Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
25
cs
Neúmyslné jiskøení mùže zpùsobit požár nebo úraz elektrickým
proudem.
Neúmyslné spuštìní motoru mùže zpùsobit zachycení, amputaci
konèetiny nebo tržné rány.
Riziko požáru
VAROVÁNÍ
Pøed provádìním seøizování nebo oprav:
Odpojte kabel od zapalovací svíèky a uložte jej dále od zapalovací svíèky.
Odpojte kabel od záporného vývodu akumulátoru (jen pokud je motor vybaven
elektrickým spouštìèem).
Používejte pouze správné nástroje.
Otáèky motoru se nesmí zvyšovat úpravami pružin regulátoru, táhel a ostatních
dílù.
Náhradní díly musí mít stejné provedení jako pùvodní díly a musí být
nainstalovány ve stejné poloze. Jiné díly nemusí poskytovat požadovaný výkon,
mohou poškodit zaøízení nebo zpùsobit zranìní.
Na setrvaèník netluète kladivem nebo tvrdým pøedmìtem, protože hrozí rozpad
setrvaèníku pøi dalším provozu.
Pøi zkoušení svíèky:
Použijte schválenou zkoušeèku zapalovacích svíèek
Nezkoušejte jiskru zapalování pøi vyjmuté svíèce.
Tabulka údržby
Prvních 5 pracovních hodin
Vymìòte olej
Každých 8 hodin provozu nebo dennì
Zkontrolujte stav oleje v motoru.
Vyèistìte oblast kolem tlumièe výfuku a ovládacích prvkù
Vyèistìte chrániè prstù (pokud je jí motor vybaven)
Každých 50 hodin nebo jednou za rok
Vyèistìte vzduchový filtr *
Vyèistìte pøedfiltr (pokud je jím zaøízení vybaveno) *
Vymìòte olej v motoru
Vymìòte olejový filtr (je-li jím motor vybaven)
Zkontrolujte tlumiè výfuku a lapaè jisker
Každých 200 hodin nebo jednou za rok
Vymìòte vzduchový filtr *
Vymìòte pøedfiltr (je-li jím motor vybaven) *
Jednou roènì
Vymìòte z apalovací svíèky
Vyèistìte vzduchový chladící systém *
Vyèistìte/vymìòte palivový filtr (je-li jím motor vybaven)
Pøekontrolujte vùli ventilù **
* V prašném prostøedí nebo v prostøedí, kde se neèistoty roznáší vzduchem, èistìte
èastìji.
** Není nutné, pokud nejsou zjištìny problémy s výkonností motoru.
Seøízení karburátoru a rychlosti motoru
Nikdy sami neseøizujte karburátor ani rychlost motoru. Karburátor je již z výroby seøízen
tak, aby efektivnì fungoval ve vìtšinì pracovních podmínek. Otáèky motoru se nesmí
zvyšovat úpravami pružin regulátoru, táhel a ostatních dílù. Pokud je pøece jen nutné
seøízení provést, kontaktujte autorizované servisní støedisko Briggs & Stratton.
POZNÁMKA: Výrobce z aøízení, do kterého je motor osazen, uvádí maximální rychlost
motoru vhodnou pro provoz daného zaøízení. Nepøekraèujte tuto rychlost. Pokud si
nejste jisti, jaká je maximální rychlost zaøízení nebo jaká rychlost motoru byla nastavena
z výroby, požádejte o pomoc autorizované servisní støedisko Briggs & Stratton. Aby
zaøízení bezpeènì a správnì fungovalo, mìl by rychlost motoru vždy seøizovat pouze
kvalifikovaný servisní technik.
Postup výmìny zapalovací svíèky - Obrázek
7
Zkontrolujte vzduchovou mezeru (A, obrázek 7) pomocí drátové mìrky (B). Je-li to
nutné, mezeru znovu nastavte. Nainstalujte zapalovací svíèku a dotáhnìte ji na
doporuèený krouticí moment. Postup nastavení mezery nebo krouticí moment najdete v
sekci Specifikace.
Poznámka: V nìkterých státech místní pøedpisy vyžadují použití zapalovací svíèky s
odporem pro potlaèení rušení. Jestliže byl tento motor pùvodnì vybaven svíèkou s
odporem, používejte k výmìnì svíèek stejného typu.
Zkontrolujte tlumiè výfuku a lapaè jisker - Obrázek
8
Provozem motorù se vytváøí teplo. Díly motoru, zejména tlumiè
výfuku, jsou za provozu extrémnì horké.
Ve styku s nimi mohou vzniknout vážné popáleniny.
Hoølavý materiál, jako je listí, tráva, roští atd., mùže vzplanout.
