Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
22 BRIGGSandSTRATTON.COM
VAROVÁNÍ
Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbušné.
Požár nebo výbuch mùže zpùsobit vážné popáleniny nebo i smrt
Když doplòujete palivo
Vypnìte motor a pøed sejmutím uzávìru palivové nádrže jej nechte nejménì 2
minuty chladnout.
Nádrž plòte venku nebo v dobøe vìtraném prostoru.
Palivovou nádrž nepøeplòujte. Kvùli tepelné roztažnosti paliva naplòte nádrž
jen po spodní okraj hrdla.
Chraòte palivo pøed jiskrami, otevøeným ohnìm, vìèným plamínkem, teplem
a jinými zdroji zapálení.
Kontrolujte palivové potrubí, nádrž a uzávìr a všechny spoje na tìsnost a
praskliny. V pøípadì potøeby proveïte výmìnu.
Jestliže rozlijete palivo, poèkejte, až se odpaøí a teprve potom spuste motor.
Pøi spouštìní motoru
Zkontrolujte, zda jsou na svém místì svíèky, tlumiè výfuku, víèko palivové
nádrže a vzduchový filtr (je-li jím motor vybaven), a zda jsou dobøe zajištìny.
Neotáèejte motorem pøi odstranìné svíèce.
Pøi pøeplavení motoru nastavte sytiè (je-li k dispozici) do polohy OPEN/RUN
(chod) a škrtící klapku do polohy FAST (rychle) a protáèejte motor, dokud
nenaskoèí.
Pøi obsluze zaøízení
Nenaklánìjte motor ani zaøízení do polohy, která by zpùsobila únik paliva.
Motor se nesmí zastavovat zahlcením karburátoru.
Nespouštìjte ani neprovozujte motor s odmontovanou sestavou vzduchového
filtru (je-li jím motor vybaven) nebo s vyjmutým vzduchovým filtrem (je-li jím
motor vybaven).
Pøi výmìnì oleje
když vypouštíte olej z horní plnící olejové trubky, musí být palivová nádrž
prázdná, protože jinak mùže palivo unikat z nádrže a zpùsobit požár nebo
explozi.
Pøeklopení zaøízení za úèelem údržby
Když provádíte údržbu, která vyžaduje pøeklopení zaøízení, musí být palivová
nádrž prázdná, jinak mùže palivo uniknout a zpùsobit požár nebo explozi.
Pøi pøepravì zaøízení
Zaøízení pøepravujte s PRÁZDNOU palivovou nádrží nebo zavøeným palivovým
kohoutem.
Pøi skladování paliva nebo zaøízení s palivem v nádrži
Uložte oddìlenì od pecí, kamen, ohøívaèù vody èi jiných zaøízení, k terá mají
vìèný plamínek nebo od jiných zdrojù zapálení. Mohou zažehnout výpary z
paliva.
Spouštìní motoru je doprovázené jiskøením.
Jiskøení mùže zažehnout pøítomné hoølavé plyny.
Výsledkem mùže být požár nebo výbuch.
VAROVÁNÍ
Nespouštìjte motor, uniká-li v prostoru zemní plyn nebo propan-butan (LPG).
Nepoužívejte stlaèené startovací kapaliny, jejich páry jsou hoølavé.
Provozem motorù se vytváøí teplo. Díly motoru, zejména tlumiè
výfuku, jsou za provozu extrémnì horké.
Ve styku s nimi mohou vzniknout vážné popáleniny.
Hoølavý materiál, jako je listí, tráva, roští atd., mùže vzplanout.
VAROVÁNÍ
Pøed manipulací nechejte tlumiè výfuku, válec a žebra motoru vychladnout.
Odstraòujte hoølavé neèistoty, hromadící se v prostoru tlumièe a válce.
Pøi použití zaøízení na zalesnìném, travnatém nebo køovím porostlém pozemku
bez lapaèe jisker nainstalovaného ve výfukovém systému a udržovaného v
øádném funkèním stavu porušujete ustanovení paragrafu 4442 Zákona o
veøejných zdrojích státu Kalifornie. Jiné státy nebo federální jurisdikce mohou
mít podobné zákony. Chcete-li zakoupit lapaè jisker vhodný pro výfukový
systém nainstalovaný na tomto motoru, kontaktujte výrobce pùvodního zaøízení,
prodejce nebo dodavatele.
