Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
76 BRIGGSandSTRATTON.COM
ŒWIADECTWO GWARANCYJNE SILNIKA BRIGGS & STRATTON
Styczeñ 2014
Firma Briggs & Stratton gwarantuje, ¿e w okreœlonym poni¿ej okresie gwarancyjnym naprawi lub wymieni bezp³atnie ka¿d¹ czêœæ, które zosta³a wykonana wadliwie lub z
wadliwego materia³u, wzglêdnie z obydwu tych przyczyn. Koszty transportu produktów dostarczanych do naprawy lub wymiany w ramach niniejszej Gwarancji ponosi nabywca.
Gwarancja ta jest wa¿na przez wymienione w œwiadectwie okresy czasu i podlega jego warunkom ni¿ej wymienionym. W celu uzyskania us³ugi gwarancyjnej nale¿y znaleŸæ
najbli¿szego autoryzowanego dealera serwisowego na mapie dealerów pod adresem BRIGGSandSTRATTON.COM. Nabywca musi skontaktowaæ siê z autoryzowanym
dealerem serwisowym i nastêpnie udostêpniæ mu produkt do inspekcji i testowania.
Nie istnieje ¿adna inna gwarancja wyra¿ona. Gwarancje domniemane, w³¹cznie ze specjalnymi gwarancjami udzielanymi przez handlowców, s¹ ograniczone do
okresu gwarancji podanego poni¿ej lub obowi¹zuj¹ w okresie dopuszczalnym przez prawo. Wyklucza siê wszelkie gwarancje domniemane. Wyklucza siê
odpowiedzialnoœæ za szkody poœrednie na podstawie jakiejkolwiek gwarancji w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez prawo. W niektórych krajach lub
stanach nie zezwala siê na ograniczenia, co do d³ugoœci trwania gwarancji domniemanej, zaœ w innych krajach lub stanach nie zezwala siê na wykluczenie lub ograniczenie
szkód przypadkowych lub poœrednich, tak wiêc wy¿ej wymienione ograniczenie lub wykluczenie mo¿e Pañstwa nie dotyczyæ. Gwarancja ta zapewnia Pañstwu okreœlone
ustawowe prawa oprócz innych praw obowi¹zuj¹cych w ró¿nych krajach lub stanach **
GWARANCJA OGRANICZONA
WARUNKI GWARANCJI STANDARDOWEJ *
Y
Marka/Rodzaj produktu Zastosowanie konsumenckie Zastosowanie komercyjne
Vanguardt
J
3lata 3lata
CommercialTurfSeriest 2 lata 2 lata
Silniki wyposa¿one w tuleje ¿eliwne Dura-Boret 2lata 1rok
Wszystkie pozosta³e silniki Briggs & Stratton 2lata 90 dni
* to nasze standardowe warunki gwarancji, ale w niektórych przypadkach zakres gwarancji mo¿e byæ rozszerzony, co nie zosta³o okreœlone w momencie publikacji.
Lista aktualnych warunków gwarancji dla Twojego silnika znajduje siê na stronie BRIGGSandSTRATTON.COM lub mo¿na j¹ uzyskaæ u autoryzowanego dealera
serwisowego firmy Briggs & Stratton.
** W Australii — nasze towary posiadaj¹ gwarancje, których nie mo¿na wykluczyæ wed³ug Australijskiego Prawa Konsumenta. Macie Pañstwo prawo do wymianylubzwrotu
w przypadku powa¿nej wady i odszkodowania za inne mo¿liwe do przewidzenia straty i szkody. Macie Pañstwo równie¿ prawo do naprawy lub wymiany towaru, gdy
jakoœæ towaru nie jest mo¿liwa do przyjêcia i wada nie jest powa¿na. W celu uzyskania us³ugi gwarancyjnej nale¿y skontaktowaæ siê z najbli¿szym autoryzowanym
dealerem serwisowym zgodnie z map¹ autoryzowanych dealerów na stronie BRIGGSandSTRATTON.COM lub zadzwoniæ pod numer 1300 274 447 lub wys³aæ e-mail
b¹dŸ napisaæ na adres salesenquiries@briggsandstrat ton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170.
Y
Nie ma gwarancji dla silników na sprzêcie u¿ywanym do pracy z wiêkszym obci¹¿eniem zamiast przewidzianego lub dla generatorów zapasowych u¿ywanych dla celów
komercyjnych. Silniki u¿ywane w wyœcigach lub na torach komercyjnych lub wynajêtych nie maj¹ gwarancji.
J
Silniki Vanguard wykorzystywane w generatorach awaryjnych: 2 letnia gwarancja wed³ug zastosowania konsumenckiego i nie posiadaj¹ gwarancji komercyjnej. Silniki
Vanguard wykorzystywane w pojazdach u¿ytkowych: 2 letnia gwarancja wed³ug zastosowania konsumenckiego i 2 letnia gwarancja komercyjna. 3-cylindrowy silnik
Vanguard ch³odzony ciecz¹: zob. œwiadectwo gwarancyjne dla w³aœcicieli silników Briggs & Stratton 3/LC.