VAROVÁNÍ
Pøed manipulací nechejte tlumiè výfuku, válec a žebra motoru vychladnout.
Odstraòujte hoølavé neèistoty, hromadící se v prostoru tlumièe a válce.
Pøi použití zaøízení na zalesnìném, travnatém nebo køovím porostlém pozemku
bez lapaèe jisker nainstalovaného ve výfukovém systému a udržovaného v
øádném funkèním stavu porušujete ustanovení paragrafu 4442 Zákona o
veøejných zdrojích státu Kalifornie. Jiné státy nebo federální jurisdikce mohou
mít podobné zákony. Chcete-li zakoupit lapaè jisker vhodný pro výfukový
systém nainstalovaný na tomto motoru, kontaktujte výrobce pùvodního zaøízení,
prodejce nebo dodavatele.
Odstraòujte hoølavé neèistoty, hromadící se v prostoru tlumièe a válce. Zkontrolujte, zda
tlumiè výfuku (A, obrázek 8) nevykazuje praskliny, korozi nebo jiné poškození. Sejmìte
jiskrojem (B), je-li jím motor vybaven a zkontrolujte, zda není poškozen nebo zanesen
uhlíkovými usazeninami. Pokud zjistíte poškození, pøed dalším spuštìním pøístroje
nainstalujte náhradní díly.
VAROVÁNÍ: Náhradní díly musí mít stejné provedení jako pùvodní díly a
musí být nainstalovány ve stejné poloze. Jiné díly nemusí poskytovat požadovaný
výkon, mohou poškodit zaøízení nebo zpùsobit zranìní.
Postup výmìny oleje - Obrázek
2 9 10 11
VAROVÁNÍ
Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbušné.
Požár nebo výbuch mùže zpùsobit vážné popáleniny nebo i smrt
když vypouštíte olej z horní plnící olejové trubky, musí být palivová nádrž
prázdná, protože jinak mùže palivo unikat z nádrže a zpùsobit požár nebo
explozi.
Použitý olej je nebezpeèný odpad a musí být likvidován správným zpùsobem. Použitý
olej nepatøí do domovního odpadu. Ohlednì bezpeèné likvidace/recyklace oleje se
poraïte s místními úøady, servisním støediskem nebo prodejcem.
Odstraòte olej
Vypuste olej buï z dolního vypouštìcího otvoru nebo z horního plnicího hrdla.
1. Vypnìte motor a dokud je ještì teplý, odpojte kabel zapalovací svíèky (A) a uložte jej
v bezpeèné vzdálenosti od svíèky (obrázek 9).
2. Odstraòte zátku pro vypouštìní oleje (B, obrázek 10). Vypuste olej do schválené
nádoby.
Poznámka: V motoru mohou být nainstalovány kterékoli z následujících
vyobrazených vypouštìcích uzávìrù.
3. Po vypuštìní oleje nasaïte a utáhnìte vypouštìcí zátku.
4. Pokud vypouštíte olej z horního plnicího hrdla (C), dbejte na to, aby strana motoru se
zapalovací svíèkou smìøovala (D) nahoru (obrázek 11). Vypuste olej do schválené
nádoby.
VAROVÁNÍ: Pokud vypouštíte olej z horního plnicího hrdla, musí být
palivová nádrž prázdná, protože v pøípadì úniku paliva by mohlo dojít k požáru nebo
výbuchu. Chcete-li vyprázdnit palivovou nádrž, spuste motor a nechte jej bìžet,
dokud se sám nezastaví v dùsledku nedostatku paliva.
Vymìòte olejový filtr (je-li jím motor vybaven)
Nìkteré modely jsou vybaveny volitelným olejovým filtrem. Intervaly výmìny olejového
filtru naleznete v diagramu Údržba.
1. Vypuste olej z motoru. Viz pokyny v sekci Postup výmìny oleje.
2. Vyjmìte olejový filtr (E) a pøedepsaným zpùsobem jej zlikvidujte. Viz obrázek 2.
3. Pøed osazením nového filtru lehce potøete jeho tìsnìní èerstvým a èistým
motorovým olejem.
4. Osaïte olejový filtr ruènì, dokud se tìsnìní nedotkne adaptéru filtru, poté olejový filtr
utáhnìte o 1/2 až 3/4 otáèky.
5. Dolijte olej. Viz sekci Doplnìní oleje.
6. Spuste motor a nechte jej chvíli bìžet.Když se motor zahøeje, zkontrolujte, zda
nedochází k únikùm oleje.
7. Zastavte motor a zkontrolujte hladinu oleje. Mìla by být v horní èásti indikátoru full
(J) na mìrce (Obrázek 2).
Not for
Reproduction