Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
97
sk
Vlastnosti a ovládacie prvky
Porovnajte obrázok
1
so svojim motorom, aby ste sa oboznámili z umiestnením
rôznych znakov a ovládacích prvkov.
A. Oznaèenie motora
Model Typ Kódové oznaèenie
B. Zapa¾ovacia svieèka
C. Palivová nádrž a uzáver palivovej nádrže
D. Vzduchový filter
E. Rukovä štartovacej šnúry (volite¾ný)
F. Olejová mierka
G. Skrutka pre vypustenie oleja
H. Tlmiè výfuku
Kryt tlmièa výfuku (volite¾ný)
Lapaè iskier (volite¾ný)
I. Sýtiè (doplnkový)
J. Ovládanie plynu (volite¾né)
K. Uzatvárací ventil (doplnkový)
L. Palivový filter (doplnkový)
M. Chrániè prstov
N. Olejový filter (doplnkový)
O. Elektrický štartér (doplnkový)
P. Zastavovací prepínaè (doplnkový)
Používanie
Obsah oleja (pozrite si èasTechnické parametre)
Doporuèenia týkajúce sa oleja
Kvôli dosiahnutiu najvyššej výkonnosti motora odporúèame používa oleje Briggs &
Stratton so záruèným certifikátom. Prípustné sú aj iné vysoko kvalitné detergentné oleje,
ak majú klasifikáciu pre prevádzku SF, SG, SH, SJ, alebo vyššiu. Nepoužívajte
špeciálne prísady.
Správna viskozita motorového oleja je daná teplotou pracovného prostredia. Z tabu¾ky si
pod¾a oèakávaného rozsahu teplôt pracovného prostredia vyberte najvhodnejšiu
viskozitu.
SAE 30
10W-30
Syntetický olej 5W-30
5W-30
°F °C
* Pri použití oleja SAE 30 pri teplote pod 4°C bude štartovanie ažké.
** Pri použití oleja 10W-30 pri teplote nad 27°C môže dôjsk zvýšeniu spotreby oleja.
Hladinu oleja kontrolujte èastejšie.
Ako skontrolova/doplni olej - Obrázok
2
Pred dopĺòaním, alebo kontrolou oleja
Motor dajte do vodorovnej polohy.
Odstráòte všetky neèistoty z okolia otvoru pre plnenie oleja.
1. Vytiahnite mierku (G) a utrite ju èistou handrou (Obrázok 2).
2. Vložte a dotiahnite mierku.
3. Vytiahnite olejovú mierku a skontrolujte hladinu oleja. Hladina oleja by mala by na
hornej hranici indikátora maximálnej hladiny (J) na olejovej mierke.
4. Ak je oleja málo, tak do otvoru pre plnenie oleja (H) pomaly dolejte olej. Nesmiete
preplni. Po naliatí oleja poèkajte jednu minútu a potom znovu skontrolujte hladinu
oleja.
5. Zasuòte a dotiahnite olejovú mierku.
Systém ochrany proti nedostatku oleja (ak je vo výbave)
Niektoré motory sú vybavené snímaèom nedostatku (nízkej hladiny) oleja. Ak je málo
oleja, tak snímaè rozsvieti kontrolku, alebo vypne motor. Vypnite motor a pred jeho
naštartovaním vykonajte tieto kroky.
Uistite sa, že motor je vo vodorovnej polohe.
Skontrolujte hladinu oleja. Pozrite si èasAko kontrolova/dopĺòaolej.
Ak je málo oleja, tak ho prilejte správne množstvo. Naštartujte motor a uistite sa, že
nesvieti výstražná kontrolka (ak je vo výbave).
Akniejemálooleja,neštartujte motor. Spojte sa s autorizovaným zástupcom
Briggs & Stratton a nechajte si odstrániproblém s olejom.
Doporuèenia týkajúce sa paliva
Palivo musí vyhovovatýmto požiadavkám:
Èistý, èerstvý, bezolovnatý benzín.
