Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
60 BRIGGSandSTRATTON.COM
BRIGGS & STRATTON VARIKLIO GARANTINIS POLISAS
Sausis 2014
Briggs & Stratton garantuoja, kad per garantinį laikotarpį aprašytą žemiau, nemokamai suremontuos ar pakeis bet kurią variklio detalę ar detales, kurios yra pagamintos
nekokybiškų medžiagų, nekokybiškai pagamintos ar abu šie atvejai viename. Transporto išlaidas už detalių, skirtų remontui ar pakeitimui, pristatymą, vadovaujantis šia
garantija, apmoka pirkėjas. Ši garantija yra taikoma atitinkamam laikotarpiui ir galioja pagal sąlygas, išvardintas šiame polise. Norėdami gauti garantinį remontą,kreipkitės į
artimiausiąĮgaliotą Aptarnavimo centrą, nurodytą kompanijos internetiniame puslapyje BRIGGSandSTRATTON.COM. Pirkėjas turi susisiekti su Aptarnavimo centru ir
pasirūpinti variklio pristatymu į Aptarnavimo centrą, jo diagnostikai.
Nėra jokių kitų tiesioginių garantijų. Numanomos garantijos, įskaitant tinkamumo prekybai arba atitikimo konkrečioms panaudojimo sritims garantija, apribotos
tam tikru laikotarpiu, nustatytu žemiau arba leistinais įstatymų rėmais. Atsakomybė už netiesioginius pažeidimus pagal visas garantijas yra atmetama tiek, kiek
tai leidžia įstatymai. Kai k urios valstybės neriboja numanomos garantijos galiojimo laiko, kitose neleidžiama eliminuoti arba riboti atsakomybę už atsitiktinę arba logiškai
išplaukiančią žalą.Tokiubūdu, aukščiau pateiktos išimtys ir apribojimai gali Jūsų nep
aliesti. Ši garantija suteikia Jum
s išskirtines juridines teises. Jūs taip pat galite
pasinaudoti kitomis teisėmis, kurias Jums suteikia Jūsų šalies įstatymai. **
RIBOTA GARANTIJA
STANDARTINIAI GARANTIJOS TERMINAI *
Y
Prekinis ženklas/Produkto tipas Privatus naudojimas Komercinis naudojimas
Vanguardt
J
3 metai 3metai
Vejapjovių varikliai skirti komerciniam naudojimui Commercia l Tu rf Seriest 2 metai 2 metai
Dura-Boret Cast Iron Sleeve tipo varikliai. 2 metai 1metai
Visi kiti Briggs & Stratton varikliai 2 metai 90 dienų
* Šie garantiniai terminai yra standartiniai, jie gali būti papilyti arba pakeisti bet kuriuo laiku. Norėdami sužinoti naujausią informaciją apie Jūsų variklio garantij ą, apsilankykite
BRIGGSandSTRATTON.COM arba susisiekite su artimiausiu Briggs&Stratton įgaliotu atstovu.
** Australijoje - Mūsų prekes turi garantija kurį negali būti atmesta pagal Australijos Vartotojųįstatymą.Jūs turite teisęįkompensaciją bet kurių pagrįstų nuostolių arba gedimų.
Jūs taip pat turite teisęįdetalių taisymą arba pakeitimą, jeigu jos yra blogos kokybės arba blogai veikia. kurios brokuotos detalės pakeitimą.Norėdami atlikti garantinį remontą,
kreipkitės į artimiausiąĮgaliotą Aptarnavimo centrą, nurodytą kompanijos internetiniame puslapyje BRIGGSandSTRATTON.COM arba paskambinę 1300 274 447, arba
kreipdamiesi į salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW , Australia, 2170.
Y
Ši garantija negalioja varikliams, kurie yra naudojami kaip pagrindinis energijos šaltinis bei generatoriuose kurie yra naudojami k omerciniais tikslais. Garantija netaikoma
varikliams, naudojamiems sportinėms varžyboms ir lenktyn ėms arba komerciniuose bei nuomuojamuose automobiliuose.
J
”Vanguard”, sumontuotam rezerviniuose generatoriuose, garantija galioja 2 metus „Privataus naudojimo” sąlygomis. Komerciniam naudojimui garantija neteikiama.
