Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
54 BRIGGSandSTRATTON.COM
DĖMESIO
Kuras ir jo garai yra labai degūs ir gali sprogti.
Ugnis arba sprogimas gali jus nudeginti arba užmušti.
Pildami benziną
Išjunkite variklį ir, prieš nuimdami kuro bako kamštį, leiskitevarikliui bent 2 min.
atvėsti.
Pilkite kurąįbaką tik lauke arba labai gerai v ėdinamoje patalpoje.
Neperpilkite kuro bako. Kadangi kuras gali plėstis, nepilkite virš apatinės
kaklelio ribos.
Laikykite kurą kuo toliau nuo kibirkš čių, atviros ugnies, karš čio ir kitų ugnies
šaltinių.
Pastoviai tikrinkite kuro žarneles, baką, dangtį ir bako tvirtinimus tam, kad
nebūtų jokių plyšių ar kuro nutekėjimo. Jei reikia, pakeiskite susidėvėjusias
ar pažeistas dalis.
Jeigu kuras išsilies, prieš vesdami variklį, palaukite, kol jis išgaruos.
Prieš įjungiant variklį
Patikrinkite ar uždegimo žvakė, duslintuvas, kuro bako dangtis ir oro filtras (jeigu
toks yra) yra savo vietose.
Neveskite variklio esant išsuktai uždegimo žvakei.
Jeigu variklio karbiuratoriuje yra kuro perteklius, nustatykite droselį (jeigu toks
yra) į OPEN/RUN padėtį, nustatykite reguliatorių (jeigu toks yra) į fast padėtį ir
veskite variklį iki užsives.
Dir
bant su įranga
Neverskite variklio arba įrangos ant šono, nes gali išsilieti kuras.
Nebandykite droseliu sustabdyti variklio.
Niekada neveskite ir nedirbkite su varikliu, kuriame nėra oro f iltro mazgo (jeigu
toks yra) arba oro filtro (jeigu toks yra).
Keisdami alyvą
Jeigu Jus išpilate alyvą per alyvos įpylimo vamzdelį, kuro bakas turi būti tuščias,
nes kuras gali išsilieti ir sukelti gaisrą arba sprogimą.
Įrangos vertimas aptarnavimui atlikti
Atlikinėdami aptarnavimą,kaiįranga turi būti apversta, įsitikinkite kad kuro
bakas yra t uščias, nes gali išsilieti kuras ir įvykti gaisras arba sprogimas.
Transportuojant įrangą
Transportuoti įrangą galima tik esant TUŠČIAM kuro bakui arba su uždaryta
kuro sklende i
Sandėliuojant kurą arba įrangą su kuru bake
Laikykite kuo toliau nuo krosnių, viryklių, vandens šildytuvų arba kitos įrangos,
kuri veikia esant atvirai liepsnai, nes gali užsiliepsnoti kuro garai.
Vedamas variklis sukelia kibirkštį.
Kibirkštis gali uždegti netoliese esančius degius garus arba
dujas.
Gali įvykti sprogimas ir kilti gaisras.
DĖMESIO
Jeigu netoliese yra gamtinių ar suskystintų dujų nutekėjimas, nebandykite vesti
variklio.
Nenaudokite koncentruotų paleidimo skysčių varikliui užvesti, nes jų garai yra
lengvai užsiliepsnojantys.
NUODINGŲ DUJŲ PAVOJUS. Variklio išmetamųjų dujų sudėtyje yra
anglies monoksidas, nuodingos dujos kurios gali nužudyti. Jos yra
nematomos, bekvapės ir beskonios. Net jeigu jus nejaučiate
išmetamųjų dujų garus, Jūs vis tiek esate veikiami anglies monoksido
dujomis. Jeigu Jums darosi silpna arba svaigsta galva, naudojant šį
produktą, išjunkite jį ir nedelsdami išeikite į gryną orą. Apsilankykite
pas daktarą.Jūsgalitebūti apsinuodę anglies monoksidu.
DĖMESIO
Naudokite šį produktą TIK lauke kuo toliau nuo langų, durų arba ventiliacinių
angų, tam kad sumažinti anglies monoksido susikaupimo ir patekimo rizikąį
uždarus plotus.