Minimálne 87 oktánový/87 AKI (91 RON). Použitie vo vysokých nadmorských
výškach je popísané ïalej.
Je možné použibenzín s obsahom max. 10% etanolu (gasohol), alebo 15%
MTBE (methyl tertiary butyl ether).
UPOZORNENIE: Nepoužívajte neschválené benzíny, ako napríklad E15 a E85.
Nepridávajte olej do benzínu, ani neupravujte motor pre použitie alternatívnych palív.
Používanie neschválených palív spôsobí poškodenie dielov motora, na ktoré neplatí
záruka.
Na ochranu palivového systému pred usadzovaním živièných usadenín, primiešavajte do
paliva stabilizátor paliva. Pozrite si Skladovanie. Všetky palivá nie sú rovnaké. Ak sa
objavia problémy so štartovaním, alebo výkonnosou, tak zmeòte predajcu paliva, alebo
znaèku. Tento motor je certifikovaný pre používanie benzínu. Tento motor používa
systém EM (Engine Modifications - úpravy motora) obmedzovania emisií vo výfukových
plynoch.
Vysoká nadmorská výška
V nadmorských výškach nad 1524 m je prípustný benzín s oktánovým èíslom minimálne
85/85 AKI (89 RON). Aby naïalej vyhovoval emisným požiadavkám, je potrebné
vykonanastavenie pre ve¾kú nadmorskú výšku. Bez tohto nastavenia dôjde poèas
prevádzky k zníženiu výkonu, zvýšeniu spotreby paliva a zvýšeniu množstva emisií.
Informácie o nastavení pre prácu vo ve¾kej nadmorskej výške získate u autorizovaného
zástupcu Briggs & Stratton.
Používanie motora v nadmorských výškach pod 762 metrov, vybaveného pre vysoké
nadmorské výšky, sa neodporúèa.
Ako doplni palivo - Obrázok
3
VAROVANIE
Palivo a jeho pary sú ve¾mi hor¾avé a výbušné.
Požiar, alebo výbuch môže spôsobi vážne popálenia, alebo
usmrtenie.
Pri prilievaní paliva
Vypnite motor a nechajte hovychladnú aspoò 2 minúty, než vyskrutkujete
uzáver palivovej nádrže.
Palivovú nádrž dopĺòajte v otvorenom priestore, alebo v dobre vetranom
priestore.
Neprepĺòajte palivovú nádrž. Aby zostal vo¾ný priestor pre tepelnú expanziu
paliva, nedopĺòajte palivo nad spodok plniaceho hrdla palivovej nádrže.
Palivo chráòte pred iskrami, otvorenými plameòmi, zapa¾ovacími
plamienkami, teplom a inými zápalnými zdrojmi.
Èasto kontrolujte palivové rúrky, nádrž, uzáver nádrže a spojky, èi nie s ú
prasknuté, alebo èi neteèú. V prípade potreby ich vymeòte.
Ak sa palivo rozleje, poèkajte kým sa vyparí a až potom štartujte motor.
1. Odstráòte špinu a neèistoty z okolia uzáveru palivovej nádrže. Vyskrutkujte uzáver
palivovej nádrže (A, Obrázok 3).
2. Naplòte palivovú nádrž (B) palivom. Aby zostal vo¾ný priestor pre expanziu paliva,
nenapĺòajte nádrž nad spodok hrdla palivovej nádrže (C).
3. Nasaïte uzáver palivovej nádrže.
Ako naštartova motor
Rýchle vtiahnutie štartovacej šnúry (spätný náraz) potiahne ruku a
rameno k motoru rýchlejšie ako ju dokážete pusti.
Môže dôjsk zlomeniu kostí, vzniku modrín, alebo vykĺbeniu.
VAROVANIE
Pri štartovaní motora pomaly ahajte štartovaciu šnúru kým neucítite odpor a
potom prudko trhnite, aby ste prekonali spätný náraz.
Not for
Reproduction