Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
sl
103
Splošni podatki
Priroènik vsebuje v arnostne informacije, s katerimi vas seznanja z nevarnostmi in
tveganji, povezanimi z motorji in kako se jim izogniti. Vsebuje tudi navodila za pravilno
uporabo in nego motorja. Ker družba Briggs & Stratton nima v edno podatkov o tem,
kateri stroj bo ta motor poganjal, morate prebrati in razumeti ta navodila in navodila
stroja. Originalna navodila shranite za uporabo v prihodnje.
Za nadomestne dele ali tehnièno pomoè spodaj poleg datuma nakupa zabeležite številko
modela, tipa in kodno številko motorja. Te številke se nahajajo na motorju (oglejte si
stran Deli in upravljalni vzvodi).
Datum nakupa:
Model motorja:
MM/DD/LLLL
Model: Koda:Tip:
Moè motorja: Bruto moè posameznih modelov bencinskih motorjev je oznaèena v
skladu s pravilnikom SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 (Small Engine Power
& Torque Rating Procedure), naznaèena pa je v skladu s pravilnikom SAE J1995.
Vrednost navora je merjena pri 2600 vrt./min. pri motorjih, ki imajo na nalepki napisano
»rpm«, in 3060 vrt./min. pri vseh ostalih; vrednosti moèi pa so merjene pri 3600 vrt./min..
Krivuljo bruto moèi si lahko ogledate na www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Neto moè
motorja je izmerjena ob namešèeni izpušni cevi in zraènem filtru, bruto moè pa je
izmerjena brez teh dodatkov. Dejanska bruto moè motorja je višja od neto moèi motorja,
nanjo pa, poleg drugega, vplivajo okoljski delovni pogoji in razlike med posameznimi
motorji. Ob upoštevanju velikega izbora proizvodov, ki jih poganjajo naši motorji,
bencinski motor na doloèeni napravi morda ne bo razvil nazivne bruto moèi. Razlika je
posledica vrste vplivov, ki vkljuèujejo, vendar niso omejeni samo na sledeèe: razliène
dele motorjev (zraèni filter, izpuh, polnjenje, hlajenje, uplinjaè, èrpalka za gorivo itd.),
omejitve uporabe, razmere delovnega okolja (temperatura, zraèna vlaga, nadmorska
višina) in razliko med posameznimi motorji. Zaradi omejitev proizvodnje in zmogljivosti
lahko podjetje Briggs & Stratton zamenja moènejši motor za t a motor.
Varnost uporabnika
Eksplozija
Strupeni hlapiGibljivi deli
Udarec
Vroèa površina
Povratni
udarec
Ogenj
Zaporna pipa
za gorivo
Preberite priroènik
Dušilna loputa
Olje
Gorivo
Vklop. Izklop.
Stop
Nosite
zašèitna oèala
Poèasi
Hitro
VARNOSTNI SIMBOLI IN SIMBOLI ZA UPRAVLJANJE
Nevarne kemikalije
VARNOSTNI SIMBOLI IN SIMBOLI ZA UPRAVLJANJE
Ozeblina
Varnostni opozorilni simbol se uporablja za identifikacijo varnostnih informacij o
nevarnostih, ki bi lahko povzroèile telesne poškodbe. Signalna beseda (NEVARNOST,
OPOZORILO ali POZOR) se uporablja z opozorilnim simbolom za opozarjanje n a verjetnost
in potencialno resnost poškodbe. Poleg tega se lahko simbol za nevarnost uporablja za
oznaèevanje vrste nevarnosti.
NEVARNOST opozarja na tveganje, ki bo, èe se mu ne izognemo,
povzroèilo smrt ali težko poškodbo.
OPOZORILO opozarja na tveganje, ki lahko v primeru, da se mu ne
izognemo, povzroèi smrt ali težko poškodbo.
POZOR opozarja na tveganje, ki lahko v primeru, da se mu ne izognemo,
povzroèi manjšo ali zmerno poškodbo.
OPOMBA opozarja na situacijo, ki lahko povzroèi poškodbo izdelka.
OPOZORILO
Doloèeni sestavni deli v tem izdelku in povezani deli vsebujejo kemikalije, za katere
je v državi Kaliforniji znano, da povzroèajo raka, prirojene hibe ali druge genetske
okvare. Po rokovanju si umijte roke.
OPOZORILO
Izpuh motorja pri tem izdelku vsebuje kemikalije, za katere je v Kaliforniji znano, da
povzroèajo raka, prirojene hibe ali druge genetske okvare.
OPOZORILO
Briggs & Strattonovi motorji niso zasnovani za in niso namenjeni za pogon: kartov
za prosti èas; gokartov; otroških, rekreativnih ali športnih terenskih vozil (ATV);
motornih koles; vozil na zraèno blazino; zrakoplovnih izdelkov; ali vozil, uporabljenih
na tekmovanjih, ki jih ni odobrilo podjetje Briggs & Stratton. Za informacije o izdelkih
za tekmovalno dirkanje si oglejte www.briggsracing.com. Za uporabo z
veènamenskimi vozili in štirikolesniki s sopotnikovim sedežem vzporedno z
voznikovim (side-by-side) se obrnite na Briggs & Strattonov center za svetovanje
glede uporabe motorjev, 1-866-927-3349. Napaèna uporaba motorja lahko pripelje
do hudih poškodb ali smrti.
OPOMBA: Briggs & Stratton dobavi motorje brez olja. Pred zagonom motorja dolijte olje
v skladu z navodili v tem priroèniku. Èe zaženete motor brez olja, se le-ta poškoduje in v
tem primeru garancija ne velja.
Not for
Reproduction