Sumontuokite maitinimo elementų valdomus arba prijungtus prie elektros tinklo
(su maitinimo elementų palaikymu) anglies monoksido detektorius pagal
gamintojo instrukcij ą.Dūmo detektoriai negali aptikti anglies monoksido dujų.
Nenaudokite šio produkto namuose, garažuose, rusiuose, angaruose arba
kituose dalinai uždaruos e plotuose, net jeigu juose yra naudojami ventiliatoriai
arba atidaromos durys arba langai. Anglies monoksidas greitai kaupiasi tokiose
vietose ir gali užsilaikyti kelias valandas, net jeigu šis produktas yra išjungtas.
VISADA orientuokite produktą pavėjui ir kreipkite variklio išmėtamųjų dujų
vamzdį nuo uždarų plotų.
Greitas starterio susisukimas gali patraukti ranką greičiau, negu jūs
spėsite paleisti rankenėlę.
Jums gali lūžti kaulai, atsirasti nubrozdinimai, sumušimai ir pasitempti
sausgyslės.
DĖMESIO
Norėdami užvesti variklį,lėtai traukite už virvės kol pajusite pasipriešinimą,o
tada staigiu ir greitu judėsiu užveskite variklį.
Prieš pradėdami v esti variklį, pasistenkite pašalinti visą variklio/įrangos apkrovą.
Įranga, tiesiogiai tvirtinama prie variklio, kaip pvz.: peiliai, skriemuliai,
krumpliaračiai ir t.t., turi būti patikimai fiksuota.
Besisukančios dalys gali įtraukti rankas, kojas, plaukus, aprangą arba
kokį daiktą.
Jums gali traumuoti ar net nuplėšti ranką arba koją.
DĖMESIO
Naudokitės įranga tik esant apsaugoms savo vietoje.
Nelieskite rankomis ir kojomis besisukančių dalių.
Pariškite ilgus plaukus ir nusiimkite papuošalus.
Nesivilkite laisvų rūbų su laisvai kabančiais diržais arba kitais aksesuarais, kurie
variklio gali būti įtraukti.
Veikiantys varikliai skleidžia šilumą. Variklio dalys, ypač duslintuvas,
labai įkaista.
Neatsargiai prisilietę, galite nudegti.
Susikaupusios lengvai užsiliepsnojančios medžiagos, tokios kaip lapai,
žolė ir t.t. gali užsidegti.
DĖMESIO
Leskite duslintuvui, variklio cilindrui ir briaunoms atvėsti prieš jas liesdami.
Išvalykite žolę aplink duslintuvą ir cilindrą.
Naudojimasis varikliu miške, krumuose arba vėjoje be kibirkšties gaudiklio
išmetimo sistemoje yra Kalifornijos vasltijos viešujų išteklių kodekso, 4442
skyriaus pažeidimas. Kitose valstijose gali galioti panašus įstatymai. Jus galite
įsigyti kibirkšties gaudiklį, pritaikytą Jūsų išmetimo sistemai, pas originalios
įrangos gamintoją, pardavėją arba atstovą.
Netyčia atsiradusi kibirkštis gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
Atsitiktinis variklio paleidimas gali jus sunkiai traumuoti.
Ugnies pavojus
DĖMESIO
Prieš variklio reguliavimą ir taisymą:
Atjunkite uždegimo žvak ėslaidą ir laikykite jį toliau nuo uždegimo žvakės.
Atjunkite akumuliatorių (varikliuose su elektriniu užvedimu).
Naudokite tik specialius įrankius.
Nelieskite reguliatoriaus spyruoklėsarbakitų variklio dalių, galinčių paveikti
variklio greitį.
Atsarginės dalys turi būti vienodos ir sumontuotos toje pačioje vietoje kur buvo
sumontuotos originalios dalys. Neoriginalios dalys gali sugadinti įrangą,
pabloginti jos veikimą, traumoti Jus.
Nedaužykite smagračio plaktuku arba kietu daiktu. Jis gali subyrėti.
Kibirkšties tikrinimas:
Naudokite patvirtintą žvakėstesterį.
Netikrinkite kibirkšties esant išsuktai uždegimo žvakei.
Not for
Reproduction