„Vanguard”, sumontuotam universaliose transporto priemonėse, garantija galioja 2 metus „Privataus naudojimo” sąlygomis bei 2 metus komercinio naudojimo tikslais.
„Vanguard” 3-ų cilindrų skysčiu aušinamas variklis: žr. „Briggs & Stratton” 3-ų cilindrų skysčiu aušinamo variklio savininko garantinį polisą.
Garantinis periodas prasideda nuo prekės įsigijimo datos privačių vartotojų arba komercinių naudotojų, ir galioja terminą, kuris yra nurodytas lentelėje aukščiau. ”Privatus naudojimas”
reiškia individualų naudojimą pirmo mažmeninio pirkėjo savajame asmeniniame plote. ”Komercinis naudojimas” reiškia visus kitus naudojimo būdus, įskaitant naudojimą nuomai,
pelnui gauti ir pan. Jeigu įranga buvo nors vieną kartą panaudota komerciniais tikslais, ji bus priskirta prie komercijos tikslams naudojamos įrangos kategorijos ir jai bus taikoma
atitinkama garantija.
Jūs privalote išsaugoti pirkimo čekį. Pateikiant garantinį reikalavimą, reikalaujamas pirkimo datos įrodymas. Briggs & Stratton variklių garantijos įgyvendinimui
garantinis talonas nereikalaujamas.
DėlJūsų Garantijos
Šie garantiniai įsipareigojimai galioja tik su varikliu susijusioms nekokybiškoms
medžiagoms ir/ar darbams, o ne įrangai, kurioje variklis yra sumontuotas. Garantija nėra
taikoma eiliniam aptarnavimui, reguliavimui arba detalėms dėl naturalaus nusidėvėjimo.
Garantija taip pat nėra taikoma jeigu variklis buvo perdarytas arba modifikuotas arba
buvo pakeistas arba ištrintas jo numeris. Garantija nėra taikoma naudotiems,
atnaujintiems arba demonstracijos tikslams naudojamiems varikliams arba įrangai.
Garantija taip pat nėra taikoma variklio gedimui kilusio dėl:
1 Neoriginalių Briggs & Stratton detalių naudojimo;
2Dėl variklio veikimo esant nepakankamam arba užterštam tepimui arba dėl
netinkamo alyvos lygio;
3Dėl pasenusio benzino, benzinio kurio sudėtyje yra daugiau negu 10 % etanolio
arba kitų kuro tipų naudojimo, kurie nėra tinkami varikliams pagamintiems Briggs &
St ratton;
4 Patekusio į variklį purvo dėl netinkamo oro filtro aptarnavimo arba surinkimo;
5Vėjapjovės ašmens susidurimo su objektu, atlaisvinusių arba neteisingai
sumontuotų ašmens adapterių, skriemulių arba alkuninio sujungimo dalių arba
pernelyg įtempto diržo.
6 Remonto arba r eguliavimo dali ų, k urios yra susijusios su varikliu, tokių kaip
sankaba, transmisija, valdymo svirtys ir pan., kurios nėra pagamintos kompanijoje
Briggs & Stratton.
7 Perkaitinimo, kuris įvyko žolei, purvui patekus ant variklio ir užteršusių aušinimo
briaunas ir oro angas; ar dėl pažeidimo, kuris buvo padarytas varikliui veikiant be
pakankamo aušinimo.
8
Papildomos
didelės vibracijos, kuri atsirado dėl atsilaisvinusių variklio tvirtinimų,
pjovimo peilių, nebalansuotų skriemulių, neteisingo dalių sujungimo su variklio
korpusu arba perdidelio greičio;
9Dėl netinkamo naudojimo, nesant reikiamo aptarnavimo, transportavimo, saugojimo
arba neteisingo sumontavimo ant įrangos.
Garantinis aptarnavimas turi būti atliekamas tik pas Įgaliotą Briggs & Stratton
serviso atstovą.Joadresą galima rasti komp anijos internetiniame puslapyje
BRIGGSand STRATTON.COM arba paskambinę 1-800-233-3723 (JAV).
Not for
Reproduction