RIZIKO VZNIKU JEDOVATÝCH PLYNÙ. Výfukové plyny z motorù
obsahují oxid uhelnatý, jedovatý plyn, který vás mùže bìhem nìkolika
minut zabít. NEMÙŽETE jej vidìt ani cítit, je bez chuti. I když výfukové
plyny necítíte, mùžete být vystaveni pùsobení oxidu uhelnatého. Pokud
vám zaène být bìhem používání tohoto produktu špatnì, zaène se vám
toèit hlava nebo pocítíte slabost, vypnìte jej a OKAMŽITÌ jdìte na
èerstvý vzduch. Navštivte lékaøe. Možná se jedná o otravu kyslièníkem
uhelnatým.
VAROVÁNÍ
Tento produkt používejte výhradnì v dostateèné vzdálenosti od oken, dveøí a
vìtracích otvorù, aby se snížilo riziko hromadìní oxidu uhelnatého a jeho
potenciální pronikání do obytných prostor.
Nainstalujte baterií napájené detektory oxidu uhelnatého nebo elektrické
detektory oxidu uhelnatého se záložním napájením z baterie podle pokynù
výrobce. Detektory kouøe nedokáží oxid uhelnatý odhalit.
Nepoužívejte tento výrobek v domech, garážích, sklepech, chodbách, kùlnách
nebo ostatních èásteènì uzavøených prostorech, a to ani tehdy, používáte-li
ventilátory nebo máte otevøené dveøe a okna z a úèelem vìtrání. Oxid uhelnatý
se na tìchto místech mùže snadno hromadit a mùže zde zùstávat celé hodiny,
a t o i tehdy, když byl produkt již vypnut.
Vždy umis ujte tento produkt po v ìtru a natoète jej tak, aby jeho výfuk smìøoval
mimo obytné prostory.
Rychlé zatažení (zpìtné ”kopnutí”) lanka spouštìèe pøitáhne ruku a
paži k motoru rychleji, než ho staèíte pustit.
Je tu nebezpeèí zlomeniny, odøení nebo natažení šlach.
VAROVÁNÍ
Pøi startování motoru táhnìte za lanko spouštìèe pomalu, dokud neucítíte odpor
a pak rychle zatáhnìte, abyste zabránili zpìtnému kopnutí.
Pøed spuštìním motoru zbavte motor veškerého vnìjšího vybavení/zátìže.
Pøímo s pøažené souèásti zaøízení, napø. nože, obìžná kola, øemenice, ozubená
kola atd., musí být bezpeènì upevnìny.
Otáèivé èásti se mohou dostat do styku nebo zachytit ruce, nohy,
vlasy, odìv èi výstroj.
Mùže dojít k tìžkým tržným ranám až amputacím konèetin.
VAROVÁNÍ
Provozujte zaøízení pouze s upevnìnými ochrannými kryty.
Nepøibližujte ruce a nohy k rotujícím èástem.
Sepnìte si dlouhé vlasy a sejmìte šperky.
Nenoste volnì vlající odìv, volnì visící stahovací tkalouny a šòùry, jež mohou
být zachyceny.
Neúmyslné jiskøení mùže zpùsobit požár nebo úraz elektrickým
proudem.
Neúmyslné spuštìní motoru mùže zpùsobit zachycení, amputaci
konèetiny nebo tržné rány.
Riziko požáru
VAROVÁNÍ
Pøed provádìním seøizování nebo oprav:
Odpojte kabel od zapalovací svíèky a uložte jej dále od zapalovací svíèky.
Odpojte kabel od záporného vývodu akumulátoru (jen pokud je motor vybaven
elektrickým spouštìèem).
Používejte pouze správné nástroje.
Otáèky motoru se nesmí zvyšovat úpravami pružin regulátoru, táhel a ostatních
dílù.
Náhradní díly musí mít s tejné provedení jako pùvodní díly a musí být
nainstalovány ve stejné poloze. Jiné ly nemusí poskytovat požadovaný výkon,
mohou poškodit z aøízení nebo zpùsobit zranìní.
Na setrvaèník netluète kladivem nebo tvrdým pøedmìtem, protože hrozí rozpad
setrvaèníku pøi dalším provozu.
Pøi zkoušení svíèky:
Použijte schválenou zkoušeèku zapalovacích svíèek
Nezkoušejte jiskru zapalování pøi vyjmuté svíèce.
Not for
Reproduction