; zrahljanih ali nepravilno
namešèenih adapterjev rezila, rotorjev ali drugih povezanih naprav gredi bloka
motorja ali zaradi èezmerne zategnjenosti klinastega jermena;
6 delov ali sklopov, kot so sklopke, prenosi, krmilniki opreme itn., ki jih ne dobavlja
družba Briggs & Stratton;
7 pregrevanja zaradi pokošene trave, umazanije in tujkov ali gnezd glodavcev, ki
mašijo ali ovirajo hladilne lamele ali obmoèje vztrajnika, ali z aradi obratovanja
motorja brez z adostnega prezraèevanja;
8 èezmernih tresljajev zaradi prevelike hitrosti, razrahljane pritrditve motorja,
razrahljanih ali neuravnovešenih rezil ali rotorjev ali neprimernega spajanja
komponent opreme na gred bloka motorja;
9 nepravilne uporabe, nerednega vzdrževanja, pošiljanja, rokovanja z opremo ali
njenega skladišèenja oz. nepravilne namestitve motorja.
Popravila v g arancijskem roku so mogoèa le na pooblašèenih servisih družbe
Briggs & Stratton. Poišèite najbližjo pooblašèeno servisno d elavnico na zemljevidu
naših licenènih partnerjev na spletni strani BRIGGSandSTRATTON.COM o ziroma
poklièite 1-800-233-3723 (v ZDA).
Not for
Reproduction