Okres gwarancyjny rozpoczyna siê w dniu zakupu przez pierwszego konsumenta detalicznego lub komercyjnego u¿ytkownika koñcowego. ”Zastosowanie konsumenckie” oznacza
osobiste u¿ywanie (sprzêtu) w gospodarstwie domowym przez konsumenta detalicznego. ”Zastosowanie komercyjne” oznacza innych u¿ytkowników, w³¹cznie z u¿yciem dla celów
komercyjnych, produkcj¹ zarobkow¹ lub wynajmem. Je¿eli silnik zosta³ choæ raz zastosowany w celach komercyjnych, to w rozumieniu tej gwarancji traktowany bêdzie jako silnik o
zastosowaniu komercyjnym
Zachowaæ dokument zakupu. Jeœli w chwili, gdy wymagany jest serwis gwarancyjny nie dostarczy siê dowodu z dat¹ zakupu, data produkcji bêdzie u¿yta do ustalenia
okresu gwarancji. Rejestracja produktu nie jest wymagana dla uzyskania serwisu gwarancyjnego dla produktów firmy Briggs & Stratton.
Informacja o gwarancji
Niniejsza gwarancja ograniczona obejmuje wy³¹cznie zwi¹zane z silnikiemmateria³y i/lub
wykonanie, a nie wymianê lub zwrot sprzêtu, w którym silnik mo¿e byæ zamontowany.
Konserwacja okresowa, dostrajanie, regulacje lub normalne zu¿ycie nie s¹ objête t¹
gwarancj¹. Podobnie, gwarancja nie ma zastosowania, gdy silnik zosta³ zmieniony lub
zmodyfikowany lub numer seryjny silnika jest nieczytelny lub usuniêty. Niniejsza
gwarancja nie obejmuje wyposa¿enia lub silników zu¿ytych,wyremontowanych, z drugiej
rêki lub u¿ywanych do celów demonstracyjnych. Niniejsza gwarancja nie obejmuje
uszkodzenia silnika lub problemów z wydajnoœci¹ spowodowanych przez:
1 U¿ycie czêœci, k tóre nie s¹ oryginalnymi czêœciami firmy Briggs & Stratton.
2 Eksploatacjê silnika z olejem smarowym w niedostatecznej iloœci,
zanieczyszczonym lub niew³aœciwego gatunku;
3 U¿ycie paliwa zanieczyszczonego lub nieœwie¿ego, benzyny zawieraj¹cej wiêcej ni¿
10% etanolu lub u¿ycie paliw alternatywach, takich jak p³ynna ropa naftowa lub gaz
ziemny w silnikach, które nie zosta³y oryginalnie zaprojektowane / wyprodukowane
przez firmê Briggs & Stratton do zasilania takimi paliwami;
4 Zanieczyszczenia, które przedosta³y siê do silnika z powodu niew³aœciwej
konserwacji filtru powietrza lub niew³aœciwego ponownego monta¿u;
5 Uderzenie obiektu przez nó¿ kosiarki obrotowej, luŸny lub niew³aœciwie
zamontowany adapter no¿a, wirniki lub inne elementy sprzê¿one z wa³em
korbowym lub nadmierne napiêcie pasa klinowego;
6 Wspó³pracuj¹ce czêœci lub zespo³y, takie jak sprzêg³a, przek³adnie, elementy
obs³ugi sprzêtu itp. niebêd¹ce produktem firmy Briggs & Stratton;
7 Przegrzanie spowodowane przez œcinki trawy, brud i resztki lub gniazda gryzoni,
które z atykaj¹ lub zapychaj¹ obszary ¿eberek ch³odz¹cych lub ko³a zamachowego
lub przez pracê silnika bez dostatecznej wentylacji;
8 Nadmierne drgania spowodowane nadmiern¹ prêdkoœci¹, luŸnymi zamocowaniami
silnika, luŸnymi lub niewywa¿onymi no¿ami lub wirnikami lub nieprawid³owym
sprzêgniêciem komponentów wyposa¿enia z wa³em korbowym;
9 Niew³aœciwym u¿yciem, brakiem okresowej konserwacji, niew³aœciwym transportem,
obs³ug¹ lub sk³adowaniem wyposa¿enia lub niew³aœciw¹ instalacj¹ silnika.
Us³ugi gwarancyjne dostêpne jedynie u autoryzowanych dealerów serwisowych
firmy Briggs & Stratton. W celu uzyskania us³ugi gwarancyjnej nale¿y
skontaktowaæ siê z najbli¿szym autoryzowanym dealerem serwisowym zgodnie z
map¹ autoryzowanych dealerów pod BRIGGSandSTRATTON.COM lub dzwoni¹c
pod numer w U SA 1-800-233-3723,
Not for
Reproduction