Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
77
ro
Informaþii generale
Acest manual conþine informaþii privind siguranþa, care vã avertizeazã cu privire la
pericolele ºi riscurile asociate motoarelor ºi vã informeazã despre modul în care le puteþi
evita. De asemenea, conþine instrucþiuni privind utilizarea ºi întreþinerea corectã a
motorului. Deoarece Briggs & Stratton Corporation nu ºtie cu siguranþã ce tip de
echipament va acþiona acest motor, este important sã citiþi ºi sã înþelegeþi aceste
instrucþiuni, precum ºi cele referitoare la echipamentul pe care acest motor îl va acþiona.
Pãstraþi aceste instrucþiuni originale pentru a le putea consulta ulterior.
Notaþi mai jos modelul, tipul ºi codul motorului, împreunã cu data achiziþionãrii. Aceste
date vor fi necesare la solicitarea pieselor de schimb sau pentru asistenþa tehnicã.
Consultaþi secþiunea Caracteristici pentru a afla unde sunt poziþionate aceste numere pe
motor (consultaþi pagina Caracteristici ºi comenzi).
Data achiziþionãrii:
Modelul motorului:
ZZ/LL/AAAA
Model: Cod:Tip:
Evaluarea puterii: Evaluarea puterii brute a modelelor de motoare pe benzinã este
realizatã în conformitate cu codul SAE (Society of Automotive Engineers) J1940
(Procedura de evaluare a puterii ºi cuplului motoarelor mici), fiind evaluatã conform SAE
J1995. Valorile cuplului sunt obþinute la 2600 RPM pentru motoarele pe eticheta cãrora
se indicã „rpm” ºi la 3060 RPM pentru celelalte; caii putere sunt obþinuþi la 3600 RPM.
Curbele de putere brute pot fi vizualizate pe www.BRIGGSandSTRATTON.COM.
Puterea netã este mãsuratã cu eºapamentul ºi filtrul de aer montat, iar puterea brutã
este mãsuratã fãrã aceste accesorii. Puterea brutã realã a motorului va fi mai mare
decât puterea netã ºi este afectatã, între altele, de condiþiile ambientale de utilizare ºi
variaþia de la motor la motor. Datoritã gamei largi de produse care utilizeazã aceste
motoare, este posibil ca motorul pe benzinã sa nu dezvolte puterea brutã nominalã
atunci când este utilizat într-un anumit echipament. Aceastã diferenþã se datoreazã mai
multor factori, care includ dar nu se limiteazã la diversele componente ale motorului
(filtru de aer, eºapament, încãrcare, rãcire, carburator, pompa de combustibil, etc.),
limitãrile aplicaþiei, condiþiile mediului de utilizare (temperaturã, umiditate, altitudine) ºi
variaþia de la motor la motor. Datoritã limitãrilor de producþie ºi capacitate, este posibil ca
Briggs & Stratton sã înlocuiascã acest motor cu un motor cu o putere nominalã mai
mare.
Siguran
þ
a operatorului
Explozie
Fumuri toxicePiese mobile
ªoc
Suprafaþã fierbinte
Recul
Foc
Oprire
combustibil
Citiþi manualul
ªoc
Ulei
Combustibil
Pornit Oprit
Stop
Purtaþi ochelari
de protecþie
Lent
Rapid
SIMBOLURI REFERITOARE LA SIGURANÞÃ ªI COMENZI
Substanþã chimicã
periculoasã
Degerãturã
Simbolul de atenþionare este folosit pentru a i dentifica informaþiile despre siguranþã
care semnaleazã pericolul de vãtãmare. Împreunã cu simbolul de atenþionare este folosit un
cuvânt (PERICOL, AVERTISMENT sau ATENÞIE) care indicã probabilitatea ºi gravitatea
posibilelor vãtãmãri. În plus, poate fi folosit un simbol de pericol pentru a reprezenta tipul de
pericol.
PERICOL indicã un pericol care, dacã nu este evitat, se va solda cu
moartea sau cu accidentarea gravã.
AVERTISMENT indicã un pericol care, dacã nu este evitat, se poate solda
cu moartea sau cu accidentarea gravã.
ATENÞIE indicã un pericol care, dacã nu este evitat, s-ar putea solda cu
vãtãmãri minore sau moderate.
NOTIFICARE indicã o situaþie care ar putea duce la deteriorarea
produsului.
AVERTISMENT
Unele componente ale acestui produs ºi ale accesoriilor asociate conþin substanþe
declarate în statul California drept cancerigene, defecte congenitale ºi alte probleme
reproductive. Spãlaþi-vã mâinile dupã utilizare.
AVERTISMENT
Gazele de eºapament de la acest motor conþin substanþe c himice care sunt
cunoscute în statul California drept cauzatoare de cancer, malformaþii congenitale
sau alte disfuncþii reproductive.
AVERTISMENT
Motoarele Briggs & Stratton nu sunt proiectate ºi nu trebuie folosite pentru: fun-karts;
go-karts; vehicule de teren (ATV-uri) de copii, recreaþionale sau s portive;
motociclete; vehicule pe pernã de aer; produse aeronautice, sau v ehicule folosite în
competiþii neaprobate de Briggs & Stratton. Pentru informaþii despre produse pentru
competiþii, accesaþi www.briggsracing.com. Pentru utilizarea în vehicule ATV utilitare
ºi de douã locuri, contactaþi Briggs & Stratton Engine Application Center,
1-866-927-3349. Folosirea incorectã a motorului poate cauza rãnirea gravã sau
moartea.
NOTIFICARE: Acest motor a fost expediat de Briggs & Stratton fãrã ulei. Înainte de a
porni motorul, asiguraþi-vã cã aþi adãugat ulei conform cu instrucþiunile din acest manual.
Pornirea motorului fãrã ulei provoacã deteriorarea iremediabilã a acestuia, care nu este
acoperitã de garanþie.
Not for
Reproduction